zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next


BAI DINH TRANG AN – NINH BINH


CHAW KAJSIAB HEEV OS.
Yeej yog ib qhov chaw ntawm txhua qhov chaw zoo nkauj nyob rau teb chaws Nyablaj yav qaum teb, BAI DINH TRANG AN chaw zoo nkauj uas tsis muaj leejtwg yuav paub txog thiab tsim tau zoo npaum ntawm, txhua yam yeej ib txwm muaj nyob los zoo nkauj li ntawm.
CAIJ NKOJ LOMZEM HEEV LI NAWB.
BAI DINH TRANG AN nyob nrug Hanoi li 110 km, mus ntawm Hanoi mus rau BAI DINH TRANG AN ces sawvdaws puav leej mus BUS mus xwb, tiam sis Tib neeg mas nyiam mus saib tshaj plaws, txhua txhua hnub twg los yeej muaj tib neeg saib coob ua npo ntws xwb rau qhov ntawm thajtsam chaw ua si ko tej huab cua los yeej zoo zoo kawg nkaus li./
ZOS MAB QUS.
Tib neeg mus saib mas tsuas muaj kev lomzem thiab kev zoo siab xwb, nws muaj tej chaw zoo ua si kho siab khuav li xws li caij nkoj pob tawb, caij nkoj me, mus ncig ua si saib zos mab qus,… Tsia tag li xwb tseem tau mus nkag qhov txua saib txhua yam hauv tej qhov txua.
CAIJ NKOJ MUS NKAG QHOV TXUA
Dhau ntawm tseem muaj tej roob zeb, roob txua zoo nkauj heev, hauv tej qab nkoj muaj tej me nroj ntsuab siab yus caij nkoj saum saib mus hauv pom tej ntawm yoj yuj yees mas zoo nkauj tiag tiag tsis pom qab yuav muab lolus twg thiaj hais tau tag qhov zoo nkauj heev ko. Tsuas yog tias thaum txhua tus mus pom kiag lawm nyiam mas paub rau hauv nyias lub siab tias zoo nkauj npaum li cas xwb.
ZOO NKAUJ HEEV LI OS.
Yog tias muaj leejtwg xav paub los sis xav mus ncig saib no ho hu nrhiav peb hmongtours nawb, peb yuav pab rau nej txhua tus yam zoo tshaj plaws li peb pab tau nawb!
Ua tsaug ntau !


HA NOI
Tsis zoo li txhua qhov chaw nram tej pem tej, Hanoi yog Nyablaj lub capital tiam sis nws nyob tau ywj pheej thiab tiaj tus rau txhua tus qhua tuaj ncig ua si. Thaum txhua tus tuaj ncig dhau ib ziag lawm ua chaw nco rau txhua, ua chaw dai siab, chaw khuam siab vim tej chaw zoo nkauj uas txhua tus tau mus saib dhau los lawm. Peb ntseeg tias Hanoi yeej yog ib qho chaw zoo rau sawcdaws tuaj mus ncig saib ib ziag kawg nkaus li.
Ntxiv yog peb yuav qhia txog tej qhov chaw ncig ua si los sis tej yam uas Hanoi muaj rau sawvdaws tau paub nawb:
I. TUAJ UA SI RAU HANOI LUB CAIJ TWG THIAJ HUM SIJHAWM ZOO NKAUJ DHUA NTAIS ?

Lub sijhawm uas Hanoi nyob tau zoo nkauj thiab thiab tib neeg nyiam tshaj plaws ces yog lub caij ntuj qhuav thaum Hli 8, hli 9, hli 10. Vim lub caij no dhau lub caij ntuj nag hauv Hanoi lawm txhua qhov chaw ua si mas qhuav qhawv, cua tuaj laj ntxiag, txhua hnub tshav ntuj nrwb nrig zoo rau sawvdaws mus ncig saib ua si heev.

Hos yog tias nej ho nyiam lub caij ntuj no ntxiag no mas nej ho npaj tuaj lub caij thaum 11 hli yuav laug tag hla rau 12 hli ntawm thaum ko mas caij ntuj no los txog rau nroog Hanoi.
Thaum ko hauv nroog hanoi txhua tus yuav hnav tsho paj huv ti si, thaum peb mus ncig ua si yuav tau noj tej khoom noj caij ntuj no nrog thiab.
II. YAM UAS YUAV PAB COJ TXHUA MUS NCIG HANOI:
  • Caij tsheb kauj vab(Xe xích lô): Sawvdaws xav caij lub tsheb kauj vab tuam no mus ncig Nyablaj tej qub zej zos los tau, vim cov tsheb no mus qeeb peb caij yam tsheb no peb yuav pom txhua yam meej thiab zoo. 

Tsheb streetcar (Xe điện): Yam tsheb no yog ib yam tsheb uas tau siv rau ncig ua si hauv qhov chaw no ntau tshaj plaws.
III. Tej qhov chaw ncig ua si zoo nkauj nyob rau Hanoi:
1. Pas dej ntaj (Ho Hoan Kiem)
Ho Hoan Kiem yog ib qho chaw ncig ua si muaj suab npe nyob rau Hanoi, nws qhov chaw nyob ces nyob kiag nruab nrab ntawm 36 lub qub zos uas tib neeg nyiam mus saib ncig.Ho Hoan Kiem tau sawvdaws hu tias lub plawv ntawm Hanoi capital


2. HO CHI MINH lub ntxa (Lăng Bác)
Ntawm no yog qhov chaw uas Teb chaws Nyablaj khaws tseg HO CHI MINH lub cev rau sawvdaws tau saib, tsis tag li xwb thaum nej mus saib qhov chaw no nej tseem tau saib tej qub tseeg qub teg uas thaum qub HO CHI MINH nyob es siv nyiam no lawv tseem khaws tseg.
3. Lub CHURCH uas loj Nyob Hanoi
4. Lub tsev kawm UNIVERSITY uas qub tshaj (Văn miếu Quốc Tử Giám)
5. Pas dej Ho Tay
Mus saib pas dej tauv HO TAY, Lub pas dej no dav li  500ha, txoj kev uas mus ncig raws lub pas dej no muaj li 20km.
6. Ncig tej qub zej zos Hanoi
7. Mus saib National park Ba ViQho chaw no nyob deb Hanoi li 60 km nws yog ib qhov chaw zoo ua si, txhawb nrhiav yam tshiab rau cov uas nyaim mus txhawb fawb, so lam hlwb.

Ntawm no yeej yog ib qho chaw zoo zoo rau txhua tus uas xav muaj lub sijhawm nyob ywj siab lam hlwb tsis muaj leej twg tab kaum.
8. Mus saib roob Tram
Qhov chaw no nws yog toj roob siab, tej zaum yuav raug siab rau txhua tus uas nyiam nce toj roob hauv pes.

NHA TRANG


 Mus ua si rau NHA TRANG yog ib qho chaw zoo tshajplaws rau cov kwv tij phoojywg uas nyiam muaj huab cua txias zias nyob ywj siab thiab tau so lam hlwb, daws nej tej kev nkees vim tej haujlwm uas nej niaj hnub ua.
Thiab vim NHA TRANG tej chaw ua si nyob ntawm ntug hiav txwv yuav muaj ntau yam kev ua si lom zem yuav pab tau rau koj: Tsis hais tej kev ua si, tej kev lomzem thiab ntau ntau qhov chaw zoo nkauj yuav pab tau rau koj.

COV CHAW UA SI ZOO NKAUJ NYOB RAU NHA TRANG

Txhua txhua lub xyoo tej qhua tuaj mus ncig saib qhov chaw no yeej tsis tu li, tsuas muaj qhov tuaj coob ntxiv xwb vim nws tej chaw so lam hlwb ntawm zoo nkauj thiab pab tau rau txhua tus heev li.
Tej chaw muaj no yog Muaj tiaj suab zeb dawb thiab tej chaw da dej hiav txwv zoo nkauj ntxim hlub heev, tsis tag li tseem muaj tej khoom noj khoom haus qab qab kawg nksaus rau sawvdaws tau no thiab./

MUS NCIG VINPEARL LAND NHA TRANG


 Qhov chaw ua si lomzeem heev nyob rau NHA TRANG hais txog ua ntej ces yog Vinpearl Land. Nha Trang Vinpearl Land lub suab npe uas tau luag qhuas tias “Tropical paradise ”  nws qhov chaw nyob rau saum ib lub pov roob ib ncig yog muaj hiav txwv ntsuab siab.

TXHAWB NRHIAV ROOB POV TXWV  HON TAM


Roob pov txwv nyob nrug deb NHA TRANG 7km, lub roob pov txwv no dav li 110ha, qhov uas nws ua rau txhua tus qhua nyiam tuaj saib tuaj ncig los twb vim thaum txhua tus tau mus txog ntawm lub roob pov txwv no lawm yuav tig saib mus pom tag nrog NHA TRANG city thiab ib lub roob pov txwv npe hu CAM. Tsis tag li xwb ntawm lub roob pov txwv no haj tseem muaj tej kev ua si uas lomzem thiab zoo saib heev. Tshwjxeeb yog tau caij ib lub nkoj uas nruab iav rau xab hauv kom pom txhua yam tsiaj uas nyob hauv hiav txwv.

ROOB POV TXWV  HON MUN
ROOB HON MUN yog ib lub ntawm txhua lub roob pov txwv uas muaj qhov chaw da dej zoo nkauj, dej mas ntsuab xiab txawm sauj saum no mus los yeej pom txhua yam nyob rau hauv dej. Thaum nej tuaj txog roob pov txwv HON MUN nej yuav tsaus siab thiab heev li yuav tau mus mus saib qab tiv txwv ntawm thaj tsam ntawm thiab tseem muaj tej kev lomzem nyob rau ntawm.…