zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KUB THAB HMOOB YAM KHOOM NOJ TSHWJ XEEB

Yias kub thab ntxuas mov kuam

Kub thab los yog lus Nyablaj hu tias (Thắng Cố) yog ib yam khoom noj ntawm peb Hmoob Vietnam uas twb muaj hnoob nyug li 200 xyoo dhau los lawm. Kub Thab mas feem coob yog muab nqaij Nees, nqaij Nyuj, nqaij Npuas thiab nqaij Twm mus rau nqaij Yaj nqaij Tshis tej.

Kub Thab ntxuag cawv

Kev ua Kub Thab mas lawv muab tus tsiaj los tua thiab muab tag nrho tus tsiaj tsuav huv tibsi tsis hais nqaij los pob txha mus rau plab hnyuv tibsi ua ib tais muab coj los hau hauv ib lub yias, cov yias thawj tsheb. Lawv ua phuas thiab kua ua ib taig.
Nyob rau hauv khw feem ntau cov txiv neej Hmoob nyiam noj ntxuag cawv, lawv haus cawv thiab rau cawv mas siv cov ntim loj xwb! Lub tais Kub Thab kuj yog qhov chaw pib kev cog phoojywg los sis yog lub chaw suavdlawg sis tham txog kev ua noj ua haus thiab kev vaj luag ua si.
Muag kub thab tom khw, ntawm lub khw Puam Huav
Los txog niaj hnub nim no kuj nrov kawg li rau tebchaws no thiab. Lwm haiv neeg xwm lis Yiv, Nyablaj, Co thiab lwm haiv neeg kuj xyaum uas kawg li. Yog ib yam uas neeg nyiam noj nyiam sim heev. Nyob rau lub khw Puam Huav (Bac Ha) txhua txhua lub lim tiam muaj neeg ua muag coob kawg li. Yog xav sim mus rau lub khw no yog ib lub khw uas muaj neeg coob noj thiab ua rau neeg noj, kuj yog ib yam qab kawg li. No yog ib yam khoom noj tshwj xeeb uas muaj suab nrov npe ntawm peb Hmoob Vietnam. Peb Hmong Tours muaj coj peb Hmoob txhua tus mus tas li xwb. Txhob ua siab deb es tuaj nrhiav peb.


HMOOB NYABLAJ SAU SAU NPEJ

Hmoob hlais nplej
Lub 9 hlis ntuj mus txog rau 10 hli  yog lub caij uas peb cov Hmoob nyob rau sab Nyablaj qaum teb txhua qhov npaj mus sau qoob loo nyob  rau nruab liaj nruab teb, lub sijhawm no yog lub caij uas khwv kawg! Tab sis kuj yog lub caij uas muaj kev zoo siab  rau qhov pom tej qoobloo nram liaj nram teb siav zom zawg lawm. Nyob rau pem tej toj siab los yog qhov uas deb nroog cov peb Hmoob tsis muaj lub tshuab zaws nplej loj, peb ib txhia siv lub tuam taws los tuam xwb.

Cov Hmoob nyob zos Vaj Os sau nplej thiab ntaus nplej
Cov tsi muaj ces lawv muab qws los nplawm cov nplej thiaj yuav zeeg. Peb Hmoob xuas liag hlais thiab muab ziab tshav ob peb hnub kom qhuav mam li sau ua tsheej pawg. Thaum sau tag los ua pawg lawm thiaj nqa lub zaws nplej los zaws kom tag thiab muab hnab los ntim coj mus tso hauv tsev los yog hauv  txhab.
Hmoob kwv nplej
Ua li no mas khwv kawg thiab yuav sijhawm ntev kawg, xws li lub zaws nplej tuam taw uas nyob ntawm no ob peb leeg rau rau siab tuam thiab zaws mas ib hnub sijhawm suav txij thaum noj tshais tag mus txog thaum tsaus ntuj nyuam qhuav zaws tau li 10 tawm hnab xwb. Kuj yuav tsum yog rau siab mas thiaj tau.
Hmoob ntaus nplej
Lub xyoo no tus txiv ntxawm Thoj Xeem Yaj nyob lub zos Vaj Os, Trung Minh, Yen Son, Tuyen Quang. Lawv tsev neeg sau tau 70 ntau hnab nplej, ib hnab kwv lam li 50kg. Lawv tsev neeg rau siab nrho sau thiab tau yuav los tau li 8-9 hnub no lawm, kuj tseem tsi tau taag thiab. 

POV TXWV CAT BA, VIETNAM

Lub nroog Cat Ba
Lub koog pov txwv Cat Ba nyob rau lub xeev Hai Phong, Nyab Lab qaum teb. Lub xeev no nyob npuas ntug dej heev. Lub pov txwv no zoo nkauj heev. Lub pov txwv no yog ib thaj chaw uas cov neeg ncig tebchaws nyiam mus ua si thiab mus saib kawg li. Ntawm no muaj Hotel muaj chaw ua si, chaw noj haus thiab teb chaw da dej zoo nkauj kawg li. Feeb coob cov neeg mus ntawm no yog lawv mus rau Halong Bay ces lawv mus 2 hnub 3 hmos es lawv ua zaug mus saib lub pov txwv no.
 
Lub zos nplaim dej
Nyob ib ncig muaj ib lub zos yog cov neeg yug ntses lawv muaj li 200 tawm yim neeg nyob. Lawv ua lub neeg yug ntses noj xwb, ib txhia lawv twb tsis muaj av nyob tim ntug, lawv lub vaj lub tsev ces zoo li ib lub nkoj ntab yuj yeev saum nplaim dej xwb. Muaj cov chaw noj chaw haus uas zoo li lub nkoj nyob saum nplaim dej lawv tseem coj nkoj tuaj thab cov neeg mus rau tim lawv lub chaw noj mov. Feem  coob cov neeg Nyab Laj thiaj nyiam mus cov no xwb, cov neeg txawv tebchaws tsis tshuam mus. 
Lub qub chaw tub rog
Saum lub tsom faj tsom mus hauv hiav txwv thiab hauv nroog
Nyob rau saum lub roob siab yog lub chaw tub rog puag thaum ub lawv sib tua, koj mus saib saud muaj riam phom muaj txhua yam rau koj saib, tshwj xeeb tshaj mas yog tau xyuam yaj saib tuaj hauv lub roog thiab saib mus ib ncig mas zoo nkauj kawg li, luag tseem muaj lub tsom phaj rau koj tsom tib si thiab. Nyob ze ze ntawd muaj cov chaw da dej zoo ua si kawg li, lub caij ntuj so cov hluas nyiam mus ua si rau thaj chaw no kawg li. Yog leej twg xav mus ua si mas tsim nyog mus rau thaj chaw no, nws yog ib chaw zoo rau peb mus so kawg li. Tsis deb ntawd muaj ib lub pov txwv hu pov txwv liab no zoo nkauj tshaj li. Muaj sijhawm mus txog tebchaws no mas tsim nyog mus rau thaj tsam no.
 
Nce nto saum lub roob pob tsua ntawm lub pov txwv liab

Cov liab 
Thaum hmo ntuj muaj khw hmo ntuj lom zem kawg li thiab. Lub khw ntawd feem coob mas muag cov hlaws pliag deg rau lwm  yam uas zoo cov mus teeb rau hauv vaj hauv tsev kawg li. Saum lub pov txwv no kuj vam meej kawg, muaj txhua yam kev lom zem uas luag nyiam nyob rau ntawd thiab phim rau cov neeg uas nyiam kev lom zem kawg li thiab. Tiamsis yuav tau ceev faj tsam raug dag thiab.
Cov chw da dej nyob ib ncig

Ncig Saib Halong Bay Vietnam

Keeb Kwm
Ha Long Bay nws yog ib lub hiav txwv uas zoo nkauj heev. Nws muaj roob muaj hav, muaj tej roob zeb nyob hauv tej plawv dej. Nws yog ib qho chaw uas ntuj tsim teb raug yeej zoo li no, nws tsis yog los ntawm tib neeg txhais tes puab, los yog hais tias neeg txhais tes yeej tsis tau chwv li. Lub Koom Haum Unesco tau muab xaiv tso rau ib qho ntawm cov chaw zoo nkauj tshaj hauv ntiajteb no.

Ha Long Bay no dav kwv lam yog 1.553km² thiab muaj 1.960 lub pov txwv me yog zeb ntsuab xwb, kiag hauv plawv dav 334km² thiab puag ncig ntawm 775 lub pov txwv loj. 

Cov Chaw Ncig

Muaj chaw ncig nyob li: Yuav caij nkoj mus dhau thiab ncig cov chaw. Qhov Tsua Ceeb, Tiaj Sim, Qhov Tsua Dab Teb, Qhov Nkauj Ntsuab. Chaw so: Pov Txwv 690, Taub Hau Seem Rov Qab, Qhov Nkauj Xwb, pas dej Nkauj Ntsuab thiab Koog Pov Txwv Cat Ba.

Nom Huas thiab Neej YigQhov Video no yog kev mus ncig ntawm lub zos hauv hav dej hnub 15/14/2011. Cov neeg no lawv tsis muaj av nyob nraub nqhuab, lawv tsis muaj tsev nyob saum av, yog li ntawd lawv thiaj tuaj nyob rau hauv tsev no. Lawv lub neej yog nrhiav ntses noj, lawv ua tsev rau saum nplaim dej, lawv kev nrhiav ntses thiab noj haus hauv no xwb. Lawv kuj muaj tsev kawm ntawv hu tib si thiab. Lawv muaj kws qhia ntawv tuaj qhia lawv hauv no ib yam.

Hnub no peb mus saib lawv, mus saib lawv yog caij cov nkoj me me mus saib xwb. Dhau li ntawd mus ncig lwm qhov thiab. Peb mus no peb pom ib lub tsev kawm yog lawv kawm hoob ob hoob peb.

Qhov tsua ceeb

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj

Nyob rau thaj tsam no peb yuav tau ceev faj tej yam xws li: Mus yuav khoom, yog neeg txawv lawd lawv yeej yuav kim dua, zoo coj tej tus yog neeg nyob Nyablaj nrog mus thiaj hais tau. Thiab muaj cov neeg coj khoom tuaj muag rau yus ntau ntau, yog li yuav tau ceev faj thiab. Mus saib luag tej ntseeg mas yuav tau ceev faj, lawv cov ntses ntawd lawv muag ob peb yam nqi, thiab lawv yuav kim heev yog hais tias yus yog neeg txawv tebchaws, thaum koj taw tes kiag tus twg ces lawv npu kiag los thiab muab ntaus tuag kiag lawv muab yuam yus yuav xwb. Thiab kev noj kev hauv los yog yus tsis ua zoo saib lawv yuav kim heev yog yus tsis paub. Qhov zoo yog mus raws Tour.

Cov nkoj tom hiav txwv