zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Tswv Yim Hais Lus Nrog Cov Neeg DagDuab piv txog

Nyob rau tebchaws Vietnam ntawm tej chaw ua si, tej khw, tej tshav tsheb thaib hauv tej nroog thaum twg yus mus taug kev yuav tau ceev faj muaj neeg coob txawj dag heev. Thaum lawv nug kiag yus yog yus yog neeg tuaj deb tuaj ces lawv yuav nrhiav tswv yim dag yus thiab khuj yus li nyiaj vim li no yus yuav tsum ntse me ntsis. Yog lawv nug yus yuav tau hais tias yus tuaj saib yus cov txheeb ze nyob tebchaws ntawd los yog ze ntawd mas lawv thiaj tsis khuj yus los ua phem rau yus. Piv li koj mus txog Halong Bay ces koj tias koj tuaj kwv tij tom Hanoi es koj tuaj mus ua si thaib xwb. Los yog yuav kom tso siab tau mas coj tej tus neeg uas koj paub nrog koj mus. Ua no mas luag yuav tsis ua phem rau yus.

Duab Halong Bay

Thaum xyoo 2011 muaj ib co Hmoob nyob tos Laos tuaj mus ncig es mus rau Halong Bay lawv coj ib tus Hmoob nrog lawv mus es lawv thiaj tsis mag khuj nyiaj ntau. Tsis li ntawd ces lawv yuav mag nhau heev. Txhua zaug mus txog qhov twg luag twb nug hais tias puas yog neeg Vietnam, hais tias tsis yog. Luag nug tias ua li puas muaj neeg Vietnam nrog. Yog tsis muaj mas ntshe luag yuav haj yam yuav ua phem rau os. Vim li no yuav tau ceev faj. Tej no tsis yog ua rau neeg txawv tebchaws, tsis yog ua rau Hmoob tiamsis yog rau txhua tus os. Yuav tau ceev faj.

NYABLAJ NTAUS TUS HMOOB TSAV TSHEB


Nroog Hanoi
Ntawm no yog ib qho xov xwm ntawm ib tus kwv tij Hmoob uas tuaj hauv Facebook nws lub npe huav Facebook hu tias “Jacky DY” nws sau rau kuv hnub tim 15/7/2013. Nws hais txog  lawv lub campany xa ib co neeg tuaj mus ncig nyob rau peb tebchaws Vietnam, thiab muaj teem rau lawv cov neeg. Nram qab no yog lawv cov lus uas lawv tau tham qhia kuv. Kuv muab nws cov lus tham tso kiag nram qab no rau nej tau pom os mog.

09:46
Nyob zoo tus kwv tij pov xyooj, kuv xav nug koj tias peb muaj ib lub tsheb ua yog tuaj hau peb lub travel company tuaj rau nyab laj teb ua yam raug cai lij choj, hau lub tseb ntawv thauj ib cov neeg txawv teb chaws ua yog cov neeg tawv dawb, thaum lawv tuaj txog rau sab nyab laj teb ntawm koj, muaj ib cov neeg phem yuav yog cov neeg nyab laj, tau muab lub tsheb ntawv tos kev ntaus, ua rau tus tsav tsheb raug mob nyhav, nyob rau hau lub tsheb ntawv kuj muaj ib tus guide coj kev xws li yog tus nyab laj thiab, hais kom tus guide ntaw hu rau tub ceev xwm tab sis nws hu xwb tsis paub tias nws hais li cas li yog los tsis yog, tab sis kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj li, qho no koj paum tau li cas xav tau information los mam li muab tuaj rau nej saib, cas cov neeg nyab laj no yuav phem ua luaj, koj paub li cas no sim qhia seb tus kwv tij.

Duab Piv Txog
·  Thứ Hai
22:13
Yog lawm os. Nyablaj lub siab yeej zoo li ntawd. Tsis yog Nyablaj ua rau nej xwb, nyablaj ua rau nyablaj ib yam os lov. Es yuav tau ceev faj xwb os. Tiamsis yog nej muaj neeg tos nej tom no mas yuav tsis ua cas os lov. Thaum ntawd yog lam tau nej hu rau peb thiab, tiamsis tsis tsis sib paub thiab ne yom? Qhov tseem ceeb Nyablaj yeej tsis tshuam ncaj os mog. Yuav tau ceev faj xwb os lov.
·  Thứ Ba
09:47
kuv nkag siab, tab sis koj nyob rau sab koj ne peb puas muaj ib lub fws twg ua yuav hais tau lawv los kho peb tej xwm txheej tshwm sim mas koj hais na
·  Thứ Tư
·  17:54
Nej cov teeb meem ko tshwm sim qhov twg, thiab vim li cas thiaj tshwm sim? Nim no lawv hais li cas lawm mas lov?
·  Thứ Năm
·  10:16
Zoo siab rau koj sob lus nug, cia kuv mam li nug tus tub tsav tsheb seb yog thaj tsam qhov chaw twg tiag, kuj tsis paub tab sis rau li tus tub tsav tsheb hais mas, tuaj thaum yuav txog rau hau nroog ces cia li muaj ib lub tshe motobike khiav los tav hauv ntej xwb, nws tsis luam tab sis nws nyem kes rau ces cia li ntes thaiv kiag hauv ntej tham xov tooj, ib pliag xwb ces nyab laj tuaj coob heev li kwv yees ntawm 20-30 leej, cia li tuaj ua heev rau, nws lod kuj tsis paub lus nyab laj, ces lawv cia li kom nws nqis los sib tham, nws hais rau tus guide Vietnam tias kom hu tub ceev xwm tuaj los tsis hu, ces cia li rub nws mus ntau xwb, raug sab kawg, thaum ntaus tas, ces cia li khiav tas lawm xwb, tsis tas li ntawv peb los kuj tau ceeb toom rau Lao Embassydor nyob rau nyaj laj thaib nyab laj li Embassydor nyob Lao. ces Vietname Embassy kom peb sau ntawv mus rau lawv, tam sim no sau mus rau, peb tsis paub ntawv nyab laj ces lawv kuj tsis kam txais hais cov lus, thiab tej zaum tseem yuav tau com mus txhais ua lus nyablaj nawb, kuv mam li ho muab rau koj tom qab seb yog tshwm sim nyob rau lub nroog twg, zos twg, thaj chaw twg nawb·  Thứ Năm
17:24
Ua li os. Muaj dabtsi hais kom meeej mas lov. Kuv ntshai tsam tus guide ntawd nrog lawv koom tes xwb os. Vam tias yuav tsis muaj li ntawd os.

Saum ntej no yog cov teeb meem thiab cov lus uas nws thiab kuv siab tham tsis tau kho li. Vim li no sawvdaws yuav tau ua zoo ceev faj os mog. Yuav tau ua zoo saib thiab.


Tswvyim Yuav Tour Ncig Vietnam PheejyigCat Ba Island
     Nyob rau nim no kev mus ncig tebchaws Vietnam muaj ntau hom nqi heev. Piv li kev mus saib Halong Bay. Mus Halong Bay mas nws muaj ntau tus nqi heev. Piv li tias koj tuaj txog tebchaws no koj mam li yuav mas yog koj mus ntsib tau tej qhov uas muag pheejyig ces koj tau pheej yig, yog koj mus tau tej qhov kim ces koj tau tus nqi ki. Qee zaug kim thiab pheej yig los luag yeej coj koj mus ib lub nkoj thiab, piv li tias yog koj mus ncaj tej lub sijhawm ua lubchaw ntawd lawv tab tom yuav xa kom ntau npaum ko tus neeg mus rau lub nkoj ntawd li uas tau cog lus tseg lawm no mas txawm lawv muag pheej yig txog qhov tsis tau paj ntsig los lawv yuav muag, tej txhia lawv tseem ntxiv nyiaj rau thiab.
Tejchaws Muag pib

   Yog xav tau nqi pheej yig mas mus yuav saum Online pheej yig tshaj, yog yuav saum Online mas lawv ua tus nqi pheej yig tshaj. Tiamsis ib qho uas yuav tau ceev faj mas yog koj yuav saum online tej txhia yog thaum koj tuaj txog mas lawv kheev kom yus ntxiv ub ntxiv no. Txhais tau tias nws ho yuav kom yus ntxiv nyiaj qhov ub qhov no. Hos yog xav yuav pheej yig mas thaum koj nyob koj tebchaws koj twb yuav ua ntej saum online mas zoo tshaj, nws pheejyij tshaj.

     Nyob rau Vietnam mas txhua yam li, Hotel, Tour, thiab kev noj haus tej mas thaum koj txog chaw thiab Online mas thaum twg Onllne yeej pheej yig dua li uas koj mus kiag ntawm chaw yuav. Vim cov neeg Vietnam lawv tab tom siv zog rau sab kev muag Online.

Muab sib piv:

Yam xaiv yuav
Qhov Zoo
Qhov tsis zoo
Yuav online
Tau tus nqi pheej yig
Tsis tso siab, thiab kheev raug ntxiv nyiaj thaum tuaj txog, tus yus tsis zoo heev.
Mus ntawm chaw yuav
Tso siab, tsis raug ntxiv nqi kiag li, luag tu yus zoo dua.
Tus nqi kim zog

Hmoob Lub peb caug Loj Tshaj
Keeb Kwm

Peb tsoom Hmoob tau khiav mus thoob plaws qab ntuj, mus rua txhua qhov. Peb Hmoob lub hauv paus nyob Suav teb peb Hmoob swb rog rau suav, thiaj ua rau Hmoob khiav ua sab ua sua mus rau ub rau no. Thiab khiav mus rau txhua lub tebchaws, peb tsis paub tseem hais tias Hmoob lub 30 yog lub twg tiag. Tiamsis nyob li cov Hmoob feem coob yog nyob rau Suav muaj li 12.000.000 tus Hmoob, thiab Nyablaj teb tseem muaj li 1.200.000 tus thiab.

YouTube Video


25 lub zos hmoob cov hluas tuaj koom ua si ntawm lub zos Loojnyeej xyoo 2011

Đạo Viện, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hmoob lub sijhawm noj 30

    Tas nro ob pab Hmoob Suav thiab Nyablaj no lawv noj 1 lub 30, lawv yuav noj rau thaum lub 1 hlis no. Nyob li ntawm Hmoob Nyablaj lawv yuav noj rau thaum lub 1 hlis lub hli thoob qab ntuj yog lub 2 hlis txhua xyoo. Xyoo no tsoom Hmoob Nyablaj lawv yuav muaj ntau lub koom txoos uas yog Hmoob los sib sau ua ke. Hmoob Nyablaj ib txwm noj 30 tib hnub thiab tib lub sijhawm. Dhau li ntawd Hmoob Nyablaj muaj cov koom 30 uas hu hais tias "Hmoob Hauv Toj" cov no yog cov uas muaj Hmoob tuaj sib koom coob tshaj plaws. Thaum lawv tuaj no tus yuav ua dabtsi los muaj tas.

Hmoob Nyajlaj

     Cov hluas lawv tuaj nrhiav tus hlub, nrhiav poj niam nrhiav txiv. Thaum tuaj li no sawv daws tuaj ua ke no koj pom kuv kuv pom koj ces ho sib nyiam, tej txhia dhau kiag thaum 30 lawd lawv kuj sib yuav lawm los muaj thiab. Hos nyob li ib txhia ntawm tej thaj tsam, thaum lawv tuaj ua ke no cov tub tuaj pom cov hluas nkauj nyiam lawv cia li sib xyaum tuaj muab zij mus ua poj ua sev los kuj muaj.     Nyob li ib txhia neeg laus lawv tuaj ces lawv mus saib Hmoob tuaj dhia paj nruag, tuaj ntsib phoojywg, Tuaj hais kwv txhiaj, tuaj noj haus, tuaj dhia tes taw,tuaj dhia txhuj ci Hmoob. Ib txhia kuj coj khoom tuaj muag, ib txhia tuaj muag zaub muag mov. Tej txhia los kuj tuaj ua si lom zem, muab hais tus yuav ua dabtsi los muaj tas.

     Hmoob Nyablaj lawv kuj muaj kev lom zem kawg thiab.Yav tag los Hmoob kuj tsis tuaj koom ua ke luaj twg, tiamsis tau ob peb xyoo no lub neej kuj zoo lawm ntau, nyias kuj muaj nyias tseb motor tej, sawvdaws nyias taus nyias tuaj sib koom yam coob kawg li thiab. Nyob li xyoo no lawv tseem yuav ua zoo tshaj txhua xyoo tag los. Peb vam thiab cia siab hais tias yuav tau saib lawv ua yam zoo tshaj no.

Hmoob Vietnam Kev Ua Neej

Hmoob Muong Khuong, Laocai, noj 30
H’mong people are an important member in the community of ethnic minorities in Vietnam with about one million people, ranked 8th among 54 Vietnamese ethnics. They often occupy the upland areas, from 800-1500m above the sea level, mostly in the Northwest and a few in the central highland of Vietnam. You can easily spot them in Ha Giang, Lao Cai, Sa Pa, Lai Chau, Son La and several other provinces.
Hmoob Laocai
Hmoob Puam Huav

Cawv puam huav


Their language family is Hmon-Mien, yet the language is a non-written one. Hmong people have a very extraordinary culture that is still vividly seen today. The best time to visit the Hmong is during the Lunar New Year in late January or early February - when they would celebrate the 3-day Tet festival. During the festival, they often cheerfully blow “khèn” (their special woodwind instrument), play swings and other traditional games and sing in the large yard around the village.
Hmoob Yen Bai
Ib txhia paj ntau Hmoob

Hmoob Sapa

“Cướp vợ” (Stealing Wife) is another special H’mong’s custom: when a man loves a woman, he must ‘steal’ her in the darkest night and imprison her without food for 2-3 days; if the woman accepts to marry him, he will come to her family to ask for her parents’ permission.    


H’mong people believe that they have a common ancestor so they greatly value unity in their community. Several families gather into a cluster and has a leader responsible for common works. As for costumes, H’mong people usually wear their self-woven clothes made by linen, decorated with unique technique to express their strong ethnic characteristics. They drink corn, rice wine, smoking cigarettes using plow. Meanwhile, if you are a guest who is invited a self-loaded plow by a H’mong, you should take it as a friendly fondness.

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj Thaum Mus Vietnam
Nyob rau tebchaws Vietnam yog ib lub tebchaws uas zoo nkauj thiab zoo ncig heev li, muaj ntau thaj chaw zoo ua si heev. Tiamsis kev uas ncig hauv tebchaws Vietnam mas koj yuav tau paub nom tswv txoj cai thiab yuav tau paub neeg txoj cai thiab. Zaj no peb yuav sau txog neeg txoj cai tso, lwm zaj peb mam hais txog nom tswv.

Cov neeg Nyablaj no mas lawv txawj txawj dag li. Thaum koj taug kev yuav khoom noj ntawm tej ntug kev es koj tsis paub lawv lus ces lawv ntsia kiag koj yog neeg txawv tebchaws lawv txawm hais tus nqi siab siab rau koj. Thiab koj tsis paub es koj mus yuav khoom mas lawv muab tus nqi siab siab rau yus xwb. Yog tias koj coj ib tus neeg uas yog nyob hauv Vietnam nrog no mas koj tsis tshuam mag. Txawm mag los muaj tus ntawd ua tus hais.
Kuv ncog txog thaum i kuv coj kuv tus yawg laus Neej Yig thiab phauj nkawd uas nyob tim tebchaws Mekas tuaj mus tom Halong Bay thiab mus pw rau pem lub pov txwv Cat Ba Island. Thaum tag kis sawv ntxov yawg laus yuav noj ib lub cov ncuav Khaub Cij (ncuav khaub hlab) qhwv nqaij ntawm tej ntug kev, thaum wb mus txog thiab yuav tau 3 lub ib leeg lub, thaum yuav tag kuv nug tias "puag tsawg? Nws teb tias "ib lub 50 txhiab". (tus nqi tiag ib lub 10 txhiab). Kuv qw ib suab thiab nug tias "Dabtsi?" Nws tias "50 txhiab dua". Kuv tias "cas yuav kim ua luaj?" Nws tias "tsis kim os, vim muaj nqaij ntau na". Kuv tias "koj puas paub koj tus nqi no yog nqi txiav caj dab na? Kuv nyob tom Hanoi tuaj xwb nav, tod twb tsis txog npaud na, kim dhau lawm os". Nws cia li ntsiag to lawm. Nws ua tau tag nws muab ntim hauv hnab, kuv muab tau 1 daim nyiam 200 txhiab rau, nws ntxiv 150 txhiab rov los.Koj ntsia thaum xub thawj ib lub 50 txhiab tiamsis muab nws cem tag ces cia li ua 3 lub 50 txhiab lawm nav. Qhov no tsis yog neeg txawv tebchaws xwb, tsuag yog neeg nyob deb tuaj yeej mag, txawm neeg nyob Vietnam los yog nyob puag dej dej tuaj yeej mag. Yog li ib tsoom tuaj ncig ua si yuav tau ceej faj cov neeg dag no.