zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG HMOOB TOJ SIAB MOC CHAU, VIETNAM

Hmoob tej teb zaub thiab paj zaub tawg tau zoo nkauj kawg
Moc Chau yog ib lub moos ntawm lub xeev Son La nyob rov nram qab no yog mus ntawm Hanoi mus mas yuav mus txog Moc Chau ua ntej mam li txog Son La. Tebchaws no yog ib lub tebchaws toj siab kawg li thiab. Lub tebchaws no lub caij ntuj no mas pos huab kawg li. Ib ncig no feem coob yog peb Hmoob nyob xwb, cov Hmoob uas nyob tebchaws no feem coob yog Hmoob dub xwb.

Hauv zos Hmob thiab Hmoob tej txiv duaj thiab teb zaub ntsuab
Cov neeg nram nroog mus xauj khaub ncaws Hmoob thaij duab
Lub tebchaws no koj mus rau thaum lub 2 hlis mus txog rau lub 3 hlis yog lub caij uas zoo nkauj heev, lub caij no Hmoob cog zaub ntau heev ces cov paj zaub tawg tau zoo nkauj kawg li.  Hos lub caij 1 hlis txog 2 hlis mas muaj paj txiv duaj tawg zoo nkauj kawg li thiab, dhau li ntawd thaum lub 11 hlis muaj paj cej tawg txhua qhov zoo nkauj kawg li. 

Zos Hmoob, Hmoob cog txiv duaj ntau kawg li
Lub tebchaws no nyob siab zog thiab pos huab kawg rau lub caij no hos laj siab kawg rau lub caij ntuj sov. Koj mus koj yuav pom peb Hmoob nyob ob cag kev pawg lug. Hmoob nyob tebchaws no kuj nyob tau lom zem kawg. Txhua xyoo nyob rau thaum 9 hlis xiab 2 muaj khw kev hlub, lub khw kev hlub no ib xyoos muaj ib zaug nkaus xwb. Txhua txhua xyoo txog hnub khw no mas tsis hais neeg toj siab neeg chaw nqis, tsis hais haiv neeg dabtsi los sawvdaws tuaj coob heev li tuaj rau hnub ntawd. Hnub no yog hnu muaj kev lom zem tshaj plaws rau ib tsoom neeg nyob tebchaws no.

Khw kev hlub ib xyoos muaj ib zaug rau lub 9 hlis xiab 2
Menyuam Hmoob ua si tsaug zog nrig
Neeg txawv tebchaws tuaj txog tebchaws Vietnam feem coob lawv nyiam mus saib lub tebchaws no. Pem no mus ce feem coob mus saib roob tshuaj yej thiab mus saib Hmoob nrog rau Hmoob teb liaj teb thiab tej txiv hmab txiv ntoo. Hos txog lub caij paj tawg ces neeg nram chaw nqis sib tw rau mus thaij duab, mus xauj khaub ncaws thaij duab, txhua tus txaus siab tshaj rau lub sijhawm ntawm. Peb muaj coj neeg mus ncig no 2 hnub 1 hmos. Thawj hnub sawv kev ntawm Hanoi mus txog ped yog tav su thiab ncig ped tas ces los so ib hmos thiab tag kis ncig txog 3 moos rov los txog Hanoi tsaus ntuj.

Roob tshuaj yej, neeg nram nroog thiab neeg txawv tebchaws nyiam mus saib

Lub caij paj cej tawg

Paj txiv duaj thiab paj txiv khawb tawg

QHOV TSUA PHONG NHA, QUANG BINH

Qhov tsua Phong Nha Ke Bang
Lub qhov tsua Phong Nha nyob rau lub xeev Quang Binh nrug deb ntawm Hanoi mus yog li 500km. Lub qhov tsua no ntev li 2km los yog tshaj ntawd. Hauv lub qhov tsua muaj ib tug dej, yog koj nkag mus hauv mas yog caij nkoj xwb thiaj mus tau. Caij nkoj li 2km txog qhov dej hlob dhau lawm mus tsis tau ces rov los.

Tuaj hauv qhov tsua saib mus lawm sab nraud
Lub qhov tsua no nws zoo nkauj heev li. Muaj neeg hauv tebchaws thiab txawv tebchaws tuaj saib coob heev. Txhua tus mus yav qab teb puav leej tsis tso dhau lub qhov tsua no. Mus saib  mas nkauj heev.

Kaus zeb kaus tsua

Hauv lub qhov tsua no zoo nkauj heev
Peb cov Hmoob nyob Mekas teb kuj muaj cov mus saib lawm thiab. Mus saib qhov no tsim nyog kawg li. Ntawm no kuj yog ib qho zoo rau txhua tus saib kawg li. Mus saib lub qhov tsua no yuav caij ob hom nkoj. Thawj thawj hom caij cov nkoj muaj tshuab taug dej mus ib chim txog ntawm qhov tsua ces ho caij cov nkoj tuam mus rau hauv plawv qhov tob tob  mus saib kaus zeb kaus tsua uas ntuj tsim teb raug los zoo nkauj kawg li. Yog koj xav mus txhob ua siab deb kav tsij hu rau peb Hmong Tours peb yuav coj koj mus los yog muab information rau koj mus…


Qhov tsua Phong Nha Ke Bang zoo nkauj tshaj

KUB THAB HMOOB YAM KHOOM NOJ TSHWJ XEEB

Yias kub thab ntxuas mov kuam

Kub thab los yog lus Nyablaj hu tias (Thắng Cố) yog ib yam khoom noj ntawm peb Hmoob Vietnam uas twb muaj hnoob nyug li 200 xyoo dhau los lawm. Kub Thab mas feem coob yog muab nqaij Nees, nqaij Nyuj, nqaij Npuas thiab nqaij Twm mus rau nqaij Yaj nqaij Tshis tej.

Kub Thab ntxuag cawv

Kev ua Kub Thab mas lawv muab tus tsiaj los tua thiab muab tag nrho tus tsiaj tsuav huv tibsi tsis hais nqaij los pob txha mus rau plab hnyuv tibsi ua ib tais muab coj los hau hauv ib lub yias, cov yias thawj tsheb. Lawv ua phuas thiab kua ua ib taig.
Nyob rau hauv khw feem ntau cov txiv neej Hmoob nyiam noj ntxuag cawv, lawv haus cawv thiab rau cawv mas siv cov ntim loj xwb! Lub tais Kub Thab kuj yog qhov chaw pib kev cog phoojywg los sis yog lub chaw suavdlawg sis tham txog kev ua noj ua haus thiab kev vaj luag ua si.
Muag kub thab tom khw, ntawm lub khw Puam Huav
Los txog niaj hnub nim no kuj nrov kawg li rau tebchaws no thiab. Lwm haiv neeg xwm lis Yiv, Nyablaj, Co thiab lwm haiv neeg kuj xyaum uas kawg li. Yog ib yam uas neeg nyiam noj nyiam sim heev. Nyob rau lub khw Puam Huav (Bac Ha) txhua txhua lub lim tiam muaj neeg ua muag coob kawg li. Yog xav sim mus rau lub khw no yog ib lub khw uas muaj neeg coob noj thiab ua rau neeg noj, kuj yog ib yam qab kawg li. No yog ib yam khoom noj tshwj xeeb uas muaj suab nrov npe ntawm peb Hmoob Vietnam. Peb Hmong Tours muaj coj peb Hmoob txhua tus mus tas li xwb. Txhob ua siab deb es tuaj nrhiav peb.


HMOOB NYABLAJ SAU SAU NPEJ

Hmoob hlais nplej
Lub 9 hlis ntuj mus txog rau 10 hli  yog lub caij uas peb cov Hmoob nyob rau sab Nyablaj qaum teb txhua qhov npaj mus sau qoob loo nyob  rau nruab liaj nruab teb, lub sijhawm no yog lub caij uas khwv kawg! Tab sis kuj yog lub caij uas muaj kev zoo siab  rau qhov pom tej qoobloo nram liaj nram teb siav zom zawg lawm. Nyob rau pem tej toj siab los yog qhov uas deb nroog cov peb Hmoob tsis muaj lub tshuab zaws nplej loj, peb ib txhia siv lub tuam taws los tuam xwb.

Cov Hmoob nyob zos Vaj Os sau nplej thiab ntaus nplej
Cov tsi muaj ces lawv muab qws los nplawm cov nplej thiaj yuav zeeg. Peb Hmoob xuas liag hlais thiab muab ziab tshav ob peb hnub kom qhuav mam li sau ua tsheej pawg. Thaum sau tag los ua pawg lawm thiaj nqa lub zaws nplej los zaws kom tag thiab muab hnab los ntim coj mus tso hauv tsev los yog hauv  txhab.
Hmoob kwv nplej
Ua li no mas khwv kawg thiab yuav sijhawm ntev kawg, xws li lub zaws nplej tuam taw uas nyob ntawm no ob peb leeg rau rau siab tuam thiab zaws mas ib hnub sijhawm suav txij thaum noj tshais tag mus txog thaum tsaus ntuj nyuam qhuav zaws tau li 10 tawm hnab xwb. Kuj yuav tsum yog rau siab mas thiaj tau.
Hmoob ntaus nplej
Lub xyoo no tus txiv ntxawm Thoj Xeem Yaj nyob lub zos Vaj Os, Trung Minh, Yen Son, Tuyen Quang. Lawv tsev neeg sau tau 70 ntau hnab nplej, ib hnab kwv lam li 50kg. Lawv tsev neeg rau siab nrho sau thiab tau yuav los tau li 8-9 hnub no lawm, kuj tseem tsi tau taag thiab. 

POV TXWV CAT BA, VIETNAM

Lub nroog Cat Ba
Lub koog pov txwv Cat Ba nyob rau lub xeev Hai Phong, Nyab Lab qaum teb. Lub xeev no nyob npuas ntug dej heev. Lub pov txwv no zoo nkauj heev. Lub pov txwv no yog ib thaj chaw uas cov neeg ncig tebchaws nyiam mus ua si thiab mus saib kawg li. Ntawm no muaj Hotel muaj chaw ua si, chaw noj haus thiab teb chaw da dej zoo nkauj kawg li. Feeb coob cov neeg mus ntawm no yog lawv mus rau Halong Bay ces lawv mus 2 hnub 3 hmos es lawv ua zaug mus saib lub pov txwv no.
 
Lub zos nplaim dej
Nyob ib ncig muaj ib lub zos yog cov neeg yug ntses lawv muaj li 200 tawm yim neeg nyob. Lawv ua lub neeg yug ntses noj xwb, ib txhia lawv twb tsis muaj av nyob tim ntug, lawv lub vaj lub tsev ces zoo li ib lub nkoj ntab yuj yeev saum nplaim dej xwb. Muaj cov chaw noj chaw haus uas zoo li lub nkoj nyob saum nplaim dej lawv tseem coj nkoj tuaj thab cov neeg mus rau tim lawv lub chaw noj mov. Feem  coob cov neeg Nyab Laj thiaj nyiam mus cov no xwb, cov neeg txawv tebchaws tsis tshuam mus. 
Lub qub chaw tub rog
Saum lub tsom faj tsom mus hauv hiav txwv thiab hauv nroog
Nyob rau saum lub roob siab yog lub chaw tub rog puag thaum ub lawv sib tua, koj mus saib saud muaj riam phom muaj txhua yam rau koj saib, tshwj xeeb tshaj mas yog tau xyuam yaj saib tuaj hauv lub roog thiab saib mus ib ncig mas zoo nkauj kawg li, luag tseem muaj lub tsom phaj rau koj tsom tib si thiab. Nyob ze ze ntawd muaj cov chaw da dej zoo ua si kawg li, lub caij ntuj so cov hluas nyiam mus ua si rau thaj chaw no kawg li. Yog leej twg xav mus ua si mas tsim nyog mus rau thaj chaw no, nws yog ib chaw zoo rau peb mus so kawg li. Tsis deb ntawd muaj ib lub pov txwv hu pov txwv liab no zoo nkauj tshaj li. Muaj sijhawm mus txog tebchaws no mas tsim nyog mus rau thaj tsam no.
 
Nce nto saum lub roob pob tsua ntawm lub pov txwv liab

Cov liab 
Thaum hmo ntuj muaj khw hmo ntuj lom zem kawg li thiab. Lub khw ntawd feem coob mas muag cov hlaws pliag deg rau lwm  yam uas zoo cov mus teeb rau hauv vaj hauv tsev kawg li. Saum lub pov txwv no kuj vam meej kawg, muaj txhua yam kev lom zem uas luag nyiam nyob rau ntawd thiab phim rau cov neeg uas nyiam kev lom zem kawg li thiab. Tiamsis yuav tau ceev faj tsam raug dag thiab.
Cov chw da dej nyob ib ncig

Ncig Saib Halong Bay Vietnam

Keeb Kwm
Ha Long Bay nws yog ib lub hiav txwv uas zoo nkauj heev. Nws muaj roob muaj hav, muaj tej roob zeb nyob hauv tej plawv dej. Nws yog ib qho chaw uas ntuj tsim teb raug yeej zoo li no, nws tsis yog los ntawm tib neeg txhais tes puab, los yog hais tias neeg txhais tes yeej tsis tau chwv li. Lub Koom Haum Unesco tau muab xaiv tso rau ib qho ntawm cov chaw zoo nkauj tshaj hauv ntiajteb no.

Ha Long Bay no dav kwv lam yog 1.553km² thiab muaj 1.960 lub pov txwv me yog zeb ntsuab xwb, kiag hauv plawv dav 334km² thiab puag ncig ntawm 775 lub pov txwv loj. 

Cov Chaw Ncig

Muaj chaw ncig nyob li: Yuav caij nkoj mus dhau thiab ncig cov chaw. Qhov Tsua Ceeb, Tiaj Sim, Qhov Tsua Dab Teb, Qhov Nkauj Ntsuab. Chaw so: Pov Txwv 690, Taub Hau Seem Rov Qab, Qhov Nkauj Xwb, pas dej Nkauj Ntsuab thiab Koog Pov Txwv Cat Ba.

Nom Huas thiab Neej YigQhov Video no yog kev mus ncig ntawm lub zos hauv hav dej hnub 15/14/2011. Cov neeg no lawv tsis muaj av nyob nraub nqhuab, lawv tsis muaj tsev nyob saum av, yog li ntawd lawv thiaj tuaj nyob rau hauv tsev no. Lawv lub neej yog nrhiav ntses noj, lawv ua tsev rau saum nplaim dej, lawv kev nrhiav ntses thiab noj haus hauv no xwb. Lawv kuj muaj tsev kawm ntawv hu tib si thiab. Lawv muaj kws qhia ntawv tuaj qhia lawv hauv no ib yam.

Hnub no peb mus saib lawv, mus saib lawv yog caij cov nkoj me me mus saib xwb. Dhau li ntawd mus ncig lwm qhov thiab. Peb mus no peb pom ib lub tsev kawm yog lawv kawm hoob ob hoob peb.

Qhov tsua ceeb

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj

Nyob rau thaj tsam no peb yuav tau ceev faj tej yam xws li: Mus yuav khoom, yog neeg txawv lawd lawv yeej yuav kim dua, zoo coj tej tus yog neeg nyob Nyablaj nrog mus thiaj hais tau. Thiab muaj cov neeg coj khoom tuaj muag rau yus ntau ntau, yog li yuav tau ceev faj thiab. Mus saib luag tej ntseeg mas yuav tau ceev faj, lawv cov ntses ntawd lawv muag ob peb yam nqi, thiab lawv yuav kim heev yog hais tias yus yog neeg txawv tebchaws, thaum koj taw tes kiag tus twg ces lawv npu kiag los thiab muab ntaus tuag kiag lawv muab yuam yus yuav xwb. Thiab kev noj kev hauv los yog yus tsis ua zoo saib lawv yuav kim heev yog yus tsis paub. Qhov zoo yog mus raws Tour.

Cov nkoj tom hiav txwv

NCIG SAIB HANOI, VIETNAM

Pas dej ntaj vaj ntxwv nyob hauv plawv nroog Hanoi

Keeb Kwm
        Ha Noi txij yav thaum ub los yeej yog Nyablaj lub tuam ceeb nroog. Nws nyob ntau tiam dhau los txog niaj hnub nim no. Ua ntej  1000 xyoo lub nrog Ha Noi hu Thang Long thiab ntau tiam dhau los thiaj hu hais tias Ha Noi. Los txog nim no hauv Ha Noi neeg muaj coob li 8 plhom tus (8.000.000) nyob hauv lub nroog no. Lub nroog nyob nrub nrab ntawm cov xeev yav qaum teb. Lub nroog no muaj ntau yam uas txawv tshaj li lwm qhov.


Tej chaw ncig nyob hauv Ha Noi        
Ha Noi cov chaw ncig xws li: Ho Hoang Kiem (Pas dej ntaj), Ho Tay (pas dej sab hnub poob), Van Mieu (tsev kawm tub txawg), Bao Tan Dan Toc (tsev rau khoom qub), Chua Mot Cot (tsev hauj sam ib tus ncej) thiab tshwj xeeb yog lub nroog laus lso yog qub nroog.


Tus nqi rau ib hnub ncig cov chaw ze hauv qub nroog
    Muaj noj sus, coj mus ncig ib cov chaw thiab piav txog keeb kwm ntawm cov chaw ntawd rau cov neeg mus saib. Mus ncig kiab khw yuav khoom thaib xa rov los Hotel. (tsis xam nyiaj Hotel)


Yam tshwj xeeb yuav tau pom hauv nrog Ha Noi
        Lub nroog Ha Noi no cov neeg coob heev li muaj txog li  8 lab tus. Tej vaj tse nyob hauv nroog no ti heev, cov kev kuj me ib yam nkaus, yog li ntawd mas tsheb coob heev. Yog yuav hla kev mas koj yuav tau saib ped saib nrad, ib txhia neeg txawv teb chaws mas lawv tsis paub hla li, hla mas rhiab rhiab pob tw. Lawv mus tsheb tsis raws li kev cai li, tsuav qhov twg khoob ces mus xwb, thaum tas kis 7-8 moos 30 sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj 4 moos 30-6 moos mas koj yuav hla kev los nyuaj li, vim nws daig heev. Neeg Ha Noi lawv nyiam mus noj tej nyuag khoom muag ntawm tej ntug kev, nyiag mus haus tshuaj yej, thiab haus beer, tshwj xeeb yog nyiam mus hmo ntuj, lawv kuj nyiam mus noj tsaus ntuj thiab, nyiam mus tom khw thaum yav tsaus ntuj xwb.

Lub tsev hauj sam ib tug ncej


Kev noj haus nyob hauv nroog Ha Noi
        Nyob hauv lub nroog no kev noj haus mas muaj ntau yam heev li. Nws muaj cov tsev noj mov uas yog neeg txawv teb chaws tuaj ua, muaj cov uas yog nyab laj ua, muaj cov rau cov tuaj ua zog thiab cov tub kawm ntawv, muaj cov rau cov neeg muaj hauj lwm zoo, muaj cov rau tej nom tswv, thiab muaj cov rau tej tub lag luam. Lawv kev ua no nws txawv nws. Cov nyob ntawm tej ntug kev mas lawv ua sai heev, thiab kuj qab kawg, tiamsis tsis tshuam xis siab. Tej cov uas ua rau tej tub ua zog thiab cov tub kawm ntawv mas pheej yig heev, tiamsis mas noj tsuag tsau xwb nws tsis pwv dab tsi. Cov rau tej tub lag luam thiab tej neeg ua hauj lwm zoo mus rau cov nom tswv mas ua qeeb tiamsis mas kim. Yog koj yuav noj qaib ces lawv ntes qaib rau koj saib tas lawv mam li tua. Ib tas kis ces noj fawm xwb tsis muaj mov li, yog yuav noj ces me ntsis mov nplaum xwb, yog tias koj mus nug mov rau yav sawv ntxov ces luag yuav luag koj. Nyablaj ib txwm nyiam noj fawm rau yav sawv ntxov.

Nruab hnub ntawm ntug pas dej


Tej yam yuav tau ceev faj
        Hauv Ha Noi yuav tsum tsis txhob mus ua si los lig lig, vim thaum ntawd yog sijhawm ntawm cov neeg nrhiav noj hmo ntuj. Kuj muaj tej neeg phem, yog koj tsis nco qab es los tau lig zog koj yuav tsum mus ntawm tej pom pom kev xwb. Thiab tau koj mus yuav khoom yuav tau ceev faj, zoo dua mas coj ib tus paub lus nrog koj mus, yog koj tsis paub lus lawv yuav muag kim kim rau koj, tsis tas li lawv yuav tsis ntxiv nyiaj seem rau koj. Thaum koj taug kev muaj tej neeg txhuam khau hu koj yuav tsum txhob cia nws txhuam, yog koj txhuam nws yuav yuav kim heev. Thaum tsis muaj neeg coj koj mus, koj yuav tsum mus nrhiav yuav khoom ntawm cov khw loj xwb mas  koj thiaj tsis raug kim. Thaum taug kev hla kev koj txhob khiav khiav tsam tsheb yuav los tsoo koj, koj maj mam mus thiab mus tsis nres li, yog koj ib mus ib nres ces luag yuav tsis paub zam koj, koj cia luag mam li zam rau koj ntau xwb.Thaum ib hmos ntawm ntug pas dej

Ncig Ua Si Rau Meo Vac, Ha Giang

Lub nroog Meo Vac saib saum siab tuaj

Nyob rau lub tebchaws hu uas Meo Vac nyob rau qaum teb ntawm tebchaws Vietnam thiab npuab rau ciam teb Suav thiab Nyablaj nrug deb ntawm Hanoi mus 500km. Ntiav tsheb yuav tau mus ib hnub ib tav su thiaj txog. Yuav mus ncig kom txhua tej no yuav tau mus li 5-10 hnub thiaj xyuas tas tejchaw no. Nyob thaj tsam no feem coob yog peb cov Hmoob nyob xwb. Hmoob nyob coob heev. Lub tebchaws no peb Hmoob ib txwm khiav tom Suav los txog thaj chaw no ces sawv daws cia li nyob rau ntawm no.
Peb Hmoob ua lub neej nrog ej teb qhov zeb xwb

Rooj teb no mas toj roob zeb li toj roob zeb xwb. Nyob rooj teb khwv noj khwv haus yog cog pob kws rau saum tej teb qhov zeb xwb. Tebchaws no hais txog kev khwv qoob khw loo noj tsis yog yam yooj yim kiag li. Ncig mus txog rooj teb no zoo nkauj tau kho siab kawg li. Ntxim nuam yaj kawg li yog rau ib tus neeg dua kev. Tiamsis rau ib tus pej xeem nyob tebchaws no mas nyob tau tu siab thiab kho siab kawg li rau qhov nyob txom nyem heev. Kev khwv noj los nyuaj, dej haus los tsis muaj es nyob tiam dhau tiam thiab xwb.
Ob sab ntug kev cov tsev no feem coob yog Hmoob
Ib ncig yog roob pob zeb pob tsuas ces muaj kiag ib lub zeeg tiaj nyob hauv hav thiav lub nroog Meo Vac nyob kiag rau hauv.  Hauv no kuj muaj Hotel zoo kawg thiab, tiamsis tsis muaj ntau. Muaj qee lub xwb, dhau li ntawd ces muaj Guest Hous. Yog lub caij uas muaj neeg coob mas twb nrhiav tsis tau chaw pw. Hauv lub nroog no lawm yav pem taw roob muaj peb cov Hmoob nyob coob kawg li thiab. Nyob kiag hauv nroog no. Thaum ub Dr. Yang Dao kuj nyob lub tebchaws no mus. Nce lawm pem ntav toj muaj ib lub chaw xyuam yaj ntsia tuaj hauv nroog zoo nkauj kawg li.

Tuaj saum chaw nuam yaj thaij duab mus rau hauv nroog

Cov Hmoob uas nyob ib hauv nroog no
Hauv Meo Vac muaj khw, muaj chaw noj mov zoo kawg li thiab. Yuav tawm hauv lub nroog Meo Vac no mas yuav tau hla roob xwb. Txawm koj yuav nce mus los yog koj yuav nqis los rau chaw nqis rau qhov nws ua ib lub zeeg tiaj thiab hauv ib lub vuam hav. Yog muaj hmoo txog rau nyablaj teb mas yuav tau mus saib tej no thiaj tsim nyog. Yog yuav mus saib peb Hmoob lub neej mas yuav tau mus rau rooj teb no thiab yog ib qhoiv chaw ua tsim nyog mus.Saum roob xyuam yaj saib mus rau Hmoob tej teb thiab txoj kev mus rau lub khw kev hlub Khau Vai uas ib xyoos muaj ib zaug uas ib txwm nrov nrov.

Peb Hmong Tours muaj coj neeg mus rau tebchaws no txhua txhua hli. Leej twg xav mus ncig tebchaws no ces hu los yog contract rau peb ntawm HmongTours.Net.


Txiv Neej Hmoob Lub Hwj Chim

Duab internet piv txog

1.         Yug los ua ib tug tub nyob hauv tsev neeg Hmoob tsis yooj yim.  Txij thaum kuv loj hlob thiab xeeb txawm los, kuv niam thiab kuv txiv yeej ib txwm qhia kom kuv tsis txhob quaj thaum yus raug mob los yog raug ntaus.  Yog hais tias koj quaj ces nws qhia tau rau lwm tus tias yus tsis yog txiv neej yawg thiab siab tawv tsis txaus.  Qhov tshwj xeeb tshaj yog tias yus quaj ces ua rau lwm tus ntsia zoo li yus siab muag heev.  Qhov no yeej yog qhov uas yus tswj thiab xyaum puag thaum yus tseem me me los lawm.  2.  Txawm yus yuav raug to ntshav liab vog los yus yeej tsuas ua kua muag poob dawb vog xwb, yus yeej tsis lam quaj nrov los yog quaj ntev quaj ntau npaum li tus me nyuam ntxhais.    

Duab internet piv txwv
            Ib tug txiv neej Hmoob los yog tus tub Hmoob, yus muaj lub luag hauj lwm los ua ib tug qauv zoo rau yus haiv Hmoob, yus cuab kwv tij, thiab yus tsev neeg.  Tus txiv neej yuav tsum yog tus khwv nyiaj txiag rau tsev neeg, tus thawj coj, thiab tus tiv thaiv ntawm yus tsev neeg los ntawm txhua yam.  Thaum koj ua tau li no, luag lwm leej lwm tus thiaj li yuav saib koj zoo li ib tug  neeg muaj nuj nqis thiab tshwj xeeb hauv lub zej lub zog.  3.  Thaum lwm tus saib koj muaj nuj nqis, muaj suab muaj npe lawm, koj haj yam yuav tau sib zog ua koj lub neej ntxiv.  Koj haj yam yuav khwv tshaj yav tas los vim yuav muaj kwv tij neej tsa tuaj vam khom yus tas mus li.  Kev vam khom no nws yog los ntawm dej siab dej ntsws. 
 
Duab piv txwv
            Dej siab dej ntsws ntawm ib tug txiv neej Hmoob yog los ntawm nws lub siab loj, siab dav thiab siab ntev.  Nws hlub tau pej xeem huab hwm txhua leej.  Nws tsis xaiv ntsej xaiv muag hlub, nws tsis xaiv neej xaiv tsav hlub, nws tsis xaiv hlob xaiv yau hlub, thiab nws tsis xaiv poj niam los yog txiv  neej hlub.  4.  Nws txoj kev hlub yog muab kev pab cuam rau txhua leej txhua tus yam siab dawb paug thiab ncaj ncees. Nws tsis muaj kev xam khib thiab kev ntxub ntxaug rau lwm leej lwm tus. Tus txiv neej zoo li no, nws ua tau laug cam rau lwm tus tsuav thiab ua kawm to qab rau lwm tus ev.  Yog hais tias koj ua tau li cov lus hais los saum no koj thiaj li yuav ua tau Hmoob ib tug txiv neej zoo. 

            Muab ntsuam xyuas zoo zoo los, Hmoob ib txwm zoo li hlub cov tub dua thiab hais lus mos muag dua rau cov tub.  Qhov tseeb tiag tiag tsis yog hlub cov tub dua tab sis luag xav tias tus tub yog ib tug cag uas yuav tuav lub koob lub npe ntawm nws lub xeem thiab nws tsev neeg mus yav tom ntej.  5.  Yog li no, niam txiv yuav tau hwm nws thiab nws lub meej mom kom zoo rau yav tom ntej yus tsob Hmoob los yog tsev neeg thiaj li yuav tau koob tau npe zoo. Vim li no, Hmoob thiaj li muaj ib lo lus hais tias, “Txawm hais tias nws txij qaib txij de xwb los nws yeej yog ib lub taub hau txiv neej lawm.”  Yog li no Hmoob thiaj li zoo li muab cov tub saib ib nyuag rau lub sam xeeb me ntsis cov ntxhais.  Nyob li ntawm cov ntxhais, Hmoob ntaus nqi tau tias nws yog ib tug ntxhais qhua.  6.  Ntxhais qhua txhais tau hais tias nws tsuas nrog koj nyob thaum nws yau xwb, thaum nws loj hlob lawm, nws yuav mus yuav Hmoob ces nws yuav mus ua ib tug qhua lawm. Nws yuav tsis los tuav yus lub koob lub npe thiab yus dab qhuas lawm.

            Txoj kev hwm tus tub los yog tus txiv neej Hmoob no yeej ib txwm muaj ib txheej dhau ib txheej los lawm.  Nws yog ib qho poj koob yawm txwv tau ua tseg los rau tej me tub me nyuam kawm thiab ua raws tus qauv no.  Ib txwm los, niam txiv yeej xav kom tag nrho cov tub kawm kom paub kab lis kev cai, paub kev siab kev qis, paub qhov phem qhov zoo, thiab paub tswj tus kheej kom zoo.  7.  Tsis tas li xwb, niam txiv kuj ntseeg tau tias yog ib tug tub lawm nws txawm yuav ua yuam kev me ntsis los yeej tsis ua li cas.  Piv txwv li hais tias nws yuav ib zaug poj niam lawm los nws lub meej mom yeej tseem tsis tau poob vim luag ntseeg tau tias vim tau tus poj niam tsis zoo, tsis khov, thiab tsis tab cuab vij zeej xwb nws lub neej thiaj li puas tsuaj lawm, tsis ruaj ntseg.

            Feem ntau yog hais tias ib tug ntxhais mus yuav txiv ib zaug los, lwm tus yuav muab nws saib qis thiab yuav tias tim nws xwb lub neej thiaj li puas tsuaj.  Raws li Hmoob lub neej los mus xwb, tus poj niam yuav tsum tau uv nyob hauv lub neej txawm tias nws tus txiv hlub nws thiab tsis hlub los nws yuav tsum tau ua siab ntev uv thiab uv ces muaj ib hnub yuav tsum zoo xwb.  Qhov no yog qhov uas cov laus ib txwm ntseeg tau.  8.  Yog li no, lawv thiaj muaj ib lo lus hais tias, “Poj niam yog tus txiv lub pov haum.”  Sob lus no txhais tau tias ib tug poj niam zoo nws yuav tsum uv thiab tsim kho lub neej tas li xwb.  Txawm tus txiv yuav ua li cas los xij, nws yuav tsum tuav kom lub cuab lub yig khov.  Yog thaum nws ua tau li no lawm nws thiaj li yog ib lub pov haum zoo ntawm nws tus txiv lub neej los yog ntawm nws cuab kwv tij ntawd.

            Ho muab tig los rau lub neej tam sim no, nws kuj tsis txawv deb luaj twg.  Qhov kuv pom tau tias txawv yog hais tias cov ntxhais tam sim no muaj hwj chim thiab txawj ntse lawm. 
9.   Nws tsis yog peb cov laus qhia kom lawv coj tus cwj pwm li tam sim no tab sis nws yog txoj kev pauv ntawm lub lij ceeb niam no.  Peb cov ua niam ua txiv yuav tswj tsis tau thiab txiav tsis tau lawm vim hais tias thaum ib tug me nyuam nws loj hlob thiab paub tab li 5 xyoos rov sauv xwb ces nws twb niaj hnub mus kawm luag lus thiab yoog luaj txuj lawm.  Nws tsawm nrog yus ua niam ua txiv nyob tsawg tshaj nws nyob tom tsev kawm ntawv lawm.  Qhov no yog qhov yus tswj thiab txiav tsis tau nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm. 

10.       Cov tub los ib yam, lawv los kuj pauv lawm ntau.  Qhov pauv yog hais tias koj ua niam ua txiv, koj txawm yuav qhia kom nws coj siab tawv npaum li cas los luag muaj txoj cai tswj tsis pub nws ua tau li yav thaud lawm.  Luag muab txoj cai sib luag qhia kom nws saib poj niam muaj nuj nqis thiab saib rau lub sam xeeb siab.  Muab piv txwv hais tias yog yus tau ib tug nyab los es nws hais lus heev hlo saib tsis taus yus tus tub li los tus tub yeej nyo hau yuav xwb.  Qhov no yog ib qho ua rau yus mob siab thiab chim siab vim yus tus tub yog ib lub taub hau txiv neej. 

11.       Tab sis, yog hais tias nws ho uv tau tus nyab thiab nyo hau tau los kav liam thiab vim yus tsis yog tus yuav nrog nws ua neej.  Tus nyab yog tus yuav nrog nws ua neej.  Qhov no yog ib qho tsis yooj yim rau peb cov laus pom ntsoov ntawm peb ob lub qhov muag thiab hnov kiag ntawm peb ob lub pob ntseg.  Thaum koj pom li no ua rau yus hlub yus tus tub tias ua cas nws yuav ua tsis taus txiv los yog hais tsis tau dab tsi li.  12.    Nws kuj ua rau yus chim thiab vim tias kuj tsis yog tim tus tub ua tsis taus txiv los yog li cas, tab sis vim yog lub lij ceeb pauv lawm xwb.  Thaum koj muab xav li no ces thiaj li ua rau yus tsis mob siab heev lawm xwb. 

            Feem ntau, cov uas muaj teeb meem thiab siv tsis tau Meskas txoj cai muaj vaj huam sib luag ntawm poj niam thiab txiv neej yog cov uas loj hlob tim ub tuaj los yog cov laus tim ub tuaj li peb cov no.  Peb thiaj yog txhav Hmoob tiag tiag, peb saib peb tus kheej muaj nuj nqis nyob rau hauv peb tsev neeg, kwv tij neej tsa, thiab lub zej lub zog.  13.   Peb saib peb tus kheej muaj nuj nqis tshaj cov poj niam vim nws yog txoj kev cai yus ib txwm swm thiab siv los l awm.  Yuav kom ib tug neeg loj hlob tim ub tuaj los yog laus tim ub tuaj es cia li pauv los coj tau li cov hluas tim no coj, yuav mus tsis tau. Yog ua tiag yuav tau thiab tab sis yuav ua rau yus tag kev cia siab thiab muaj kev tu siab rau yus tus kheej vim yus poj niam me nyuam saib yus tsis rau nqi lawm. 
 
Duab piv txwv 
            Muab tig los mas cov poj niam yog cov uas pauv tau los swm txoj cai teb chaws no yooj yim vim nws yog ib qho kev ywj pheej rau lawv.  14.   Nws ua rau lawv pom tias lawv yuav muaj vaj huam sib luag nrawg nroos li lawv tus txiv thiab lwm tus txiv neej lawm.  Nws yog qhov kev cia siab thiab kaj siab rau lawv tab sis yog qhov kev txo hwj chim thiab kev chim rau cov txiv neej.  Tsis tas li xwb, nws kuj tsis yog tias cov txiv neej tsis xav txo hwj chim thiab.  Qhov tseem ceeb tshaj yog tias txiv neej muaj kev txhawj xeeb thiab nyuab siab ntau yam los ntawm txoj kev pauv ces cia li ua rau peb xav tsis tawm thiab zoo li cov neeg ruam lawm xwb. 

15.       Vim yog li no, feem coob cov nyuam qhuav tuaj, cov poj niam thiaj li kawm tau ntawv zoo thiab nce qib siab dua cov txiv neej lawm.  Yog muab hais los ces zoo li cov poj niam txawm saib nws tus kheej zoo dua thiab paub zog tus txiv lawm ces nws tsawm tsis tshua ntshai tus txiv lawm.  Qhov no yog qhov uas kuv xam pom xwb, nws kuj muaj cov poj niam Hmoob uas zoo thiab txawm tias nws txawj ntse npaum li cas los nws yeej tseem muab tus txiv saib rau nqi thiab tseem hwm tias phem zoo los nws yog ib lub taub hau txiv neej thiab yog yus tus txiv ces lawv yeej tseem tsis tau pauv deb. 

16.       Lub ntsiab lus tiag ces yog hais tias thaum koj yog ib tug txiv neej Hmoob lawm, txawm koj yuav mus txog qhov twg, nyob qhov twg los koj yeej hla tsis dim lub luag hauj lwm saib xyuas koj tsev neeg thiab koj cuab kwv tij neej tsa.  Koj yuav tsum tau nco qab ntsoov tias ua ib tug txiv neej Hmoob tsis yog ib tug neeg dog dig es yuav mus hais lus mas phab mas lis yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi.  Koj hais dab tsi yuav tsum yog dab tsi, ua qhov twg yuav tsum ua li muaj txha, thiab yuav tsum saib yus tus kheej kom muaj nuj nqis, lwm tus thiaj li yuav saib taus yus.  17.  Ib tug txiv neej Hmoob yuav tsum coj lus kom tog, ua siab loj siab dav, hlub pej xeem huab hwm, thiab yus tsev neeg tam li yus hlub yus tus kheej cev nqaij daim tawv. 

            Yus yuav tsum tsis txhob hnov qab tias yus yog Hmoob.  Yus yuav tsum tsob hwm yus haiv neeg.  Koj mus txog qhov twg los yuav tsum zoo siab tias koj yog caj ces Hmoob, yog ib tug tub Hmoob, coj tus cwj pwm kom zoo li Hmoob, thiab hais lus kom yog Hmoob lus. 
18.   Tshwj xeeb tshaj plaws, koj yuav tsum tau kawm kom paub Hmoob keeb kwm, Hmoob kab lis kev cai, paj lug, kwv txhiaj lus taum, dab neeg, thiab Hmoob tej suab paj  nruag uas yog yam muaj nuj nqis ntawm haiv Hmoob poj koob yawm txwv ib txwm muaj los. 

            Nco qab ntsoov hais tias tus tub los yog tus txiv neej yog lub taub hau txiv.  Txawm koj yuav yog kws kho mob, kws lij choj, tub ceev xwm, yog dab tsi los xij, tus txiv neej yeej yog tus txiv neej. Tsis muaj tus poj niam yuav hloov tau mus ua tus txiv neej.  Qhov hloov tau ces yog lub laj lim tswv yim thiab txoj kev kawm txawj kawm ntse xwb.  19.   Txawm ob qho no los yeej hloov tsis tau lub hwj chim ntuj tsim teb raug los tias nws yog tus txiv neej. Nyob ntawm lwm haiv neeg los kuj zoo ib yam.  Txawm kuv yuav tsis txawj tsis ntse los kuv yeej pom thiab paub cov neeg tawv dawb es tus niam saib tus txiv rau nqi thiab zoo li lub taub hau txiv.  Luag yeej hwm luag tus txiv thiab tsis pub kom lwm tus thuam los yog hais lus saib tsis taus li.  Luag yeej saib nws li tus txiv neej tiag tiag. 20.   Qhov no yog ib qho uas peb cov tub ntxhais yuav tau tig xav thiab pauv los mus coj kom tau tus cwj pwm no. 

            Cov tub yuav tsum coj li nws yog ib tug txiv neej thiab cov ntxhais los yuav tsum coj kom zoo li nws yog ib tug poj niam tiag tiag.  Tus poj niam tshwj xeeb yog tus paub siab paub qis, tus pom qhov phem qhov zoo, tus zam tau txim rau lwm tus, thiab tus saib nws tus txiv, nws tsev neeg, thiab nws tej kwv tij neej tsa muaj nuj nqis.  21.  Muab tham mus tham los ces tsis hais txheej niam no los yog txheej thaud, cov tub cov ntxhais txhua tus yeej muaj lub hwv tsam ib yam tsuas yog nyias nyob nyias ib lub ntuj lawm xwb. 

            Li no, peb Hmoob thiaj hais tias “nyob luag ntuj ces yuav yoog lug txuj, nyob luag teb ces yuas yoog luag ci.” Txhais tau hais tias koj nyob qhov twg koj yuav tsum pauv kom haum luag txoj cai ntawm lub teb chaws thiab lub lij ceeb uas koj nyob ntawd.  22.   Ua zoo dhau heev lawm los tsis zoo ib zaug, ua phem dhau heev lawm los yuav tsis taus.  Yog li yuav tsum xyaum coj kom ob tog yuav tau xwb, sawv daws thiaj li yuav nyob tau ib lub ntuj thiab koom tau ib lub tsev. 

            Thaum kawg no, kuv kuj pom tau hais tias tsis hais kuv cov tub cov ntxhais los yog lwm tus li, txhua tus yeej pauv lawm ntau.  Tub los kuj coj tsis zoo li tub lawm hos ntxhais los yeej coj tsis zoo li ntxhais lawm.  23.   Ib txhia tub ces cia li nyoo poj niam, mus ua ywj poj niam lawm li yam tsis nco txog tias yus muaj hwj chim li lawm. Ib txhia ntxhais los cia li muab tus txiv saib tsis rau nqi li lawm, lam tau lam hais lus rau tus txiv yam tsis nco qab txog tias phem zoo los nws yog lub taub hau txiv lawm.   

            Muab xav los kuj ua rau kuv tu siab thiab txhawj txog tej me nyuam lub neej tom ntej hais tias ua no ne thaum tsis muaj peb lawm nej yuav zoo li cas?  24.   Puas yuav muaj ib tug tseem yuav los tuav tus cwj pwm Hmoob thiab coj li Hmoob lawm? Ua no ne peb cov tub puas tseem yuav tuav lub hwj chim tias yus yog txiv neej los cia li yuav nyo hau rau poj niam lawm xwb?  Cov ntxhais puas yuav muaj kev hwm cov tub li lawv yog txiv neej lawm los yog yuav muab lawv saib sib txig los sis qis dua yus thiab?  Lub hwj chim txawv ntawm tub ntxhais no yuav pauv deb npaum li cas yog zoo li niaj hnub niam no xwb? 


Tus sau: Xib Fwb Cua Lis


Tus hais:  Lauj Vam Txoov, AR