zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG HMOOB TOJ SIAB MOC CHAU, VIETNAM

Hmoob tej teb zaub thiab paj zaub tawg tau zoo nkauj kawg
Moc Chau yog ib lub moos ntawm lub xeev Son La nyob rov nram qab no yog mus ntawm Hanoi mus mas yuav mus txog Moc Chau ua ntej mam li txog Son La. Tebchaws no yog ib lub tebchaws toj siab kawg li thiab. Lub tebchaws no lub caij ntuj no mas pos huab kawg li. Ib ncig no feem coob yog peb Hmoob nyob xwb, cov Hmoob uas nyob tebchaws no feem coob yog Hmoob dub xwb.

Hauv zos Hmob thiab Hmoob tej txiv duaj thiab teb zaub ntsuab
Cov neeg nram nroog mus xauj khaub ncaws Hmoob thaij duab
Lub tebchaws no koj mus rau thaum lub 2 hlis mus txog rau lub 3 hlis yog lub caij uas zoo nkauj heev, lub caij no Hmoob cog zaub ntau heev ces cov paj zaub tawg tau zoo nkauj kawg li.  Hos lub caij 1 hlis txog 2 hlis mas muaj paj txiv duaj tawg zoo nkauj kawg li thiab, dhau li ntawd thaum lub 11 hlis muaj paj cej tawg txhua qhov zoo nkauj kawg li. 

Zos Hmoob, Hmoob cog txiv duaj ntau kawg li
Lub tebchaws no nyob siab zog thiab pos huab kawg rau lub caij no hos laj siab kawg rau lub caij ntuj sov. Koj mus koj yuav pom peb Hmoob nyob ob cag kev pawg lug. Hmoob nyob tebchaws no kuj nyob tau lom zem kawg. Txhua xyoo nyob rau thaum 9 hlis xiab 2 muaj khw kev hlub, lub khw kev hlub no ib xyoos muaj ib zaug nkaus xwb. Txhua txhua xyoo txog hnub khw no mas tsis hais neeg toj siab neeg chaw nqis, tsis hais haiv neeg dabtsi los sawvdaws tuaj coob heev li tuaj rau hnub ntawd. Hnub no yog hnu muaj kev lom zem tshaj plaws rau ib tsoom neeg nyob tebchaws no.

Khw kev hlub ib xyoos muaj ib zaug rau lub 9 hlis xiab 2
Menyuam Hmoob ua si tsaug zog nrig
Neeg txawv tebchaws tuaj txog tebchaws Vietnam feem coob lawv nyiam mus saib lub tebchaws no. Pem no mus ce feem coob mus saib roob tshuaj yej thiab mus saib Hmoob nrog rau Hmoob teb liaj teb thiab tej txiv hmab txiv ntoo. Hos txog lub caij paj tawg ces neeg nram chaw nqis sib tw rau mus thaij duab, mus xauj khaub ncaws thaij duab, txhua tus txaus siab tshaj rau lub sijhawm ntawm. Peb muaj coj neeg mus ncig no 2 hnub 1 hmos. Thawj hnub sawv kev ntawm Hanoi mus txog ped yog tav su thiab ncig ped tas ces los so ib hmos thiab tag kis ncig txog 3 moos rov los txog Hanoi tsaus ntuj.

Roob tshuaj yej, neeg nram nroog thiab neeg txawv tebchaws nyiam mus saib

Lub caij paj cej tawg

Paj txiv duaj thiab paj txiv khawb tawg

QHOV TSUA PHONG NHA, QUANG BINH

Qhov tsua Phong Nha Ke Bang
Lub qhov tsua Phong Nha nyob rau lub xeev Quang Binh nrug deb ntawm Hanoi mus yog li 500km. Lub qhov tsua no ntev li 2km los yog tshaj ntawd. Hauv lub qhov tsua muaj ib tug dej, yog koj nkag mus hauv mas yog caij nkoj xwb thiaj mus tau. Caij nkoj li 2km txog qhov dej hlob dhau lawm mus tsis tau ces rov los.

Tuaj hauv qhov tsua saib mus lawm sab nraud
Lub qhov tsua no nws zoo nkauj heev li. Muaj neeg hauv tebchaws thiab txawv tebchaws tuaj saib coob heev. Txhua tus mus yav qab teb puav leej tsis tso dhau lub qhov tsua no. Mus saib  mas nkauj heev.

Kaus zeb kaus tsua

Hauv lub qhov tsua no zoo nkauj heev
Peb cov Hmoob nyob Mekas teb kuj muaj cov mus saib lawm thiab. Mus saib qhov no tsim nyog kawg li. Ntawm no kuj yog ib qho zoo rau txhua tus saib kawg li. Mus saib lub qhov tsua no yuav caij ob hom nkoj. Thawj thawj hom caij cov nkoj muaj tshuab taug dej mus ib chim txog ntawm qhov tsua ces ho caij cov nkoj tuam mus rau hauv plawv qhov tob tob  mus saib kaus zeb kaus tsua uas ntuj tsim teb raug los zoo nkauj kawg li. Yog koj xav mus txhob ua siab deb kav tsij hu rau peb Hmong Tours peb yuav coj koj mus los yog muab information rau koj mus…


Qhov tsua Phong Nha Ke Bang zoo nkauj tshaj