zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KHW KEV HLUB MOC CHAU
Khw kev hlub yog ib hom khw uas nyob rau Vietnam luag lwm hais neeg cav txog peb haiv neeg Hmoob nyob toj siab ib xyoo twg muaj ib zaug. Peb Hmoob nyob toj siab nyias nyob nyias zej nyias zos deb deb thiab niaj hnub mus ua liaj ua teb xwb tej hluas tsis muaj sijhawm sib ntsib sib cuag ces thiaj muaj ib lub koob tsheej sib teem ib xyoos ib zaug kom sawvdaws tuaj sib ntsib cov hluas nkauj hluas nraug sib ntsib, tuaj nrhiav khub rau lawv, cov hluas nkauj hluas nraug tuaj sib ntsib dhia qeej, tuaj sib tw, cov hluas nkauj tuaj dhia kaus, tuaj nrhiav ib tus hlub haum yus siab, kuj yog chaw rau cov laus uas sib hlub tsis sib tau tuaj sib ntsib. rau haiv neeg Hmoob tsuag yog lub koom tshej tiamsis luag lwm haiv neeg tsis paub hu li cas vim li no luag lwm hais neeg thiaj muab hu tias khw kev hlub. Nyob rau Vietnam thaum twg hais txog lub npe khw kev hlub ces luag nco txog haiv neeg tsawg nyob toj siab tshwj xeeb yog
haiv neeg Hmoob.

Khub hluas nkauj hluas nraug dhia kaus
Cov hluas tuaj sib tw
Nyob rau Moc Chau, Son La, Vietnam ib xyoos twg muaj ib zaug rau thaum lub caij ntuj kub uas yog thaum hnub tim 30 lub 8 hli txog hnub 2 lub 9 hlis. Ib xyoos twg muaj ib zaug ib zaug twg muaj 3 hnub. Xyoo no yuav muaj tshwm rau tsis ntev tom nrej lawm. Luag tej nom tej tswv tias yuav ua kom lom zem heev.


Hluas nkauj hluas nraug Hmoob kwv kaus caij nees
Khw kev hlub thaum ub tsuag yog ib lub caij sib ntsib xwb, ib xyoos ob peb lub zos peb cov Hmoob tuaj sib ntsib ib zaug xwb, tiamsis los txog niaj hnub no tej nom tej tswv pom tias qhov no yog peb Hmoob ib qho Vaj Huam vim li no tej nom tej tswv tau pab nchuav nyiaj txiag pab kom muaj kev lom zem thiab loj hlob dua no. Thaum ub yog ob peb lub zos xwb tiamsis niaj hub no yog ntau lub xeev tuaj sib koom ua ke lawm.

Ib khub hluas nkauj hluas nraug tuaj sib ntsib

Taug kev tuaj sib tw
Xyoo no peb cov Hmoob nyob ntau lub xeev sab qaum teb hnub poob Vietnam yuav tuaj koom lub koob tsheej khw kev hlub xyoo no. Xyoo no lawv yuav ua lom zem tshaj txhua xyoo no.

Cov menyuam Hmoob dhia ua si nyob ib ncig cov zos thaum lub caij lom zem
Nyob li xyoo 2015 tus  Phab Ej Koos Loos thiab Yus Lias kuj tuaj sab Laos tuaj mus koom thiab Hmoob sawvdaws caum nkawd kawg vim tau ntsib cov neeg hauv movie uas lawv ib txwm saib. Txog nim no lawv twb npaj lawm yuav pib rau thaum 30/8/2016 - 2/9/2016. Xyoo no lawv tias yuav ua lom zem heev no.

Xyoo tag los Koos Loos mus koom Hmoob nyob Moc Chau, Son La, Vietnam

BA BE - CAO BANG 4 HNUB 3 HMOS


Hnub 1: Hanoi – Ba Be (noj sus noj hmo)

Dej tsaws tsag Ban Gioc luc caij ntu so
Sawv ntxov 7 teev sawv kev nce tsheb ntawm Hanoi mus rau Ba Be, mus txog lub nroog Thai Nguyen so ib pliag thiab mus ntxiv txog chaw tav li 1 teev hnub qaij, mus muab chaw pw ntawm Homestay thiab noj sus, noj sus tag mus caij nkoj taug lub pas dej 3 ceg. Mus caij nkoj txog 5 teev los rau ntawm chaw pw. Sawvdaws mus da dej thiab so ib pliag los noj hmo thaum 6 teev 30.

Hnub 2: Ba Be – Cao Bang (noj tshai, noj sus thiab noj hmo)

Lub pas dej 3 ceg (Ba Be Leka)
Noj tshais thaum 7 teev thiab sawv kev thaum 8 teev mus rau Cao Bang. Mus noj sus pem ntug nroog Cao Bang. Noj sus tag mus saib lub qhov tsua Pac Bo thiab tus dej Le Nin uas yog lub qhov tsua thaum Ho Chi Minh nyuam qhuav los rau Vietnam nws los nyob thiab tus dej uas nws siv thiab tis npe rau. Lub chaw no yog ib chaw tseem ceeb nyob rau hauv neeg Vietnam cov keeb kwm. Saib tag ces nce tsheb los rau tom lub nroog Cao Bang thiab los rau tom Hotel. Txog tod li 5 teev tsaus ntuj. Sawvdaws da dej tag los noj hmo thaum 7 teev.

Hnub 3: Cao Bang (noj tshais, noj sus thiab noj hmo)

Lub qhov tsua Ho Chi Minh nyob xyoo 1941-1942
Noj tshais thaum 7 teev thiab sawv kev thaum 8 teev mus saib lub qhov tsua Nguom Ngao, saib qhov tsua tag tav su thiab los noj sus ntawm Trung Khanh, Noj sus tag mus saib tus dej tsaws tsag Ban Gioc. Mus ua si saib dej tsaws tsag Ban Gioc tag ces rov los rau tom Hotel. Los txog tod li thaum 5 teev tsaus ntuj. Los so da dej thiab noj hmo thaum 7 teev.

Hnub 4: Cao Bang – Hanoi (noj tshais thiab noj sus)

Tus dej Le-Nin
Thaum 7 teev 30 noj tshais thiab 9 teev sawvkev rov los rau Hanoi. Los noj sus ntawm lub nroog Bac Kan. Thaum noj sus tag rau Hanoi. Los txog Hanoi tav li 5teev 30. Xa sawvdaws rau ntawm chaw so thiab xaus.

Tus nqi yog: $359,00
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 lee, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj koom nrog:
-       Muaj ib hnub 3 pluag noj: Noj ntawm tej chaw huv siab thiab zoo.
-       Muaj lub tsheb thauj neeg zoo tos thiab xa los txog chaw.
-       Muaj chaw pw zoo thiab huv si.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov mus ncig.
-       Muaj pib nkag qhov rooj tebchaw ua si.
-       Muaj pib tsheb ciav hlau Hanoi – Lao Cai, Lao Cai - Hanoi.
-       Muaj pib caij pob tawb mus pem roob.

Tej yam tsis muaj koom nrog:
-       Tsis muaj tej yam haus, xws li beer, cawv los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj xov tooj los yog tham xov tooj.
-       Tsis muaj pab ntxhua khaub ncaws.
-       Tsuag muaj ob leeg pw ib chav pw, yog ib leeg yuav tau them ntxiv.HALONG BAY 3 HNUB 2 HMOSHALONG BAY 2 HNUB 3 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay (noj su thiab noj hmo)

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiajteb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 teev tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj sus.
Noj sus tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.


Hnub 2: Halong Bay – Cat Ba (noj tshais noj su thiab hmo)

Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv
ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Hloov dua lub nkoj me thiab mus rau lub pov txwv Cat Bat, caij nkoj mus tawm mus caij tsheb kauj vab mus saib ib lub zos los yog nce tsheb mus taug kev nkag ib lub hav zoov thiab mam mus rau tom Hotel, muaj ob yam rau koj xaiv, mus txog ntawm hotel li 12 teev thiab mus noj sus tod. Noj sus tag mus saib pov txwv liab, yog saib pov txwv liab ua ntej lawm ces mus taug ntug hiav txwv ua si thiab mus da dej yog lub caij sov.


Hnub 3: Halong Bay – Hanoi (noj tshais noj su)
Sawv kev nce tsheb thaum 7t30 nce tsheb los rau tom chaw nce nkoj thiab los rau Halong Bay. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj sus. Noj sus tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Rov los ntawm chaw pw thiab mus noj hmo thaum 6t30, noj hmo tag leej twg xav mus ncig li cas los nyob ntawm nyias.


Txhua yam no tib si yog $255 USD.


LUS CEEB TOOM:
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. 

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.


HALONG BAY 2 HNUB 1 HMOSHALONG BAY 2 HNUB 1 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay (noj su thiab noj hmo)

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiajteb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 teev tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj sus.
Noj sus tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.


Hnub 2: Halong Bay – Hanoi (noj tshais noj su thiab hmo)

Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv
ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj sus. Noj sus tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Rov los ntawm chaw pw thiab mus noj hmo thaum 6t30, noj hmo tag leej twg xav mus ncig li cas los nyob ntawm nyias.


Txhua yam no tib si yog $185 USD.


LUS CEEB TOOM:
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam.  

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.MAI CHAU 2 HNUB 1 HMOS


MAI CHAU 2 HNUB 1 HMO

Hnub 1: Hanoi – Mai Chau (noj su noj hmo)

Nce tsheb thaum 8 teev tag kis mus rau Mai Chau, mus txog pem lub dawm Tan Lac so ib pliag yuav mov raj los yog pob kws ci thiab pob kws hau tej(nyias noj nyias them). Mus ntxiv txog tom Mai Chau tav li 11t30 so noj sus thiab muab chaw pw (pw tsev lawj, nyias muaj nyias txaj pw). Noj sus tag so ib pliag 2t30 mus caij tsheb kauj vab, los yog taug kw taw ncig zej zos thiab saib tej hav liaj thiab teb. 4t30 rov los ntawm chaw so thiab noj hmo thaum 6t30. Noj Hmo tag leej twg xav ncig taug kev los ncig.


Hnub 2: Mai Chau – Hanoi (noj tshais noj su)

Thaum 8 teev taug kev hla ib lub hav liaj mus rau tim lub khw thiab mus saib ib lub qhov tsua. Lub qhov tsua nce cov theem  ntaiv siab siab mus nkag qhov tsua tag rov los, taug kev los rau ntawm chaw pw, los thau txhua yam tawm thiab mus noj sus. Noj sus tag li 1 teev nce tsheb rov los Hanoi. Los txog Hanoi tav li 6 teev tsaus ntuj.Txhua yam no tib si yog $169 USD.

LUS CEEB TOOM:

Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj nrog:
-       Muaj tsheb zoo yog hom tshiab thiab muaj dej haus nyob saum tsheb.
-       Muaj chaw pw ob leeg pw ib chav. Hotel 3 lub hnub qub.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov ua mus ncig.
-       Muaj zaub mov noj, ib hnub 3 pluag noj cov chaw zoo thiab huv.
-       Muaj cov pib nkag qhov rooj tejchaws ncig ua si.

Yam tsis muaj nrog:
-       Tsis muaj ib leeg pw ib chav, yog leej twg pw li yuav tau ntxiv nyiaj.
-       Tsis muaj dej haus xws li; beer, cawv dej qab zib los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj ntxhua khaub ncaws, ntxhua nyias yuav tau them nyias.
-       Tsis muaj xov tooj hu, nyias hu nyias them nyias.