zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Lwm tus tej lus

Txiaj Xab Vaj
Kuv npe hu ua TxiaXab Vaj; kuv nyob St. Paul, MN tau 30 xyoo.   Kuv tau los mus tsham xyuas teb chaw Nyab Laj no ob zaug lawm.   Nws muaj ntau qhov chaw zoo zoo nkauj uas tsim nyog peb sawvdaws yuav tau los mus tsham xyuas tsis hais peb cov Hmoob, lawv tej zej zog thiab liaj teb.  Dhau li ntawv,  tej dej hiav txwv thiab toj rooj hauv pes los zoo nkauj kawg nkaus yam lwm lub teb chaw tsis muaj. 

Yog nej leej twg npaj yuav los mus tsham ncig ua si rau teb chaw Nyab Laj, Nej cia li hu xov tooj los yog email rau tub Tswv Yim Xyooj; nws yuav pab nej txij li hnub nej los txog ntua tom tshav dav hlau, coj nej los mus pw rau cov tsev tos qhua zoo tab sis tus nqis pheej yig, coj nej mus ncig xyuas tej chaw nto2 npe nyob rau lawv lub teb chaw, thiab coj nej rov los kom txog rau tom tshav dav hlaus hnub nej yuav rov los mus tsev.

Kuv ntseeg tias yog hnub twg nej los txog tom Vietnam thiab nej cia nws coj nej kev, nej yeej tsis nco khuv xim nej qhov nyiaj yuav pib dav hlaus kim2 ntawd li lawm. Kuv twb los 2 zaug lawm, nws tsim nyog txhua2 lub npib liab, penny, kuv siv rau txoj kev los mus ua si no.Kx. Nom Xyooj
Lub 6 hlis, 2014 tag lug nuav kws peb 8 leej tau moog uasi rua tebchaw Vietnam, Tswvyim Xyooj yog tug kws tau npaaj txhua yaam rua peb.  Nwg yeej paab npaaj tau txhua yaam le peb lub sab xaav moog rua tej chaw kws peb xaav moog.  Lub sijhawm kws peb lug uasi huv Hanoi los nwg yog tug kws coj peb moog rua txhua qhov chaw kws peb xaav moog.  Nwg yog ib tug coj tau peb kev zoo hab qhov zoo yog nwg has lug Moob ua rua peb tsi nyuaj sab.


Zwj Pheej Xeeb
Ib tsoom kwv tij phooj ywg sawv daws yuav mus nyab laj teb nco ntsoov hu rau tub tswv yim.  Nws yog ib tug neeg ncaj ncees, yuav pab nej txoj kev ncig teb chaws koj mus txog rau tej chaw ua nej tsim nyog yuav pom.  Nyob leej twg muaj lus yuav nug dab tsi, sau ntawv thiab muab koj tus xov tooj xa mus rau kuv tus email, kuv txaus siab yuav qhia qhov tseeb rau nej, "zpheej@gmail.com"