zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
HA NOI
Tsis zoo li txhua qhov chaw nram tej pem tej, Hanoi yog Nyablaj lub capital tiam sis nws nyob tau ywj pheej thiab tiaj tus rau txhua tus qhua tuaj ncig ua si. Thaum txhua tus tuaj ncig dhau ib ziag lawm ua chaw nco rau txhua, ua chaw dai siab, chaw khuam siab vim tej chaw zoo nkauj uas txhua tus tau mus saib dhau los lawm. Peb ntseeg tias Hanoi yeej yog ib qho chaw zoo rau sawcdaws tuaj mus ncig saib ib ziag kawg nkaus li.
Ntxiv yog peb yuav qhia txog tej qhov chaw ncig ua si los sis tej yam uas Hanoi muaj rau sawvdaws tau paub nawb:
I. TUAJ UA SI RAU HANOI LUB CAIJ TWG THIAJ HUM SIJHAWM ZOO NKAUJ DHUA NTAIS ?

Lub sijhawm uas Hanoi nyob tau zoo nkauj thiab thiab tib neeg nyiam tshaj plaws ces yog lub caij ntuj qhuav thaum Hli 8, hli 9, hli 10. Vim lub caij no dhau lub caij ntuj nag hauv Hanoi lawm txhua qhov chaw ua si mas qhuav qhawv, cua tuaj laj ntxiag, txhua hnub tshav ntuj nrwb nrig zoo rau sawvdaws mus ncig saib ua si heev.

Hos yog tias nej ho nyiam lub caij ntuj no ntxiag no mas nej ho npaj tuaj lub caij thaum 11 hli yuav laug tag hla rau 12 hli ntawm thaum ko mas caij ntuj no los txog rau nroog Hanoi.
Thaum ko hauv nroog hanoi txhua tus yuav hnav tsho paj huv ti si, thaum peb mus ncig ua si yuav tau noj tej khoom noj caij ntuj no nrog thiab.
II. YAM UAS YUAV PAB COJ TXHUA MUS NCIG HANOI:
  • Caij tsheb kauj vab(Xe xích lô): Sawvdaws xav caij lub tsheb kauj vab tuam no mus ncig Nyablaj tej qub zej zos los tau, vim cov tsheb no mus qeeb peb caij yam tsheb no peb yuav pom txhua yam meej thiab zoo. 

Tsheb streetcar (Xe điện): Yam tsheb no yog ib yam tsheb uas tau siv rau ncig ua si hauv qhov chaw no ntau tshaj plaws.
III. Tej qhov chaw ncig ua si zoo nkauj nyob rau Hanoi:
1. Pas dej ntaj (Ho Hoan Kiem)
Ho Hoan Kiem yog ib qho chaw ncig ua si muaj suab npe nyob rau Hanoi, nws qhov chaw nyob ces nyob kiag nruab nrab ntawm 36 lub qub zos uas tib neeg nyiam mus saib ncig.Ho Hoan Kiem tau sawvdaws hu tias lub plawv ntawm Hanoi capital


2. HO CHI MINH lub ntxa (Lăng Bác)
Ntawm no yog qhov chaw uas Teb chaws Nyablaj khaws tseg HO CHI MINH lub cev rau sawvdaws tau saib, tsis tag li xwb thaum nej mus saib qhov chaw no nej tseem tau saib tej qub tseeg qub teg uas thaum qub HO CHI MINH nyob es siv nyiam no lawv tseem khaws tseg.
3. Lub CHURCH uas loj Nyob Hanoi
4. Lub tsev kawm UNIVERSITY uas qub tshaj (Văn miếu Quốc Tử Giám)
5. Pas dej Ho Tay
Mus saib pas dej tauv HO TAY, Lub pas dej no dav li  500ha, txoj kev uas mus ncig raws lub pas dej no muaj li 20km.
6. Ncig tej qub zej zos Hanoi
7. Mus saib National park Ba ViQho chaw no nyob deb Hanoi li 60 km nws yog ib qhov chaw zoo ua si, txhawb nrhiav yam tshiab rau cov uas nyaim mus txhawb fawb, so lam hlwb.

Ntawm no yeej yog ib qho chaw zoo zoo rau txhua tus uas xav muaj lub sijhawm nyob ywj siab lam hlwb tsis muaj leej twg tab kaum.
8. Mus saib roob Tram
Qhov chaw no nws yog toj roob siab, tej zaum yuav raug siab rau txhua tus uas nyiam nce toj roob hauv pes.

NHA TRANG


 Mus ua si rau NHA TRANG yog ib qho chaw zoo tshajplaws rau cov kwv tij phoojywg uas nyiam muaj huab cua txias zias nyob ywj siab thiab tau so lam hlwb, daws nej tej kev nkees vim tej haujlwm uas nej niaj hnub ua.
Thiab vim NHA TRANG tej chaw ua si nyob ntawm ntug hiav txwv yuav muaj ntau yam kev ua si lom zem yuav pab tau rau koj: Tsis hais tej kev ua si, tej kev lomzem thiab ntau ntau qhov chaw zoo nkauj yuav pab tau rau koj.

COV CHAW UA SI ZOO NKAUJ NYOB RAU NHA TRANG

Txhua txhua lub xyoo tej qhua tuaj mus ncig saib qhov chaw no yeej tsis tu li, tsuas muaj qhov tuaj coob ntxiv xwb vim nws tej chaw so lam hlwb ntawm zoo nkauj thiab pab tau rau txhua tus heev li.
Tej chaw muaj no yog Muaj tiaj suab zeb dawb thiab tej chaw da dej hiav txwv zoo nkauj ntxim hlub heev, tsis tag li tseem muaj tej khoom noj khoom haus qab qab kawg nksaus rau sawvdaws tau no thiab./

MUS NCIG VINPEARL LAND NHA TRANG


 Qhov chaw ua si lomzeem heev nyob rau NHA TRANG hais txog ua ntej ces yog Vinpearl Land. Nha Trang Vinpearl Land lub suab npe uas tau luag qhuas tias “Tropical paradise ”  nws qhov chaw nyob rau saum ib lub pov roob ib ncig yog muaj hiav txwv ntsuab siab.

TXHAWB NRHIAV ROOB POV TXWV  HON TAM


Roob pov txwv nyob nrug deb NHA TRANG 7km, lub roob pov txwv no dav li 110ha, qhov uas nws ua rau txhua tus qhua nyiam tuaj saib tuaj ncig los twb vim thaum txhua tus tau mus txog ntawm lub roob pov txwv no lawm yuav tig saib mus pom tag nrog NHA TRANG city thiab ib lub roob pov txwv npe hu CAM. Tsis tag li xwb ntawm lub roob pov txwv no haj tseem muaj tej kev ua si uas lomzem thiab zoo saib heev. Tshwjxeeb yog tau caij ib lub nkoj uas nruab iav rau xab hauv kom pom txhua yam tsiaj uas nyob hauv hiav txwv.

ROOB POV TXWV  HON MUN
ROOB HON MUN yog ib lub ntawm txhua lub roob pov txwv uas muaj qhov chaw da dej zoo nkauj, dej mas ntsuab xiab txawm sauj saum no mus los yeej pom txhua yam nyob rau hauv dej. Thaum nej tuaj txog roob pov txwv HON MUN nej yuav tsaus siab thiab heev li yuav tau mus mus saib qab tiv txwv ntawm thaj tsam ntawm thiab tseem muaj tej kev lomzem nyob rau ntawm.… 


NCIG TOJSIAB NYOB LAI CHAU

LAI CHAU muaj hauv nws tej qhov chaw zoo nkauj tsis tau pom dua.


Raws li ntau tus txoj kev xav LAI CHÂU yog ib lub xeev uas tseem txomnyem nyob rau yav tojsiab, tias sisi hauv cov neeg uas nyiam mus ncig ủa si saib tojroob hauv pes thiaj tej chaw ưa sĩ zoo nkauj lawv hồ tsis xav li ntawm, lawv yeej tshem tsis lawv lub siab nrug tej thaj tsam chaw zoo rau nyob rau hauv LAI CHÂU ntawm li./
Roob O Quy Ho


Txhua tus uas twb mus lawm ua ntawm lub roob O QUY HO no yog ib qho chaw zoo nkauj ua chaw nco rau lawv nruab siab, rau qhov ntawm no muaj teb tojroob hauv pes zoo nkauj raug siab heev. Roob O QUY HO yog ib qhov chaw muaj tob roob hauv pes muaj tej kev tsheb mus nkhaus zoo nkauj tau raug siab heev.


Roob O QUY HO yog ib qho chaw nyob nruab nrab ntawm LAI CHAU thiab LAO CAI, ntawm qhov chaw muaj lub roob FANSIPAN siab 3.134m. Txoj kev tsheb mus raws tej roob hav ntawm yus tuaj deb ntsia zoo li ib daim ntaub dawb pua raws tej roob hav, roob O QUY HO tseem muaj ib lun npe ntxiv tias Roob HOANG LIEN. O QUY HO yog ib lub suab quaj ntawm ib yam noog thaum yav hnub yuav poob qho thiab tod qab lub suab noog quaj ntawm yog ib zaj dab neeg kev hlub mus raug rhuav ntawm ib nkawm tub ntxhais./ 

Sawv saum lub roob siab ntsia mus  ua rau yus pom tag nrho qhov chaw zoo nkauj, tej huab cua txias ziag ua rau yus kaj siab lug.

Pu Sam CapQhov chaw no ntau lub roon nyob rau lub roob Pu Sam Cap siab 1.300m txog 1.700m, nyob txoj kev tsheb 129 mus ntawm LAI CAHU city mus rau SIN HO, nyob nrug LAI CHAU city li 05 km muaj peb 3 lub qhov txua li no: Thien Mon, Thien Đuong thiab Thuy Tinh.
“Sam”  muaj lub npe tias “ ROOB PEB LUB ”. Qhov chaw no ib hnub muaj tib neeg paub coob zuj zus dhau los ntawm tej kev zoo nkauj.


TSAG DEJ KEV HLUBTsag dej kev hlub yeej ib txwm tau zej zos hu lub npe li ntawm los lawm, nws nyob ib tiam dhau ib tiam los lawv yeej tseem hu lub npe qub ko. Vim tias tsag dej kev hlub yeej nyob nrog lawv kev ua neej ntau tiam lawm txawm tias lub zej zos yuav txomnyem nplua nuj tsag dej kev hlub yeej yog ib qho chaw zoo nkauj heev rau sawvdaws tau saib tag daws kev nyuaj siab. Tsag dej kev hlub lub npe no hnov tias nws tsis yog cim civ lam muaj hu tias tsag dej kev hlub, tiam sis lub npe "TSAG DEJ KEV HLUB " muaj los ntawm ib zaj dab neeg. Zaj dab neeg ntawd hais txog kev sib hlub ntawm ob tus hluas nkauj hluas nraug sib hlub heev.

TUS DEJ KUB VANG BO

Dej kub VANG BO nyob rau ntawm tours Ncig ua si mus ntawm LAI CHAU - PHONG THO - SIN HO los sis tours uas mus ncig ua si pem SA PA rov los rau DEJ KUB vang bo Los rau xeev DIEN BIEN phu saib  tej qub chaw ua thaum FABKIs thiab Nyablaj ua rog.


QHOV TXUA TIEN SON

Lub qhov rooj uas nkag mus saib QHOV TXUA TIEN SON 

Qhov txua TIEN SON nyob ze txoj kev (quốc lộ) 4D, nyob rau ntawm Tam DUONG town. Hais txog qhov txua TIEN SON muaj qhov txua pob zeb dawb vim ntawm qhov rooj muas muaj ib phab pob zeb dawb, lub qhov txua muaj 49 chav nyob sib cab ua ke mus dhau ob lub ntav roob, peb haj yam mus tob rau hauv qhov txua cov chav ntawm haj yam dav tuaj. Tsis tag li ntawm hauv lub qhov txua tseem muaj ib tus me nyuam dej ntws ntsiab si tau zoo nkauj heev, rau qhov tias muaj tus me nyuam dej ntawm ua rau sawvdaws muaj txoj kev kaj siab 

Peb li xovtooj: 0979.655.751 & 091.234.6351
Thov ua tsaug rau sawvdaws tseem tseg nej lub sijhawm los saib thiab!


LUB ZOS HMOOB UAS TSIM TSA MUAJ CHAW NCIG UA SI

Ntawm no peb hmongtours qhia txog tej chaw tshiab zoo ua si uas nyuam qhuav tsim tsa muaj los ntawm peb cov hmoob.
DUAB hmoob tej liaj teb
Ib qho tshiab thiab zoo heev rau peb hmoob, txawm tias peb ua neej nyob tau ntau tiam rau teb chaws Nyablaj no lov peb cov hmoob ua tsis tau ib yam ab tsi tswm thiaj zoo qhov twg hais tais yog peb hmoob tug li. Peb zoo siab heev tiam tam sim no ntawm lub zos hmoob hu ua zos TSHEEB SIV cov kwv tij hmoob hauv lawv tsim tas tau ib ho chaw ncig ua si zoo heev, rau neej tuaj ncig ua si thiab saib. Qhov chaw no yog peb hmoob tsim tsa thiab hmoob yog cov los coj thiab tuav qhov chaw ua si no, hauv qhoc chaw ua si no muaj ntau yam kev ua si lomzem heev nrog rau cov kwv tij hmoob uas nyob rau hauv zos: 
 Duab ntawm TSAG dej siab
+) Hauv lub zos ntawm lawv cog tau tej paj zoo nkauj nyob rau txhua qhov, lawv tsim tsa tau ntau qhov chaw mus ncig ua si zoo nkauj nyob rau hauv.
+) Muaj tsag dej siab zoo nkauj, yog tias nej yog cov uas nyiam thaib duab qhov no yuav yog ib qho zoo nkauj heev rau nej thaij duab.
+) Tsis tag li yog tias koj yog ib tus uas nyiam mus taw ce toj roob hauv pes no ntawm no muaj ib txoj kev ce toj roob saib toj roob hauv pes kho siab khuav rau nej thiab nawb.
+) Tshuav ntxiv thiab tahum yav tsaus ntuj tseem muaj kev lomzem ua si rau hauv plawv zos xws li rauv tas rau sawv daws dhia ua si xeev cev thiab noj khoom noj.

=)  Nws haj tseem muaj ntau yam zoo ntxiv yuav pab tau rau nej thiab cia li npaj kom sai tuaj mus nrog peb hmongtours ncig nawb. Tsis txhob ua siab deb muaj yam twg xav nug thiab paub ntxiv cia li nug peb yam twg peb pab tau peb yuav pab kom zoo tshaj plaws rau nej.

Ua Tsaug ntau!


Hmoob kev khwv noj khwv haus
=> Peb vam thiab cia siab tias tej yam uas peb qhia no yuav pab tau rau nej, txawm tias muaj yam twg tsis zoo los thov nej zam lub txim.

Vim dhau los ntawm nej tej uas nej qhia peb thiaj yuav paub kho kom peb hmongtours zoo mus ntxiv lawm yav tod ntej.Koj puas yog ib tus neeg nyiam ncig ua si thiab?


Yog tias koj yog ib tus uas nyiam ncig ua si siab dej hiav txwv siab tojroob huav pes, saib tej qhov txua nrog rau tej liam tej teb. Peb hmongtours ntseeg tias thaj tsam chaw TRANG AN yuav yog ib qho chaw zoo nkauj thiab yuav pab tau rau koj txoj kev tsaus siab.TRANG AN yog ib qho chaw ncig ua si zoo nkauj tshaj plaws nyob rau lub xeev NINH BINH, tsim nyog ncig saib kawg li. Tiamsis peb paub tias koj yog ib tus neeg ua haujlwm, Koj tes haujlwm ua rau koj tsis muaj sijhawm tau so li tsuas yog khwv ua haujlwm tag hnub li xwb, koj tsis muaj sijhawm ua raws li koj xav li txawm tias koj xav mus ncig ua si lam hlwb los nrhiav tsis tau ib lub sijhawm twg mus li.
 Dhau ntawm cov Tij uas lawv twb tau ncig tag los lawm, lawv hais tias tsis tag koj yuav poob sijhawm ntau yog koj xav mus ncig TRANG AN, koj tsuas xiv li ib hnub mus ncig xwb koj yuav tau pom txhua yam zoo nyob rau ntawwm qhov chaw ntawm,thiab thaum koj tau mus los koj yuav muaj kev kaj siab lug rov tuaj yuav pab tau rau koj muaj dag zog ua haujlwm ntxiv.

TRANG AN muaj ntau yam kev ua si lomzem heev thiab koj tseem tau saib toj toj roob hauv pes zoo nkauj nrog rau tej hav liaj thiab chaw ncig ua si zoo nkauj heev. Vim li ntawm tej neeg mus ncig saib los muaj coob lomzem ntws xwb.
Kinh nghiệm du lịch Tràng An đường đi


chỉ đường Kinh nghiệm du lịch Tràng An

Cov chaw ncig saib ua si

Lub xeev no yog ib lub xeev uas muaj cov vajntxwv Nyablaj thaum ub nyob lawv tsim tsa ntau lub vajloog rau qhov no. Vim li ntawm thaum peb mus txog ntawm qhov chaw no lawm peb tseem tau mus ncig saib lawv tej qub lajloog nrog rau lawv tej tsev teev hawm uas qub qub puag thaum ub los.
đền Trình Kinh nghiệm du lịch Tràng An
Dhau qhov ntawm ces peb mus ncig tej qhov txua uas nyob rau ntawm TRANG AN. Thaum ntawm peb yuav caij cov me nyuam nkoj mus ncig saib 12  qhov txua uas mus raws tus dej, covqhov txua ntawm muaj npe li no: Qhov txua pom kev, qhov txua tsaus ntuj, qhov txua av, qhov txua nceb cawv, qhov txua peb ncos,... mus tag li 3h00 sij (3 moos)mas saib tau li 6 txog 9 lub qhov txua. Lub nkoj me ntawm thauj tau li 4 txog 5 tus neeg.
ngắm hang động Kinh nghiệm du lịch Tràng An


Yog tias muaj leej twg xav paub meej ntxiv txog tej chaw ncig ua si thov txhob ua siab deb, cia li hu  peb los sis nrhiav peb raws li nram qab no yog yam peb pab tau, peb yuav pab kom tau rau nej txhua tus.
Ua tsaug ntau!

1. Xovtooj: (0084)912346351
                   (01185)979655751

NCIG HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS

Roob tswjkawm


MUS NCIG HÀ GIANG YOG IB QHOV CHAW UAS MUAJ PEB COV HMOOB NYOB
Lub roob tshos chij ciam teb chaws Nyablaj

Lub xeev HA GIANG nyob nrug deb ntawm HANOI Capital li 300km, yog peb mus tsheb no yuav siv li 6 – 7 moos thiaj mus txog.
Lub xeev HA GIANG yog ib lub uas zoo mus ua sithaum peb mus txog hauv lawm, txawm yog peb nyiam caij tsheb kauj vab, tsheb motorcycle los yeej mus saib tau tag nrho. 

 Muaj 3 qho uas zoo dua ntais rau peb yuav tsum mus sauj xwb xwb li, thaum peb mus pom yuav ua rau peb muaj kev kajsiab nrog rau kev lam hlwb.
Hmoob li hav liaj 
1.    Yog ib qho chaw nyob xab nram hav ua ntej yuav mus txog HA GIANG city deb li 6km, mus rau xab lub qhov rooj tshab teb chaw THANH THUY, qhov chaw no nws haj tseem muaj ntau yam tseem zoo nkauj heev tsis tau hloov nws tseem zoo li yav thaum qub. Yog peb yuav mus nrhiav tej qub zos uas nyob tau ywj pheej li no ntshe yuav nyuaj nrhiav vim tsis muaj li no lawm, vim tias tej chaw ntawm txhua qhov  raug lawv muab hloov tag lawm.
Ntawm no muaj peb tib cov kwv tij hmoob tseem nyob rau lub zos no.

 
2. Lub zos Tuy
Lub zos no muaj ib qho chaw cog tau cov paj rau hauv dej zoo nkauj heev li, thaum peb nyob ntawm peb hnov cua tuaj laj ntxiag nrog rau tej paj tsw qaj ntxiag nrog huab cua ua raupeb nyob kaj siab lug. Zoo li thaum ntawm ua rau peb muaj txoj kev hlub txoj kev cia siab nrog rau txhua yam zoo ntawm thajchaw ua si ko.
Nws yog ib qho chaw zoo nkawg nkaus rau koj thiab koj tus hlub, ntawm thajchaw no yuav pab tau rau neb muaj kev kaj siab nrog rau kev sib hlub.


 
   LUB ROOB TXWV

Lub roob no nyob kiag rau hauv xeev HA GIANG, Tej kev mus ntawm nws qaim thiab txhab tiam sis txhob ntshai vim twb kho tau zoo mus lawm.
Peb mus taug kev taw li ib ntus, tod qab ntawm peb nce li 400 puas theem ntaiv ces mus txog saum lub roob ntawm lawm. Thaum peb mus txog saum lawm peb tig saib pom tag nrho lub xeev HA GIANG. 


HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Ha Giang – Quan Ba (Noj: su, hmo) Thaum 7:00 am sijhawm sawv ntxov tos ntawm nej lub Hotel thiab mus rau Ha Giang mus txog Bac Quan (Puam Kab) so noj su. Noj su tag mus ntxiv txog Ha Giang so ib pliag hauv lub nroog Ha Giang (Huj Yaj) ces mus txog rau Quan Ba (Kab Puam) kwv lam li 5:00 pm sij ces muab hotel pw. Hnub 2: Quan Ba – Yen Minh – Dong Van (Noj: tshai, su, hmo) Thau 7:00 am sawv kev ntawm Quang Ba (Kab Puam) thiab mus dhau Yen Minh, mus rau Dong Van (Tooj Peeb). Taug kev mus saib Pos Lub tsev, Vaj Hmoob lub Vaj Loog thiab noj su. Mus saib tus Chij nyob tom ciam teb tag ces los rau lub Moos Dong Van (Tooj Peeb) kwv lam 5:30 pm los muab Hotel thiab daj dej tag noj hmo thaum 7:00 pm sij tsaus ntuj. Hnub 3: Dong Van – Meo Vac (Noj: tshai, su, hmo) Tag kis 7 teev sawv thiab mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus rau Meo Vac, taug kev mus thaij duab thiab mus so ntawm lub chaw nuam yaj Ma Pi Leng yog ib lub chaw nuam yaj nyob siab thiab zoo nkauj heev nyob rau ntu no. Saib tag mus ntxiv txog ntawm Meo Vac thiab noj su thaum kwv lam 12 teev. Noj su tag mus muab chaw pw thiab tso khoom rau ntawm Hotel tag mus taug kev li 3km mus nce ib lub roob xyuam yaj thiab saib tuaj hauv nroog. Rov los nram Hotel thaum 6 teev da dej tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev. Hnub 4: Meo Vac – Ha Giang (Noj: tshai, su, hmo) Sawv noj tshais tag 8 teev nce tsheb los rau Ha Giang. Ke los ke thaij duab thiab los noj su ntawm Yen Minh. Noj su tag los rau Ha Giang, taug kev los dhau ntawm Quan Ba (Kab Puam) los nres thaij duab ntawm lub chaw nuam yaj ma los rau Ha Giang. Los txog Ha Giang li 5:30 pm muab chaw pw tag thiab noj hmo. Hnub 5: Ha Giang – Ha Noi (Noj: tshai, su) Thaum 8 teev sawv kev nce tsheb los rau Hanoi. Los txog rau lub nroog Tuyen Quang los noj su ntawd, noj su tag mus saib dej dag ib pliag ces los rau Hanoi. Tus dej dag uas tej laus hais tias tsis pom dej dag siab tsis nqig. Los txog Hanoi tav li 5 teev tsaus ntuj. Xaus kev mus ncig Ha Giang. Tus nqi yog: 1. Gold package - Very best = $519,00 2. Silver package - Good = $429,00 3. Bronze package - Ok = $389,00 LUS CEEB TOOM Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single. Xav xaiv nkoj los los ib yam.  Tej yam uas koom nrog: - Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab. - Chaw pw zoo tsim nyog thiab huv si. - Tsheb yog cov tshiab thiab zoo. - Pib nkag qhov rooj ntawm cov chaw ncig. - Nqi caij nkoj. - Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.  Tej yam tsis koom nrog: - Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej. - Hu xov tooj tham xov tooj - Ntxhua khaub ncaws. - Nqi dav hlau. - Tos thiab xa mus ntawm tshav dav hlau.

() Yog tias koj xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.