zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HA GIANG - CAO BANG - BAC CAN

KEV MUS NCIG HA GIANG – CAO BANG – BAC KAN

Sijhawm tag nrho 10 hnub 9 hmos

Hnub 1: Hanoi – Ha Giang – Quan Ba

Thaum 7am sijhawm sawv ntxov tos ntawm nej lub Hotel thiab mus rau Ha Giang mus txog Bac Quan (Puam Kab) so noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog Ha Giang so ib pliag hauv lub nroog Ha Giang (Huj Yaj) ces mus txog rau Quan Ba (Kab Puam) kwv lam li 5pm sij ces muab hotel pw.Hnub 2: Quan Ba – Yen Minh – Dong Van

Thau 7am sij sawv kev ntawm Quang Ba (Kab Puam) thiab mus rau Yen Minh. Mus noj tshais rau Yen Minh. Noj tshais tag sawv kev mus rau Dong Van (Tooj Peeb). Taug kev mus saib Pos Lub tsev, Vaj Hmoob lub Vaj Loog thiab noj sus. Mus saib tus Chij nyob tom ciam teb tag ces los rau lub Moos Dong Van (Tooj Peeb) kwv lam 5:30pm los muab Hotel thiab daj dej tag noj hmo thaum 7pm sij tsaus ntuj.

Hnub 3: Dong Van

Tag kis 7am sij sawv thiab mus noj tshais tag 9am sij sawv kev mus ncig zos Hmoob. Mus taug kev li 5km nrov los txog ntawm kev loj tsheb tuaj tos los noj sus thaum 12am sij. Noj sus tag mus saib lub qub Yeej tub nrog uas yog ib lub chaw tsom faj saib pom tag nrho lub nroog Dong Van (tooj peeb), thaum saib tag rov los mus ncig lub zos qub qub heev uas nyob rau hauv lub nroog Dong Van. Kwv lam li 5:30 los txog Hotel los da dej tag 7pm sij tsaus ntuj mus noj hmo.
Hnub 4: Dong Van – Meo Vac

Tag kis 7am sawv thiab mus noj tshais. 9am sawv kev mus rau Meo Vac, taug kev mus thaij duab thiab mus so ntawm lub chaw nuam yaj Ma Pi Leng yog ib lub chaw nuam yaj nyob siab thiab zoo nkauj heev nyob rau ntu no. Saib tag mus ntxiv txog ntawm Meo Vac thiab noj sus thaum kwv lam 12am sij. Noj sus tag mus muab chaw pw thiab tso khoom rau ntawm Hotel tag mus taug kev li 3km mus nce ib lub roob xyuam yaj thiab saib tuaj hauv nroog. Rov los nram Hotel thaum 6pm da dej tag thiab mus noj hmo thaum 7pm.
Hnub 5 Meo Vac – Bac Me

Tag kis 7am sij sawv mus noj tshais thiab taug kev mus rau Bac Me. Thaum taug kev mus dhau txoj kev roob zeb thiab Hmoob tej teb. Mus txog chaw li 6pm mus muab chaw so thiab da dej tag ces mus noj hmo thaum 7pm sij.Hnub 6 Bac Me – Cao Bang

Tag kis 7am sij sawv noj tshais tag nce tsheb mus rau Cao Bang. Mus txog Bao Lac nres noj sus tag mus ntxiv txog rau Cao Bang kwv lam li 5am sij tsaus ntuj mus muab chaw so thiab da dej tag noj hmo thaum 7pm tsaus ntuj.


Hnub 7: Cao Bang

Tag kis 7am sij sawv noj tshai tag 8:30 sawv kev mus rau Trung Khanh mus saib lub qhov tsua Nguom Ngao tag los noj sus ntawm Trung Khanh. Noj sus tag mus saib dej tsaws tsag Ban Gioc. Mus dej tsaws tsag tag nce tsheb rov los rau Cao Bang los txog li 5pm tsaus ntuj. Los so da dej thiab mus noj Hmo thaum 7pm sij.

Hnub 8: Cao Bang – Ba Be

Sawv 7am noj tshais tag 8am sawv kev mus saib lub qhov tsua Pac Bo, lub chaw uas Ho Chi Minh los nyob ua ntej tshaj plaws thaum nws los rau Vietnam los pib tebchaws rau qhov chaw no. Saib qhov no tag rov los noj sus rau tom Cao Bang li thaum 12am noj sus tag nce tsheb mus rau Ba Be thiab mus txog li 4:30pm. Mus muab chaw pw tag ces taug kev ncig zos tag los noj hmo thaum 7pm.
Hnub 9: Ba Be

Tag kis sawv 8am noj tshais tag 9am nce tsheb mus caij nkoj hauv lub pas dej 3 ceg. Caij nkoj li 5 xub moos, thaum mus caij nkoj ces mus saib ib lub qhov tsua loj loj, saib dej tsaws tsag thiab saib ib lub pas dej tag los noj sus ntawm ntuj dej. Caij nkoj tawm tim ntug lawm mus saib ib lub qhov tsua tag rov los ntawm chaw pw li 3pm. Tom qab ntawd yog sijhawm leej twg xav mus ua dabtsi los mus. Tsaus ntuj 7am los noj hmo.


Hnub 10: Ba Be – Hanoi

Sawv 7am sij noj tshais tag 8:30am nce tsheb los rau Hanoi. Los Hanoi los dhau lub xeev Bac Kan thiab Thai Nguyen mam los txog Hanoi kwv lam li 6pm. Xaus 10 hnub mus ncig ua si.

                                          Txhua yam no tib si yog $655 USD.

Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 5 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Tej yam uas koom nrog:
Mov noj, ib hnub 3 pluag, pluag tshais noj fawm qhaub poob tej pluag su thiab hmo noj zaub noj mov.
Chaw pw zoo tsim nyog huv si.
Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
Pib nkag qhov rooj
Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
Nqi caij nkoj.
Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
Hu xov tooj tham xov tooj
Ntxhua khaub ncaws 
Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.