zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG QAUM TEB THOOB QAB TEB



Sijhawm yog 12 hnub 11 hmos

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay

Tag kis 8am sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Mus txog rau Halong Bay li 12:30pm. Mus txog chaw nce mus rau saum nkoj thiab mus noj sus lawm saum nkoj. Mus saib lub hiav txwv uas yog ib qho ntawm 7 qhov zoo nkauj tshaj hauv ntiajteb no. Caij nkoj mus ncig ua si saib cov pov txwv zoo zoo nkauj thiab mus saib qhov tsua, mus nquam cov me nyuam nkoj me me tag los noj hmo thaum 7pm pw ib Hmos saum lub nkoj, hom nkoj li 4 lub hnub qub. 

Halong Bay

Hnub 2: Halong Bay – Hanoi

Pw saud noj haus saud tag ces hnub qab sawv noj tshais thaum 7am tag caij nkoj ncig ib ncig ntawd tag ces ncig txog 11:30am ces noj sus, noj sus tag npaj khoom tawm tim ntug dej nce tsheb rov los so tom Hanoi. Los txog Hanoi li 5pm.

Lub pas dej Vaub Kib nyob hau Hanoi

Hnub  3: Hanoi – Vinh

Sawv kev Hanoi 8am mus rau Vinh. Taug kev mus yuav mus dhau Ha Nam, Ninh Binh, Thanh Hoa mam txog Vinh. Mus so noj sus rau Thanh Hoa, noj sus tag mus ntxiv rau nram ntug hiav txwv Cua Lo. Mus muab chaw so nyob rau nram no. Thiab leej twg xav mus da dej ces mus. Mus noj hmo thiab pw ntawm no.

Ntawm ntug hiav txwv nyob rau Cua Lo, Vinh

Hnub 4: Vinh – Quang Binh – Quang Tri

Sawv kev Vinh 7:30 mus dhau Ha Tinh mus rau Phong Nha Ke Bang. Mus noj sus rau ntawm Phong Nha. Noj sus tag mus caij nkoj nkag qhov tsua. Nkag lub qhov tsua Phong Nha tag ces mus ntxiv txog rau Quan Tri mus pw rau ntawm no. Mus txog li thaum 5pm. Muab chaw so tag thiab mus noj hmo thaum 7pm.

Caij nkoj nkag qhov tsua, mus li 2 teev

Hnub 5: Quan Tri – Hue

Sawv kev ntawm Quan Tri 8:30 mus saib lub qub yeej tub rog qub qub ua puag thaum 1827 los lawm thiab tom qab no dhau los ua Fabkis lub chaw kaw cov neeg tawm tsam Fabkis thiab tom qab uas Fabkis swb rov qab lawm cov tub rog quam teb ho tuaj nyob thiab ua rog nrog Mekas. Lub chaw no yog lub chaw ua tsov rog loj tshaj. Lawv sib tua tsis tu li tau 80 ntau hnub. 
Saib qhov no tag mus ntxiv rau Hue. Mus noj sus ib tog kev thiab mus txog Hue mus muab chaw so tag ces mus saib lub tsev hauj sam uas muaj hnub nyoog ntev ntau pua xyoo dhau los. Luag ua thaum 1661 los lawm. Saib tag rov los ntawm Hotel noj hmo thaum 6:30pm.

Lub qub yeej tub rog uas tseem nyob cia

Hnub 6: Hue – Da Nang

Sawv noj kev 8am mus saib lub Vaj Loog huab tais qub nyob rau hauv lub nroog Hue. Mus ncig saib lub Vaj Loog uas Vajntxwv Minh Mang txhim tsa thaum xyoo 1823 saib tag tawm los li 11am. Nce tsheb mus rau Da Nang. Mus noj txog ntawm zaj ntug hiav txwv Lang Co li 12:30 thiab mus noj sus rau ntawm no. Noj sus tag sawv kev mus rau Da Nang. Mus nce ib lub roob siab saib tuaj ob nroog Lang Co thiab Da Nang. Mus txog chaw li 4:30 muab chaw pw tag ces mus da dej hiav txwv. Da dej hiav txwv tag los noj hmo thaum 7pm.

Lub qub Vaj Long Huab tais puag thaum ub nim no tseg rau sawv daws mus saib

Hnub 7: Da Nang – Hoi An

Sawv kev thaum 7am mus caij pob tawb nce mus rau puag pem ib lub roob siab siab. Ib roob luag hu tias roob tswv ntuj. Muaj chaw zoo nkauj zoo ua si heev. Mus ped ua si txog 11:30 noj sus. Noj sus tag ces nqis los thiab sawv kev mus rau Hoi An. Mus txog li 3:30pm, mus muab chaw so tag thiab mus ncig khw. Lub nroog no yog ib lub nroog uas zoo txiav khaub ncaws heev, luag txiav tau sai thiab zoo thiab. Tsaus ntuj 7pm noj hmo. Noj hmo tag mus taug kev hmo ntuj. Lub nroog no yog ib lub nroog zoo nkauj rov hmo ntuj.

Lub nroog Da Nang, muaj cov Hotel nyob ib ncig ntug hiav txwv
Lub roob Ba Na Hill hu ua roob Tswv Ntuj nyob Da Nang

Hnub 8: Hoi An – Nha Trang

Sawv kev 7am mus rau Nha Trang. Mus li 12 teev mam txog. Mus so thiab noj sus ib tog kev. Mus txog chaw li 7:30pm. Mus muab chaw pw tag thiab noj hmo.

Lub nroog Hoi An thaum hmo ntuj

Hnub 9: Nha Trang – Mui Ne

Sawv  mus da dej hiav txwv 5am txog 6:30am los noj tshais tag 8am mus caij nkoj li teev ncig cov pov txwv thiab saib cov zos yug ntses. 12:00pm los rho khoom tawm chaw pw thiab mus noj sus, noj sus tag sawv kev mus rau Mui Ne. Mus txog chaw li thaum 4:30pm. Mus txog muab chaw pw tag mus saib lub roob xuab zeb liab. Rov los noj hmo thaum 7:30pm.

Lub nroog Nha Trang ntawm ntug hiav txwv
Chaw da dej nyob Nha Trang

Hnub 10: Mui Ne – Ho Chi Minh 

Sawv kev 5:30 mus saib roob xuav zeb dawb, saib hnub tawm. Mus saib qhov no tag los noj tshais thaum 7:30, noj tshais tag mus saib tus dej tim tswv. Saib tus dej no txog thaum 10:00am sawv kev mus rau Ho Chi Minh City, mus txog 12pm noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog chaw li 6pm. Muab chaw so tag thiab mus noj Hmo thaum 7pm.


Roob xuab zeb Mui Ne
Roob xuav zeb liab nyob ntawm Mui Ne thaum hnub yuav poob qho

Hnub 11: Ho Chi Minh City

Sawv kev mus 8am mus saib lub Fabkis lub qub chaw ua hauj lwm thaum ub (Dinh Thong Nhat) tom qab no Mekas ho los nyob, txog rau tom qab 1975 dhau mus ua lub chaw rau neeg mus saib, saib qhov no txog 10:00 mus saib lub tsev qub txeeg qub tes tsov rog Vietnam. Saib no txog 11:40 tawm mus noj sus. Mus noj sus tag mus saib lub tsev tseev hawm Katuliv qub qub thiab lub tsev xa ntawv thaum ub. Saib ob qho no tag los mus ncig lub khw Ben Thanh. Yog lub khw uas nrov tshaj thiab muaj hnub nyoog ntev heev nyob rau Ho Chi Minh. Ncig khw tag los rau hotel thaum 5pm thiab mus noj Hmo thaum 7pm.

Nroog Ho Chi Minh thaum tsaus ntuj
Lub khw Ben Thanh nyob Ho Chi Minh

Hnub 12: Ho Chi Minh – Hanoi


Sawv noj tshais 8am. Yav sawv ntxov txog 11:30 yog sijhawm leej twg xav ua dabtsi los ua. 11:30 npaj khoom tawm hoob thiab mus noj sus. Noj sus tag ces xasawvdaws mus rau tom tshav dav hlau. Yog cov los Hanoi ces los hos yog cov xav mus tsev ncaj nqa los xa los rau tshaj dav hlau ces xaus. Hos yog cov los Hanoi ces coj rov los txog Hanoi.




Tej yam uas koom nrog:
Mov noj, ib hnub 3 pluag, pluag tshais noj fawm qhaub poob tej pluag su thiab hmo noj zaub noj mov.
Chaw pw zoo tsim nyog huv si.
Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
Pib nkag qhov rooj
Nqi caij nkoj.
Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
Hu xov tooj tham xov tooj
Ntxhua khaub ncaws 
Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.