zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS

Roob tswjkawm


MUS NCIG HÀ GIANG YOG IB QHOV CHAW UAS MUAJ PEB COV HMOOB NYOB
Lub roob tshos chij ciam teb chaws Nyablaj

Lub xeev HA GIANG nyob nrug deb ntawm HANOI Capital li 300km, yog peb mus tsheb no yuav siv li 6 – 7 moos thiaj mus txog.
Lub xeev HA GIANG yog ib lub uas zoo mus ua sithaum peb mus txog hauv lawm, txawm yog peb nyiam caij tsheb kauj vab, tsheb motorcycle los yeej mus saib tau tag nrho. 

 Muaj 3 qho uas zoo dua ntais rau peb yuav tsum mus sauj xwb xwb li, thaum peb mus pom yuav ua rau peb muaj kev kajsiab nrog rau kev lam hlwb.
Hmoob li hav liaj 
1.    Yog ib qho chaw nyob xab nram hav ua ntej yuav mus txog HA GIANG city deb li 6km, mus rau xab lub qhov rooj tshab teb chaw THANH THUY, qhov chaw no nws haj tseem muaj ntau yam tseem zoo nkauj heev tsis tau hloov nws tseem zoo li yav thaum qub. Yog peb yuav mus nrhiav tej qub zos uas nyob tau ywj pheej li no ntshe yuav nyuaj nrhiav vim tsis muaj li no lawm, vim tias tej chaw ntawm txhua qhov  raug lawv muab hloov tag lawm.
Ntawm no muaj peb tib cov kwv tij hmoob tseem nyob rau lub zos no.

 
2. Lub zos Tuy
Lub zos no muaj ib qho chaw cog tau cov paj rau hauv dej zoo nkauj heev li, thaum peb nyob ntawm peb hnov cua tuaj laj ntxiag nrog rau tej paj tsw qaj ntxiag nrog huab cua ua raupeb nyob kaj siab lug. Zoo li thaum ntawm ua rau peb muaj txoj kev hlub txoj kev cia siab nrog rau txhua yam zoo ntawm thajchaw ua si ko.
Nws yog ib qho chaw zoo nkawg nkaus rau koj thiab koj tus hlub, ntawm thajchaw no yuav pab tau rau neb muaj kev kaj siab nrog rau kev sib hlub.


 
   LUB ROOB TXWV

Lub roob no nyob kiag rau hauv xeev HA GIANG, Tej kev mus ntawm nws qaim thiab txhab tiam sis txhob ntshai vim twb kho tau zoo mus lawm.
Peb mus taug kev taw li ib ntus, tod qab ntawm peb nce li 400 puas theem ntaiv ces mus txog saum lub roob ntawm lawm. Thaum peb mus txog saum lawm peb tig saib pom tag nrho lub xeev HA GIANG. 


HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Ha Giang – Quan Ba (Noj: su, hmo) Thaum 7:00 am sijhawm sawv ntxov tos ntawm nej lub Hotel thiab mus rau Ha Giang mus txog Bac Quan (Puam Kab) so noj su. Noj su tag mus ntxiv txog Ha Giang so ib pliag hauv lub nroog Ha Giang (Huj Yaj) ces mus txog rau Quan Ba (Kab Puam) kwv lam li 5:00 pm sij ces muab hotel pw. Hnub 2: Quan Ba – Yen Minh – Dong Van (Noj: tshai, su, hmo) Thau 7:00 am sawv kev ntawm Quang Ba (Kab Puam) thiab mus dhau Yen Minh, mus rau Dong Van (Tooj Peeb). Taug kev mus saib Pos Lub tsev, Vaj Hmoob lub Vaj Loog thiab noj su. Mus saib tus Chij nyob tom ciam teb tag ces los rau lub Moos Dong Van (Tooj Peeb) kwv lam 5:30 pm los muab Hotel thiab daj dej tag noj hmo thaum 7:00 pm sij tsaus ntuj. Hnub 3: Dong Van – Meo Vac (Noj: tshai, su, hmo) Tag kis 7 teev sawv thiab mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus rau Meo Vac, taug kev mus thaij duab thiab mus so ntawm lub chaw nuam yaj Ma Pi Leng yog ib lub chaw nuam yaj nyob siab thiab zoo nkauj heev nyob rau ntu no. Saib tag mus ntxiv txog ntawm Meo Vac thiab noj su thaum kwv lam 12 teev. Noj su tag mus muab chaw pw thiab tso khoom rau ntawm Hotel tag mus taug kev li 3km mus nce ib lub roob xyuam yaj thiab saib tuaj hauv nroog. Rov los nram Hotel thaum 6 teev da dej tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev. Hnub 4: Meo Vac – Ha Giang (Noj: tshai, su, hmo) Sawv noj tshais tag 8 teev nce tsheb los rau Ha Giang. Ke los ke thaij duab thiab los noj su ntawm Yen Minh. Noj su tag los rau Ha Giang, taug kev los dhau ntawm Quan Ba (Kab Puam) los nres thaij duab ntawm lub chaw nuam yaj ma los rau Ha Giang. Los txog Ha Giang li 5:30 pm muab chaw pw tag thiab noj hmo. Hnub 5: Ha Giang – Ha Noi (Noj: tshai, su) Thaum 8 teev sawv kev nce tsheb los rau Hanoi. Los txog rau lub nroog Tuyen Quang los noj su ntawd, noj su tag mus saib dej dag ib pliag ces los rau Hanoi. Tus dej dag uas tej laus hais tias tsis pom dej dag siab tsis nqig. Los txog Hanoi tav li 5 teev tsaus ntuj. Xaus kev mus ncig Ha Giang. Tus nqi yog: 1. Gold package - Very best = $519,00 2. Silver package - Good = $429,00 3. Bronze package - Ok = $389,00 LUS CEEB TOOM Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single. Xav xaiv nkoj los los ib yam.  Tej yam uas koom nrog: - Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab. - Chaw pw zoo tsim nyog thiab huv si. - Tsheb yog cov tshiab thiab zoo. - Pib nkag qhov rooj ntawm cov chaw ncig. - Nqi caij nkoj. - Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.  Tej yam tsis koom nrog: - Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej. - Hu xov tooj tham xov tooj - Ntxhua khaub ncaws. - Nqi dav hlau. - Tos thiab xa mus ntawm tshav dav hlau.

() Yog tias koj xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.