zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG THOOB QAUM TEB 14 HNUBNCIG THOOB QAUM TEB 14 HNUB

Hanoi – Mai Chau – Dien Bien – Sapa – Bac Ha – Xin Man – Ha Giang  - Dong  Van – Meo Vac  - Cao Bang – Ban Gioc – Ba Be - Hanoi

Hnub 1: Hanoi City  (noj su)

Thaum 8t30 nce tsheb mus saib Ho Chi Minh lub ntxa, saib Ho Chi Minh lub ntxa tag mus saib lub tsev kawm ntawv qeb siab uas nyob tau kwv lam li 1000 xyoo los lawm. Nim tsis kawm ntawv tseg rau neeg mus saib lawm xwb, saib qhov no tag tav li 12 teev ces mus noj sus. Noj sus tag mus saib lub tsev ntawm 54 haiv neeg nyob Vietnam tej qub txeeg qub teg. Mus saib qhov no tag li 3 teev ces los ncig lub khw loj tshaj nyob yav qaum teb, nws yog ib lub khw uas tag nrho cov xeev nyob qaum teb tuaj mus txais txhua yam qhov no mus muag. Saib qhov no tag tav li 5 teev tsaus ntuj ces los rau ntawm chaw pw. Mus noj hmo thaum 6t30. Noj hmo tag leej twg xav mus ncig khw taug kev ua si los mus.

Hauv lub nroog laus (qub nroog) nyob Hanoi.
Hnub 2: Hanoi – Mai Chau (noj su thiab noj hmo)

Nce tsheb thaum 8 teev tag kis mus rau Mai Chau, mus txog pem lub dawm Tan Lac so ib pliag yuav mov raj los yog pob kws ci thiab pob kws hau tej(nyias noj nyias them). Mus ntxiv txog tom Mai Chau tav li 11t30 so noj sus thiab muab chaw pw. Noj sus tag so ib pliag 2t30 mus caij tsheb kauj vab, los yog taug kw taw ncig zej zos thiab saib tej hav liaj thiab teb. 4t30 rov los ntawm chaw so thiab noj hmo thaum 6t30. Noj Hmo tag leej twg xav ncig taug kev los ncig.

Cov hav liaj thiab tej tsev so nyob Mai Chau
Hnub 3: Mai Chau – Dien Bien (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Nce tsheb 7t30 teev mus rau Dien Bien, mus dhau Moc Chau nres thaij duab thiab mus ntxiv, mus txog Son La tav li 12 teev thiab nres noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog rau Dien Bien tav li 5 teev, mus muab chaw pw thiab mus noj hmo thaum 7 teev.

Moc Chau, Son La yog ib thaj chaw muaj Hmoob nyob coob
Hnub 4: Dien Bien – Sapa (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Sawv 6t30 noj tshais tag 7t30 mus saib lub roob A1 lub chaw uas thaum ub Fabkis cov tub rog nyob thiab ntsuag tsov rog zaum kawg nyob Nyablaj teb. Saib tag los nqis los  9 teev nce tsheb mus rau Sapa. Mus txog Muong Lai tav li 12 teev thiab nres noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog rau Sapa. Mus txog Sapa tav li 5t30, muab chaw pw tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev.

Lub qub chaw tub rog Fabkis thaum ub uas nyob rau Dien Bien Phu
Hnub 5: Sapa (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Thaum 9 teev nce tsheb mus saib lub zos Hmoob Lao Chai, Tan Van. Caij tsheb taug kev mus txog ntawm qhov nkag rau hauv zos. Taug kev taw mus li 7km thiab tawm tom ncauj ke nce tsheb rov los rau Sapa. Los txog Sapa thaum tav su thiab noj sus. Noj sus tag los muab chaw pw.
Thaum 3 teev hnub qaij mus ncig lub zos Hmoob Cat Cat. Caij tsheb mus txog ntawm ntug zos thiab taug kev taw li 4km. Mus siab Hmoob tsev thiab mus saib ib tus dej tsaws tsag nyob nram qab zos. Mus ntxiv tawm tom ncauj ke thiab nce tsheb rov los pem Sapa. Los txog li thaum 5 teev. Los txog mus so da dej thiab 7 teev mus noj hmo.

Hmoob tej liaj teb nyob rau Sapa
Hnub 6: Sapa – Bac Ha (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Sawv noj tshais 7t30 thiab tawm chaw pw. 9 teev sawv kev mus saib toj tuag tshaib dawm tuag no, saib tag mus saib dej tsaws tsag kev hlub thiab dej tsaws tsag dawb. Saib peb qho no tag ces rov los rau Sapa thaum 12 teev los noj sus. Thaum noj sus tag sawv kev mus rau Bac Ha (Puam Huav). Mus txog Lao Cai mus saib dej liab dej ntsuab sib tshuam ntawm ciam teb Suav thiab Vietnam, saib tag mus txog tid li 5 teev mus muab chaw so thiab so noj hmo thaum 6t30.

Poj niam Hmoob muag khaub ncaws tom lub khw Bac Ha
Hnub 7: Bac Ha – Xin Man (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Thaum 9 teev mus ncig khw Bac Ha, (tsuag neeg coob tuaj khw hnub Sunday xwb) mus ncig khw tag los ces mus saib lub tsev Nom Hmoob nyob ze ze ntawd. Mus saib qhov no tag ces noj sus. Noj sus tag nce tsheb mus rau Looj Pheej, mus saib toj roob hauv pes thiab ke mus ke nres thaij duab mus txog rau Xin Man (cheem meej). Mus txog mus muab chaw pw thiab mus noj hmo thaum 6t30.

Lub moos Xin Man (Cheem Meej)
Hnub 8: Xin Man – Hoang Su Phi – Quan Ba (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Nce tsheb thaum 7 teev thiab mus rau Hoang Su Phi, Mus dhau ntawm lub dawm cua, mus nres thaij duab, mus ntxiv txog rau lub nroog Vi Xuyen mus noj sus ntawm no. Noj sus tag nce tsheb mus rau Ha Giang mus rau Quan Ba. Mus txog ntawm lub dawm rooj ntug nres thaij duab, thiab mus ntawm lub chaw nuam yaj rau hauv Quan Ba, tag no ces mus txog chaw pw li 6 teev. Muab chaw pw thiab mus noj Hmo thaum 7 teev.
 
Hmoob tej liaj qib ntai nyob Hoang Su Phi (faj sawm phij)
Hnub 9: Quan Ba – Yen Minh – Dong Van (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Thau 7teev sawv kev ntawm Quang Ba (Kab Puam) thiab mus dhau Yen Minh, mus rau Dong Van (Tooj Peeb). Taug kev mus saib Pos Lub tsev, Vaj Hmoob lub Vaj Loog thiab noj sus. Mus saib tus Chij nyob tom ciam teb tag ces los rau lub Moos Dong Van (Tooj Peeb) kwv lam 5t30pm los muab Hotel thiab daj dej tag noj hmo thaum 7pm sij tsaus ntuj. 

Lub nroog Kab Puam (quan ba)
Hnub 10: Dong Van – Meo Vac (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Tag kis 7teev sawv thiab mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus rau Meo Vac, taug kev mus thaij duab thiab mus so ntawm lub chaw nuam yaj Ma Pi Leng yog ib lub chaw nuam yaj nyob siab thiab zoo nkauj heev nyob rau ntu no. Saib tag mus ntxiv txog ntawm Meo Vac thiab noj sus thaum kwv lam 12teev. Noj sus tag mus muab chaw pw thiab tso khoom rau ntawm Hotel tag mus taug kev li 3km mus nce ib lub roob xyuam yaj thiab saib tuaj hauv nroog. Rov los nram Hotel thaum 6 teev da dej tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev.

Tus ncej chij nyob Dong Van (tooj peeb)
Hnub 10: Meo Vac – Cao Bang (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Tag kis 7 teev noj tshais tag nce tsheb mus rau Cao Bang. Mus txog Bao Lac nres noj sus, noj sus tag mus ntxiv txog rau Cao Bang kwv lam li 5 teev tsaus ntuj mus muab chaw so thiab da dej tag noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.

Txoj kev mus saum ntav tsua nyob Ma Pi Leng, Dong Van
Hnub 11: Cao Bang (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Tag kis 8 teev sawv kev mus rau Trung Khanh mus saib lub qhov tsua Nguom Ngao yog ib lub qhov tsua loj thiab zoo nkauj tag los noj sus ntawm Trung Khanh. Noj sus tag mus saib dej tsaws tsag Ban Gioc, tus dej tsaws tsag zoo nkauj heev thiab ib sab yog Suav ib sab yog Nyablaj. Mus dej tsaws tsag tag nce tsheb rov los rau Cao Bang los txog li 5 teev tsaus ntuj. Los so da dej thiab mus noj Hmo thaum 7teev.

Tus dej tsaws tsag Ban Gioc
Hnub 13: Cao Bang – Ba Be (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Thaum 8 teev sawv kev mus saib lub qhov tsua Pac Bo, lub chaw uas Ho Chi Minh los nyob ua ntej tshaj plaws thaum nws los rau Vietnam los pib tebchaws rau qhov chaw no. Saib qhov no tag rov los noj sus rau tom Cao Bang li thaum 12 teev noj sus tag nce tsheb mus rau Ba Be thiab mus txog li 4t30pm. Mus muab chaw pw tag ces taug kev ncig zos tag los noj hmo thaum 7teev.
 
Lub pas dej 3 ceg nyob Ba Be
Hnub 14: Ba Be - Hanoi (noj tshais, noj su)

Thaum 8 teev nce tsheb mus caij nkoj hauv lub pas dej 3 ceg. Caij nkoj li 3 teev, thaum mus caij nkoj ces mus saib ib lub qhov tsua loj loj, saib dej tsaws tsag thiab saib ib lub pas dej tag los noj sus ntawm chaw so li 12 teev. Noj sus tag nce tsheb los rau Hanoi. Los Hanoi los dhau lub xeev Bac Kan thiab Thai Nguyen mam los txog Hanoi kwv lam li 6 teev pm. Xaus 14 hnub mus ncig ua si.

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws 
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.