zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HMOOB NYABLAJ LUB NEEJ - HMONG VIETNAM 2013

Khw Kev Hlub Nyob Nyablaj (Love Market In Vietnam)


Piv txog
Sapa yog ib lub chaw uas txhua haiv neeg nyob qab ntuj khwb paub txog. Sapa yob ib lub chaw uas cov neeg txawv tebchaws thiab hauv lub tebchaws Vietnam los xav mus saib tas li. Nyob rau hauv lub nroog Sapa muaj lub khw kev hlub nyob rau lub hauv nroog Sapa, Vietnam qaum teb kuj yog ib lub uas sawvdaws paub txog coob heev. Lub khw no nws muaj ob zaug. Lub khw no tsis yog rau cov Hmoob xwb, tseem yog rau cov Co tibsi thiab. Lub khwv no ib lub lim tiam no muaj ib zaug xwb. Lub khw no nyob kiag hauv lub nroog Sapa lub xeev Lao Cai ntawm Vietnam qaum teb.

Nkauj nraug
Lub khw no ib lub li tiam muaj rau hmo Satuday thiab Sunday. Hmo Satuday yog rau cov Hmoob tuaj. Hos hmo Sunday yog cov co. Khw kev hlub no tsis yog tuaj muag khoom nkaus xwb. Muag khoom nws yog ib qho me me xwb, tseem ceeb yog cov hluas tub hluas ntxhais tuaj nrhiav khub los yog tuaj sib ntsib rau hmo no.

Tawg qeej thiab dhia kaus
Cov tub uas txawj txawj tshuab qeej ces lawv tuaj tawg qeej rau cov ntxhais saib, cov ntxhais uas txawj txawj dhia kaus lawv tuaj dhia kaus rau cov tub thiab sawvdaws saib. Thaum lawv dhia dhia li no ib chim ces cov tub los tawg qeej ces cov ntxhais txawm los dhia kaus caum qab. Lawv tuaj tuaj dhia li no ntau zaug lawv sib ncawg lawm ces lawv sib tham ces ua tus hlub. Ib txhia lawv twb muaj lawm los lawv tseem tuaj, vim lawv yuav teem tuaj mus ntsib lawv me nplooj siab tus neeg uas lawv nco nco. Qhov no yog ib qho uas peb cov tub ntxhais hluas Hmoob nyiam tuaj rau Hmo no heev.

Nyob li ntawm cov Co los ib yam. Lawv mas lawv ho tsis tawg qeej, tiamsis lawv tuaj sib lwv hu nkauj. Qhov ntsiab lus kuj yog tuaj nrhiav khub ib yam nkaus. Lawv kuj sib teem ib yam Hmoob thiab. 

Cov Co

Yog koj tuaj mus ncig rau tebchaws no koj txhob Hnov qab mus ncaj rau ob hmos no. Koj yuav pom neej deb neeg ze, tej neeg txawv tebchaws uas tuaj ncig rau Sapa sawvdaws sawv puag ncig peb cov hluas tub hluas ntxhais Hmoob no. Hmo no kuj yog ib hmo uas lom zem rau sawvdaws kawg thiab, yog koj tseem tsis tau muaj tus xav nrhiav tus mas yog ib qhov chaw zoo rau koj ib yam.
Sib dhia