zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

 NRHIAV KEV KAJSIAB
Txhua yam zoo li ib pliag xwb twb yuav dhau plaws mus lawm, tsuas yog txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv thiaj nyob nrog peb ua hnub ua hmo thiab tsis tso peb tseg li.
Xyov yuav ua li cas li tiag luj...?

Ntshe tsuas yog kev ywjsiab thiab kev lam hlwb, lossis peb tau ua txhua yam li peb lub siab ntshaw thiab peb lub siab xav xwb ntshe peb thiaj yuav pab tau peb txoj kev kajsiab thiab kev xyiv fab.

Yog leejtwg xav ntsib los sis xav tau txais txoj kev ywjsiab thiab kajsiab ntawm tuaj mus nrog peb hmongtours ncig hiav txwv, ncig roog pov txwv thiab toojroob hauv pes ua si kom peb nrhiav tau tej kev kajsiab thiab kev lomzem rau peb lub neej.

Peb kev ncig ua si nws muaj raws li nram qab no.
Hos yog tias nej xav hloov tejchaw mus ntawm raws nej siab nyiam kuj tau huv si.

☎️ Hu nrhiav peb raws li nram no:
1. Nyob mekas hu (01184)97965575
2. Nyob lwm qhov hu (0084)964823343
3. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
5. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam.

Daim duab no yog thaij lub pas dej nyob nrog Hanoi


Hnub 1: Hanoi – Hoa Lu Tam Coc (Noj: su, hmo)


Caij nkoj nyob rau TAM COC
Noj tshai 7 teev. 8 teev 30 sawv kev mus rau Hoa Lu – Tam Coc. Mus ntawm Hanoi mus li 100km. Mus li 2 txoog teev ces txog rau Hoa Lu tav 10 teev 30 mus saib Vietnam lub qub tuam ceeb nroog (Capital) uas thawj thawj tus Huab Tais tau los tsim lub tuam ceeb nroog rau ntawm no. Saib qhov no tag ces los mus noj sus thaum 12 teev. Noj sus tag caij tsheb mus li 30 feeb mus caij nkoj taug dej, taug cov hav liaj zoo nkauj thiab nkag qhov tsua. Caij nkoj tag los nce tsheb rov los rau Hanoi. Los txog Hanoi tav li 7 teev tsaus ntuj ces mus noj hmo thiab los rau ntawm chaw pw.


  Hnub 2: Hanoi – Halong Bay (Noj: Tshais, su, hmo)

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiaj teb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj su. Noj su tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj. Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel. Hnub 3: Halong Bay – Hanoi – Lao Cai (Noj: tshai, su, hmo)


Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov.Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj su. Noj su tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Nce tsheb mus rau tom tshav tsheb ciav hlau thiab caij tsheb ciav hlau mus ib hmos kaj ntug txog Sapa. Muaj chaw pw zoo thiabcua txias tib si. Hnub 4: Lao Cai – Sapa (Noj: tshai, su, hmo)


Thaum 8 teev nce tsheb ntawm Lao Cai mus rau Sapa. Mus txog li thaum 9 teev. Muab hnab txhua yam coj must so rau ntawm hotel thiab mus saib lub zos Hmoob Lao Chai, Tan Van. Caij tsheb taug kev mus txog ntawm qhov nkag rau hauv zos. Taug kev taw mus li 7km thiab tawm tom ncauj ke nce tsheb rov los rau Sapa. Los txog Sapa thaum tav su thiab noj su. Noj su tag los muab chaw pw. Thaum 3 teev hnub qaij mus ncig lub zos Hmoob Cat Cat. Caij tsheb mus txog ntawm ntug zos thiab taug kev taw li 4km. Mus siab Hmoob tsev thiab mus saib ib tus dej tsaws tsag nyob nram qab zos. Mus ntxiv tawm tom ncauj ke thiab nce tsheb rov los pem Sapa. Los txog li thaum 5 teev. Los txog mus so da dej thiab 7 teev mus noj hmo. Hnub 5: Sapa – Fansipan – Ham Rong (Noj: tshai, su, hmo)
Sawv thaum 7teev sawv mus noj tshais. 8teev sawv kev mus caij pob tawb nce mus pem roob Fansipan, rov los noj su ntawm Sapa kwv lam li 12 teev. Noj su tag 2 teev sawv kev los rau Lao Cai. Los txog Lao Cai mus saib dej liab dej ntsuab sib tshuam. Saib tag los noj hmo ze rau tom chaw nce tsheb ciav hlau thiab noj hmo tag nce tsheb rov los rau Hanoi. Pw ib hmos saum tsheb ciav hlau thiab los txog Hanoi thaum sawv ntxov thiab xa los rau qhov uas nyias xav los. Xaus peb qhov Tour…! Tus nqe: 1. Gold package - Very best = $669,00 2. Silver package - Good = $569,00 3. Bronze package - Ok = $469,00 LUS CEEB TOOM Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single. Xav xaiv nkoj los los ib yam. ¬ Tej yam uas koom nrog: - Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab. - Chaw pw zoo tsim nyog thiab huv si. - Tsheb yog cov tshiab thiab zoo. - Pib nkag qhov rooj ntawm cov chaw ncig. - Nqi caij nkoj. - Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog. ¬ Tej yam tsis koom nrog: - Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej. - Hu xov tooj tham xov tooj - Ntxhua khaub ncaws. - Nqi dav hlau. - Tos thiab xa mus ntawm tshav dav hlau.