zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KEV NCIG SAIB TEB CHAW !
HO CHI MINH – MEKONG DELTA – NHA TRANG – DA LAT

(7 HNUB 6 HMO)
Hnub 1: Ho Chi Minh City (Noj: sus thiab hmo) Noj tshais thaum 7 teev. 8 teev 30 mus ncig saib lub tsev Dinh Thong Nhat (Presidential Palace). Lub tsev no yog thaum ub Fabkis ua xyoo 1868 rau Fabkis tus nom loj uas kav tebchaws Vietnam nyob, tom qab no yog Mekas tus nom nyob thiab no cia rau neeg saib lawm xwb. Saib qhov no tag mus saib lub Museum tsov rog loj tshaj nyob Ho Chi Minh. Saib qhov no tag mus noj sus, noj sus tag mus saib lub Teev Hawm (Church) uas qub tshaj plaws es thaum ub yog Fabkis ua xyoo 1877. Saib qhov ntawd tag hla sab tid ces yog lub chaw xa ntawv qub tshaj plaws thaum ub Fabkis ua thaum xyoo 1886 saib ob qho no tag ces los mus ncig lub khw Ben Thanh muaj puas thaum ua ntej Fabkis tuaj kav Vietnam lawm. Ncig lub khw no tag ces los rau ntawm Hotel thiab mus noj hmo thaum 6 teev 30.

Hnub 2. Ho Chi Minh – Cu Chi – Can Tho (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Noj tshais thaum 7 teev. 8 teev sawv kev mus li 70km mus rau Cu Chi thiab mus saib cov qhov taub thaum xyoo 1948 Vietnam khawb ua qhov nkaum ua rog nrog Fabkis. Saib qhov no tag mus rau Ben Tren caij nkoj ntawm Mekong Delta mus ib lub zos nyob nrub nrab dej thiab noj sus ntawd, noj sus tag los saib lawv cov tsev Maj Phaub (Coconut), haus kua maj phaub, mus caij cov me nyuam nkoj raws kwj deg thiab hav maj phaub dej. Tawm los saib nraud caij tsheb nees los rau ntawm chaw nres tsheb nce tsheb mus rau Can Tho. Los mus noj cov ncuav tshwj xeeb nyob ntawm Can Tho tag los mus tom Hotel so.
Hnub 3: Can Tho – Mui Ne (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Sawv thaum 4 teev 30 mus saib khw nplaim dej. Khw nplaim dej qib ntxov thaum 2 teev sawv ntxov txog 8 teev sawv ntxov. Mus saib khw tag rov los noj tshais, noj tshais tag tawm chaw pe thiab los mus rau Mui Ne, Mui Ne yog ib lub chaw zoo nkauj nyob kiag ntawm ntug hiav txwv, los txog hauv ntug nroog Ho Chi Minh thiab noj sus. Noj sus tag mus rua Mui Ne. Txog chaw tav li 4 teev tsaus ntuj, mus Hotel muab khoom tso tag mus saib roob xaub zeb liab thiab saib tag los mus noj hmo thaum 7 teev.
Tus  choj uas mus kev taw mus saum
Hnub 4: Mui Ne – Nha Trang (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Ntug hiav txwv
Sawv ntxov 4 teev 30 thiab mus li 45 feeb saib lub roob xuav zeb dawb saib thaum hnub tuaj. Qhov no yog ib qho uas sawvdaws vam mus saib xwb. Saib nov tag rov los noj tshais thiab tawm hotel ces los mus rau Nha Trang. Los txog tog kev nres noj sus, noj sus tag los mus ntxiv txog rau Nha Trang tav li 4 teev. Los muab chaw hotel tag thiab mus da dej hiav txwv. Da dej tag los mus noj hmo thaum 7 teev. Noj hmo tag twg xav mus ncig khw hmo ntuj mus.
Tiaj Xuab zeb liab .
Hnub 5: Nha Trang – Da Lat (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Sawv tshais 7 teev, noj tshais tag mus caij nkoj saib 6 lub pov txwv, mus saib zos yug ntses, saib cov no tag ces noj sus. Noj sus tag los muab khoom thiab mus rau Da Dat. Mus Da Lat mus nce dhau ib lub roob zoov siab siab thiab mus txog Da Lat li 5 teev 30. Mus muab hotel tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Hnub 6: Da Lat (Noj: Tshais, sus thiab hmo) Noj tshais 7 teev, noj tshais tag mus saib lub Vaj Kev Hlub, yog lub vaj muaj paj zoo nkauj thiab zoo ua si nyob rau ntawm no. Saib no tag los noj sus thaum 12 teev. Noj sus tag mus ncig lub Vaj Paj hauv lub nroog Da Lat. Lub vaj paj uas muaj paj thiab zoo ua si tshaj nyob rau hauv lub nroog no. Mus saib no tag ces los mus ncig lub khw hauv plawv nroog, ncig tag ces los rau ntawm hotel so, tawm mus noj hmo thaum 7 teev. Hnub 7: Da La – Ho Chi Minh (Noj: Tshais thiab su)
Noj tshais 7 teev, noj tshais tag thaum khoom thiab tawm nroog Da Lat los rau Ho Chi Minh. Taug kev los mus txog rau Bao Loc los noj sus ntawm no thiab los mus ntxiv rau Ho Chi Minh. Los txog Ho Chi Minh tav li 4 teev 30 ces xa sawvdaws mus rau tim tshav dav hlau yog leej twg los so hauv Ho Chi Minh ces xa los rau hotel. Xaus
Tus rau ib tus neeg: USD/Pax 1. Gold package - Very best = $699,00 2. Silver package - Good = $599,00 3. Bronze package - Ok = $499,00 4. Custom package – Geate you own LUS CEEB TOOM Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single. Xav xaiv nkoj los yog lub hotel qhov koj nyiam ces mam laij qhov nqi.  Tej yam uas koom nrog: - Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab. - Chaw pw zoo tsim nyog thiab huv si. - Tsheb yog cov tshiab thiab zoo. - Pib nkag qhov rooj ntawm cov chaw ncig. - Nqi caij nkoj. - Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.  Tej yam tsis koom nrog: - Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej. - Hu xov tooj tham xov tooj - Ntxhua khaub ncaws. - Nqi dav hlau. - Tos thiab xa mus ntawm tshav dav hlau.

Yog leejtwg xav mus xim thiab ncig teb chaws ua si kom muaj txoj kev kajsiab, thiab xyiv fab mas hu nrau peb hmongtours raws li nram qab no:

Hu nrhiav peb :
1. Yog nej nyob mekas hu: (01184)979655751
2. Yog nyob lwm qhov hu: (0084)964823343
3. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
4. Email: hmongtours@gmail.com
5. Chaw nyob: No.19 Hang Bac,Hoan Kiem,Hanoi