zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HALONG BAY 3 HNUB 2 HMOSHALONG BAY 2 HNUB 3 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay (noj su thiab noj hmo)

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiajteb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 teev tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj sus.
Noj sus tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.


Hnub 2: Halong Bay – Cat Ba (noj tshais noj su thiab hmo)

Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv
ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Hloov dua lub nkoj me thiab mus rau lub pov txwv Cat Bat, caij nkoj mus tawm mus caij tsheb kauj vab mus saib ib lub zos los yog nce tsheb mus taug kev nkag ib lub hav zoov thiab mam mus rau tom Hotel, muaj ob yam rau koj xaiv, mus txog ntawm hotel li 12 teev thiab mus noj sus tod. Noj sus tag mus saib pov txwv liab, yog saib pov txwv liab ua ntej lawm ces mus taug ntug hiav txwv ua si thiab mus da dej yog lub caij sov.


Hnub 3: Halong Bay – Hanoi (noj tshais noj su)
Sawv kev nce tsheb thaum 7t30 nce tsheb los rau tom chaw nce nkoj thiab los rau Halong Bay. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj sus. Noj sus tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Rov los ntawm chaw pw thiab mus noj hmo thaum 6t30, noj hmo tag leej twg xav mus ncig li cas los nyob ntawm nyias.


Txhua yam no tib si yog $255 USD.


LUS CEEB TOOM:
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. 

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.


HALONG BAY 2 HNUB 1 HMOSHALONG BAY 2 HNUB 1 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay (noj su thiab noj hmo)

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiajteb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 teev tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj sus.
Noj sus tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.


Hnub 2: Halong Bay – Hanoi (noj tshais noj su thiab hmo)

Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv
ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj sus. Noj sus tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Rov los ntawm chaw pw thiab mus noj hmo thaum 6t30, noj hmo tag leej twg xav mus ncig li cas los nyob ntawm nyias.


Txhua yam no tib si yog $185 USD.


LUS CEEB TOOM:
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam.  

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.MAI CHAU 2 HNUB 1 HMOS


MAI CHAU 2 HNUB 1 HMO

Hnub 1: Hanoi – Mai Chau (noj su noj hmo)

Nce tsheb thaum 8 teev tag kis mus rau Mai Chau, mus txog pem lub dawm Tan Lac so ib pliag yuav mov raj los yog pob kws ci thiab pob kws hau tej(nyias noj nyias them). Mus ntxiv txog tom Mai Chau tav li 11t30 so noj sus thiab muab chaw pw (pw tsev lawj, nyias muaj nyias txaj pw). Noj sus tag so ib pliag 2t30 mus caij tsheb kauj vab, los yog taug kw taw ncig zej zos thiab saib tej hav liaj thiab teb. 4t30 rov los ntawm chaw so thiab noj hmo thaum 6t30. Noj Hmo tag leej twg xav ncig taug kev los ncig.


Hnub 2: Mai Chau – Hanoi (noj tshais noj su)

Thaum 8 teev taug kev hla ib lub hav liaj mus rau tim lub khw thiab mus saib ib lub qhov tsua. Lub qhov tsua nce cov theem  ntaiv siab siab mus nkag qhov tsua tag rov los, taug kev los rau ntawm chaw pw, los thau txhua yam tawm thiab mus noj sus. Noj sus tag li 1 teev nce tsheb rov los Hanoi. Los txog Hanoi tav li 6 teev tsaus ntuj.Txhua yam no tib si yog $169 USD.

LUS CEEB TOOM:

Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj nrog:
-       Muaj tsheb zoo yog hom tshiab thiab muaj dej haus nyob saum tsheb.
-       Muaj chaw pw ob leeg pw ib chav. Hotel 3 lub hnub qub.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov ua mus ncig.
-       Muaj zaub mov noj, ib hnub 3 pluag noj cov chaw zoo thiab huv.
-       Muaj cov pib nkag qhov rooj tejchaws ncig ua si.

Yam tsis muaj nrog:
-       Tsis muaj ib leeg pw ib chav, yog leej twg pw li yuav tau ntxiv nyiaj.
-       Tsis muaj dej haus xws li; beer, cawv dej qab zib los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj ntxhua khaub ncaws, ntxhua nyias yuav tau them nyias.
-       Tsis muaj xov tooj hu, nyias hu nyias them nyias.
HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS


HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Ha Giang – Quan Ba (noj su thiab noj hmo)

Rooj ntug kab puam
Thaum 7am sijhawm sawv ntxov tos ntawm nej lub Hotel thiab mus rau Ha Giang mus txog Bac Quan (Puam Kab) so noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog Ha Giang so ib pliag hauv lub nroog Ha Giang (Huj Yaj) ces mus txog rau Quan Ba (Kab Puam) kwv lam li 5pm sij ces muab hotel pw.

Hnub 2: Quan Ba – Yen Minh – Dong Van (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Zos Hmoob nyob Tooj Peeb
Thau 7teev sawv kev ntawm Quang Ba (Kab Puam) thiab mus dhau Yen Minh, mus rau Dong Van (Tooj Peeb). Taug kev mus saib Pos Lub tsev, Vaj Hmoob lub Vaj Loog thiab noj sus. Mus saib tus Chij nyob tom ciam teb tag ces los rau lub Moos Dong Van (Tooj Peeb) kwv lam 5t30pm los muab Hotel thiab daj dej tag noj hmo thaum 7pm sij tsaus ntuj.

Hnub 3: Dong Van – Meo Vac (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Vaj Hmoob lub Vaj Loog
Tag kis 7teev sawv thiab mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus rau Meo Vac, taug kev mus thaij duab thiab mus so ntawm lub chaw nuam yaj Ma Pi Leng yog ib lub chaw nuam yaj nyob siab thiab zoo nkauj heev nyob rau ntu no. Saib tag mus ntxiv txog ntawm Meo Vac thiab noj sus thaum kwv lam 12teev. Noj sus tag mus muab chaw pw thiab tso khoom rau ntawm Hotel tag mus taug kev li 3km mus nce ib lub roob xyuam yaj thiab saib tuaj hauv nroog. Rov los nram Hotel thaum 6 teev da dej tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev.

Hnub 4: Meo Vac – Ha Giang  (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Txoj kev mus hauv dhau Hmoob tej teb
Sawv noj tshais tag 8teev nce tsheb los rau Ha Giang. Ke los ke thaij duab thiab los noj sus ntawm Yen Minh. Noj sus tag los rau Ha Giang, taug kev los dhau ntawm Quan Ba (Kab Puam) los nres thaij duab ntawm lub chaw nuam yaj ma los rau Ha Giang. Los txog Ha Giang li 5t30 muab chaw pw tag thiab noj hmo.

Hnub 5: Ha Giang – Ha Noi (noj tshais, noj su)

Ma Pi Leng
Thaum 8 teev sawv kev nce tsheb los rau Hanoi. Los txog rau lub nroog Tuyen Quang los noj sus ntawd, noj sus tag mus saib dej dag ib pliag ces los rau Hanoi. Tus dej dag uas tej laus hais tias tsis pom dej dag siab tsis nqig. Los txog Hanoi tav li 5 teev tsaus ntuj. Xaus kev mus ncig Ha Giang.

Txhua yam no tib si yog $389 USD.

LUS CEEB TOOM:


Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.