zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KEV NCIG TEBCHAWS


Nyob zoo ib tsoom kwv tij, nkauj muam, nraug nus, cov niam txiv thiab cov hlob txhua leej txhua tus!
Zoo siab txais tos nej txhua tus tuaj ncig saib peb lub tebchaws Nyab Laj nrog rau peb Hnoob Nyab Laj.
Nyob rau xyoo 2005 los txog rau nimno peb lub tebchaws tau koom haum ntiaj teb qheb kev sib txuas kev lag luam thoob qab ntuj, los txog rau niaj hnub nim no tab tom muaj cov neeg txawv tebchaws ntawm ntau lub tebchaws nkag los rau Nyab Laj teb. Tus yuav los ua dabtsi los muaj tag. Muaj ib txhia los saib kwv saib tij, ib txhia los pab tseem hwv tsim teb kho chaw, ib txhia los tis kev lag luam, ib txhia los pab cov neeg txom nyem, ib txhia los mus saib peb Hmoob lub neej txom nyem nyob pem roob thiab los ncig tebchaws ua si.
Ntawm no kuv yuav tsis hais ntau mus rau txhua yam, tiamsis kuv yuav hais ntau txog kev ua ncig tebchaws ua si. Hais txog ntawm kev ncig tebchaws rau tebchaws Nyab Laj, peb muaj ntau thaj chaw ua si xws li:
1. Nyob rau Sapa – Lao Cai – Vietnam
Liaj Qeb Ntai Nyob Sapa

Sapa yog ib lub chaw ua siab tshaj nram hiav txwv li 1.600m yog li ntawd mus txog ntawd peb yuav pom cuag li mus yuav ti rau saum qab ntug. Peb tebchaws muaj ib lo lug tias “Sapa yog rooj ntug”, tsis tag li ntawd peb yuav tau mus saib pom txog peb Hmoob lub neej thaum nyob rau suav teb khiav los nres rau thaj tsam no ces ib txhia mus rau sab Plog teb tshuav ib txhia nyob rau ntawm no. Peb Hmoob Sapa ua lub neej nrog toj roob hauv pes, nrog kem zeb kem tsua, ua liaj ua teb, txawm li ntawd los peb Hmoob Sapa muaj ib txhia tseem tuav tau peb Hmoob li Kab Lig Kev Cai Hmoob, txhua hmo uas yog hmo Sunday cov tub hluas Hmoob thiab tej Ntxhais hluas Hmoob tuaj koom ua ke rau hauv lub Moos Sapa hais kwv txhiaj thiab tshuab Raj tshuab Qeej lom zem kawg li thiab.

Poj Niam Hmoob Mus Ua Teb
Muaj ib txhia ho mus dua ib txoj kev tshiab uas mus Ntseeg Yexus. Ntawm cov ntseeg Yexus lawv ho muaj kev mus Church thiab. Nyias muaj nyias txoj kev, txawm li no los lawv tseem sibhlub sib pab thiab ua ke yam tsis muaj Laj Kab quas.


Thaum taug kev peb yuav tau pom tej Me Nyuam Hmoob taug kev thiab muag khoom. Zoo li lawv yeej ib txwm nyob lub tebchaws no los lawm es lawv yog cov nyiaj taus no heev. Twb no nqes 15C. los muaj ib txhia lawv tseem tsis tag hnav tsho loj tsho sov li thiab. Tej me nyuam 4 xyoos rov saud ces lawv twb pib mus muag khoom rau cov neeg txawv tebchaws lawm, tiamsis lawv ho tsis nyiam ua tej lub tsev muag, lawv ho nyiam caum cov neeg ncig tebncig chaw rau ub rau no xwb. Pebtsis to taub, tiamsis peb tau nrog lawv tham thiab lawv hais tias “peb txom txom nyem, peb tsis muaj nyiaj them se, ua li no peb tsis raug them se” tej zaum qhov no yog lawv lub tswv yim ua lag luam los muaj. Thaum mus ncig txog nram zog peb muaj kev yuav me ntsis khoom noj coj mus pub rau cov me nyuam, cov me nyuam nyiam tshaj thiab thaum ua li no ua rau yus lom zem thiab zoo siab heev.

Roob Toj Tuag No Dawm Tuag Tshaib
Tsis tag li no xwb tseem yuav tau mus rau peb roob toj siab mus txog rau ntawm thaj chaw ntawd lub dawm uas peb Hmoob ib txwm taw kev qhuab ke xa cov tuag mus, ntawm uas cov laus hais tias “toj tuag no, dawm tuag tshaib” ntawm thaj chaw uas peb cov laus los pem suav teb los thaum los dhau lub dawm no siab los siab, no los no thiab deb heev lost sis dhau zos yog li no ib txhia tuag tag rau pem lub roob no lawm. Lub roob no siab heev txawm yuav tshav ntuj zoo npaum twg los yeej muaj ib tauv huab tsis yaj li nyob rau saum lub ntsis roob no.

2. Nyob Rau Bác Hà – Lao Cai - Vietnam.

Hmoong Bác Hà

Dhau li ntawd peb yuav tau  mus ncig ib lub tab laj nyob rau Bác Hà thiab ntawm no kuj muaj peb cov hmoob coob heev. Cov hmoob ua nyob ntawm no lawv lub neej ho txawv zog li cov uas nyob rau Sapa, lawv cov no mas lawv ho tuaj muag khoom hauv lub tab laj. Lawv muag zaub, muag nqaij, muaj khaub ncaws hmoob,  muag nyuj muag twm, ua zaub ua mov muag, muag cawv thiab tseem muaj ntau yam  ntxiv, lawv cov no mas poj niam thiab txiv neej sib pab sib ua. Ib qho tshwj xeeb yog thaj chaw no lub tab laj no nto npe muaj cov cawv qab tshaj plaws thuam ub los txog nim no, cov cawv no yog muab cov poov uas yog xuas tes ua xwb thiab lawv muab pob kws coj los hau xwb, cov cawv no haus mas qaug thaum twg tsis paub li. Nyob rau teb chaws no cov txiv neej mas haus cawv qaug qaug thaum mus tsis taus lawm ces lawv pw tom tog kev thaum zoo cawv mam mus, tiamsis muaj ib qho uas tshwj xeeb tshaj yog txawm lawv zoo li no los lawv cov poj niam nyob ntawm ib sab zov txog thaum zoo cawv mam li ua ke mus tsev, hos tej tus poj niam muaj zog ces lawv ev lawv tus txiv mus tsev, qhov no yog ib qho ntawm lawv lub neej, qhov uas lwm haiv neeg hais tias poj niam Hmoob siab zoo thiab siab ntev heev.

3.      Nyob Rau Ha Long Bay – Quan Ninh – Vietnam.

Ha Long Bay
Thaum mus txog rau thaj tsam no peb yuav tau mus txog thaj tsam uas koom haum ntiaj teb tau muab tso rau hom chaw zoo nkauj thib ib nyob rau hauv ntiajteb no. Ntawm no yuav yog thaj chaw uas los tag tseem los xav los ntxiv, ntawm no  muaj tej kem zeb kem tsua, muaj tej qhov tsua, thiab tej roob zeb uas zoo nkauj tshaj tsis tag li ntawd nwg tseem nyob rau hiav txwv thiab, mus tog thaj tsam no peb muaj ib txhia tias ntawm no ntshe yog yawm saub thaj chaw ua si. Txog thaj chaw no peb muaj kev mus ua si li. Ib hnub, ob hnub thiab peb hnub. Thaum los txog rau Hà nội ces peb muaj tsheb txais tos thiab mus rau tod xa rov qab los huv si. Nyob ntawm sawvdaws xav nyob li cas xwb, nyias muaj nyias tus nqi.
Hom ib hnub yog mus tom Hanoi no mus rau tom Ha Long Bay ces yuav ces mus rau saum nkoj tag peb noj su saum nkoj, tag lawm peb yuav tau mus ncig lub qhov tsua uas zoo nkauj tshaj es tib neeg niaj hnub tuaj saib, es luag cav tias ntawm no thaum ub muaj ib tus Zaj Laus nyob rau hauv thiaj ua rau pej xeem ntawm no ua tau noj tau haus, dhau li ntawd yuav tau mus ncig txog ntawm ob lub pob zeb sib hnia, thiab ncig qee qhov tag rov los rau Hà Nội ces tsaus ntuj.
Hom ob hnub kuj mus ntawm Hà Nội tib yam kuj mus noj su saum nkoj thiab mus ncig hnub ib tib yam tiamsis hmo ntawd yuav pw rau hau hiav txwv hauv nkoj, yuav mus lawm pub pem plawv ces pw ib hmos rau pem tag kis thiaj sawv thiab noj tshais tag ces sawv kev rov los, los no los dua lwm txoj kev muab hais tau tias rov ncig pem ko los tawm tim ntug dej ces noj su tag zaum tsheb rov los Hà Nội,
Hom peb hnub peb kuj mus tom Hà Nội mus ib yam thiab, hnub ib hnub ob kuj ib yam tiamsis hnub peb thaum uas lub nkoj mus pw rau ntawd tag kis noj tshais tag ib cov mus ob hnub rov qab ces cov no yuav mus rau tim ntug deb thiaj nyob tsheb mus rau pem roob, ib lub koog pov txwv ua lawv hu ua “koog pov txwv liab” vim ntawm no nyob nrog tsiaj xwb, tshwj xeeb yog muaj liab ntau, hnub ntawd thaum tsaus ntuj mam li los so hotel peb muaj hotel rau sawvdaws tibsi. Hnub tom qab ntawd noj tshais tag ces rov los rau nram no peb muaj nkoj tos sawvdaws los rau tim ntug dej noj su tag rov los rau Hà nội.

4. Nyob Rau Mộc Châu – Sơn La – Vietnam

Me Nyuam Hmoob Mộc Châu
Ntawm no kuv yog ib thaj tsam nyob siab tshaj li hiav txwv yog …km. Ntawm no muaj ocv neeg uas yog hom neeg tsawg neeg nyob, mus txog yuav pom txog ib tsoom pej xeem ntawm no lawv lub neej thiab txoj kev ua neej lawv nyob tau ntxim hlub tshaj.

5. Nyob Rau Hà Nội – Vietnam

Pas Dej Hoàng Kiếm
Los txog rau Hà nội peb mauj cov chaw tshwj xeeb uas zoo. Xws li muaj lub pas dej uas peb hu hais tias “Tebchaws Nyab Laj los yog Hà Nội lub plawv” no yog hauv plawv nroog yog leej twg los txog peb tebchaws es tsis tau los txog lub pas dej no mas hut au tias tsis tau los txog peb tebchaws, ntawm no muaj zaj keeb kwm zoo heev txog ib tus “Vaub Kib Vajntxwv” nim no los nws tseem nyob, tej thaum zoo caij zoo nyoog nws tseem tawm los, no yog tus uas neeg Nyab Laj hawm, lawv hu hais tias yog lawv tus yawg koob. Dhau li ntawd peb muaj lub Vaj Loog cov tub txawg uas ntau tiam dhau los, lub tebchaws tau muab lawv tej suab tej npe lost so rau no, hais tias leej twg ua tau li cas, thiab ua li cas lawm thiab tseem muaj ntau qhov uas zoo nkauj heev thiab.

6. Nyob Rov Yav Qab Teb Vietnam 
Nyob Ntug Hiav Txwv Nha Trang
Nyob rov yav qab teb peb kuj muaj ntau thaj tsam ua si li: Vũng Tàu thiab Nha Trang yog ob thaj tsam, ob lub nroog nyov rau ntus hiav txwv, nyob rau peb tebchaws luag hais tias yog leej twg tsis tau  mus txog ob thaj chaw no mas tus ntawm suav tau tias tsis tus no tsis tau yug los ua neej, thiab tuag lost sis qi muag.

Zog Hmoob Nyob Pob Tsuas (qab teb)
Dhau li no kuj muaj Đạt Lạt (Lâm Đồng) yog cov neeg qab teb lub Sapa vim tias tebchaws no siab ib yam li Sapa thiab tsuag txawv qhov uas ntawm no tsi muaj cov keeb kwm li Sapa. Nyob ntawm no muaj cov vaj paj thiaj muaj chaw ua si uas zoo nkauj tshaj plaw li. Thaum ib tag kis pw sawv peb yuav tau txais tej huab cua uas ua rau yus ua paj yam yooj yim tshaj, yus ib ce sib npaum nkaus li yus ya ntag. Dhau li ntawd peb muaj Huế, Dà Nẵng thiab muaj ntau thaj tsam uas zoo nkauj xav tsis thoob li.

Yog li no thov caw sawv daws los nrog saib peb tebchaws no thiab peb yuav siv tag peb lub dag zog kom coj kev zoo siab los rau sawvdaws. Peb zoo siab yuav coj nej mus ncig ua si txhua qhov saum no. Nej tsuag yog hu los thiab qhia rau peb, seb nej yuav mus li cas, mus qhov twg, peb mam muab tus nqe rau nej xaiv. Peb txaus siab uas yuav npaj txhua yam no tos nej. Tau pab ib tsoom sawvdaws yog peb txoj kev npau suav. Sawvdaws yuav coj kev kaj siab los rau peb. Ua tsaug ntau.
Yog hais tias ib tsoom niam txiv kwj tij neej tsa nkauj muam nraug nus tu hlob tus yau txhua tus leej twg muaj lus nug dabtsi los yog xav los ncig saib thov xa los sis hu rau:

Tswvyim Yug Npua Hlob Sai Tsis Siv Tshuaj
     Nyob rau niaj hnub nim no lub ntiajteb kev vam meej yim huam dav zuj zus tuaj. Neeg yim txawj ntse tuaj  yim muaj tswv yim yus tsiaj yug txhuv hlob sai heev los ntawm tej tshuaj. Luag tsim tau tej tshuaj yug npua 3 hlis xwb ces npua twb muaj 70-100kg lawm, yog hais tias yug li peb cov laus ib txwm yug mas yuav tsum yog li 1 xyoos mus rau 2 xyoo mam li tau tug loj li ntawd. Nyob qaib mas 3 hlis xwb twb loj muaj 2-3kg lawm, hos yog yug li cov laus ib txwm mas yog li 6-12 lub hlis mam li loj taus li ntawd. Muab hais luag muaj ntau yam tshuaj uas koj yuav muaj peev xwm ua rau tus tsiaj ntawd hlob sai tshaj ntawd ntau npaug heev. Tiamsis yog peb niaj hnub noj tej nqaij li no yuav ua rau peb lub cev muaj ntau yam mob uas kho nyuaj heev. Muaj tej tus raug tej yam mob uas tsis muaj peev xwm kho tau.       Ntawm no peb yuav tham txog tej tswv yim uas yug npua rau ntawm peb Hmoob. Nyob li luag lwm haiv neeg mas luag ua lag ua luam ua ntau yam heev, tiamsis peb Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob nyob pem toj siab tseem ua liaj ua teb thiab tu tsiaj tus txhuv xwb, vim li no tej kev yug tsiaj kuj tseem ceeb heev rau peb thiab. Tib lub sijhawm uas luag yug npua los ntawm tej tshuaj li ntawd tiamsis peb ib co Hmoob nyob Thaib teb lawv txawj yug npua tsis pub tshuaj tiamsis nws ho loj hlob sai ib yam thiab tau muag sai ib yam.
Cov tswv yim no yog los ntawv xib hwb Yaj Pliaj Ntxawg nyob rau Tsheej Maim thaib teb uas tus ua dhua los lawm. Tseem ceeb yog ntawm cov Qhauv npua. Nws hais tias koj ua qhauv npua koj yuav tau muaj:

1       1.  Ib kawg taub ntoos muab xwv daj(maum kuab).
2       2.  Ob hnab hmoov thaj quav ntsuas (thaj kab tsib, ib txhia hu ua thaj quav nyuj). Yuav cov uas lawv muab ua tej hnab ua hmoov tiam sis yuav hom daj daj.
3      3. 3-4 lub thoob ntim qhauv npua kom loj siab txij neeg hauv siab (nyob ntawm koj cov npua ntau los tsawg yuav li qhov koj cheem tsum).
4        4.  Ib co zaum npuas kom txaus koj cov npua noj li ib lim tiam.

      Tswv Yim Ua: Muab cov taub ntoos uas twb muab xwv daj no tsuav mos mos. Thaum tsuav tag muab tso rau ib lub thoob thiab muab cov thaj quav ntsuas ntawd coj los xyaw rau, muab hauj kom zoo thiab thaum hauj tag lawd muab xwv rau lub thoob ntawd txog thaum uas nws muag muag thiab tsw qab ntxiag. Thaum li no lawd koj muab cov zaub npuas uas koj twb muaj ntxawd tsuav coj los tso cov thoob ntawd kom puv thiab ib thoob twg koj muab hwb uas luag muag tom khw es hais hais dej es loj zog, ib thoob ntawd koj hauj li 3 hwb rau, koj muab xwv txog tag kis koj cia li daus nqa rau npua noj xwb, ib hnub twg koj ua rau ib lub thoob es koj thaij tau sib hloov. Nco ntsoov cov zaub npuas tsis tag yuav muab hau siav, cia li pub nyoos xwb. Yog hais tias cov me nyuam npua koj yuav los koj yuav tau maj mam muab rau nws noj, xub thawj koj yuav tau pub me ntsis qhauv siav rau nws noj, koj pub tsawg zuj zus ces koj mam li tsis pub. Yog tam sim koj yuav kiag los koj cia li pub tej txhia nws yuav tsis kam noj.


      
Ib yam yuav tau ua thiab yog tu koj cov npua kom qhuav qhawv, ntxuav quav kom huv thiab txhaj tshuaj faj mob cov npua thiaj tsis raug mob. Cov tshuaj no tom khw muag tshuaj muaj ntau. Vam hais tias koj yuav nkag siab thiab yuav ua tau zoo. Thov kom koj ua tiav zoo.
Tus sau: Tswvyim Xyooj

PEB HMOOB LUB TSIAB 30


Hmoob lub hauv toj

Peb Hmoob ib tiam dhau ib tiam los lub tsiab 30 yeej tseem ceeb heev rau peb haiv Hmoob. Lub tsiab 30 yog ib lub sijhawm uas peb khwv khwv ib xyoos puag ncig es peb tseg tau ib lub caij los so, los sib ncig. Lub tsiab 30 tsis hais cov laus los yog cov hluas yeej npaj siab tos rawv lub paj tsiab 30 yuav npaj ves khaub ncaws tshiab mus nrog luag nqaum paj nqaum nruas, mus nrhiav khub rau yus, mus ntsib tej qub phoojywg.

Hmoob lub hauv toj

Dhau los ntau tiam los txog tiam nim ho muab saib tsis tseem ceeb luaj twg lawm thiab. Txawm li ntawd los peb tseem muaj lub tsiab 30 rau ib tsoom Hmoob tuaj mus nqaum paj nqaum nruas rau thaum noj 30. Sawvdaws yeej tos ntsoov txog peb lub 30 uas noj sib pub haus sib ce.

Nim no peb cov Hmoob khiav mus thoob qab ntuj ib cov nyob lawm ib sab ntuj nyias noj nyias lub tsiab 30 raws li nyias qhov lawm. Vim dabtsi ua rau peb Hmoob zoo li no lawm? Yog xav paub txog qhov no peb yuav tsum rov mus saib me ntsis keeb kwm ntawm peb Hmoob lub tsiab 30.

Hmoob lub hauv toj

Raws li cov laus hais keeb kwm tseg ces thaum peb nyob rau Suav teb peb Hmoob poob teb poob chaw ces peb Hmoob thiaj khiav tawg los mus rau dej liab los taug tus dej liab los los thiaj los ntsib tus dej ntsuab los sib tshuam ua ke. Thaum li no thiaj muab xav tias yog taug tus dej ntsuab rov qab ces yuav rov lawm peb Suav, yuav rov mus ntsib Suav cov uas twb muab peb caum tua, yog li no thiaj txiav txim siab tias cia hla lauj no es thiaj hla ntawm dej liab dej ntsuab sib tshuam no los rau sab Nyablaj teb uas nim no yog nyob kiag ntawm lub nroog Lao Cai uas yog Nyablaj qaum teb thiab lub nroog Huj Khawv uas yog Suav lub nroog qab teb ntawd.

Thaum uas peb Hmoob los mus dhau ntawd ces cov laus ib txhia thiaj tuag tas rau tus dej no. Thaum no nyias thiaj mus nyias ces ib txhia thiaj mus rau sab Nyablaj teb ces nyob txog niaj hnub ni no hos ib txhia thiaj hla toj tuag tshaib dawm tuag no mus rau Moos Theeb , Moos  Laim thiaj hla mus rau sab Laos. Cov uas khiav mus rau Moos Theeb, Moos Laim ces yog khiav mus rau Puab Yib teb no ces Puab Yib lub tsiab 30 tsis thooj li peb Hmoob lub lawm. Thaum muab los sib tham ces thiaj hais tias aub yog l ices sau qoob tag los ces muaj lub tsiab 30 noj es dhau thiaj zoo mus ua qoob thiaj tsis tab kaum sijhawm thiaj li caum cuag luag. Txij ntawd ces peb cov Hmoob uas khiav dhau sab ntawd thiab mus noj tsiab 30 dua ib lub caij lawm. Los txog niaj hnub nim no los peb cov Hmoob uas khiav ib txhij ntawd mus es mus nyob Moos Theeb , Moos Laim, Yen Bai thiab Son La tseem noj tsiab 30 nrog rau peb cov Hmoob nyob Laos ib lub caij tsuag cov mus tshiab tom qab no thiaj txawv xwb. Peb cov Hmoob uas khiav mus rau Thaib mus rau Mekas thiab Fab Kis los yog lwm lub tebchaws ces ib txhia nyias mus noj nyias sib txawv tag lawm. Txawm li ntawd los peb Hmoob tseem nco ntsoov txog peb lub Paj Tsiab 30.

Hmoob lub hauv toj

Tshuav cov Hmoob uas tseem nyob rau sab uas tsis tau khiav mus dhau toj tuag tshaib dawm tuag no tseem noj lub tsiab 30 ib yam li peb Hmoob cov laus ib txwm noj uas yog noj tom qab 2 lub hlis. Raws li cov laus hais tseg mas peb Hmoob ib txwm nyob Suav teb los ces peb noj tsiab 30 raws li cov Hmoob uas tsam no tseem nyob sab Nyablaj qaum teb.

Hmoob Mekas Los Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No


Dawm Tuag No
       Toj Tuag Tshaib, Dawm Tuag No. Toj Kab Ntsig Dawm Kab No. Lo lus no yog ib los lus ua txhua tus Hmoob puav leej paub. No yog ib qhov keev kwm txog ntawm Hmoob. No yog ib qhov keeb kwm uas tsawg tiam los peb Hmoob tseem niaj hnub nco txog. Thaum peb ib pas nqus tsis tuaj ces txhua tus yuav tau rov los rau lub dawm no thiaj dhau mus rau dej liab dej ntsuab thiab mus rau Suav Teb.
       Thaum ub peb Hmoob poob teb poob chaw rau Suav teb peb thiaj tau khiav los mus hla Nyablaj teb. Los hla tus Dej Liab Dej Ntsuab los mus rau Toj Tuag Tshaib, Dawm Tuag No, thiab hla mus rau Moos Laim, mus rau Moos Theeb, mus rau Laos Tsuas, mus rau Thaib, mus rau Mekas thiab hla mus rau ntau lub teb chaws.
       Nim no peb cov Hmoob tseem tshuav cov uas nyob tom qab, tseem tshuav Hmoob coob nyob rau cov tebchaws no. Nim no tus Dej Liab Dej Ntsuab nyob kiag ntawm lub nroog Lào Cai, tus dej phua kiag hauv plawv nroog, thiab qhov tus Dej Liab thiab tus Dej Ntsuab los sib tshuam nyob kiag hauv no. Ntawm no ib sab yog Suav thiab ib Sab yog Nyablaj. Hos lub Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No, Toj Kab Ntsig Dawm Kab No ho nyob kiag ntawm lub dawm uas ntxee kiag Suab Puam (SAPA) thiab Moos Laim (Lai Châu). Mus ntawm Dej Liab Dej Ntsuab rau Toj Tuag Tshaib Dawm Tuag No yog kwv lam 60km.
Ntawm lub dawm ntxee mus         Lub 30 no yog lub 1 hlis 25 xyoo 2012 peb muaj ib tsev neg Hnoob nyob tebchaws Mekas ib tus hu Peter Lor tau los saib lub dawm no. Thaum lawv los txog lawv kuj xav tsis thoob li. Kuj zoo siab tias los txog lawm, tsis xav tias yuav los txog, vim tsuag hnov luag tej laus ib txwm piav, thiab xav tias ntshe yuav yog thaum yus tuag thiaj tau los, tiam sis hnub no tau los txog lawm tiag tiag.
       Ib tsoom Hmoob yog leej twg xav paub yeej meem los, kav tsij los saib ua ntej thaum yus yuav dhau lub ntiaj teb no. Paub ua ntej tias tej no nws zoo li cas tiag tiag. Yog ib tus Hmoob lawm tsim nyob peb rov los saib peb tej poj koob yawg koob tej hneev taw.
Keeb Kwm
Ha Long Bay nws yog ib lub hiav txwv uas zoo nkauj heev. Nws muaj roob muaj hav, muaj tej roob zeb nyob hauv tej plawv dej. Nws yog ib qho chaw uas ntuj tsim teb raug yeej zoo li no, nws tsis yog los ntawm tib neeg txhais tes puab, los yog hais tias neeg txhais tes yeej tsis tau chwv li. Lub Koom Haum Unesco tau muab xaiv tso rau ib qho ntawm cov chaw zoo nkauj tshaj hauv ntiajteb no.

Ha Long Bay no dav kwv lam yog 1.553km² thiab muaj 1.960 lub pov txwv me yog zeb ntsuab xwb, kiag hauv plawv dav 334km² thiab puag ncig ntawm 775 lub pov txwv loj. 

Cov Chaw Ncig

Muaj chaw ncig nyob li: Yuav caij nkoj mus dhau thiab ncig cov chaw. Qhov Tsua Ceeb, Tiaj Sim, Qhov Tsua Dab Teb, Qhov Nkauj Ntsuab. Chaw so: Pov Txwv 690, Taub Hau Seem Rov Qab, Qhov Nkauj Xwb, pas dej Nkauj Ntsuab thiab Koog Pov Txwv Cat Ba.


Q

YouTube Video

hov Video no yog kev mus ncig ntawm lub zos hauv hav dej hnub 15/14/2011. Cov neeg no lawv tsis muaj av nyob nraub nqhuab, lawv tsis muaj tsev nyob saum av, yog li ntawd lawv thiaj tuaj nyob rau hauv tsev no. Lawv lub neej yog nrhiav ntses noj, lawv ua tsev rau saum nplaim dej, lawv kev nrhiav ntses thiab noj haus hauv no xwb. Lawv kuj muaj tsev kawm ntawv hu tib si thiab. Lawv muaj kws qhia ntawv tuaj qhia lawv hauv no ib yam.


Hnub no peb mus saib lawv, mus saib lawv yog caij cov nkoj me me mus saib xwb. Dhau li ntawd mus ncig lwm qhov thiab. Peb mus no peb pom ib lub tsev kawm yog lawv kawm hoob ob hoob peb.

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj

Nyob rau thaj tsam no peb yuav tau ceev faj tej yam xws li: Mus yuav khoom, yog neeg txawv lawd lawv yeej yuav kim dua, zoo coj tej tus yog neeg nyob Nyablaj nrog mus thiaj hais tau. Thiab muaj cov neeg coj khoom tuaj muag rau yus ntau ntau, yog li yuav tau ceev faj thiab. Mus saib luag tej ntseeg mas yuav tau ceev faj, lawv cov ntses ntawd lawv muag ob peb yam nqi, thiab lawv yuav kim heev yog hais tias yus yog neeg txawv tebchaws, thaum koj taw tes kiag tus twg ces lawv npu kiag los thiab muab ntaus tuag kiag lawv muab yuam yus yuav xwb. Thiab kev noj kev hauv los yog yus tsis ua zoo saib lawv yuav kim heev yog yus tsis paub. Qhov zoo yog mus raws Tour.