zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Txiv Neej Hmoob Lub Hwj Chim

Duab internet piv txog

1.         Yug los ua ib tug tub nyob hauv tsev neeg Hmoob tsis yooj yim.  Txij thaum kuv loj hlob thiab xeeb txawm los, kuv niam thiab kuv txiv yeej ib txwm qhia kom kuv tsis txhob quaj thaum yus raug mob los yog raug ntaus.  Yog hais tias koj quaj ces nws qhia tau rau lwm tus tias yus tsis yog txiv neej yawg thiab siab tawv tsis txaus.  Qhov tshwj xeeb tshaj yog tias yus quaj ces ua rau lwm tus ntsia zoo li yus siab muag heev.  Qhov no yeej yog qhov uas yus tswj thiab xyaum puag thaum yus tseem me me los lawm.  2.  Txawm yus yuav raug to ntshav liab vog los yus yeej tsuas ua kua muag poob dawb vog xwb, yus yeej tsis lam quaj nrov los yog quaj ntev quaj ntau npaum li tus me nyuam ntxhais.    

Duab internet piv txwv
            Ib tug txiv neej Hmoob los yog tus tub Hmoob, yus muaj lub luag hauj lwm los ua ib tug qauv zoo rau yus haiv Hmoob, yus cuab kwv tij, thiab yus tsev neeg.  Tus txiv neej yuav tsum yog tus khwv nyiaj txiag rau tsev neeg, tus thawj coj, thiab tus tiv thaiv ntawm yus tsev neeg los ntawm txhua yam.  Thaum koj ua tau li no, luag lwm leej lwm tus thiaj li yuav saib koj zoo li ib tug  neeg muaj nuj nqis thiab tshwj xeeb hauv lub zej lub zog.  3.  Thaum lwm tus saib koj muaj nuj nqis, muaj suab muaj npe lawm, koj haj yam yuav tau sib zog ua koj lub neej ntxiv.  Koj haj yam yuav khwv tshaj yav tas los vim yuav muaj kwv tij neej tsa tuaj vam khom yus tas mus li.  Kev vam khom no nws yog los ntawm dej siab dej ntsws. 
 
Duab piv txwv
            Dej siab dej ntsws ntawm ib tug txiv neej Hmoob yog los ntawm nws lub siab loj, siab dav thiab siab ntev.  Nws hlub tau pej xeem huab hwm txhua leej.  Nws tsis xaiv ntsej xaiv muag hlub, nws tsis xaiv neej xaiv tsav hlub, nws tsis xaiv hlob xaiv yau hlub, thiab nws tsis xaiv poj niam los yog txiv  neej hlub.  4.  Nws txoj kev hlub yog muab kev pab cuam rau txhua leej txhua tus yam siab dawb paug thiab ncaj ncees. Nws tsis muaj kev xam khib thiab kev ntxub ntxaug rau lwm leej lwm tus. Tus txiv neej zoo li no, nws ua tau laug cam rau lwm tus tsuav thiab ua kawm to qab rau lwm tus ev.  Yog hais tias koj ua tau li cov lus hais los saum no koj thiaj li yuav ua tau Hmoob ib tug txiv neej zoo. 

            Muab ntsuam xyuas zoo zoo los, Hmoob ib txwm zoo li hlub cov tub dua thiab hais lus mos muag dua rau cov tub.  Qhov tseeb tiag tiag tsis yog hlub cov tub dua tab sis luag xav tias tus tub yog ib tug cag uas yuav tuav lub koob lub npe ntawm nws lub xeem thiab nws tsev neeg mus yav tom ntej.  5.  Yog li no, niam txiv yuav tau hwm nws thiab nws lub meej mom kom zoo rau yav tom ntej yus tsob Hmoob los yog tsev neeg thiaj li yuav tau koob tau npe zoo. Vim li no, Hmoob thiaj li muaj ib lo lus hais tias, “Txawm hais tias nws txij qaib txij de xwb los nws yeej yog ib lub taub hau txiv neej lawm.”  Yog li no Hmoob thiaj li zoo li muab cov tub saib ib nyuag rau lub sam xeeb me ntsis cov ntxhais.  Nyob li ntawm cov ntxhais, Hmoob ntaus nqi tau tias nws yog ib tug ntxhais qhua.  6.  Ntxhais qhua txhais tau hais tias nws tsuas nrog koj nyob thaum nws yau xwb, thaum nws loj hlob lawm, nws yuav mus yuav Hmoob ces nws yuav mus ua ib tug qhua lawm. Nws yuav tsis los tuav yus lub koob lub npe thiab yus dab qhuas lawm.

            Txoj kev hwm tus tub los yog tus txiv neej Hmoob no yeej ib txwm muaj ib txheej dhau ib txheej los lawm.  Nws yog ib qho poj koob yawm txwv tau ua tseg los rau tej me tub me nyuam kawm thiab ua raws tus qauv no.  Ib txwm los, niam txiv yeej xav kom tag nrho cov tub kawm kom paub kab lis kev cai, paub kev siab kev qis, paub qhov phem qhov zoo, thiab paub tswj tus kheej kom zoo.  7.  Tsis tas li xwb, niam txiv kuj ntseeg tau tias yog ib tug tub lawm nws txawm yuav ua yuam kev me ntsis los yeej tsis ua li cas.  Piv txwv li hais tias nws yuav ib zaug poj niam lawm los nws lub meej mom yeej tseem tsis tau poob vim luag ntseeg tau tias vim tau tus poj niam tsis zoo, tsis khov, thiab tsis tab cuab vij zeej xwb nws lub neej thiaj li puas tsuaj lawm, tsis ruaj ntseg.

            Feem ntau yog hais tias ib tug ntxhais mus yuav txiv ib zaug los, lwm tus yuav muab nws saib qis thiab yuav tias tim nws xwb lub neej thiaj li puas tsuaj.  Raws li Hmoob lub neej los mus xwb, tus poj niam yuav tsum tau uv nyob hauv lub neej txawm tias nws tus txiv hlub nws thiab tsis hlub los nws yuav tsum tau ua siab ntev uv thiab uv ces muaj ib hnub yuav tsum zoo xwb.  Qhov no yog qhov uas cov laus ib txwm ntseeg tau.  8.  Yog li no, lawv thiaj muaj ib lo lus hais tias, “Poj niam yog tus txiv lub pov haum.”  Sob lus no txhais tau tias ib tug poj niam zoo nws yuav tsum uv thiab tsim kho lub neej tas li xwb.  Txawm tus txiv yuav ua li cas los xij, nws yuav tsum tuav kom lub cuab lub yig khov.  Yog thaum nws ua tau li no lawm nws thiaj li yog ib lub pov haum zoo ntawm nws tus txiv lub neej los yog ntawm nws cuab kwv tij ntawd.

            Ho muab tig los rau lub neej tam sim no, nws kuj tsis txawv deb luaj twg.  Qhov kuv pom tau tias txawv yog hais tias cov ntxhais tam sim no muaj hwj chim thiab txawj ntse lawm. 
9.   Nws tsis yog peb cov laus qhia kom lawv coj tus cwj pwm li tam sim no tab sis nws yog txoj kev pauv ntawm lub lij ceeb niam no.  Peb cov ua niam ua txiv yuav tswj tsis tau thiab txiav tsis tau lawm vim hais tias thaum ib tug me nyuam nws loj hlob thiab paub tab li 5 xyoos rov sauv xwb ces nws twb niaj hnub mus kawm luag lus thiab yoog luaj txuj lawm.  Nws tsawm nrog yus ua niam ua txiv nyob tsawg tshaj nws nyob tom tsev kawm ntawv lawm.  Qhov no yog qhov yus tswj thiab txiav tsis tau nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm. 

10.       Cov tub los ib yam, lawv los kuj pauv lawm ntau.  Qhov pauv yog hais tias koj ua niam ua txiv, koj txawm yuav qhia kom nws coj siab tawv npaum li cas los luag muaj txoj cai tswj tsis pub nws ua tau li yav thaud lawm.  Luag muab txoj cai sib luag qhia kom nws saib poj niam muaj nuj nqis thiab saib rau lub sam xeeb siab.  Muab piv txwv hais tias yog yus tau ib tug nyab los es nws hais lus heev hlo saib tsis taus yus tus tub li los tus tub yeej nyo hau yuav xwb.  Qhov no yog ib qho ua rau yus mob siab thiab chim siab vim yus tus tub yog ib lub taub hau txiv neej. 

11.       Tab sis, yog hais tias nws ho uv tau tus nyab thiab nyo hau tau los kav liam thiab vim yus tsis yog tus yuav nrog nws ua neej.  Tus nyab yog tus yuav nrog nws ua neej.  Qhov no yog ib qho tsis yooj yim rau peb cov laus pom ntsoov ntawm peb ob lub qhov muag thiab hnov kiag ntawm peb ob lub pob ntseg.  Thaum koj pom li no ua rau yus hlub yus tus tub tias ua cas nws yuav ua tsis taus txiv los yog hais tsis tau dab tsi li.  12.    Nws kuj ua rau yus chim thiab vim tias kuj tsis yog tim tus tub ua tsis taus txiv los yog li cas, tab sis vim yog lub lij ceeb pauv lawm xwb.  Thaum koj muab xav li no ces thiaj li ua rau yus tsis mob siab heev lawm xwb. 

            Feem ntau, cov uas muaj teeb meem thiab siv tsis tau Meskas txoj cai muaj vaj huam sib luag ntawm poj niam thiab txiv neej yog cov uas loj hlob tim ub tuaj los yog cov laus tim ub tuaj li peb cov no.  Peb thiaj yog txhav Hmoob tiag tiag, peb saib peb tus kheej muaj nuj nqis nyob rau hauv peb tsev neeg, kwv tij neej tsa, thiab lub zej lub zog.  13.   Peb saib peb tus kheej muaj nuj nqis tshaj cov poj niam vim nws yog txoj kev cai yus ib txwm swm thiab siv los l awm.  Yuav kom ib tug neeg loj hlob tim ub tuaj los yog laus tim ub tuaj es cia li pauv los coj tau li cov hluas tim no coj, yuav mus tsis tau. Yog ua tiag yuav tau thiab tab sis yuav ua rau yus tag kev cia siab thiab muaj kev tu siab rau yus tus kheej vim yus poj niam me nyuam saib yus tsis rau nqi lawm. 
 
Duab piv txwv 
            Muab tig los mas cov poj niam yog cov uas pauv tau los swm txoj cai teb chaws no yooj yim vim nws yog ib qho kev ywj pheej rau lawv.  14.   Nws ua rau lawv pom tias lawv yuav muaj vaj huam sib luag nrawg nroos li lawv tus txiv thiab lwm tus txiv neej lawm.  Nws yog qhov kev cia siab thiab kaj siab rau lawv tab sis yog qhov kev txo hwj chim thiab kev chim rau cov txiv neej.  Tsis tas li xwb, nws kuj tsis yog tias cov txiv neej tsis xav txo hwj chim thiab.  Qhov tseem ceeb tshaj yog tias txiv neej muaj kev txhawj xeeb thiab nyuab siab ntau yam los ntawm txoj kev pauv ces cia li ua rau peb xav tsis tawm thiab zoo li cov neeg ruam lawm xwb. 

15.       Vim yog li no, feem coob cov nyuam qhuav tuaj, cov poj niam thiaj li kawm tau ntawv zoo thiab nce qib siab dua cov txiv neej lawm.  Yog muab hais los ces zoo li cov poj niam txawm saib nws tus kheej zoo dua thiab paub zog tus txiv lawm ces nws tsawm tsis tshua ntshai tus txiv lawm.  Qhov no yog qhov uas kuv xam pom xwb, nws kuj muaj cov poj niam Hmoob uas zoo thiab txawm tias nws txawj ntse npaum li cas los nws yeej tseem muab tus txiv saib rau nqi thiab tseem hwm tias phem zoo los nws yog ib lub taub hau txiv neej thiab yog yus tus txiv ces lawv yeej tseem tsis tau pauv deb. 

16.       Lub ntsiab lus tiag ces yog hais tias thaum koj yog ib tug txiv neej Hmoob lawm, txawm koj yuav mus txog qhov twg, nyob qhov twg los koj yeej hla tsis dim lub luag hauj lwm saib xyuas koj tsev neeg thiab koj cuab kwv tij neej tsa.  Koj yuav tsum tau nco qab ntsoov tias ua ib tug txiv neej Hmoob tsis yog ib tug neeg dog dig es yuav mus hais lus mas phab mas lis yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi.  Koj hais dab tsi yuav tsum yog dab tsi, ua qhov twg yuav tsum ua li muaj txha, thiab yuav tsum saib yus tus kheej kom muaj nuj nqis, lwm tus thiaj li yuav saib taus yus.  17.  Ib tug txiv neej Hmoob yuav tsum coj lus kom tog, ua siab loj siab dav, hlub pej xeem huab hwm, thiab yus tsev neeg tam li yus hlub yus tus kheej cev nqaij daim tawv. 

            Yus yuav tsum tsis txhob hnov qab tias yus yog Hmoob.  Yus yuav tsum tsob hwm yus haiv neeg.  Koj mus txog qhov twg los yuav tsum zoo siab tias koj yog caj ces Hmoob, yog ib tug tub Hmoob, coj tus cwj pwm kom zoo li Hmoob, thiab hais lus kom yog Hmoob lus. 
18.   Tshwj xeeb tshaj plaws, koj yuav tsum tau kawm kom paub Hmoob keeb kwm, Hmoob kab lis kev cai, paj lug, kwv txhiaj lus taum, dab neeg, thiab Hmoob tej suab paj  nruag uas yog yam muaj nuj nqis ntawm haiv Hmoob poj koob yawm txwv ib txwm muaj los. 

            Nco qab ntsoov hais tias tus tub los yog tus txiv neej yog lub taub hau txiv.  Txawm koj yuav yog kws kho mob, kws lij choj, tub ceev xwm, yog dab tsi los xij, tus txiv neej yeej yog tus txiv neej. Tsis muaj tus poj niam yuav hloov tau mus ua tus txiv neej.  Qhov hloov tau ces yog lub laj lim tswv yim thiab txoj kev kawm txawj kawm ntse xwb.  19.   Txawm ob qho no los yeej hloov tsis tau lub hwj chim ntuj tsim teb raug los tias nws yog tus txiv neej. Nyob ntawm lwm haiv neeg los kuj zoo ib yam.  Txawm kuv yuav tsis txawj tsis ntse los kuv yeej pom thiab paub cov neeg tawv dawb es tus niam saib tus txiv rau nqi thiab zoo li lub taub hau txiv.  Luag yeej hwm luag tus txiv thiab tsis pub kom lwm tus thuam los yog hais lus saib tsis taus li.  Luag yeej saib nws li tus txiv neej tiag tiag. 20.   Qhov no yog ib qho uas peb cov tub ntxhais yuav tau tig xav thiab pauv los mus coj kom tau tus cwj pwm no. 

            Cov tub yuav tsum coj li nws yog ib tug txiv neej thiab cov ntxhais los yuav tsum coj kom zoo li nws yog ib tug poj niam tiag tiag.  Tus poj niam tshwj xeeb yog tus paub siab paub qis, tus pom qhov phem qhov zoo, tus zam tau txim rau lwm tus, thiab tus saib nws tus txiv, nws tsev neeg, thiab nws tej kwv tij neej tsa muaj nuj nqis.  21.  Muab tham mus tham los ces tsis hais txheej niam no los yog txheej thaud, cov tub cov ntxhais txhua tus yeej muaj lub hwv tsam ib yam tsuas yog nyias nyob nyias ib lub ntuj lawm xwb. 

            Li no, peb Hmoob thiaj hais tias “nyob luag ntuj ces yuav yoog lug txuj, nyob luag teb ces yuas yoog luag ci.” Txhais tau hais tias koj nyob qhov twg koj yuav tsum pauv kom haum luag txoj cai ntawm lub teb chaws thiab lub lij ceeb uas koj nyob ntawd.  22.   Ua zoo dhau heev lawm los tsis zoo ib zaug, ua phem dhau heev lawm los yuav tsis taus.  Yog li yuav tsum xyaum coj kom ob tog yuav tau xwb, sawv daws thiaj li yuav nyob tau ib lub ntuj thiab koom tau ib lub tsev. 

            Thaum kawg no, kuv kuj pom tau hais tias tsis hais kuv cov tub cov ntxhais los yog lwm tus li, txhua tus yeej pauv lawm ntau.  Tub los kuj coj tsis zoo li tub lawm hos ntxhais los yeej coj tsis zoo li ntxhais lawm.  23.   Ib txhia tub ces cia li nyoo poj niam, mus ua ywj poj niam lawm li yam tsis nco txog tias yus muaj hwj chim li lawm. Ib txhia ntxhais los cia li muab tus txiv saib tsis rau nqi li lawm, lam tau lam hais lus rau tus txiv yam tsis nco qab txog tias phem zoo los nws yog lub taub hau txiv lawm.   

            Muab xav los kuj ua rau kuv tu siab thiab txhawj txog tej me nyuam lub neej tom ntej hais tias ua no ne thaum tsis muaj peb lawm nej yuav zoo li cas?  24.   Puas yuav muaj ib tug tseem yuav los tuav tus cwj pwm Hmoob thiab coj li Hmoob lawm? Ua no ne peb cov tub puas tseem yuav tuav lub hwj chim tias yus yog txiv neej los cia li yuav nyo hau rau poj niam lawm xwb?  Cov ntxhais puas yuav muaj kev hwm cov tub li lawv yog txiv neej lawm los yog yuav muab lawv saib sib txig los sis qis dua yus thiab?  Lub hwj chim txawv ntawm tub ntxhais no yuav pauv deb npaum li cas yog zoo li niaj hnub niam no xwb? 


Tus sau: Xib Fwb Cua Lis


Tus hais:  Lauj Vam Txoov, AR