zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

TUS TXIV NEEJ HMOOB MUS KW TAW 5.800KM RAU PAKISTAN

Yuam kev poob zoo rau puag tebchaws Pakistan tau ob lub xyoo txog thaum kawg nom tswv Nyablaj tau mus tos Vwj Zaj Pov rov los pom nws poj niam tub se.Vwj Zaj Pov tham ntshai rwg rau cov tub xov xwm Dan Tri txog nws txoj kev mus ua zog deb tsev rau sab Suav teb. Nws tham li no: "Kuv poj niam nws sawv ntxov ua mov kuam rau peb tsev neeg thiab muab tej qub khaub ncaws tsem thiab muab ntim rau hauv hnab npaj rau leej txiv mus ua zog kev deb ua ntej uas nws yuav mus teb. Cov nrog mus ua zog rau Suav teb yog Naj Lis, Twm Lis, Tsua Li nrog qee leej hauv zos thiab.  

Hồi ức kinh hoàng của người Mông lưu lạc sang Pakistan
Lub tsho uas cov tub rog Pakistan pub rau nws tiv no

Thaum 10 sij sawv ntxov, 3 lub tshev cav thauj lawv 5 leeg hauv lawv lub zos Lũng Lầu, Khau Vai nkag zuj zis  “li qwj” mus lawm. Txog ntawm lub moos Mèo Vạc, Zaj Pov lawv ntsib tus txiv neeg lub npe hu Yias Vwj nyob zos (Lũng Pù) thiab coj lawv nyiag kev mus rau Suav teb. Hauv pab ntawd muaj Muas Vaj, nyob Yias Vwj lub zos kuj mus ua zog rau tom Suav thiab. Thaum yuav tsaus ntuj, lawv mus txog ntawm zos Sơn Vĩ, Mèo Vạc, ntawm ciam teb Suav.

Zaj Pov piav: "Yuav kom hla tau teb chaws Yias Vwj coj peb nkag hav zoov, nkag hav fab kom tub rog zov ciam teb txhob pom. Thaum muab sawvdaws cob rau los pav tag Yias Vwj sawv cev sawvdaws txais ib leeg li yog 10.000.000VND nyiaj tias pab coj los rau tsev neeg, thiab hais ntxiv tias qhov no tsuag yog ib qho me me ua ntej xwb, rau rau siab ua hauj lwm haj yam yuav tau ntau dua thiab. Sawvdaws puav leej zoo siab tias poj niam menyuam tom tsev yuav tau nyiaj". 
Thaum sawvdaws ntxee kiag rau sab Suav yog thaum uas ntuj tsaus zuag, lawv mus txog ntawd twb muaj ib lub tsheb tos rawv ntawd thauj lawv mus rau tom chaw ua zog.
Lub tsheb mus ploj ntais rau hauv nruab hmo ntuj tsuag hnov cua nrov xwb, Zaj Pov kuj tsis paub xyov yus tab tom nyob qhov twg, mus mus ces ho pom nroog loj thiab teeb ci ntsha ho pom tej tsev loj loj thiab zoo zoo nkauj. Tseb mus tsheej hnub tsheej hmo tsis so li, thaum tshaib ces zoo li "cov neeg raug txim" lam noj tuav tshaib saum tsheb xwb.
Plaub hnub tom qab, tsheb res rau ntawm ntug zoov ntawm ib lub tuam txhab. Ntawm no, Zaj Pov thiab ntau tus kuj tau txais tos chaw nyob chaw noj, koom nrog sawvdaws. Ib ncig ntawm tej yog cov neeg tab tom ua hauj lwm.
Thaum no, sawvdaws mam paub tias txoj hauj lwm uas lawm ua tsis yog mus ywg tsawb ib hnub 70 daim nyiam suav li Yias Vwj hais tseg lawm lauj. Txhua hnub Zaj Pov nrog rau sawvdaws yuav tau mus cog ntoo, ywg ntoo txawm thaum tshav ntuj hnub ntseg kub npaum cas los tsis tau so li, nyiaj tseem twb tsis tau ib nrab li qhov hais tseg. 
Txawm hauj lwm hnav los pab Hmoob no kuj rau siab ntso ua hauj lwm, rau Zaj Pov mas txoj hauj lwm no tseem sib tshaj nws niaj hnub mus ua teb tom tej roob zeb. Qhov uas ua rau Zaj Pov kub siab lus ua hauj lwm mas yog vam hais tias yuav khwv tau nyiaj ntau los pab lub cua lub yig, yuav khaub ncaws tshiab rau poj niam menyuam thiab txhim tsa lub neej.

Hồi ức kinh hoàng của người Mông lưu lạc sang Pakistan
Zaj Pov rov los tsev ua hauj lwm li ib txwm
Ib hlis tom qab, ib txhia neeg tom zos kuj tuaj ua zog ib yam. Zaj Pov pom cov neeg yus paub, nws zoo siab heev thiab nrog lawm tham thiab nug txog tsev neeg.  
"Tos nco xwb kuv yoob lawm vim mag ib teg  tom qab tuaj ua raug kuv vau rau hauv av. Kuv twb tsis tau sawv tau ces niag tub nqe (ib tug ntawm cov tub qhe uas los pav ntiav zov cov neeg) pas muab kuv nplawm tag nplawm ntxiv. Kuv ntshai dhau lawm kuv txhos cog thov tiamsis nws yeej tsis tso, haj tseem ntaus ntxiv. Lub sijhawm no tsis muaj leej twg muaj cuab kav cheem nws txoj niag kev phem txiaj ntsha. Txog thaum kuv ib ce ntshuab tag, ib ce mob ntsoog tas nws mam hu ib co los muab 5 leeg i ntaus ib yam". Zaj Pov piav ua ib ces tshee ntu.
Zaj Pov xav tias, ntshe luag xav tias Zaj Pov yuav nrhiav kev coj sawvdaws khiav tawm, vim li ntawd thiaj mag ntaus hnyav ua luaj. Ob peb hnub tom qab ntawd, yeej paub hais tias yuav mag ntaus txhua lub sijhawm yog tsis ua zoo. Sawvdaws yuav tau siv zog ua hauj lwm txhua hnub txawm sab los tsis so li, tsam luag pom ces ho mag ntaus lim hiam ntxiv.
Nyiaj tsis tau ntxiv lawm. pab Hmoob no txiav txim siab khiav tawm lub "tub tuag teb no".
Tsis sab laj, tsis muaj kom tseg dabtsi, thaum ntuj tsaus kiag xwb, pib khiav tawm, txoj kev kuj tsis muaj dabtsi nyuaj heev.

Khiav tawm taug kev ib hnub ntau twb tsis pom ib tus neeg li, tsuag hav zoov thiab hav fab xwb. Hnub thib ob mam li pom ib lub zos muaj neeg coob tsawv, muaj ntau yim neeg. Txhua tus puav leej sab qaug zog zis leej twg los tshaib plab vim li ntawd thaum pom neeg, sawvdaws puav leej zoo siab thiab sib faib mus  thov mov noj.
Zaj Pov piav: "Peb taug kev rau txhua qhov thiab thov mov noj ib ncig ntawd, ntsib leej twg siab zoo ces pub rau peb noj. Tiamsis vim tshaib dhau lawm thiaj tseem yuav tau thov noj ntxiv. Peb yog Hmoob Nyablaj, peb yog neeg zoo, vim li no txawm yuav tshaib npaum twg los yuav tsis mus ua tub sab los yog tuav txhav noj kom nyob taus".

Raws li Zaj Pov, muaj tej zaug nws "taug kev" ob hnub twb tsis pom ib tus neeg, plab tshaib quaj qim qoom thiaj yuav tau nce mus de luag tej txiv hmab txiv ntoo ntawm tej ntug ke thiab de nplooj noj taug kev.

Taug kev mus tau ib lub hlis ces muab lawv faib ua ob pab nrhiav kev rov mus tsev. Pab uas nrog Pov yog Naj Lis thiab Muas Vaj, ob tus no yog nws dab luag thiab nws txiv hluas. Txawm faib ua ob pab mus poob zoo rau luag tebchaws lawm los sawvdaws tseem ntshaw rwg kom rov tau sib ntsib.
Pab tom qab yog Twm Lis, Tsua Lis thiab ib tus uas nyob hauv Khau Vai; kwv lam li ib hlis tom qab, 3 tug no raug tub ceev xwm Suav nteg kaw tau 3 hlis 20 hnub, tom qab ntawm muab cob rau tub ceev xwm Lang Son, Nyablaj.

Hos Pov lawv ces, thaum tab tom mus txog ib lub nroog muaj neeg coob coob, nws poob qab thiab plam nws tus dablaug thiab tus txiv hluas lawm. Tshuav ib nws ib leeg lawm xwb, txhua yam txawv heev tsis paub li, lus los txawv tag, mus txog twg los Pov pom zoo li raug luag ntiab tawm, raug luag taw tes zom zaws.
Taug kev mus tau kwv lam li 4 hlis ces Pov pom ib lub roob siab siab, nyob kiag ntawm nws hauv ntej. Nyob rau Ha Giang muaj roob siab ntau heev tiamsis tsis tau pom dua ib lub roob siab li no dau li; saum lub roob ntawd muab daus xib daus npu nram taw roob ti nkaus saum ncov roob.
Hla dhau lub roob siab siab ntawd, Zaj Pov ho ceeb vim ho ntsib dua tej yam txawv li, kev coj noj coj ua, tej yam uas nws tsis tau pom dua li. Tebchaws ntawm cov poj niam hnav ib daim tiab khuan ntawm ib sab xwb pwg. Cov neeg no zoo heev, pom leej twg tshaib los lawv yeej pub rau noj. 

Duab piv txog
Zaj Pov yeej xav tsis txog hais tias nws twb mus tsheej txhiab km thiab tshwm rau India. Thaum taug kev, nws kuj tau txais kev pab ntau los ntawm coj neeg tebchaws hauj sam. Cov neeg ntawm tej ntug kev pom Zaj Pov khaub hlab dhau lawv ho pub khaub ncaws rau nws hnav. Zaj Pov piav tias, nws tseem mus dhau lub tebchaws Kashmir. Tseem muaj neeg muab nyiaj pub rau nws siv, tsuag hais tias yog nyiaj Kashmir. Tebchaws ntawm cov poj niam yuav tawm mus sab nraud yuav tau muab phuam npog tau hau thiab ntsej muag.
Thiab nyob rau tebchaws ntawd Zaj Pov tseem pom muaj tsheb Tankcar, tej tsheb tub rog loj loj uas nws pom nyob saum tivi xwb thiab tsheej pab tub rog nqa phom li phom lawv tab tom xyaum ua rog.
"Txhua hmo, kuv tsuag ntsia lub hli thiab paub caij nyoog xwb. Kuv mus tau ib xyoos ntau ces tshwm rau techaws Pakistan thiab raug nteg kawm rau ntawm no mus txog thaum 5 hlis 11 thiab tau cawm rov los rau Nyablaj teb". - Zaj Pov Vwj (Vwj Zaj Pov) piav.
(Tseem tshuav ntxiv)