zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Piav Txog Peb

Lus txais tos thiab tshaj tawm

       Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa txhua tus. Hmoob Kev Ncig Tebchaws zoo siab txais tos peb ib tsoom Hmoob thiab lwm yam tib neeg los ncig peb tebchaws Nyablaj teb.

        Peb muaj kev yuav coj nej mus ncig cov chaw ua si uas zoo nkauj tshaj ntawm peb teb chaws no. Peb teb chaws Vietnam no muaj cov chaw ncig ua si li: Sapa, Bac Ha nyob rau Lao Cai. Ha Long Bay nyob Quang Ninh. Moc Chau, May Chau nyob rau Son La. Ho Tay, Ho Guong, Van Mieu Quoc Tu Gian, Bao Tan Doc Toc thiab Ho Bay Mau nyob rau Ha Noi. Yav qab teb muaj Hoi An, Hue, Quan Nam, Mui Ne, Nha Trang, Vung Tau, Phan Thiet, Dat Lat, Sai Gon thiab Dong Ban Song Cuu Long. Cov chaw no puav leej yog cov chaw uas nrov nrov xwb, yog leej twg tau mus lawm yuav nco mus li xwb. Zoo siab txais tos sawvdaws los mus ncig.

       Peb kev txais thiab tu qhua
        Kev txais tos sawvdaws yog kev lom zem rau peb. Peb yuav txais tos thiab tu sawvdaws kom zoo li zoo tau. Peb muaj neeg yuav tos nej tom chaw nres tsheb los yog tshav dav hlau, peb yuav pab nej nrhiav Hotel raws nej nyiam, yuav nrhiav tau yam zoo tshaj thiab tus nqi kom haum tshaj ua ntej yog nej xav tau.

        Muaj kev pab qhia tias thaum taug kev mus ncig yam dabtsi tsim nyob ua thiab yam dabtsi tsis tsim nyog. Yam twg txhaum txoj cai thiab tsis txhaum. Qhia txog tej kev yuav khoom nyob teb chaws no, thiab coj nej mus noj tej zaub mov nej xav noj.

     Yam tshwj xeeb ntawm peb
       Peb muaj qhov piav txog Hmoob keebkwm khiav Suav teb los rau Nyablaj teb no, thiaj khiav mus rau Laos teb thiab ntxee mus Thaib. Hais txog “peb Pojkoob Yawgkoob los tuag ntshaib tuag nqhis tuag no rau Toj 'Tuag No Dawm Tuag Tshaib'“ thiab niaj hnub nim no peb cov Hmoo tseem niaj hnub taw kev qhuab ke mus rau “Toj Tuag No Dawm Tuag Tshaib“. Dhau li ntawd peb muaj kev uas yuav mus saib cov Qub Nom Hmoob tej qub vaj qub tse uas thaum ub lawv tau nyob, thiab nim no Tseem Hwv Nyablaj tau muab ua chaw rau neeg ncig teb chaws tuaj saib. No yog yam tshwj xeeb ntawm peb.

     Peb lub zeem muag yav tom ntej
      Yuav dhau mus ua lub tuam txhab tu qhua zoo tshaj. Yog lub Tuam Txhab muaj yam zoo tshaj, tu zoo tshaj tiamsis tus nqi yuav pheej yig tshaj. Muaj kev luv nqi rau cov tibneeg uas mus ntau zaug. Muaj luv nqi rau cov Hmoob thiab tseem muaj ntau yam luv nqi ntxiv, tsis tas li ntawd yuav muaj khoom plig pub rau cov qhua uas mus ntawm peb lub tuam txhab no thiab. Hom phiaj ncav kom cuag ib tsoom neeg thoob ntiajteb tshwj xeeb yog Hmoob.

       Peb kev pab yus neeg
        Txais hluas Hmoob uas paub lwm yam lus los ua hauj lwm coj neeg ncig tebchaws. Peb tus neeg Hmoob yog cov paub ntau hom lus tshwj xeeb yog Hmoob, vim li no thiaj yuav pab tau peb tsoom Hmoob, peb txais tshwj xeeb cov txom nyem. Dhau li ntawd nrhiav kev kawm kom lawv txawj lus lwm yam ntau. Pab nrhiav hauj lwm rau tej me nyuam ntsuag.

       Thov kev pab ntawm sawvdaws
        Thov ib tsoom sawvdaws yog hais tias nej pom peb muaj tej yam tsis haum nej siab thov pab qhia kom peb paub kho. Yog hais tias muaj yam dabtsi tu ncua thov pab qhia thiab. Yog hais tias nej muaj tswv yim dabtsi pab qhia peb, kom peb thiaj yuav muaj qhov tu tau sawv daws zoo tshaj tshwj xeeb yog peb Hmoob. Muaj lus ua tsaug ntau.