zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS


HA GIANG 5 HNUB 4 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Ha Giang – Quan Ba (noj su thiab noj hmo)

Rooj ntug kab puam
Thaum 7am sijhawm sawv ntxov tos ntawm nej lub Hotel thiab mus rau Ha Giang mus txog Bac Quan (Puam Kab) so noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog Ha Giang so ib pliag hauv lub nroog Ha Giang (Huj Yaj) ces mus txog rau Quan Ba (Kab Puam) kwv lam li 5pm sij ces muab hotel pw.

Hnub 2: Quan Ba – Yen Minh – Dong Van (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Zos Hmoob nyob Tooj Peeb
Thau 7teev sawv kev ntawm Quang Ba (Kab Puam) thiab mus dhau Yen Minh, mus rau Dong Van (Tooj Peeb). Taug kev mus saib Pos Lub tsev, Vaj Hmoob lub Vaj Loog thiab noj sus. Mus saib tus Chij nyob tom ciam teb tag ces los rau lub Moos Dong Van (Tooj Peeb) kwv lam 5t30pm los muab Hotel thiab daj dej tag noj hmo thaum 7pm sij tsaus ntuj.

Hnub 3: Dong Van – Meo Vac (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Vaj Hmoob lub Vaj Loog
Tag kis 7teev sawv thiab mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus rau Meo Vac, taug kev mus thaij duab thiab mus so ntawm lub chaw nuam yaj Ma Pi Leng yog ib lub chaw nuam yaj nyob siab thiab zoo nkauj heev nyob rau ntu no. Saib tag mus ntxiv txog ntawm Meo Vac thiab noj sus thaum kwv lam 12teev. Noj sus tag mus muab chaw pw thiab tso khoom rau ntawm Hotel tag mus taug kev li 3km mus nce ib lub roob xyuam yaj thiab saib tuaj hauv nroog. Rov los nram Hotel thaum 6 teev da dej tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev.

Hnub 4: Meo Vac – Ha Giang  (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Txoj kev mus hauv dhau Hmoob tej teb
Sawv noj tshais tag 8teev nce tsheb los rau Ha Giang. Ke los ke thaij duab thiab los noj sus ntawm Yen Minh. Noj sus tag los rau Ha Giang, taug kev los dhau ntawm Quan Ba (Kab Puam) los nres thaij duab ntawm lub chaw nuam yaj ma los rau Ha Giang. Los txog Ha Giang li 5t30 muab chaw pw tag thiab noj hmo.

Hnub 5: Ha Giang – Ha Noi (noj tshais, noj su)

Ma Pi Leng
Thaum 8 teev sawv kev nce tsheb los rau Hanoi. Los txog rau lub nroog Tuyen Quang los noj sus ntawd, noj sus tag mus saib dej dag ib pliag ces los rau Hanoi. Tus dej dag uas tej laus hais tias tsis pom dej dag siab tsis nqig. Los txog Hanoi tav li 5 teev tsaus ntuj. Xaus kev mus ncig Ha Giang.

Txhua yam no tib si yog $389 USD.

LUS CEEB TOOM:


Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.