zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Koj puas yog ib tus neeg nyiam ncig ua si thiab?


Yog tias koj yog ib tus uas nyiam ncig ua si siab dej hiav txwv siab tojroob huav pes, saib tej qhov txua nrog rau tej liam tej teb. Peb hmongtours ntseeg tias thaj tsam chaw TRANG AN yuav yog ib qho chaw zoo nkauj thiab yuav pab tau rau koj txoj kev tsaus siab.TRANG AN yog ib qho chaw ncig ua si zoo nkauj tshaj plaws nyob rau lub xeev NINH BINH, tsim nyog ncig saib kawg li. Tiamsis peb paub tias koj yog ib tus neeg ua haujlwm, Koj tes haujlwm ua rau koj tsis muaj sijhawm tau so li tsuas yog khwv ua haujlwm tag hnub li xwb, koj tsis muaj sijhawm ua raws li koj xav li txawm tias koj xav mus ncig ua si lam hlwb los nrhiav tsis tau ib lub sijhawm twg mus li.
 Dhau ntawm cov Tij uas lawv twb tau ncig tag los lawm, lawv hais tias tsis tag koj yuav poob sijhawm ntau yog koj xav mus ncig TRANG AN, koj tsuas xiv li ib hnub mus ncig xwb koj yuav tau pom txhua yam zoo nyob rau ntawwm qhov chaw ntawm,thiab thaum koj tau mus los koj yuav muaj kev kaj siab lug rov tuaj yuav pab tau rau koj muaj dag zog ua haujlwm ntxiv.

TRANG AN muaj ntau yam kev ua si lomzem heev thiab koj tseem tau saib toj toj roob hauv pes zoo nkauj nrog rau tej hav liaj thiab chaw ncig ua si zoo nkauj heev. Vim li ntawm tej neeg mus ncig saib los muaj coob lomzem ntws xwb.
Kinh nghiệm du lịch Tràng An đường đi


chỉ đường Kinh nghiệm du lịch Tràng An

Cov chaw ncig saib ua si

Lub xeev no yog ib lub xeev uas muaj cov vajntxwv Nyablaj thaum ub nyob lawv tsim tsa ntau lub vajloog rau qhov no. Vim li ntawm thaum peb mus txog ntawm qhov chaw no lawm peb tseem tau mus ncig saib lawv tej qub lajloog nrog rau lawv tej tsev teev hawm uas qub qub puag thaum ub los.
đền Trình Kinh nghiệm du lịch Tràng An
Dhau qhov ntawm ces peb mus ncig tej qhov txua uas nyob rau ntawm TRANG AN. Thaum ntawm peb yuav caij cov me nyuam nkoj mus ncig saib 12  qhov txua uas mus raws tus dej, covqhov txua ntawm muaj npe li no: Qhov txua pom kev, qhov txua tsaus ntuj, qhov txua av, qhov txua nceb cawv, qhov txua peb ncos,... mus tag li 3h00 sij (3 moos)mas saib tau li 6 txog 9 lub qhov txua. Lub nkoj me ntawm thauj tau li 4 txog 5 tus neeg.
ngắm hang động Kinh nghiệm du lịch Tràng An


Yog tias muaj leej twg xav paub meej ntxiv txog tej chaw ncig ua si thov txhob ua siab deb, cia li hu  peb los sis nrhiav peb raws li nram qab no yog yam peb pab tau, peb yuav pab kom tau rau nej txhua tus.
Ua tsaug ntau!

1. Xovtooj: (0084)912346351
                   (01185)979655751