zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

LUB NROOG KAJ SIAB

LUB NROOG ĐÀ NẴNG

Muaj ntau tus Da Nang yog ib qho chaw “ txawm yog twb tau mus ncig ntau ntau ziag los thaum rov qab mus txog dua nws tseem zoo li thawj zaug nyuam qhuav mus, vim qhov chaw no uas rau yus lub siab muaj kev ncawg zoo li yus nyob tau ywj siab kaj siab lug”. Nws muaj tej ntawm los vim twb yog Da Nang yog ib qhov chaw uas muaj ntau yam zoo thiab ywj pheej zoo li ntxim hlub heev.
TXOJ KEV ZOO NKAUJ DUA NTAIS NTAWM LUB NROOG

Tseem nco tau thaum thawj ziag mus txog rau Da Nang, nws muaj txhua yam kev lomzem zoo nyob rau ntawm, zoo li tab tom txais tos yus, tej roob hav ntsuab xiab nrog rau dej hiav txwv ntas yuj yees ua rau yus siab qaug lias rau tej kev zoo ntawm.
Yog nej nug peb tias vim li cas ho hais tau tias Da Nang zoo, nws yog ib lo lus nug uas nyuaj.
 Vim li cas lov?
Yog nej xav kom peb nrhiav ib lo lus teb meej kiag rau nej ntshe peb yuav tsis pom qab teb. Rau qhov nws muaj ntau los lus teb heev uas kuv haj tseem yuav muab piav rau sawvdaws paub. Qhov lus teb ntawm ces yog qhov uas peb tau hnov thiab tau cov neeg uas nws twb tau mus ncig dhau los ntawm lawm hais rau peb: Lawv hais tias Da Nang yog ib thaj chaw ua si uas tsis hais tib neeg txawv teb chaws nyiam ncig xwb, txawm tib neeg  Nyablaj kiag los lawv yeej hais tau tias Da Nang yog qhov chaw uas ua tau rau lawv muaj kev tsaus siab thiab yog ib qho chaw uas ua rau muaj lub siab kaj, thaum mus ncig txog ntawm zoo li qhov chaw ntawm muab tau txoj kev xov siab pub rau txhua tus uas tau mus ncig lawm.
TUS CHOJ ZOO NKAUJ


Txawm lub tebchaws no los lawv yeej tsaus siab rau txhua yam uas thajchaw no muaj, tsis tag li xwb yam uas lawv xav tau tshaj plaws ntawm ces lawv yuav ua txhua yam ntxiv pab kom thaj chaw no haj yam zoo ntxiv. Qhov no txoj kev hlub los sis txoj kev tsaus siab rau thaj chaw uas txhua tus neeg tau nyob rau ntawm thaj chaw ntawm. 

Peb ntseeg tias thajchaw no yuav yog ib thajchaw zoo rau txhua tus uas nyiam ncig saib teb chaws vim tias nws muaj ntau yam rau peb mus ncig saib thiab yuav ua rau peb tsaus siab heev.

https://www.facebook.com/commerce/products/1561746383853071/

Yog tias koj xav tuaj mus nsig saib hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.