zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Hmong Vietnam New Year 2015


Hmoob Vietnam tsa hauv toj
Nyob rau lub xyoo 2015 no peb Hmoob nyob tebchaws Vietnam yuav noj 30 rau thaum lub 2 hlis 18-25 xyoo no. Tej yam yuav muaj rau lub 30 xyoo no mas yog: Tsa Hauv Toj, Ntaus Tuj Lub, Ntaus Ntiv, Pov Pob, Ncaws Pob thiab txhua yam uas yog Hmoob tej txuj ci.

Hmoob lub hauv toj (duab piv txog)
Tshwj xeeb yog xyoo no peb Hmoob yuav tau tuaj koom ntuav Hmoob tej txuj ci rau neeg ntiajteb tau saib nyob rau hauv lub nroog Hanoi. Xyooj no nyob rau lub 30 no lub chaw Vietnam Museum of Ethnography (lub tsev rau tej qub txeeg qub teg ntawm 54 haiv neeg nyob Nyablaj teb) tau caw peb cov Hmoob tuaj koom nrog ob peb haiv neeg tuaj nthuav Hmoob tej txuj ci rau neeg sawvdaws tau saib.

Thaij chaw yuav mus tsa lub hauv toj xyoo no hauv Vietnam Museum of Ethnography (duab piv txwv)
Tus Tsav Xwm sawv cev ntawm peb cov Hmoob thiab coj peb cov Hmoob tuaj yog Haim xeem Yaj nyob rau Xeeb Muas Kiab, Lao Cai, Vietnam. Nws ua hauj lwm rau hauv lub xeev Lao Cai thiab yog tus saib mus rau sab kev Vaj Huam. Vim li no luag caw txog peb cov Hmoob thiab nws thiaj yog tus sawv cev thiab tawm tswv yim nrog rau kev npaj txhua yam es coj nws pab neeg tuaj mus nrog lawv sib tw. Qhov tseem ceeb yog tuaj nthuav Hmoob tej txuj ci rau neeg ntiajteb tau saib. 

Haim Yaj thiab nws tus poj niam
Haim Yaj yog ib tug hluas thiab yog tus Nom uas muaj siab hlub tshua txog peb haiv Hmoob, tshwj xeeb nws yog ib tug nyiam pab Hmoob thiab tuav peb Hmoob tej txuj ci tseg. Yog ib tug nyiam txhawb rau peb Hmoob tej Vaj Huam mus kom raug li Nom Tswv tebchaws tej kev cai. Nws yog ib tug ua kub siab heev.

Hmoob dhia qeej
Yam loj ua xyoo no Haim Yaj yuav coj tuaj nthuav rau neeg ntiajteb saib xyoo no mas yog peb Hmoob lub hauv toj. Xyoo no nws yuav coj kiag Hmoob lub hauv toj tuaj tsa kiag rau hauv Vietnam Museum of Ethnography. Lub hauv toj no yuav muaj; dhia qeej, hais kwv txhiaj, hu nkauj, dhia cwj txiag, tshuab raj, pov pob, ntaus ntiv, ntaus tuj lub, ua kub thab, muag dej caw Hmoob thiab yuav coj txhua yam txuj ci uas yog Hmoob teej Hmoob tug tuaj nthuav rau neeg ntiajteb tau saib. Qhov no kuj yog ib kauj ruam ntawm peb cov Hmoob tau mus qhia rau tebchaws saib. Lub hauv toj no yuav muaj cov Nom tswv loj tuaj mus koom coob heev. Lub chaw yuav ua yog ntawm txoj kev: Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hmoob Pov Pob (duab piv txog)

Cov ntxhais Hmoob ua phiaj yeeg