zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Hmoob Vietnam Tsa Hauv Toj Rau Hanoi

Thêm chú thích

Nyob rau hnub 7 lub 2 hlis ntuj xyoo 2015 thaum yav sawv ntxov peb cov Hmoob uas nyob rau Xeeb Muas Kiab hauv lub xeem Lao Cai tebchaws Vietnam tau tuaj tsa tus ncej ntxheb ncej ntxhoo uas yog npaj rau Hmoob lub hauv toj yuav tuaj tsa rau hauv lub tuam ceeb nroog Hanoi tebchaws Vietnam.

Tab tom ua kev cai thaum tsa tau tus ncej
Thaum tseem tsa

Lub Hauv Toj no yuav tsa rau hnub 22-24 lub 2 hlis xyoo 2015 kuj yog ncaj kiag Hmoob tebchaws Vietnam thiab Hmoob Suav noj 30 thiab kuj yog koom rau Nyablaj thiab Suav lub 30. 

Txiav xyoob los tsa
Tseem kwv xyoob

1. Hmoob ntseeg tias tsa hauv toj kom tau txais koob txais Hmoov rau Hmoob lub xyoo tom ntej kom ua dabtsi tau dabtsi.
2. Cov uas tsis muaj menyuam los yog tsis muaj tub lawv pheej tsa hauv toj kom ib tsoom tuaj foom koob hmoov rau koj tau me nyuam.
3. Lwm tus yog leej twg tsis muaj menyuam raws siab xav los yog muaj me nyuam es menyuam tsis kheev hlob ces tuaj kwv kaus ncig tus taw ncej ces tus tsis muaj menyuam yuav muaj me nyuam, tus tsis muaj tub yuav muaj tub, tus tsis muaj ntxhais yuav muaj ntxhais hos cov uas muaj tiamsis ho tsis kheej hlub ces menyuam yuav tau koob hmoov zoo thiab tsis muaj mob.
4. Rau cov hluas tuaj nrhiav txwj nrhiav nkawm.
5. Rau cov laus rov tuaj ntsib tub qub.
6. Tuaj nthuav Hmoob tej txuj ci xws li, dhia tes taw, dhia qeej, tshuab raj, hais kwv txhiaj, hu nkauj thiab ua txhua yam uas yog Hmoob teej Hmoob tus.

Thaum tseem tsa
Tseem khi ntau liab
Xyoo no Haim Yaj yuav yog tus sawvcev coj ib tsoom Hmoob tuaj ua rau txhua haiv neeg thoob ntiajteb tau saib, xyoo no lub hauv toj uas tsa rau Hanoi tsis yog tsa rau Hmoob xwb tiamsis yog tsa rau txhua haiv neeg kom tuaj nrog peb Hmoob koom lub hauv toj no. Yuav tsa rau ntawm lub tsev cia txhua haiv neeg tej qub txeeg qub teg thiab tseem yog tseem hwv Vietnam caw Hmoob tuaj ua.

Cov hluas Hmoob yuav tuaj ua txuj ci
Nkauj Hmoob Vietnama