zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Hmoob Vietnam Tsa Hauv Toj Rau Hanoi

Thêm chú thích

Nyob rau hnub 7 lub 2 hlis ntuj xyoo 2015 thaum yav sawv ntxov peb cov Hmoob uas nyob rau Xeeb Muas Kiab hauv lub xeem Lao Cai tebchaws Vietnam tau tuaj tsa tus ncej ntxheb ncej ntxhoo uas yog npaj rau Hmoob lub hauv toj yuav tuaj tsa rau hauv lub tuam ceeb nroog Hanoi tebchaws Vietnam.

Tab tom ua kev cai thaum tsa tau tus ncej
Thaum tseem tsa

Lub Hauv Toj no yuav tsa rau hnub 22-24 lub 2 hlis xyoo 2015 kuj yog ncaj kiag Hmoob tebchaws Vietnam thiab Hmoob Suav noj 30 thiab kuj yog koom rau Nyablaj thiab Suav lub 30. 

Txiav xyoob los tsa
Tseem kwv xyoob

1. Hmoob ntseeg tias tsa hauv toj kom tau txais koob txais Hmoov rau Hmoob lub xyoo tom ntej kom ua dabtsi tau dabtsi.
2. Cov uas tsis muaj menyuam los yog tsis muaj tub lawv pheej tsa hauv toj kom ib tsoom tuaj foom koob hmoov rau koj tau me nyuam.
3. Lwm tus yog leej twg tsis muaj menyuam raws siab xav los yog muaj me nyuam es menyuam tsis kheev hlob ces tuaj kwv kaus ncig tus taw ncej ces tus tsis muaj menyuam yuav muaj me nyuam, tus tsis muaj tub yuav muaj tub, tus tsis muaj ntxhais yuav muaj ntxhais hos cov uas muaj tiamsis ho tsis kheej hlub ces menyuam yuav tau koob hmoov zoo thiab tsis muaj mob.
4. Rau cov hluas tuaj nrhiav txwj nrhiav nkawm.
5. Rau cov laus rov tuaj ntsib tub qub.
6. Tuaj nthuav Hmoob tej txuj ci xws li, dhia tes taw, dhia qeej, tshuab raj, hais kwv txhiaj, hu nkauj thiab ua txhua yam uas yog Hmoob teej Hmoob tus.

Thaum tseem tsa
Tseem khi ntau liab
Xyoo no Haim Yaj yuav yog tus sawvcev coj ib tsoom Hmoob tuaj ua rau txhua haiv neeg thoob ntiajteb tau saib, xyoo no lub hauv toj uas tsa rau Hanoi tsis yog tsa rau Hmoob xwb tiamsis yog tsa rau txhua haiv neeg kom tuaj nrog peb Hmoob koom lub hauv toj no. Yuav tsa rau ntawm lub tsev cia txhua haiv neeg tej qub txeeg qub teg thiab tseem yog tseem hwv Vietnam caw Hmoob tuaj ua.

Cov hluas Hmoob yuav tuaj ua txuj ci
Nkauj Hmoob Vietnama

Hmong Vietnam New Year 2015


Hmoob Vietnam tsa hauv toj
Nyob rau lub xyoo 2015 no peb Hmoob nyob tebchaws Vietnam yuav noj 30 rau thaum lub 2 hlis 18-25 xyoo no. Tej yam yuav muaj rau lub 30 xyoo no mas yog: Tsa Hauv Toj, Ntaus Tuj Lub, Ntaus Ntiv, Pov Pob, Ncaws Pob thiab txhua yam uas yog Hmoob tej txuj ci.

Hmoob lub hauv toj (duab piv txog)
Tshwj xeeb yog xyoo no peb Hmoob yuav tau tuaj koom ntuav Hmoob tej txuj ci rau neeg ntiajteb tau saib nyob rau hauv lub nroog Hanoi. Xyooj no nyob rau lub 30 no lub chaw Vietnam Museum of Ethnography (lub tsev rau tej qub txeeg qub teg ntawm 54 haiv neeg nyob Nyablaj teb) tau caw peb cov Hmoob tuaj koom nrog ob peb haiv neeg tuaj nthuav Hmoob tej txuj ci rau neeg sawvdaws tau saib.

Thaij chaw yuav mus tsa lub hauv toj xyoo no hauv Vietnam Museum of Ethnography (duab piv txwv)
Tus Tsav Xwm sawv cev ntawm peb cov Hmoob thiab coj peb cov Hmoob tuaj yog Haim xeem Yaj nyob rau Xeeb Muas Kiab, Lao Cai, Vietnam. Nws ua hauj lwm rau hauv lub xeev Lao Cai thiab yog tus saib mus rau sab kev Vaj Huam. Vim li no luag caw txog peb cov Hmoob thiab nws thiaj yog tus sawv cev thiab tawm tswv yim nrog rau kev npaj txhua yam es coj nws pab neeg tuaj mus nrog lawv sib tw. Qhov tseem ceeb yog tuaj nthuav Hmoob tej txuj ci rau neeg ntiajteb tau saib. 

Haim Yaj thiab nws tus poj niam
Haim Yaj yog ib tug hluas thiab yog tus Nom uas muaj siab hlub tshua txog peb haiv Hmoob, tshwj xeeb nws yog ib tug nyiam pab Hmoob thiab tuav peb Hmoob tej txuj ci tseg. Yog ib tug nyiam txhawb rau peb Hmoob tej Vaj Huam mus kom raug li Nom Tswv tebchaws tej kev cai. Nws yog ib tug ua kub siab heev.

Hmoob dhia qeej
Yam loj ua xyoo no Haim Yaj yuav coj tuaj nthuav rau neeg ntiajteb saib xyoo no mas yog peb Hmoob lub hauv toj. Xyoo no nws yuav coj kiag Hmoob lub hauv toj tuaj tsa kiag rau hauv Vietnam Museum of Ethnography. Lub hauv toj no yuav muaj; dhia qeej, hais kwv txhiaj, hu nkauj, dhia cwj txiag, tshuab raj, pov pob, ntaus ntiv, ntaus tuj lub, ua kub thab, muag dej caw Hmoob thiab yuav coj txhua yam txuj ci uas yog Hmoob teej Hmoob tug tuaj nthuav rau neeg ntiajteb tau saib. Qhov no kuj yog ib kauj ruam ntawm peb cov Hmoob tau mus qhia rau tebchaws saib. Lub hauv toj no yuav muaj cov Nom tswv loj tuaj mus koom coob heev. Lub chaw yuav ua yog ntawm txoj kev: Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hmoob Pov Pob (duab piv txog)

Cov ntxhais Hmoob ua phiaj yeeg