zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

MAI CHAU - DIEN BIEN - LAI CHAU - SAPA - BAC HA


MAI CHAU – DIEN BIEN – LAI CHAU – SAPA – BAC HA 7 hnub 6 hmo

Hnub 1: Hanoi – Mai Chau (noj su thiab noj hmo)

Nce tsheb thaum 8 teev tag kis mus rau Mai Chau, mus txog pem lub dawm Tan Lac so ib pliag yuav mov raj los yog pob kws ci thiab pob kws hau tej(nyias noj nyias them). Mus ntxiv txog tom Mai Chau tav li 11t30 so noj sus thiab muab chaw pw (pw tsev lawj, nyias muaj nyias txaj). Noj sus tag so ib pliag 2t30 mus caij tsheb kauj vab, los yog taug kw taw ncig zej zos thiab saib tej hav liaj thiab teb. 4t30 rov los ntawm chaw so thiab noj hmo thaum 6t30. Noj Hmo tag leej twg xav ncig taug kev los ncig.

Hav liaj nyob Mai Chau
Hnub 2: Mai Chau – Dien Bien (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Nce tsheb 7t30 teev mus rau Dien Bien, mus dhau Moc Chau nres thaij duab thiab mus ntxiv, mus txog Son La tav li 12 teev thiab nres noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog rau Dien Bien tav li 5 teev, mus muab chaw pw thiab mus noj hmo thaum 7 teev.

Menyuam Hmoob nyob Moc Chau, Son Lan
Hnub 3: Dien BienLai Chau (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Sawv 6t30 noj tshais tag 7t30 mus saib lub roob A1 lub chaw uas thaum ub Fabkis cov tub rog nyob thiab ntsuag tsov rog zaum kawg nyob Nyablaj teb. Saib tag los nqis los  9 teev nce tsheb mus rau Sin Suoi Ho, Lai Chau. Mus txog Muong Lai tav li 12 teev thiab nres noj sus. Noj sus tag mus ntxiv txog rau Lai Chau. Mus txog Sapa tav li 5t, muab chaw pw ntawm Hmoob tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev, noj nrog Hmoob pw nrog Hmoob.
 
Lub khaib tub rog nyob Dien Bien
Hnub 4: Lai Chau – Sapa (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Thaum 6t30 teev sawv mus taug kev saib zos Hmoob, mus saib Hmoob tej liaj tej teb thiab Hmoob tej vaj tse, Hmoob kev nrhiav noj nrhiav haus thiab kev nyob noj li cas, tag los noj tshais, noj tshais tag 9 teev mus ncig saib ob tus dej tsaws tsag, mus taug dej mus rau pem hav zoov thiab mus saib dej tag tav li 12teev rov los nram zos, los noj sus tag ces nce tsheb mus rau Sapa. Mus txog tav li 5t30, los so thiab leej twg xav ncig khw ces ncig txog 7 teev mus noj hmo.

Hav liaj nyob Lai Chau
Hnub 5: Sapa (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Thaum 9 teev nce tsheb mus saib lub zos Hmoob Lao Chai, Tan Van. Caij tsheb taug kev mus txog ntawm qhov nkag rau hauv zos. Taug kev taw mus li 7km thiab tawm tom ncauj ke nce tsheb rov los rau Sapa. Los txog Sapa thaum tav su thiab noj sus. Noj sus tag los muab chaw pw.
Thaum 3 teev hnub qaij mus ncig lub zos Hmoob Cat Cat. Caij tsheb mus txog ntawm ntug zos thiab taug kev taw li 4km. Mus siab Hmoob tsev thiab mus saib ib tus dej tsaws tsag nyob nram qab zos. Mus ntxiv tawm tom ncauj ke thiab nce tsheb rov los pem Sapa. Los txog li thaum 5 teev. Los txog mus so da dej thiab 7 teev mus noj hmo.

Nroog Sapa

Hnub 6: Sapa – Bac Ha (noj tshais, noj su thiab noj hmo)

Sawv noj tshais 7t30 thiab tawm chaw pw. 9 teev sawv kev mus saib toj tuag tshaib dawm tuag no, saib tag mus saib dej tsaws tsag kev hlub thiab dej tsaws tsag dawb. Saib peb qho no tag ces rov los rau Sapa thaum 12 teev los noj sus. Thaum noj sus tag sawv kev mus rau Bac Ha (Puam Huav). Mus txog Lao Cai mus saib dej liab dej ntsuab sib tshuam ntawm ciam teb Suav thiab Vietnam, saib tag mus txog tid li 5 teev mus muab chaw so thiab so noj hmo thaum 6t30.

Khw puam huav

Hnub 7: Bac Ha – Hanoi (noj tshais, noj su )

Thaum 8 teev mus saib lub tsev Huab Tais Hmoob tag 9:30 mus ncig khw Bac Ha. Mus ncig khw txog 11:30am los rau ntawm Hotel los npaj khoom tawm chaw pw thiab noj sus. Noj sus tag 1pm sawv kev rov los rau Hanoi. Los txog Hanoi li 8pm tsaus ntuj. Xaus kev ncig 4 hnub.

Nroog Hanoi
Txhua yam no tib si yog $599 USD.

LUS CEEB TOOM:
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj nrog:
-       Muaj tsheb zoo yog hom tshiab thiab muaj dej haus nyob saum tsheb.
-       Muaj chaw pw ob leeg pw ib chav. Hotel 3 lub hnub qub.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov ua mus ncig.
-       Muaj zaub mov noj, ib hnub 3 pluag noj cov chaw zoo thiab huv.
-       Muaj cov pib nkag qhov rooj tejchaws ncig ua si.

Yam tsis muaj nrog:
-       Tsis muaj ib leeg pw ib chav, yog leej twg pw li yuav tau ntxiv nyiaj.
-       Tsis muaj dej haus xws li; beer, cawv dej qab zib los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj ntxhua khaub ncaws, ntxhua nyias yuav tau them nyias.
-       Tsis muaj xov tooj hu, nyias hu nyias them nyias.