zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NHA TRANG


 Mus ua si rau NHA TRANG yog ib qho chaw zoo tshajplaws rau cov kwv tij phoojywg uas nyiam muaj huab cua txias zias nyob ywj siab thiab tau so lam hlwb, daws nej tej kev nkees vim tej haujlwm uas nej niaj hnub ua.
Thiab vim NHA TRANG tej chaw ua si nyob ntawm ntug hiav txwv yuav muaj ntau yam kev ua si lom zem yuav pab tau rau koj: Tsis hais tej kev ua si, tej kev lomzem thiab ntau ntau qhov chaw zoo nkauj yuav pab tau rau koj.

COV CHAW UA SI ZOO NKAUJ NYOB RAU NHA TRANG

Txhua txhua lub xyoo tej qhua tuaj mus ncig saib qhov chaw no yeej tsis tu li, tsuas muaj qhov tuaj coob ntxiv xwb vim nws tej chaw so lam hlwb ntawm zoo nkauj thiab pab tau rau txhua tus heev li.
Tej chaw muaj no yog Muaj tiaj suab zeb dawb thiab tej chaw da dej hiav txwv zoo nkauj ntxim hlub heev, tsis tag li tseem muaj tej khoom noj khoom haus qab qab kawg nksaus rau sawvdaws tau no thiab./

MUS NCIG VINPEARL LAND NHA TRANG


 Qhov chaw ua si lomzeem heev nyob rau NHA TRANG hais txog ua ntej ces yog Vinpearl Land. Nha Trang Vinpearl Land lub suab npe uas tau luag qhuas tias “Tropical paradise ”  nws qhov chaw nyob rau saum ib lub pov roob ib ncig yog muaj hiav txwv ntsuab siab.

TXHAWB NRHIAV ROOB POV TXWV  HON TAM


Roob pov txwv nyob nrug deb NHA TRANG 7km, lub roob pov txwv no dav li 110ha, qhov uas nws ua rau txhua tus qhua nyiam tuaj saib tuaj ncig los twb vim thaum txhua tus tau mus txog ntawm lub roob pov txwv no lawm yuav tig saib mus pom tag nrog NHA TRANG city thiab ib lub roob pov txwv npe hu CAM. Tsis tag li xwb ntawm lub roob pov txwv no haj tseem muaj tej kev ua si uas lomzem thiab zoo saib heev. Tshwjxeeb yog tau caij ib lub nkoj uas nruab iav rau xab hauv kom pom txhua yam tsiaj uas nyob hauv hiav txwv.

ROOB POV TXWV  HON MUN
ROOB HON MUN yog ib lub ntawm txhua lub roob pov txwv uas muaj qhov chaw da dej zoo nkauj, dej mas ntsuab xiab txawm sauj saum no mus los yeej pom txhua yam nyob rau hauv dej. Thaum nej tuaj txog roob pov txwv HON MUN nej yuav tsaus siab thiab heev li yuav tau mus mus saib qab tiv txwv ntawm thaj tsam ntawm thiab tseem muaj tej kev lomzem nyob rau ntawm.…