zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HALONG BAY – SAPA 5 HNUBHANOI - HALONG BAY – SAPA 5 HNUB 5 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiajteb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 teev tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj sus.
Noj sus tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.

Halong Bay

Hnub 2: Halong Bay – Hanoi – Lao Cai

Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj sus. Noj sus tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Nce tsheb mus rau tom tshav tsheb ciav hlau thiab caij tsheb ciav hlau mus ib hmos kaj ntug txog Sapa. Muaj chaw pw zoo thiab cua txias tib si.

Lub pas dej Vaub Kib nhauv plawv nroog Hanoi

Hnub 3: Lao Cai – Sapa

Thaum 8 teev nce tsheb ntawm Lao Cai mus rau Sapa. Mus txog li thaum 9 teev. Muab hnab txhua yam coj must so rau ntawm hotel thiab mus saib lub zos Hmoob Lao Chai, Tan Van. Caij tsheb taug kev mus txog ntawm qhov nkag rau hauv zos. Taug kev taw mus li 7km thiab tawm tom ncauj ke nce tsheb rov los rau Sapa. Los txog Sapa thaum tav su thiab noj sus. Noj sus tag los muab chaw pw.
Thaum 3 teev hnub qaij mus ncig lub zos Hmoob Cat Cat. Caij tsheb mus txog ntawm ntug zos thiab taug kev taw li 4km. Mus siab Hmoob tsev thiab mus saib ib tus dej tsaws tsag nyob nram qab zos. Mus ntxiv tawm tom ncauj ke thiab nce tsheb rov los pem Sapa. Los txog li thaum 5 teev. Los txog mus so da dej thiab 7 teev mus noj hmo.

Tuaj saum roob Kauj Tsaig Zaj saib mus rau hauv Sapa
Txoj kev mus nram zos Hmoob

Hnub 4: Sapa

Sawv thaum 7t30 sawv mus noj tshais. 9 teev sawv kev mus saib toj tuag tshaib dawm tuag no. Mus saib tag los saib dej tsaws tsag kev hlub. Taug kev taw li 3km mus rau tom lub hav zoov thiab mus saib dej tsaws tsag tag rov los ntawm chaw nres tsheb. Saib ntawd tag rov los saib ib tus dej tsaws tsag ntxiv nyob ntawm ntug kev. Nce mus saud siab thiab thaij duab. Saib ntawd tag caij tsheb los rau Sapa. Los mus noj sus thaum 12 teev.
Noj sus tag 2 teev hnub qaij mus nce lub roob luag hu roob kauj tsaig zaj. Lub roob no muaj Vaj Paj thiab muaj lub chaw nuam yaj saib tuaj pom tag nrho lub nroog Sapa. Saum no pom tag nrho ib ncig lub nroog Sapa. Mus saib no tag nqis rov los rau Sapa los ntawm chaw so. Mus noj hmo 7teev tsaus ntuj.
Dej tsaws tsag nyob Sapa

Toj tuag tshaib dawm tuag no

Hnub 5: Sapa – Lao Cai – Hanoi

Thaum 9 teev sawv ntxov mus caij cov pob tawb nce mus rau saum lub roob siab tshaj plaws nrub nrab Asian qab teb. Mus saum lub roob no pom tag nrho tej liaj teb ib ncig Sapa thiab Lai Chau, thiab saib mus rau tim toj tuag tshaib dawm tuag no. Mus saib no tag rov los rau Sapa mus noj sus. Noj sus tag los tu txhua yam thiab tawm chav pw. Tawm chav pw tag 3 teev sawv kev los rau Lao Cai. Los txog Lao Cai mus siab toj dej liab dej ntsuab sib tshuam. Saib tag los raum tom chaw nce tsheb ciav hlau rov los rau Hanoi. Pw ib hmos saum tsheb ciav hlau thiab los txog Hanoi thaum sawv ntxov thiab xa los rau qhov uas nyias xav los. Xaus…!

Lub roob Fansipan
Ntawm dej liab dej ntsuab sib tshuam
                        Txhua yam 5 hnub 5 hmos yog $398 USD

Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 4 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj koom nrog:
-       ====== Muaj ib hnub 3 pluag noj: Noj ntawm tej chaw huv siab thiab zoo.
-       ====== Muaj lub tsheb thauj neeg zoo tos thiab xa los txog chaw.
-       ====== Muaj chaw pw zoo thiab huv si.
-       ====== Muaj tus coj nrog txhua qhov mus ncig.
-       ======Muaj pib nkag qhov rooj tebchaw ua si.
-      ====== Muaj pib tsheb ciav hlau Hanoi – Lao Cai, Lao Cai - Hanoi.
-      ====== Muaj pib caij pob tawb mus pem roob.

Tej yam tsis muaj koom nrog:
-     ======  Tsis muaj tej yam haus, xws li beer, cawv los yog lwm yam dej.
-     ======  Tsis muaj xov tooj los yog tham xov tooj.
-     ======  Tsis muaj pab ntxhua khaub ncaws.
-     ======  Tsuag muaj ob leeg pw ib chav pw, yog ib leeg yuav tau them ntxiv.