zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG SAIB HANOI, VIETNAM

Pas dej ntaj vaj ntxwv nyob hauv plawv nroog Hanoi

Keeb Kwm
        Ha Noi txij yav thaum ub los yeej yog Nyablaj lub tuam ceeb nroog. Nws nyob ntau tiam dhau los txog niaj hnub nim no. Ua ntej  1000 xyoo lub nrog Ha Noi hu Thang Long thiab ntau tiam dhau los thiaj hu hais tias Ha Noi. Los txog nim no hauv Ha Noi neeg muaj coob li 8 plhom tus (8.000.000) nyob hauv lub nroog no. Lub nroog nyob nrub nrab ntawm cov xeev yav qaum teb. Lub nroog no muaj ntau yam uas txawv tshaj li lwm qhov.


Tej chaw ncig nyob hauv Ha Noi        
Ha Noi cov chaw ncig xws li: Ho Hoang Kiem (Pas dej ntaj), Ho Tay (pas dej sab hnub poob), Van Mieu (tsev kawm tub txawg), Bao Tan Dan Toc (tsev rau khoom qub), Chua Mot Cot (tsev hauj sam ib tus ncej) thiab tshwj xeeb yog lub nroog laus lso yog qub nroog.


Tus nqi rau ib hnub ncig cov chaw ze hauv qub nroog
    Muaj noj sus, coj mus ncig ib cov chaw thiab piav txog keeb kwm ntawm cov chaw ntawd rau cov neeg mus saib. Mus ncig kiab khw yuav khoom thaib xa rov los Hotel. (tsis xam nyiaj Hotel)


Yam tshwj xeeb yuav tau pom hauv nrog Ha Noi
        Lub nroog Ha Noi no cov neeg coob heev li muaj txog li  8 lab tus. Tej vaj tse nyob hauv nroog no ti heev, cov kev kuj me ib yam nkaus, yog li ntawd mas tsheb coob heev. Yog yuav hla kev mas koj yuav tau saib ped saib nrad, ib txhia neeg txawv teb chaws mas lawv tsis paub hla li, hla mas rhiab rhiab pob tw. Lawv mus tsheb tsis raws li kev cai li, tsuav qhov twg khoob ces mus xwb, thaum tas kis 7-8 moos 30 sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj 4 moos 30-6 moos mas koj yuav hla kev los nyuaj li, vim nws daig heev. Neeg Ha Noi lawv nyiam mus noj tej nyuag khoom muag ntawm tej ntug kev, nyiag mus haus tshuaj yej, thiab haus beer, tshwj xeeb yog nyiam mus hmo ntuj, lawv kuj nyiam mus noj tsaus ntuj thiab, nyiam mus tom khw thaum yav tsaus ntuj xwb.

Lub tsev hauj sam ib tug ncej


Kev noj haus nyob hauv nroog Ha Noi
        Nyob hauv lub nroog no kev noj haus mas muaj ntau yam heev li. Nws muaj cov tsev noj mov uas yog neeg txawv teb chaws tuaj ua, muaj cov uas yog nyab laj ua, muaj cov rau cov tuaj ua zog thiab cov tub kawm ntawv, muaj cov rau cov neeg muaj hauj lwm zoo, muaj cov rau tej nom tswv, thiab muaj cov rau tej tub lag luam. Lawv kev ua no nws txawv nws. Cov nyob ntawm tej ntug kev mas lawv ua sai heev, thiab kuj qab kawg, tiamsis tsis tshuam xis siab. Tej cov uas ua rau tej tub ua zog thiab cov tub kawm ntawv mas pheej yig heev, tiamsis mas noj tsuag tsau xwb nws tsis pwv dab tsi. Cov rau tej tub lag luam thiab tej neeg ua hauj lwm zoo mus rau cov nom tswv mas ua qeeb tiamsis mas kim. Yog koj yuav noj qaib ces lawv ntes qaib rau koj saib tas lawv mam li tua. Ib tas kis ces noj fawm xwb tsis muaj mov li, yog yuav noj ces me ntsis mov nplaum xwb, yog tias koj mus nug mov rau yav sawv ntxov ces luag yuav luag koj. Nyablaj ib txwm nyiam noj fawm rau yav sawv ntxov.

Nruab hnub ntawm ntug pas dej


Tej yam yuav tau ceev faj
        Hauv Ha Noi yuav tsum tsis txhob mus ua si los lig lig, vim thaum ntawd yog sijhawm ntawm cov neeg nrhiav noj hmo ntuj. Kuj muaj tej neeg phem, yog koj tsis nco qab es los tau lig zog koj yuav tsum mus ntawm tej pom pom kev xwb. Thiab tau koj mus yuav khoom yuav tau ceev faj, zoo dua mas coj ib tus paub lus nrog koj mus, yog koj tsis paub lus lawv yuav muag kim kim rau koj, tsis tas li lawv yuav tsis ntxiv nyiaj seem rau koj. Thaum koj taug kev muaj tej neeg txhuam khau hu koj yuav tsum txhob cia nws txhuam, yog koj txhuam nws yuav yuav kim heev. Thaum tsis muaj neeg coj koj mus, koj yuav tsum mus nrhiav yuav khoom ntawm cov khw loj xwb mas  koj thiaj tsis raug kim. Thaum taug kev hla kev koj txhob khiav khiav tsam tsheb yuav los tsoo koj, koj maj mam mus thiab mus tsis nres li, yog koj ib mus ib nres ces luag yuav tsis paub zam koj, koj cia luag mam li zam rau koj ntau xwb.Thaum ib hmos ntawm ntug pas dej

Ncig Ua Si Rau Meo Vac, Ha Giang

Lub nroog Meo Vac saib saum siab tuaj

Nyob rau lub tebchaws hu uas Meo Vac nyob rau qaum teb ntawm tebchaws Vietnam thiab npuab rau ciam teb Suav thiab Nyablaj nrug deb ntawm Hanoi mus 500km. Ntiav tsheb yuav tau mus ib hnub ib tav su thiaj txog. Yuav mus ncig kom txhua tej no yuav tau mus li 5-10 hnub thiaj xyuas tas tejchaw no. Nyob thaj tsam no feem coob yog peb cov Hmoob nyob xwb. Hmoob nyob coob heev. Lub tebchaws no peb Hmoob ib txwm khiav tom Suav los txog thaj chaw no ces sawv daws cia li nyob rau ntawm no.
Peb Hmoob ua lub neej nrog ej teb qhov zeb xwb

Rooj teb no mas toj roob zeb li toj roob zeb xwb. Nyob rooj teb khwv noj khwv haus yog cog pob kws rau saum tej teb qhov zeb xwb. Tebchaws no hais txog kev khwv qoob khw loo noj tsis yog yam yooj yim kiag li. Ncig mus txog rooj teb no zoo nkauj tau kho siab kawg li. Ntxim nuam yaj kawg li yog rau ib tus neeg dua kev. Tiamsis rau ib tus pej xeem nyob tebchaws no mas nyob tau tu siab thiab kho siab kawg li rau qhov nyob txom nyem heev. Kev khwv noj los nyuaj, dej haus los tsis muaj es nyob tiam dhau tiam thiab xwb.
Ob sab ntug kev cov tsev no feem coob yog Hmoob
Ib ncig yog roob pob zeb pob tsuas ces muaj kiag ib lub zeeg tiaj nyob hauv hav thiav lub nroog Meo Vac nyob kiag rau hauv.  Hauv no kuj muaj Hotel zoo kawg thiab, tiamsis tsis muaj ntau. Muaj qee lub xwb, dhau li ntawd ces muaj Guest Hous. Yog lub caij uas muaj neeg coob mas twb nrhiav tsis tau chaw pw. Hauv lub nroog no lawm yav pem taw roob muaj peb cov Hmoob nyob coob kawg li thiab. Nyob kiag hauv nroog no. Thaum ub Dr. Yang Dao kuj nyob lub tebchaws no mus. Nce lawm pem ntav toj muaj ib lub chaw xyuam yaj ntsia tuaj hauv nroog zoo nkauj kawg li.

Tuaj saum chaw nuam yaj thaij duab mus rau hauv nroog

Cov Hmoob uas nyob ib hauv nroog no
Hauv Meo Vac muaj khw, muaj chaw noj mov zoo kawg li thiab. Yuav tawm hauv lub nroog Meo Vac no mas yuav tau hla roob xwb. Txawm koj yuav nce mus los yog koj yuav nqis los rau chaw nqis rau qhov nws ua ib lub zeeg tiaj thiab hauv ib lub vuam hav. Yog muaj hmoo txog rau nyablaj teb mas yuav tau mus saib tej no thiaj tsim nyog. Yog yuav mus saib peb Hmoob lub neej mas yuav tau mus rau rooj teb no thiab yog ib qhoiv chaw ua tsim nyog mus.Saum roob xyuam yaj saib mus rau Hmoob tej teb thiab txoj kev mus rau lub khw kev hlub Khau Vai uas ib xyoos muaj ib zaug uas ib txwm nrov nrov.

Peb Hmong Tours muaj coj neeg mus rau tebchaws no txhua txhua hli. Leej twg xav mus ncig tebchaws no ces hu los yog contract rau peb ntawm HmongTours.Net.


Txiv Neej Hmoob Lub Hwj Chim

Duab internet piv txog

1.         Yug los ua ib tug tub nyob hauv tsev neeg Hmoob tsis yooj yim.  Txij thaum kuv loj hlob thiab xeeb txawm los, kuv niam thiab kuv txiv yeej ib txwm qhia kom kuv tsis txhob quaj thaum yus raug mob los yog raug ntaus.  Yog hais tias koj quaj ces nws qhia tau rau lwm tus tias yus tsis yog txiv neej yawg thiab siab tawv tsis txaus.  Qhov tshwj xeeb tshaj yog tias yus quaj ces ua rau lwm tus ntsia zoo li yus siab muag heev.  Qhov no yeej yog qhov uas yus tswj thiab xyaum puag thaum yus tseem me me los lawm.  2.  Txawm yus yuav raug to ntshav liab vog los yus yeej tsuas ua kua muag poob dawb vog xwb, yus yeej tsis lam quaj nrov los yog quaj ntev quaj ntau npaum li tus me nyuam ntxhais.    

Duab internet piv txwv
            Ib tug txiv neej Hmoob los yog tus tub Hmoob, yus muaj lub luag hauj lwm los ua ib tug qauv zoo rau yus haiv Hmoob, yus cuab kwv tij, thiab yus tsev neeg.  Tus txiv neej yuav tsum yog tus khwv nyiaj txiag rau tsev neeg, tus thawj coj, thiab tus tiv thaiv ntawm yus tsev neeg los ntawm txhua yam.  Thaum koj ua tau li no, luag lwm leej lwm tus thiaj li yuav saib koj zoo li ib tug  neeg muaj nuj nqis thiab tshwj xeeb hauv lub zej lub zog.  3.  Thaum lwm tus saib koj muaj nuj nqis, muaj suab muaj npe lawm, koj haj yam yuav tau sib zog ua koj lub neej ntxiv.  Koj haj yam yuav khwv tshaj yav tas los vim yuav muaj kwv tij neej tsa tuaj vam khom yus tas mus li.  Kev vam khom no nws yog los ntawm dej siab dej ntsws. 
 
Duab piv txwv
            Dej siab dej ntsws ntawm ib tug txiv neej Hmoob yog los ntawm nws lub siab loj, siab dav thiab siab ntev.  Nws hlub tau pej xeem huab hwm txhua leej.  Nws tsis xaiv ntsej xaiv muag hlub, nws tsis xaiv neej xaiv tsav hlub, nws tsis xaiv hlob xaiv yau hlub, thiab nws tsis xaiv poj niam los yog txiv  neej hlub.  4.  Nws txoj kev hlub yog muab kev pab cuam rau txhua leej txhua tus yam siab dawb paug thiab ncaj ncees. Nws tsis muaj kev xam khib thiab kev ntxub ntxaug rau lwm leej lwm tus. Tus txiv neej zoo li no, nws ua tau laug cam rau lwm tus tsuav thiab ua kawm to qab rau lwm tus ev.  Yog hais tias koj ua tau li cov lus hais los saum no koj thiaj li yuav ua tau Hmoob ib tug txiv neej zoo. 

            Muab ntsuam xyuas zoo zoo los, Hmoob ib txwm zoo li hlub cov tub dua thiab hais lus mos muag dua rau cov tub.  Qhov tseeb tiag tiag tsis yog hlub cov tub dua tab sis luag xav tias tus tub yog ib tug cag uas yuav tuav lub koob lub npe ntawm nws lub xeem thiab nws tsev neeg mus yav tom ntej.  5.  Yog li no, niam txiv yuav tau hwm nws thiab nws lub meej mom kom zoo rau yav tom ntej yus tsob Hmoob los yog tsev neeg thiaj li yuav tau koob tau npe zoo. Vim li no, Hmoob thiaj li muaj ib lo lus hais tias, “Txawm hais tias nws txij qaib txij de xwb los nws yeej yog ib lub taub hau txiv neej lawm.”  Yog li no Hmoob thiaj li zoo li muab cov tub saib ib nyuag rau lub sam xeeb me ntsis cov ntxhais.  Nyob li ntawm cov ntxhais, Hmoob ntaus nqi tau tias nws yog ib tug ntxhais qhua.  6.  Ntxhais qhua txhais tau hais tias nws tsuas nrog koj nyob thaum nws yau xwb, thaum nws loj hlob lawm, nws yuav mus yuav Hmoob ces nws yuav mus ua ib tug qhua lawm. Nws yuav tsis los tuav yus lub koob lub npe thiab yus dab qhuas lawm.

            Txoj kev hwm tus tub los yog tus txiv neej Hmoob no yeej ib txwm muaj ib txheej dhau ib txheej los lawm.  Nws yog ib qho poj koob yawm txwv tau ua tseg los rau tej me tub me nyuam kawm thiab ua raws tus qauv no.  Ib txwm los, niam txiv yeej xav kom tag nrho cov tub kawm kom paub kab lis kev cai, paub kev siab kev qis, paub qhov phem qhov zoo, thiab paub tswj tus kheej kom zoo.  7.  Tsis tas li xwb, niam txiv kuj ntseeg tau tias yog ib tug tub lawm nws txawm yuav ua yuam kev me ntsis los yeej tsis ua li cas.  Piv txwv li hais tias nws yuav ib zaug poj niam lawm los nws lub meej mom yeej tseem tsis tau poob vim luag ntseeg tau tias vim tau tus poj niam tsis zoo, tsis khov, thiab tsis tab cuab vij zeej xwb nws lub neej thiaj li puas tsuaj lawm, tsis ruaj ntseg.

            Feem ntau yog hais tias ib tug ntxhais mus yuav txiv ib zaug los, lwm tus yuav muab nws saib qis thiab yuav tias tim nws xwb lub neej thiaj li puas tsuaj.  Raws li Hmoob lub neej los mus xwb, tus poj niam yuav tsum tau uv nyob hauv lub neej txawm tias nws tus txiv hlub nws thiab tsis hlub los nws yuav tsum tau ua siab ntev uv thiab uv ces muaj ib hnub yuav tsum zoo xwb.  Qhov no yog qhov uas cov laus ib txwm ntseeg tau.  8.  Yog li no, lawv thiaj muaj ib lo lus hais tias, “Poj niam yog tus txiv lub pov haum.”  Sob lus no txhais tau tias ib tug poj niam zoo nws yuav tsum uv thiab tsim kho lub neej tas li xwb.  Txawm tus txiv yuav ua li cas los xij, nws yuav tsum tuav kom lub cuab lub yig khov.  Yog thaum nws ua tau li no lawm nws thiaj li yog ib lub pov haum zoo ntawm nws tus txiv lub neej los yog ntawm nws cuab kwv tij ntawd.

            Ho muab tig los rau lub neej tam sim no, nws kuj tsis txawv deb luaj twg.  Qhov kuv pom tau tias txawv yog hais tias cov ntxhais tam sim no muaj hwj chim thiab txawj ntse lawm. 
9.   Nws tsis yog peb cov laus qhia kom lawv coj tus cwj pwm li tam sim no tab sis nws yog txoj kev pauv ntawm lub lij ceeb niam no.  Peb cov ua niam ua txiv yuav tswj tsis tau thiab txiav tsis tau lawm vim hais tias thaum ib tug me nyuam nws loj hlob thiab paub tab li 5 xyoos rov sauv xwb ces nws twb niaj hnub mus kawm luag lus thiab yoog luaj txuj lawm.  Nws tsawm nrog yus ua niam ua txiv nyob tsawg tshaj nws nyob tom tsev kawm ntawv lawm.  Qhov no yog qhov yus tswj thiab txiav tsis tau nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm. 

10.       Cov tub los ib yam, lawv los kuj pauv lawm ntau.  Qhov pauv yog hais tias koj ua niam ua txiv, koj txawm yuav qhia kom nws coj siab tawv npaum li cas los luag muaj txoj cai tswj tsis pub nws ua tau li yav thaud lawm.  Luag muab txoj cai sib luag qhia kom nws saib poj niam muaj nuj nqis thiab saib rau lub sam xeeb siab.  Muab piv txwv hais tias yog yus tau ib tug nyab los es nws hais lus heev hlo saib tsis taus yus tus tub li los tus tub yeej nyo hau yuav xwb.  Qhov no yog ib qho ua rau yus mob siab thiab chim siab vim yus tus tub yog ib lub taub hau txiv neej. 

11.       Tab sis, yog hais tias nws ho uv tau tus nyab thiab nyo hau tau los kav liam thiab vim yus tsis yog tus yuav nrog nws ua neej.  Tus nyab yog tus yuav nrog nws ua neej.  Qhov no yog ib qho tsis yooj yim rau peb cov laus pom ntsoov ntawm peb ob lub qhov muag thiab hnov kiag ntawm peb ob lub pob ntseg.  Thaum koj pom li no ua rau yus hlub yus tus tub tias ua cas nws yuav ua tsis taus txiv los yog hais tsis tau dab tsi li.  12.    Nws kuj ua rau yus chim thiab vim tias kuj tsis yog tim tus tub ua tsis taus txiv los yog li cas, tab sis vim yog lub lij ceeb pauv lawm xwb.  Thaum koj muab xav li no ces thiaj li ua rau yus tsis mob siab heev lawm xwb. 

            Feem ntau, cov uas muaj teeb meem thiab siv tsis tau Meskas txoj cai muaj vaj huam sib luag ntawm poj niam thiab txiv neej yog cov uas loj hlob tim ub tuaj los yog cov laus tim ub tuaj li peb cov no.  Peb thiaj yog txhav Hmoob tiag tiag, peb saib peb tus kheej muaj nuj nqis nyob rau hauv peb tsev neeg, kwv tij neej tsa, thiab lub zej lub zog.  13.   Peb saib peb tus kheej muaj nuj nqis tshaj cov poj niam vim nws yog txoj kev cai yus ib txwm swm thiab siv los l awm.  Yuav kom ib tug neeg loj hlob tim ub tuaj los yog laus tim ub tuaj es cia li pauv los coj tau li cov hluas tim no coj, yuav mus tsis tau. Yog ua tiag yuav tau thiab tab sis yuav ua rau yus tag kev cia siab thiab muaj kev tu siab rau yus tus kheej vim yus poj niam me nyuam saib yus tsis rau nqi lawm. 
 
Duab piv txwv 
            Muab tig los mas cov poj niam yog cov uas pauv tau los swm txoj cai teb chaws no yooj yim vim nws yog ib qho kev ywj pheej rau lawv.  14.   Nws ua rau lawv pom tias lawv yuav muaj vaj huam sib luag nrawg nroos li lawv tus txiv thiab lwm tus txiv neej lawm.  Nws yog qhov kev cia siab thiab kaj siab rau lawv tab sis yog qhov kev txo hwj chim thiab kev chim rau cov txiv neej.  Tsis tas li xwb, nws kuj tsis yog tias cov txiv neej tsis xav txo hwj chim thiab.  Qhov tseem ceeb tshaj yog tias txiv neej muaj kev txhawj xeeb thiab nyuab siab ntau yam los ntawm txoj kev pauv ces cia li ua rau peb xav tsis tawm thiab zoo li cov neeg ruam lawm xwb. 

15.       Vim yog li no, feem coob cov nyuam qhuav tuaj, cov poj niam thiaj li kawm tau ntawv zoo thiab nce qib siab dua cov txiv neej lawm.  Yog muab hais los ces zoo li cov poj niam txawm saib nws tus kheej zoo dua thiab paub zog tus txiv lawm ces nws tsawm tsis tshua ntshai tus txiv lawm.  Qhov no yog qhov uas kuv xam pom xwb, nws kuj muaj cov poj niam Hmoob uas zoo thiab txawm tias nws txawj ntse npaum li cas los nws yeej tseem muab tus txiv saib rau nqi thiab tseem hwm tias phem zoo los nws yog ib lub taub hau txiv neej thiab yog yus tus txiv ces lawv yeej tseem tsis tau pauv deb. 

16.       Lub ntsiab lus tiag ces yog hais tias thaum koj yog ib tug txiv neej Hmoob lawm, txawm koj yuav mus txog qhov twg, nyob qhov twg los koj yeej hla tsis dim lub luag hauj lwm saib xyuas koj tsev neeg thiab koj cuab kwv tij neej tsa.  Koj yuav tsum tau nco qab ntsoov tias ua ib tug txiv neej Hmoob tsis yog ib tug neeg dog dig es yuav mus hais lus mas phab mas lis yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi.  Koj hais dab tsi yuav tsum yog dab tsi, ua qhov twg yuav tsum ua li muaj txha, thiab yuav tsum saib yus tus kheej kom muaj nuj nqis, lwm tus thiaj li yuav saib taus yus.  17.  Ib tug txiv neej Hmoob yuav tsum coj lus kom tog, ua siab loj siab dav, hlub pej xeem huab hwm, thiab yus tsev neeg tam li yus hlub yus tus kheej cev nqaij daim tawv. 

            Yus yuav tsum tsis txhob hnov qab tias yus yog Hmoob.  Yus yuav tsum tsob hwm yus haiv neeg.  Koj mus txog qhov twg los yuav tsum zoo siab tias koj yog caj ces Hmoob, yog ib tug tub Hmoob, coj tus cwj pwm kom zoo li Hmoob, thiab hais lus kom yog Hmoob lus. 
18.   Tshwj xeeb tshaj plaws, koj yuav tsum tau kawm kom paub Hmoob keeb kwm, Hmoob kab lis kev cai, paj lug, kwv txhiaj lus taum, dab neeg, thiab Hmoob tej suab paj  nruag uas yog yam muaj nuj nqis ntawm haiv Hmoob poj koob yawm txwv ib txwm muaj los. 

            Nco qab ntsoov hais tias tus tub los yog tus txiv neej yog lub taub hau txiv.  Txawm koj yuav yog kws kho mob, kws lij choj, tub ceev xwm, yog dab tsi los xij, tus txiv neej yeej yog tus txiv neej. Tsis muaj tus poj niam yuav hloov tau mus ua tus txiv neej.  Qhov hloov tau ces yog lub laj lim tswv yim thiab txoj kev kawm txawj kawm ntse xwb.  19.   Txawm ob qho no los yeej hloov tsis tau lub hwj chim ntuj tsim teb raug los tias nws yog tus txiv neej. Nyob ntawm lwm haiv neeg los kuj zoo ib yam.  Txawm kuv yuav tsis txawj tsis ntse los kuv yeej pom thiab paub cov neeg tawv dawb es tus niam saib tus txiv rau nqi thiab zoo li lub taub hau txiv.  Luag yeej hwm luag tus txiv thiab tsis pub kom lwm tus thuam los yog hais lus saib tsis taus li.  Luag yeej saib nws li tus txiv neej tiag tiag. 20.   Qhov no yog ib qho uas peb cov tub ntxhais yuav tau tig xav thiab pauv los mus coj kom tau tus cwj pwm no. 

            Cov tub yuav tsum coj li nws yog ib tug txiv neej thiab cov ntxhais los yuav tsum coj kom zoo li nws yog ib tug poj niam tiag tiag.  Tus poj niam tshwj xeeb yog tus paub siab paub qis, tus pom qhov phem qhov zoo, tus zam tau txim rau lwm tus, thiab tus saib nws tus txiv, nws tsev neeg, thiab nws tej kwv tij neej tsa muaj nuj nqis.  21.  Muab tham mus tham los ces tsis hais txheej niam no los yog txheej thaud, cov tub cov ntxhais txhua tus yeej muaj lub hwv tsam ib yam tsuas yog nyias nyob nyias ib lub ntuj lawm xwb. 

            Li no, peb Hmoob thiaj hais tias “nyob luag ntuj ces yuav yoog lug txuj, nyob luag teb ces yuas yoog luag ci.” Txhais tau hais tias koj nyob qhov twg koj yuav tsum pauv kom haum luag txoj cai ntawm lub teb chaws thiab lub lij ceeb uas koj nyob ntawd.  22.   Ua zoo dhau heev lawm los tsis zoo ib zaug, ua phem dhau heev lawm los yuav tsis taus.  Yog li yuav tsum xyaum coj kom ob tog yuav tau xwb, sawv daws thiaj li yuav nyob tau ib lub ntuj thiab koom tau ib lub tsev. 

            Thaum kawg no, kuv kuj pom tau hais tias tsis hais kuv cov tub cov ntxhais los yog lwm tus li, txhua tus yeej pauv lawm ntau.  Tub los kuj coj tsis zoo li tub lawm hos ntxhais los yeej coj tsis zoo li ntxhais lawm.  23.   Ib txhia tub ces cia li nyoo poj niam, mus ua ywj poj niam lawm li yam tsis nco txog tias yus muaj hwj chim li lawm. Ib txhia ntxhais los cia li muab tus txiv saib tsis rau nqi li lawm, lam tau lam hais lus rau tus txiv yam tsis nco qab txog tias phem zoo los nws yog lub taub hau txiv lawm.   

            Muab xav los kuj ua rau kuv tu siab thiab txhawj txog tej me nyuam lub neej tom ntej hais tias ua no ne thaum tsis muaj peb lawm nej yuav zoo li cas?  24.   Puas yuav muaj ib tug tseem yuav los tuav tus cwj pwm Hmoob thiab coj li Hmoob lawm? Ua no ne peb cov tub puas tseem yuav tuav lub hwj chim tias yus yog txiv neej los cia li yuav nyo hau rau poj niam lawm xwb?  Cov ntxhais puas yuav muaj kev hwm cov tub li lawv yog txiv neej lawm los yog yuav muab lawv saib sib txig los sis qis dua yus thiab?  Lub hwj chim txawv ntawm tub ntxhais no yuav pauv deb npaum li cas yog zoo li niaj hnub niam no xwb? 


Tus sau: Xib Fwb Cua Lis


Tus hais:  Lauj Vam Txoov, AR

TUS TXIV NEEJ HMOOB MUS KW TAW 5.800KM RAU PAKISTAN

Yuam kev poob zoo rau puag tebchaws Pakistan tau ob lub xyoo txog thaum kawg nom tswv Nyablaj tau mus tos Vwj Zaj Pov rov los pom nws poj niam tub se.Vwj Zaj Pov tham ntshai rwg rau cov tub xov xwm Dan Tri txog nws txoj kev mus ua zog deb tsev rau sab Suav teb. Nws tham li no: "Kuv poj niam nws sawv ntxov ua mov kuam rau peb tsev neeg thiab muab tej qub khaub ncaws tsem thiab muab ntim rau hauv hnab npaj rau leej txiv mus ua zog kev deb ua ntej uas nws yuav mus teb. Cov nrog mus ua zog rau Suav teb yog Naj Lis, Twm Lis, Tsua Li nrog qee leej hauv zos thiab.  

Hồi ức kinh hoàng của người Mông lưu lạc sang Pakistan
Lub tsho uas cov tub rog Pakistan pub rau nws tiv no

Thaum 10 sij sawv ntxov, 3 lub tshev cav thauj lawv 5 leeg hauv lawv lub zos Lũng Lầu, Khau Vai nkag zuj zis  “li qwj” mus lawm. Txog ntawm lub moos Mèo Vạc, Zaj Pov lawv ntsib tus txiv neeg lub npe hu Yias Vwj nyob zos (Lũng Pù) thiab coj lawv nyiag kev mus rau Suav teb. Hauv pab ntawd muaj Muas Vaj, nyob Yias Vwj lub zos kuj mus ua zog rau tom Suav thiab. Thaum yuav tsaus ntuj, lawv mus txog ntawm zos Sơn Vĩ, Mèo Vạc, ntawm ciam teb Suav.

Zaj Pov piav: "Yuav kom hla tau teb chaws Yias Vwj coj peb nkag hav zoov, nkag hav fab kom tub rog zov ciam teb txhob pom. Thaum muab sawvdaws cob rau los pav tag Yias Vwj sawv cev sawvdaws txais ib leeg li yog 10.000.000VND nyiaj tias pab coj los rau tsev neeg, thiab hais ntxiv tias qhov no tsuag yog ib qho me me ua ntej xwb, rau rau siab ua hauj lwm haj yam yuav tau ntau dua thiab. Sawvdaws puav leej zoo siab tias poj niam menyuam tom tsev yuav tau nyiaj". 
Thaum sawvdaws ntxee kiag rau sab Suav yog thaum uas ntuj tsaus zuag, lawv mus txog ntawd twb muaj ib lub tsheb tos rawv ntawd thauj lawv mus rau tom chaw ua zog.
Lub tsheb mus ploj ntais rau hauv nruab hmo ntuj tsuag hnov cua nrov xwb, Zaj Pov kuj tsis paub xyov yus tab tom nyob qhov twg, mus mus ces ho pom nroog loj thiab teeb ci ntsha ho pom tej tsev loj loj thiab zoo zoo nkauj. Tseb mus tsheej hnub tsheej hmo tsis so li, thaum tshaib ces zoo li "cov neeg raug txim" lam noj tuav tshaib saum tsheb xwb.
Plaub hnub tom qab, tsheb res rau ntawm ntug zoov ntawm ib lub tuam txhab. Ntawm no, Zaj Pov thiab ntau tus kuj tau txais tos chaw nyob chaw noj, koom nrog sawvdaws. Ib ncig ntawm tej yog cov neeg tab tom ua hauj lwm.
Thaum no, sawvdaws mam paub tias txoj hauj lwm uas lawm ua tsis yog mus ywg tsawb ib hnub 70 daim nyiam suav li Yias Vwj hais tseg lawm lauj. Txhua hnub Zaj Pov nrog rau sawvdaws yuav tau mus cog ntoo, ywg ntoo txawm thaum tshav ntuj hnub ntseg kub npaum cas los tsis tau so li, nyiaj tseem twb tsis tau ib nrab li qhov hais tseg. 
Txawm hauj lwm hnav los pab Hmoob no kuj rau siab ntso ua hauj lwm, rau Zaj Pov mas txoj hauj lwm no tseem sib tshaj nws niaj hnub mus ua teb tom tej roob zeb. Qhov uas ua rau Zaj Pov kub siab lus ua hauj lwm mas yog vam hais tias yuav khwv tau nyiaj ntau los pab lub cua lub yig, yuav khaub ncaws tshiab rau poj niam menyuam thiab txhim tsa lub neej.

Hồi ức kinh hoàng của người Mông lưu lạc sang Pakistan
Zaj Pov rov los tsev ua hauj lwm li ib txwm
Ib hlis tom qab, ib txhia neeg tom zos kuj tuaj ua zog ib yam. Zaj Pov pom cov neeg yus paub, nws zoo siab heev thiab nrog lawm tham thiab nug txog tsev neeg.  
"Tos nco xwb kuv yoob lawm vim mag ib teg  tom qab tuaj ua raug kuv vau rau hauv av. Kuv twb tsis tau sawv tau ces niag tub nqe (ib tug ntawm cov tub qhe uas los pav ntiav zov cov neeg) pas muab kuv nplawm tag nplawm ntxiv. Kuv ntshai dhau lawm kuv txhos cog thov tiamsis nws yeej tsis tso, haj tseem ntaus ntxiv. Lub sijhawm no tsis muaj leej twg muaj cuab kav cheem nws txoj niag kev phem txiaj ntsha. Txog thaum kuv ib ce ntshuab tag, ib ce mob ntsoog tas nws mam hu ib co los muab 5 leeg i ntaus ib yam". Zaj Pov piav ua ib ces tshee ntu.
Zaj Pov xav tias, ntshe luag xav tias Zaj Pov yuav nrhiav kev coj sawvdaws khiav tawm, vim li ntawd thiaj mag ntaus hnyav ua luaj. Ob peb hnub tom qab ntawd, yeej paub hais tias yuav mag ntaus txhua lub sijhawm yog tsis ua zoo. Sawvdaws yuav tau siv zog ua hauj lwm txhua hnub txawm sab los tsis so li, tsam luag pom ces ho mag ntaus lim hiam ntxiv.
Nyiaj tsis tau ntxiv lawm. pab Hmoob no txiav txim siab khiav tawm lub "tub tuag teb no".
Tsis sab laj, tsis muaj kom tseg dabtsi, thaum ntuj tsaus kiag xwb, pib khiav tawm, txoj kev kuj tsis muaj dabtsi nyuaj heev.

Khiav tawm taug kev ib hnub ntau twb tsis pom ib tus neeg li, tsuag hav zoov thiab hav fab xwb. Hnub thib ob mam li pom ib lub zos muaj neeg coob tsawv, muaj ntau yim neeg. Txhua tus puav leej sab qaug zog zis leej twg los tshaib plab vim li ntawd thaum pom neeg, sawvdaws puav leej zoo siab thiab sib faib mus  thov mov noj.
Zaj Pov piav: "Peb taug kev rau txhua qhov thiab thov mov noj ib ncig ntawd, ntsib leej twg siab zoo ces pub rau peb noj. Tiamsis vim tshaib dhau lawm thiaj tseem yuav tau thov noj ntxiv. Peb yog Hmoob Nyablaj, peb yog neeg zoo, vim li no txawm yuav tshaib npaum twg los yuav tsis mus ua tub sab los yog tuav txhav noj kom nyob taus".

Raws li Zaj Pov, muaj tej zaug nws "taug kev" ob hnub twb tsis pom ib tus neeg, plab tshaib quaj qim qoom thiaj yuav tau nce mus de luag tej txiv hmab txiv ntoo ntawm tej ntug ke thiab de nplooj noj taug kev.

Taug kev mus tau ib lub hlis ces muab lawv faib ua ob pab nrhiav kev rov mus tsev. Pab uas nrog Pov yog Naj Lis thiab Muas Vaj, ob tus no yog nws dab luag thiab nws txiv hluas. Txawm faib ua ob pab mus poob zoo rau luag tebchaws lawm los sawvdaws tseem ntshaw rwg kom rov tau sib ntsib.
Pab tom qab yog Twm Lis, Tsua Lis thiab ib tus uas nyob hauv Khau Vai; kwv lam li ib hlis tom qab, 3 tug no raug tub ceev xwm Suav nteg kaw tau 3 hlis 20 hnub, tom qab ntawm muab cob rau tub ceev xwm Lang Son, Nyablaj.

Hos Pov lawv ces, thaum tab tom mus txog ib lub nroog muaj neeg coob coob, nws poob qab thiab plam nws tus dablaug thiab tus txiv hluas lawm. Tshuav ib nws ib leeg lawm xwb, txhua yam txawv heev tsis paub li, lus los txawv tag, mus txog twg los Pov pom zoo li raug luag ntiab tawm, raug luag taw tes zom zaws.
Taug kev mus tau kwv lam li 4 hlis ces Pov pom ib lub roob siab siab, nyob kiag ntawm nws hauv ntej. Nyob rau Ha Giang muaj roob siab ntau heev tiamsis tsis tau pom dua ib lub roob siab li no dau li; saum lub roob ntawd muab daus xib daus npu nram taw roob ti nkaus saum ncov roob.
Hla dhau lub roob siab siab ntawd, Zaj Pov ho ceeb vim ho ntsib dua tej yam txawv li, kev coj noj coj ua, tej yam uas nws tsis tau pom dua li. Tebchaws ntawm cov poj niam hnav ib daim tiab khuan ntawm ib sab xwb pwg. Cov neeg no zoo heev, pom leej twg tshaib los lawv yeej pub rau noj. 

Duab piv txog
Zaj Pov yeej xav tsis txog hais tias nws twb mus tsheej txhiab km thiab tshwm rau India. Thaum taug kev, nws kuj tau txais kev pab ntau los ntawm coj neeg tebchaws hauj sam. Cov neeg ntawm tej ntug kev pom Zaj Pov khaub hlab dhau lawv ho pub khaub ncaws rau nws hnav. Zaj Pov piav tias, nws tseem mus dhau lub tebchaws Kashmir. Tseem muaj neeg muab nyiaj pub rau nws siv, tsuag hais tias yog nyiaj Kashmir. Tebchaws ntawm cov poj niam yuav tawm mus sab nraud yuav tau muab phuam npog tau hau thiab ntsej muag.
Thiab nyob rau tebchaws ntawd Zaj Pov tseem pom muaj tsheb Tankcar, tej tsheb tub rog loj loj uas nws pom nyob saum tivi xwb thiab tsheej pab tub rog nqa phom li phom lawv tab tom xyaum ua rog.
"Txhua hmo, kuv tsuag ntsia lub hli thiab paub caij nyoog xwb. Kuv mus tau ib xyoos ntau ces tshwm rau techaws Pakistan thiab raug nteg kawm rau ntawm no mus txog thaum 5 hlis 11 thiab tau cawm rov los rau Nyablaj teb". - Zaj Pov Vwj (Vwj Zaj Pov) piav.
(Tseem tshuav ntxiv)

NKAWM ROOB MIS NYOB QUAN BA, HA GIANG

Nkawm roob Kab Puam (roob mis ntxhais quam ntuj)
 Lub roob mis nyob ntawm txoj kev 4C hauv lub moos Kab Puam (Quản Bạ) nyob quas lub xeev Huj Yaj (Hà Giang) li 40km lawm yav qaum teb, nyob ze ze ciam teb Suav thiab Nyablaj. Roob mis nws muaj ob lub roob nyob ua ib ke zoo ib yam li tus poj niam ob lub mis. Tebchaws no ib txhia hu ua "ROOB NKAWM" los yog "ROOB MIS NKAUJ QAUM NTUJ". Ob lub roob no yog ib qho chaw uas cov neeg ncig tebchaws nyiam mus ncig  saib nws qhov kev zoo nkauj uas xav tsis thoob li thiab neeg mus dhau mas lawv nyiam nres ntsia thiab thaij duab qhov kev zoo nkauj no.


Nkawm roob thaij deb (niam nkauj ntsuab ob lub mis)

Luag piav dab neeg hais tias; "thaum ub muaj ib tus tub hluas Hmoob nws zoo nraug heev thiab txawj txawj ntshuab ncas heev. Nws lub suab ncas nrov tau kho siab zim li tej me kab me noog quaj, tej thaum nrov tau tu siab tshaj plaws. tej thaum nrov ib yam tug dej tom kwj ha ntws, tej thaum li cua ntsuab  hmo ntuj, tej thaum rov nta yees mus thoob txhua qhov thiab rov tau mus deb, deb zuj zus mus li. Nyob saum qaum ntuj muaj ib tus ntxhais qaum ntuj hu ua Paj Txiv Duaj nws zoo nkauj tshaj plaws li, nws lub cev ntag ntsug dawb mos yam li daus te dawb, nws daim di ncauj zoo tam li paj txiv duaj tawg thaum caij ntuj tshiab ntsw qab ntxiag, nws ob lub ncov plu dawb mos ntshiv ntshav ib yam li lub me paj ntshua nplaim tawg tshiab thiab nws lub ces yiag txias li mos sias ntsej muag nyias ntsais npaum nplooj qeeb.

Lub nrooog Kab Puam 
Muaj ib hnub tus ntxhais qaum ntuj thiaj hnov tus nraug Hmoob lub suab ncas ces nws thiaj nyiag ya nrog huab nrog cua los rau hauv ntiajteb thiab los nrhiav tus nraug Hmoob. Thaum nws los nrhiav tau nkawd cia li sib nyiam thiab sib hlub ces nws tsis rov mus saum ntuj lawm. Nkawd sib yuav thiab nkawd yug tau ib tus me tub ntxim hlub heev. Muaj ib hnub yawm saub thiab paub hais tias tus ntxhais no tau nyiag kev khiav los hauv ntiajteb lawm, yawm saub thiaj tso tub txib los ntes tub ntxhais rov mus saum ntuj, tus ntxhais ncaim tsis tau nws cov txiv tub nws quav thov kom cia nws nrog nws cov txiv tub nyob tiamsis tsis muaj twg quav ntsej txog nws tej lus thov li, txog thaum kawg nws txhawj tsam leej txiv tu tsis tau tus me nyuam loj nws thiaj tseg nws ob lub mis cia rau tus menyuam tau noj kom nws loj hlob tiav txiv. Tom qab no tus menyuam noj loj hlob tiav txiv thiab ib  ntev mus ces cia li ciaj ua ob lub roob li tam sim no. Ib txhia tseem tias twb yog li es niaj hnub no nyob rau ntawm lub tebchaws kab puam no huab cua laj ntxiag zoo heev, tej tub tej ntxhais tebchaws no los zoo nkauj zoo nraug thiab tej txiv hmab txiv ntoo, txiv duaj txiv khawb los txi ncw thiab qab zib dua li lwm qhov chaw. Hais tias leej niam lub kuas muag dhau mus ua tus tej dej ntws laj siab zim los yug tej qoob loo thiab nroj tsuag xyoob ntoo zoo mog nyuj nyoos ntsuab xwb xiab. Leej twg mus dhau no los xav tsis thoob li.

Hmoob tej pob kws