zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
NRHIAV KEV KAJ SIAB - NCIG UA SI LOMZEM

Chaw ua si yog chaw kajsiab, tsis muaj ib yam twg yuav los pauv tau txoj kev lomzem thiab txoj kev zoo siab. Vim tias txoj kev zoo siab, kajsiab ntawv muaj nyob nrog tej kev lomzem tsis yog hais tias nws cim civ muaj txoj kev kajsiab thiab kev lomzem, yog peb xav muaj txoj kev lomzem nrog rau kev kajsiab peb yuav tsum tau mus nrhiav thiab tau mus caum thiaj yuav ntsib txoj kev kajsiab ntawm.