zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Ncig Da Nang, Vietnam


NCIG NROOG DA NANG

Nroog Đà Nẵng yav hmo ntuj.

Da Nang yog ib lub nroog uas nyob ze ntug hiav txwv. Lub nroog no yog ib lub nroog muaj kev lag luam loj tshaj nyob rau nrub nrab teb. Lub nrog no muaj neeg coob thiab yog ib lub nroog uas muaj kev ua si lom zem kawg li.

Hauv lub nroog no nyob ncig ntug dej hiav txwv zoo nkauj heev. Lub nroog Da Nang yog ib lub nroog zoo ua si heev yog tuaj txog Nyablaj teb tsim nyog saib kawg, lub nyog kum muaj tej pas dej zoo nkauj, muaj tej tus choj ntev zoo nkauj thiab zoo saib kawg nkaus. Yog peb mus saib tus choj no thaum yav tsa tuj mas kuv ntseeg tias yuav ua rau nej nyiam thiab muaj kev xyiv fab thiab kaj siab lug.

Tsis tag li ntawm xwb lub nrog ntawm nyob teb chaws Nyablaj teb no lawv tau hu rau nws ib lub npe tias "  LUB NROOG NYOB CIAJ SIA  ". Vim yog nws yog lub nrog nyob tau huv siab si dua txhua lub nrog hauv teb chaws Nyablaj. Tsis tag li xwb lub nroog no kum yog ib lub nroog uas muaj tibneeg tuaj mus ncig ua si coob heev li, vim nws yeej yog ib nroog ua si rau sawvdaws  zoo nkauj heev li.

Ntug dej hiav txwv Da Nang
Yog leejtwg xav tuaj mus nrog peb hmongtours ncig ua si.
  Hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Yog nej nyob mekas hu: (01184)979655751
2. Yog nyob lwm qhov hu: (0084)964823343
3. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
4. Email: hmongtours@gmail.com
5. Chaw nyob: No.19 Hang Bac,Hoan Kiem,Hanoi
https://www.facebook.com/pg/hmongtours/shop/?ref=page_internal