zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Sapa chaw kajsiab

Daim duab qhia tej chaw mus uasi ntawm Sapa

Sapa yog ib qho chaw zoo dua ntais ntawm Nyablaj yav qaum teb, nws muaj txhua yam zoo tau rau peb xws li: So lam hlwb nrhiav kev kaj siab ( muaj cov resort 5 stars zoo), muaj( mus nce roob Fansipan, Lao Chai, Ta Van) rau txhua tus uas nyiam nrhiav tej yam tshiab. Thiab muaj( cov tsev homestay nyob rau Ta Van, Ta Phin,…) rau txhua tus ua nyiam muaj kev hloov pauv tshiab nyob rau tej qhov chaw uas yus ib txwm tsis tau nyob dua li.
Tojsiab Sapa thaum hnub tuaj.

Lawv hais tias Sapa ces yog ib qho chaw tshwjxeeb rau cov uas nyiam nrhiav kev hloov pauv tshiab mus sim: Yog koj yog ib tus neeg li ntawm, nyiam nrhiav tej kev hloov tshiab los sis xav kom tau nyob ywj siab thiab nyob nrug deb ntawm tej tib neeg coob coob uas niaj hnub ua rau koj muaj kev ntxhov siab, mas qhov chaw no yuav yog ib qho chaw zoo heev rau koj tuaj mus ncig.

Lub nroog Sapa thaum sawv ntxov.

TSIS TAG LI XWB: Sapa tseem muaj tej kev ua si lomzem nyob rau hauv thiab, tej kev ua si ntawm yog:
-         Muaj lub khw kev hlub thiab tej tub ntxhais hluas ua yeeb yam.
-         Muaj txoj kev mus rau txhua tus mus taw( tsis pub caij tsheb) muag khoom: muag tej paj ntaub uas zoo nkauj heev.
-         Thiab thaum yav tsaus ntuj tseem muaj snow poob saum ntuj los tau zoo heev li. Thaum ko yog koj mus ncig ua si mas yuav zoo tiag tiag li muaj teb teeb ci liab vog ntawm tej tsev tuaj ua rau liab ntsuab liab ntsuab mas zoo  tiag tiag, tsis tag li thaum ko yog koj tseem mus zaum noj khoom, noj tej qaij txhiab los sis mus ncig ua si raws lub pas dej nyob ntawm ko mas yuav ua rau koj tau txais kev zoo siab thiab kaj siab.

 
Sapa thaum hnub yuav poob qhov.

SAPA MUAJ NTAU YAM YUAV UA RAU PEB NYIAM HEEV LI:
Tej yam ntawm yog:
-         Tej roob hav uas zoo nkauj heev tsis muaj qhov twg muaj thiab yuav zoo npaum li ntawm, peb hais tau tias Sapa yeej yog qhov chaw zoo dua ntais Nyablaj yav qaum teb.
-         Tsis tag li xwb tej huab cua uas Sapa muaj ntawm nws laj ntxiag ntsim siab, thaum yus nyob ua rau yus kaj siab lug.Yog muaj leejtwg xav tuaj mus nrog peb hmongtour ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:

1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343. 
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.