zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
SAPA


Yog tias koj yog ib tus neeg nyiam ncig teb chaws, xav ncig tojroob hauv pes kuv ntseeg tias SAPA yuav yog ib qhov chaw uas zoo heev yuav pab tau koj.
Tsis tag li SAPA kum muaj tej toj roob hauv pes rau koj nce mus ua si, muaj chaw dai hlua yus caij lub roob no ya mus rau lub roob tid thiab nws tseem muaj tej kev lomzem ntau yam xws li ua yeebyam xeev cev. Muaj tejtub tejntxhais zoo zoo nkauj tuaj mus seev cev rau sawv daws saib mas lomzem kawg nkaus.


LAI CHÂU


Tsis tsaus ntseeg li vim tias qhov chaw ncig ua si tseem tshiab heev li thiab yog  ib qhov chaw mas zoo nkauj kawg nkaus. Nyob tau kho siab khuav,cua tuaj laj ntxiag thiab tojroob hauv pes mas ntsuab xwb xiab nyob tau kho siab khuav li tiag os lawv. Tsis tag li xwb qhov chaw ntawm tsawm yog ib qhov chaw zoo zoo uas muaj peb cov hmoob nyob rau hauv xwb, thaum nej mus ncig txog hauv thajchaw ntawm yog nej so noj su nej tsem tau noj peb hmoob tej zaub ob siab qab iab zias rau nrub siab mas laj siab tiag tiag li luj.MỘC CHÂUNws yog ib qhov chaw nyob tau zoo nkauj tsawv dua li txhua qhov chaw vim nws muaj tej tooj roob tshuaj yej ntsuab xiab nyob rau saum tej roob hos nram tej tiaj zog mas muaj tsheej hav paj liab, daj, dawb tawg tau zoo nkauj kawg nkaus. Thaum peb mus txog ntawm thajchaw ntawm hnov tej me ntsiab paj tsw qab cuag li tej tshuaj tsw qab xwb thiab nws tseem muaj tej me npauj npaim ya los ntsauv paj ua npo ntws tau zoo saib kawg nkaus li tiag.
HÀ NỘI


Thaum nej hnov txog lub npe Hanoi no kuv ntseeg tias tej zaum nej yeej tau hnov dua tau paub dua lawm, vim nws yog nyab laj lub nrog uas loj dua ntais xab qaum teb thiab hu tau tias yog lub nrog nyob hauv plawv ntawm txhua lub, qhov uas kuv yuav hais no yog kuv xav qhia kom nej paub txog tej kev ua si, kev noj haus lossis txhua yam kev lomzem thiab tej yam muaj nyob rau hauv lub nrog uas nej tsis tau pom. Nws muaj tej yam xws li:
- Kev noj haus ntau yam qab heev.
- Mus ncig pas dej uas yog lawv hu tias pas dej ntag.
- Mus ncig Nyablaj 36 lub qub zos thaum ub los.
- Thiab nws tseem muaj ntau yam ntxiv...


NINH BÌNH


Ces nws yog ib qho chaw ncig ua si nws kum muaj ntau yam nyob rau hauv, muaj tej koog pov txwv, peb tau mus ncig raws ntuj dej ntawm tej koog pov txwv mas zoo nkauj heev li. Tsis tag li xwb peb tseem tau mus saib tej qhov tsau, tej lub chaw uas zoo nkauj kawg li peb tsis tau pom dua nyob rau thaj chaw ntawm.


HẠ LONG BAYHaLong Bay yog teb chaw Nyablaj ib lub qhov chaw uas zoo nkauj tshaj plaws, vim nws muaj tej roob zeb, roob tsuas uas nws ib tswm nyob puag thaum ub los lawm mas zoo nkauj heev thiab tseem muaj tej qhov tsua zoo nkauj heev, zoo tau tsim nyog peb mus saib kawg li.
Tsis tag li ntawm xwb nws tseem muaj ntau yam uas peb hais tsis txog, tiamsis peb ntseeg tias yog thaum nej tau tuaj txog qhov muag tau pom lawm mas yuav ua rau nej tsaus siab, vim nws yog qhov chaw uas zoo tiag tiag li. Nws nyob rau Nyablaj qaum teb.
ĐÀ NẴNG


Yog ib qhov chaw uas zoo nkauj thiab nyob tau huv dua huv tib si txhua lub nrog nyob teb chaws Nyablaj huv tibsi, tsis tag li xwb nws tseem muaj tej ntug dej hiav txwv zoo nkauj heev, rau peb tau mus ncig ua si thiab dadej hiav txwv huv tib si, vim tej ntug dej huv xwb xib ntsuab xiab xwb.
Hos thaum yav hmo ntuj mas nws kum zoo nkauj kawg li thiab rau qhov yuav muaj tej kev ua si kev lomzem rau yav hmo ntuj. Lawv muaj tej qhov chaw ncig mas zoo tiag tiag li, ua rau yus lub siab mas nyob kaj lug hos kev xyiv fab mas tsis txawj tag li.HỒ CHÍ MINHHCM city nws kum yog teb chaws Nyablaj ib qhov chaw uas zoo ncig uasi thiab ntsim saib kawg nkaus, tsawm tias hnov luag piav dhau xwb los twb ua rau yus xav xav mus saib kiag lawm xwb.
Vim nws yog ib lub nrog loj nyob rau nyab laj qab teb, hauv lub nroog ko mas lomzem sauv npo li, peb yuav tau mus nrig saib tej yam li no:

- Ncig saib lub tsev Dinh Thong Nhat (Presidential Palace). Lub tsev no yog thaum ub Fabkis ua xyoo 1868 rau Fabkis tus nom loj uas kav tebchaws Vietnam nyob, tom qab no yog Mekas tus nom nyob thiab no cia rau neeg saib lawm xwb.
- Tsuas ntxiv peb mus saib lub Museum tsov rog loj tshaj nyob Ho Chi Minh.
- Saib qhov no tag mus noj sus, noj sus tag mus saib lub Teev Hawm (Church) uas qub tshaj plaws es thaum ub yog Fabkis ua xyoo 1877.
- Saib qhov ntawd tag hla sab tid ces yog lub chaw xa ntawv qub tshaj plaws thaum ub Fabkis ua thaum xyoo 1886 saib ob qho no tag ces los mus ncig lub khw Ben Thanh uas puas thaum ua ntej Fabkis tuaj kav Vietnam lawm.


MŨI NÉMui Ne yog ib lub chaw zoo nkauj nyob kiag ntawm ntug hiav txwv, zoo mus ncig ua si kawg nkaus li qhov ntawm ntug hiav txwv ntawm muaj tej roob xaub zeb liab, nyob ze ntawm ko kum muaj lub xeev Nha Trang los kum muaj tej xuab zeb dawb rau peb saib ntxiv dhau qhov ntawm peb kum tau mus saib ib tus dej hu ua Tim Tswv zoo nkauj kawg li thiab peb ntseeg tias thaum nej tau saib tej no tag yuav ua rau nej tau txais txoj kev kajsiab thiab zoo siab heev rau tej uas nej tau pom.
Yog muaj leejtwg xav tuaj mus nrog peb hmongtours ncig saib teb chaws hu nrhiav peb raws li nram qab no, ua tsaug.Hu nrhiav peb li nram no:
1. Yog nej nyob mekas hu: (01184)979655751
2. Yog nyob lwm qhov hu: (0084)964823343
3. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
4. Email: hmongtours@gmail.com
5. Chaw nyob: No.19 Hang Bac,Hoan Kiem,Hanoi