zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HMOOB NYABLAJ LUB NEEJ - HMONG VIETNAM 2013

Khw Kev Hlub Nyob Nyablaj (Love Market In Vietnam)


Piv txog
Sapa yog ib lub chaw uas txhua haiv neeg nyob qab ntuj khwb paub txog. Sapa yob ib lub chaw uas cov neeg txawv tebchaws thiab hauv lub tebchaws Vietnam los xav mus saib tas li. Nyob rau hauv lub nroog Sapa muaj lub khw kev hlub nyob rau lub hauv nroog Sapa, Vietnam qaum teb kuj yog ib lub uas sawvdaws paub txog coob heev. Lub khw no nws muaj ob zaug. Lub khw no tsis yog rau cov Hmoob xwb, tseem yog rau cov Co tibsi thiab. Lub khwv no ib lub lim tiam no muaj ib zaug xwb. Lub khw no nyob kiag hauv lub nroog Sapa lub xeev Lao Cai ntawm Vietnam qaum teb.

Nkauj nraug
Lub khw no ib lub li tiam muaj rau hmo Satuday thiab Sunday. Hmo Satuday yog rau cov Hmoob tuaj. Hos hmo Sunday yog cov co. Khw kev hlub no tsis yog tuaj muag khoom nkaus xwb. Muag khoom nws yog ib qho me me xwb, tseem ceeb yog cov hluas tub hluas ntxhais tuaj nrhiav khub los yog tuaj sib ntsib rau hmo no.

Tawg qeej thiab dhia kaus
Cov tub uas txawj txawj tshuab qeej ces lawv tuaj tawg qeej rau cov ntxhais saib, cov ntxhais uas txawj txawj dhia kaus lawv tuaj dhia kaus rau cov tub thiab sawvdaws saib. Thaum lawv dhia dhia li no ib chim ces cov tub los tawg qeej ces cov ntxhais txawm los dhia kaus caum qab. Lawv tuaj tuaj dhia li no ntau zaug lawv sib ncawg lawm ces lawv sib tham ces ua tus hlub. Ib txhia lawv twb muaj lawm los lawv tseem tuaj, vim lawv yuav teem tuaj mus ntsib lawv me nplooj siab tus neeg uas lawv nco nco. Qhov no yog ib qho uas peb cov tub ntxhais hluas Hmoob nyiam tuaj rau Hmo no heev.

Nyob li ntawm cov Co los ib yam. Lawv mas lawv ho tsis tawg qeej, tiamsis lawv tuaj sib lwv hu nkauj. Qhov ntsiab lus kuj yog tuaj nrhiav khub ib yam nkaus. Lawv kuj sib teem ib yam Hmoob thiab. 

Cov Co

Yog koj tuaj mus ncig rau tebchaws no koj txhob Hnov qab mus ncaj rau ob hmos no. Koj yuav pom neej deb neeg ze, tej neeg txawv tebchaws uas tuaj ncig rau Sapa sawvdaws sawv puag ncig peb cov hluas tub hluas ntxhais Hmoob no. Hmo no kuj yog ib hmo uas lom zem rau sawvdaws kawg thiab, yog koj tseem tsis tau muaj tus xav nrhiav tus mas yog ib qhov chaw zoo rau koj ib yam.
Sib dhia


Tswv Yim Hais Lus Nrog Cov Neeg DagDuab piv txog

Nyob rau tebchaws Vietnam ntawm tej chaw ua si, tej khw, tej tshav tsheb thaib hauv tej nroog thaum twg yus mus taug kev yuav tau ceev faj muaj neeg coob txawj dag heev. Thaum lawv nug kiag yus yog yus yog neeg tuaj deb tuaj ces lawv yuav nrhiav tswv yim dag yus thiab khuj yus li nyiaj vim li no yus yuav tsum ntse me ntsis. Yog lawv nug yus yuav tau hais tias yus tuaj saib yus cov txheeb ze nyob tebchaws ntawd los yog ze ntawd mas lawv thiaj tsis khuj yus los ua phem rau yus. Piv li koj mus txog Halong Bay ces koj tias koj tuaj kwv tij tom Hanoi es koj tuaj mus ua si thaib xwb. Los yog yuav kom tso siab tau mas coj tej tus neeg uas koj paub nrog koj mus. Ua no mas luag yuav tsis ua phem rau yus.

Duab Halong Bay

Thaum xyoo 2011 muaj ib co Hmoob nyob tos Laos tuaj mus ncig es mus rau Halong Bay lawv coj ib tus Hmoob nrog lawv mus es lawv thiaj tsis mag khuj nyiaj ntau. Tsis li ntawd ces lawv yuav mag nhau heev. Txhua zaug mus txog qhov twg luag twb nug hais tias puas yog neeg Vietnam, hais tias tsis yog. Luag nug tias ua li puas muaj neeg Vietnam nrog. Yog tsis muaj mas ntshe luag yuav haj yam yuav ua phem rau os. Vim li no yuav tau ceev faj. Tej no tsis yog ua rau neeg txawv tebchaws, tsis yog ua rau Hmoob tiamsis yog rau txhua tus os. Yuav tau ceev faj.

NYABLAJ NTAUS TUS HMOOB TSAV TSHEB


Nroog Hanoi
Ntawm no yog ib qho xov xwm ntawm ib tus kwv tij Hmoob uas tuaj hauv Facebook nws lub npe huav Facebook hu tias “Jacky DY” nws sau rau kuv hnub tim 15/7/2013. Nws hais txog  lawv lub campany xa ib co neeg tuaj mus ncig nyob rau peb tebchaws Vietnam, thiab muaj teem rau lawv cov neeg. Nram qab no yog lawv cov lus uas lawv tau tham qhia kuv. Kuv muab nws cov lus tham tso kiag nram qab no rau nej tau pom os mog.

09:46
Nyob zoo tus kwv tij pov xyooj, kuv xav nug koj tias peb muaj ib lub tsheb ua yog tuaj hau peb lub travel company tuaj rau nyab laj teb ua yam raug cai lij choj, hau lub tseb ntawv thauj ib cov neeg txawv teb chaws ua yog cov neeg tawv dawb, thaum lawv tuaj txog rau sab nyab laj teb ntawm koj, muaj ib cov neeg phem yuav yog cov neeg nyab laj, tau muab lub tsheb ntawv tos kev ntaus, ua rau tus tsav tsheb raug mob nyhav, nyob rau hau lub tsheb ntawv kuj muaj ib tus guide coj kev xws li yog tus nyab laj thiab, hais kom tus guide ntaw hu rau tub ceev xwm tab sis nws hu xwb tsis paub tias nws hais li cas li yog los tsis yog, tab sis kuj tsis muaj tub ceev xwm tuaj li, qho no koj paum tau li cas xav tau information los mam li muab tuaj rau nej saib, cas cov neeg nyab laj no yuav phem ua luaj, koj paub li cas no sim qhia seb tus kwv tij.

Duab Piv Txog
·  Thứ Hai
22:13
Yog lawm os. Nyablaj lub siab yeej zoo li ntawd. Tsis yog Nyablaj ua rau nej xwb, nyablaj ua rau nyablaj ib yam os lov. Es yuav tau ceev faj xwb os. Tiamsis yog nej muaj neeg tos nej tom no mas yuav tsis ua cas os lov. Thaum ntawd yog lam tau nej hu rau peb thiab, tiamsis tsis tsis sib paub thiab ne yom? Qhov tseem ceeb Nyablaj yeej tsis tshuam ncaj os mog. Yuav tau ceev faj xwb os lov.
·  Thứ Ba
09:47
kuv nkag siab, tab sis koj nyob rau sab koj ne peb puas muaj ib lub fws twg ua yuav hais tau lawv los kho peb tej xwm txheej tshwm sim mas koj hais na
·  Thứ Tư
·  17:54
Nej cov teeb meem ko tshwm sim qhov twg, thiab vim li cas thiaj tshwm sim? Nim no lawv hais li cas lawm mas lov?
·  Thứ Năm
·  10:16
Zoo siab rau koj sob lus nug, cia kuv mam li nug tus tub tsav tsheb seb yog thaj tsam qhov chaw twg tiag, kuj tsis paub tab sis rau li tus tub tsav tsheb hais mas, tuaj thaum yuav txog rau hau nroog ces cia li muaj ib lub tshe motobike khiav los tav hauv ntej xwb, nws tsis luam tab sis nws nyem kes rau ces cia li ntes thaiv kiag hauv ntej tham xov tooj, ib pliag xwb ces nyab laj tuaj coob heev li kwv yees ntawm 20-30 leej, cia li tuaj ua heev rau, nws lod kuj tsis paub lus nyab laj, ces lawv cia li kom nws nqis los sib tham, nws hais rau tus guide Vietnam tias kom hu tub ceev xwm tuaj los tsis hu, ces cia li rub nws mus ntau xwb, raug sab kawg, thaum ntaus tas, ces cia li khiav tas lawm xwb, tsis tas li ntawv peb los kuj tau ceeb toom rau Lao Embassydor nyob rau nyaj laj thaib nyab laj li Embassydor nyob Lao. ces Vietname Embassy kom peb sau ntawv mus rau lawv, tam sim no sau mus rau, peb tsis paub ntawv nyab laj ces lawv kuj tsis kam txais hais cov lus, thiab tej zaum tseem yuav tau com mus txhais ua lus nyablaj nawb, kuv mam li ho muab rau koj tom qab seb yog tshwm sim nyob rau lub nroog twg, zos twg, thaj chaw twg nawb·  Thứ Năm
17:24
Ua li os. Muaj dabtsi hais kom meeej mas lov. Kuv ntshai tsam tus guide ntawd nrog lawv koom tes xwb os. Vam tias yuav tsis muaj li ntawd os.

Saum ntej no yog cov teeb meem thiab cov lus uas nws thiab kuv siab tham tsis tau kho li. Vim li no sawvdaws yuav tau ua zoo ceev faj os mog. Yuav tau ua zoo saib thiab.


Tswvyim Yuav Tour Ncig Vietnam PheejyigCat Ba Island
     Nyob rau nim no kev mus ncig tebchaws Vietnam muaj ntau hom nqi heev. Piv li kev mus saib Halong Bay. Mus Halong Bay mas nws muaj ntau tus nqi heev. Piv li tias koj tuaj txog tebchaws no koj mam li yuav mas yog koj mus ntsib tau tej qhov uas muag pheejyig ces koj tau pheej yig, yog koj mus tau tej qhov kim ces koj tau tus nqi ki. Qee zaug kim thiab pheej yig los luag yeej coj koj mus ib lub nkoj thiab, piv li tias yog koj mus ncaj tej lub sijhawm ua lubchaw ntawd lawv tab tom yuav xa kom ntau npaum ko tus neeg mus rau lub nkoj ntawd li uas tau cog lus tseg lawm no mas txawm lawv muag pheej yig txog qhov tsis tau paj ntsig los lawv yuav muag, tej txhia lawv tseem ntxiv nyiaj rau thiab.
Tejchaws Muag pib

   Yog xav tau nqi pheej yig mas mus yuav saum Online pheej yig tshaj, yog yuav saum Online mas lawv ua tus nqi pheej yig tshaj. Tiamsis ib qho uas yuav tau ceev faj mas yog koj yuav saum online tej txhia yog thaum koj tuaj txog mas lawv kheev kom yus ntxiv ub ntxiv no. Txhais tau tias nws ho yuav kom yus ntxiv nyiaj qhov ub qhov no. Hos yog xav yuav pheej yig mas thaum koj nyob koj tebchaws koj twb yuav ua ntej saum online mas zoo tshaj, nws pheejyij tshaj.

     Nyob rau Vietnam mas txhua yam li, Hotel, Tour, thiab kev noj haus tej mas thaum koj txog chaw thiab Online mas thaum twg Onllne yeej pheej yig dua li uas koj mus kiag ntawm chaw yuav. Vim cov neeg Vietnam lawv tab tom siv zog rau sab kev muag Online.

Muab sib piv:

Yam xaiv yuav
Qhov Zoo
Qhov tsis zoo
Yuav online
Tau tus nqi pheej yig
Tsis tso siab, thiab kheev raug ntxiv nyiaj thaum tuaj txog, tus yus tsis zoo heev.
Mus ntawm chaw yuav
Tso siab, tsis raug ntxiv nqi kiag li, luag tu yus zoo dua.
Tus nqi kim zog

Hmoob Lub peb caug Loj Tshaj
Keeb Kwm

Peb tsoom Hmoob tau khiav mus thoob plaws qab ntuj, mus rua txhua qhov. Peb Hmoob lub hauv paus nyob Suav teb peb Hmoob swb rog rau suav, thiaj ua rau Hmoob khiav ua sab ua sua mus rau ub rau no. Thiab khiav mus rau txhua lub tebchaws, peb tsis paub tseem hais tias Hmoob lub 30 yog lub twg tiag. Tiamsis nyob li cov Hmoob feem coob yog nyob rau Suav muaj li 12.000.000 tus Hmoob, thiab Nyablaj teb tseem muaj li 1.200.000 tus thiab.

YouTube Video


25 lub zos hmoob cov hluas tuaj koom ua si ntawm lub zos Loojnyeej xyoo 2011

Đạo Viện, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hmoob lub sijhawm noj 30

    Tas nro ob pab Hmoob Suav thiab Nyablaj no lawv noj 1 lub 30, lawv yuav noj rau thaum lub 1 hlis no. Nyob li ntawm Hmoob Nyablaj lawv yuav noj rau thaum lub 1 hlis lub hli thoob qab ntuj yog lub 2 hlis txhua xyoo. Xyoo no tsoom Hmoob Nyablaj lawv yuav muaj ntau lub koom txoos uas yog Hmoob los sib sau ua ke. Hmoob Nyablaj ib txwm noj 30 tib hnub thiab tib lub sijhawm. Dhau li ntawd Hmoob Nyablaj muaj cov koom 30 uas hu hais tias "Hmoob Hauv Toj" cov no yog cov uas muaj Hmoob tuaj sib koom coob tshaj plaws. Thaum lawv tuaj no tus yuav ua dabtsi los muaj tas.

Hmoob Nyajlaj

     Cov hluas lawv tuaj nrhiav tus hlub, nrhiav poj niam nrhiav txiv. Thaum tuaj li no sawv daws tuaj ua ke no koj pom kuv kuv pom koj ces ho sib nyiam, tej txhia dhau kiag thaum 30 lawd lawv kuj sib yuav lawm los muaj thiab. Hos nyob li ib txhia ntawm tej thaj tsam, thaum lawv tuaj ua ke no cov tub tuaj pom cov hluas nkauj nyiam lawv cia li sib xyaum tuaj muab zij mus ua poj ua sev los kuj muaj.     Nyob li ib txhia neeg laus lawv tuaj ces lawv mus saib Hmoob tuaj dhia paj nruag, tuaj ntsib phoojywg, Tuaj hais kwv txhiaj, tuaj noj haus, tuaj dhia tes taw,tuaj dhia txhuj ci Hmoob. Ib txhia kuj coj khoom tuaj muag, ib txhia tuaj muag zaub muag mov. Tej txhia los kuj tuaj ua si lom zem, muab hais tus yuav ua dabtsi los muaj tas.

     Hmoob Nyablaj lawv kuj muaj kev lom zem kawg thiab.Yav tag los Hmoob kuj tsis tuaj koom ua ke luaj twg, tiamsis tau ob peb xyoo no lub neej kuj zoo lawm ntau, nyias kuj muaj nyias tseb motor tej, sawvdaws nyias taus nyias tuaj sib koom yam coob kawg li thiab. Nyob li xyoo no lawv tseem yuav ua zoo tshaj txhua xyoo tag los. Peb vam thiab cia siab hais tias yuav tau saib lawv ua yam zoo tshaj no.

Hmoob Vietnam Kev Ua Neej

Hmoob Muong Khuong, Laocai, noj 30
H’mong people are an important member in the community of ethnic minorities in Vietnam with about one million people, ranked 8th among 54 Vietnamese ethnics. They often occupy the upland areas, from 800-1500m above the sea level, mostly in the Northwest and a few in the central highland of Vietnam. You can easily spot them in Ha Giang, Lao Cai, Sa Pa, Lai Chau, Son La and several other provinces.
Hmoob Laocai
Hmoob Puam Huav

Cawv puam huav


Their language family is Hmon-Mien, yet the language is a non-written one. Hmong people have a very extraordinary culture that is still vividly seen today. The best time to visit the Hmong is during the Lunar New Year in late January or early February - when they would celebrate the 3-day Tet festival. During the festival, they often cheerfully blow “khèn” (their special woodwind instrument), play swings and other traditional games and sing in the large yard around the village.
Hmoob Yen Bai
Ib txhia paj ntau Hmoob

Hmoob Sapa

“Cướp vợ” (Stealing Wife) is another special H’mong’s custom: when a man loves a woman, he must ‘steal’ her in the darkest night and imprison her without food for 2-3 days; if the woman accepts to marry him, he will come to her family to ask for her parents’ permission.    


H’mong people believe that they have a common ancestor so they greatly value unity in their community. Several families gather into a cluster and has a leader responsible for common works. As for costumes, H’mong people usually wear their self-woven clothes made by linen, decorated with unique technique to express their strong ethnic characteristics. They drink corn, rice wine, smoking cigarettes using plow. Meanwhile, if you are a guest who is invited a self-loaded plow by a H’mong, you should take it as a friendly fondness.

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj Thaum Mus Vietnam
Nyob rau tebchaws Vietnam yog ib lub tebchaws uas zoo nkauj thiab zoo ncig heev li, muaj ntau thaj chaw zoo ua si heev. Tiamsis kev uas ncig hauv tebchaws Vietnam mas koj yuav tau paub nom tswv txoj cai thiab yuav tau paub neeg txoj cai thiab. Zaj no peb yuav sau txog neeg txoj cai tso, lwm zaj peb mam hais txog nom tswv.

Cov neeg Nyablaj no mas lawv txawj txawj dag li. Thaum koj taug kev yuav khoom noj ntawm tej ntug kev es koj tsis paub lawv lus ces lawv ntsia kiag koj yog neeg txawv tebchaws lawv txawm hais tus nqi siab siab rau koj. Thiab koj tsis paub es koj mus yuav khoom mas lawv muab tus nqi siab siab rau yus xwb. Yog tias koj coj ib tus neeg uas yog nyob hauv Vietnam nrog no mas koj tsis tshuam mag. Txawm mag los muaj tus ntawd ua tus hais.
Kuv ncog txog thaum i kuv coj kuv tus yawg laus Neej Yig thiab phauj nkawd uas nyob tim tebchaws Mekas tuaj mus tom Halong Bay thiab mus pw rau pem lub pov txwv Cat Ba Island. Thaum tag kis sawv ntxov yawg laus yuav noj ib lub cov ncuav Khaub Cij (ncuav khaub hlab) qhwv nqaij ntawm tej ntug kev, thaum wb mus txog thiab yuav tau 3 lub ib leeg lub, thaum yuav tag kuv nug tias "puag tsawg? Nws teb tias "ib lub 50 txhiab". (tus nqi tiag ib lub 10 txhiab). Kuv qw ib suab thiab nug tias "Dabtsi?" Nws tias "50 txhiab dua". Kuv tias "cas yuav kim ua luaj?" Nws tias "tsis kim os, vim muaj nqaij ntau na". Kuv tias "koj puas paub koj tus nqi no yog nqi txiav caj dab na? Kuv nyob tom Hanoi tuaj xwb nav, tod twb tsis txog npaud na, kim dhau lawm os". Nws cia li ntsiag to lawm. Nws ua tau tag nws muab ntim hauv hnab, kuv muab tau 1 daim nyiam 200 txhiab rau, nws ntxiv 150 txhiab rov los.Koj ntsia thaum xub thawj ib lub 50 txhiab tiamsis muab nws cem tag ces cia li ua 3 lub 50 txhiab lawm nav. Qhov no tsis yog neeg txawv tebchaws xwb, tsuag yog neeg nyob deb tuaj yeej mag, txawm neeg nyob Vietnam los yog nyob puag dej dej tuaj yeej mag. Yog li ib tsoom tuaj ncig ua si yuav tau ceej faj cov neeg dag no.

KEV NCIG TEBCHAWS


Nyob zoo ib tsoom kwv tij, nkauj muam, nraug nus, cov niam txiv thiab cov hlob txhua leej txhua tus!
Zoo siab txais tos nej txhua tus tuaj ncig saib peb lub tebchaws Nyab Laj nrog rau peb Hnoob Nyab Laj.
Nyob rau xyoo 2005 los txog rau nimno peb lub tebchaws tau koom haum ntiaj teb qheb kev sib txuas kev lag luam thoob qab ntuj, los txog rau niaj hnub nim no tab tom muaj cov neeg txawv tebchaws ntawm ntau lub tebchaws nkag los rau Nyab Laj teb. Tus yuav los ua dabtsi los muaj tag. Muaj ib txhia los saib kwv saib tij, ib txhia los pab tseem hwv tsim teb kho chaw, ib txhia los tis kev lag luam, ib txhia los pab cov neeg txom nyem, ib txhia los mus saib peb Hmoob lub neej txom nyem nyob pem roob thiab los ncig tebchaws ua si.
Ntawm no kuv yuav tsis hais ntau mus rau txhua yam, tiamsis kuv yuav hais ntau txog kev ua ncig tebchaws ua si. Hais txog ntawm kev ncig tebchaws rau tebchaws Nyab Laj, peb muaj ntau thaj chaw ua si xws li:
1. Nyob rau Sapa – Lao Cai – Vietnam
Liaj Qeb Ntai Nyob Sapa

Sapa yog ib lub chaw ua siab tshaj nram hiav txwv li 1.600m yog li ntawd mus txog ntawd peb yuav pom cuag li mus yuav ti rau saum qab ntug. Peb tebchaws muaj ib lo lug tias “Sapa yog rooj ntug”, tsis tag li ntawd peb yuav tau mus saib pom txog peb Hmoob lub neej thaum nyob rau suav teb khiav los nres rau thaj tsam no ces ib txhia mus rau sab Plog teb tshuav ib txhia nyob rau ntawm no. Peb Hmoob Sapa ua lub neej nrog toj roob hauv pes, nrog kem zeb kem tsua, ua liaj ua teb, txawm li ntawd los peb Hmoob Sapa muaj ib txhia tseem tuav tau peb Hmoob li Kab Lig Kev Cai Hmoob, txhua hmo uas yog hmo Sunday cov tub hluas Hmoob thiab tej Ntxhais hluas Hmoob tuaj koom ua ke rau hauv lub Moos Sapa hais kwv txhiaj thiab tshuab Raj tshuab Qeej lom zem kawg li thiab.

Poj Niam Hmoob Mus Ua Teb
Muaj ib txhia ho mus dua ib txoj kev tshiab uas mus Ntseeg Yexus. Ntawm cov ntseeg Yexus lawv ho muaj kev mus Church thiab. Nyias muaj nyias txoj kev, txawm li no los lawv tseem sibhlub sib pab thiab ua ke yam tsis muaj Laj Kab quas.


Thaum taug kev peb yuav tau pom tej Me Nyuam Hmoob taug kev thiab muag khoom. Zoo li lawv yeej ib txwm nyob lub tebchaws no los lawm es lawv yog cov nyiaj taus no heev. Twb no nqes 15C. los muaj ib txhia lawv tseem tsis tag hnav tsho loj tsho sov li thiab. Tej me nyuam 4 xyoos rov saud ces lawv twb pib mus muag khoom rau cov neeg txawv tebchaws lawm, tiamsis lawv ho tsis nyiam ua tej lub tsev muag, lawv ho nyiam caum cov neeg ncig tebncig chaw rau ub rau no xwb. Pebtsis to taub, tiamsis peb tau nrog lawv tham thiab lawv hais tias “peb txom txom nyem, peb tsis muaj nyiaj them se, ua li no peb tsis raug them se” tej zaum qhov no yog lawv lub tswv yim ua lag luam los muaj. Thaum mus ncig txog nram zog peb muaj kev yuav me ntsis khoom noj coj mus pub rau cov me nyuam, cov me nyuam nyiam tshaj thiab thaum ua li no ua rau yus lom zem thiab zoo siab heev.

Roob Toj Tuag No Dawm Tuag Tshaib
Tsis tag li no xwb tseem yuav tau mus rau peb roob toj siab mus txog rau ntawm thaj chaw ntawd lub dawm uas peb Hmoob ib txwm taw kev qhuab ke xa cov tuag mus, ntawm uas cov laus hais tias “toj tuag no, dawm tuag tshaib” ntawm thaj chaw uas peb cov laus los pem suav teb los thaum los dhau lub dawm no siab los siab, no los no thiab deb heev lost sis dhau zos yog li no ib txhia tuag tag rau pem lub roob no lawm. Lub roob no siab heev txawm yuav tshav ntuj zoo npaum twg los yeej muaj ib tauv huab tsis yaj li nyob rau saum lub ntsis roob no.

2. Nyob Rau Bác Hà – Lao Cai - Vietnam.

Hmoong Bác Hà

Dhau li ntawd peb yuav tau  mus ncig ib lub tab laj nyob rau Bác Hà thiab ntawm no kuj muaj peb cov hmoob coob heev. Cov hmoob ua nyob ntawm no lawv lub neej ho txawv zog li cov uas nyob rau Sapa, lawv cov no mas lawv ho tuaj muag khoom hauv lub tab laj. Lawv muag zaub, muag nqaij, muaj khaub ncaws hmoob,  muag nyuj muag twm, ua zaub ua mov muag, muag cawv thiab tseem muaj ntau yam  ntxiv, lawv cov no mas poj niam thiab txiv neej sib pab sib ua. Ib qho tshwj xeeb yog thaj chaw no lub tab laj no nto npe muaj cov cawv qab tshaj plaws thuam ub los txog nim no, cov cawv no yog muab cov poov uas yog xuas tes ua xwb thiab lawv muab pob kws coj los hau xwb, cov cawv no haus mas qaug thaum twg tsis paub li. Nyob rau teb chaws no cov txiv neej mas haus cawv qaug qaug thaum mus tsis taus lawm ces lawv pw tom tog kev thaum zoo cawv mam mus, tiamsis muaj ib qho uas tshwj xeeb tshaj yog txawm lawv zoo li no los lawv cov poj niam nyob ntawm ib sab zov txog thaum zoo cawv mam li ua ke mus tsev, hos tej tus poj niam muaj zog ces lawv ev lawv tus txiv mus tsev, qhov no yog ib qho ntawm lawv lub neej, qhov uas lwm haiv neeg hais tias poj niam Hmoob siab zoo thiab siab ntev heev.

3.      Nyob Rau Ha Long Bay – Quan Ninh – Vietnam.

Ha Long Bay
Thaum mus txog rau thaj tsam no peb yuav tau mus txog thaj tsam uas koom haum ntiaj teb tau muab tso rau hom chaw zoo nkauj thib ib nyob rau hauv ntiajteb no. Ntawm no yuav yog thaj chaw uas los tag tseem los xav los ntxiv, ntawm no  muaj tej kem zeb kem tsua, muaj tej qhov tsua, thiab tej roob zeb uas zoo nkauj tshaj tsis tag li ntawd nwg tseem nyob rau hiav txwv thiab, mus tog thaj tsam no peb muaj ib txhia tias ntawm no ntshe yog yawm saub thaj chaw ua si. Txog thaj chaw no peb muaj kev mus ua si li. Ib hnub, ob hnub thiab peb hnub. Thaum los txog rau Hà nội ces peb muaj tsheb txais tos thiab mus rau tod xa rov qab los huv si. Nyob ntawm sawvdaws xav nyob li cas xwb, nyias muaj nyias tus nqi.
Hom ib hnub yog mus tom Hanoi no mus rau tom Ha Long Bay ces yuav ces mus rau saum nkoj tag peb noj su saum nkoj, tag lawm peb yuav tau mus ncig lub qhov tsua uas zoo nkauj tshaj es tib neeg niaj hnub tuaj saib, es luag cav tias ntawm no thaum ub muaj ib tus Zaj Laus nyob rau hauv thiaj ua rau pej xeem ntawm no ua tau noj tau haus, dhau li ntawd yuav tau mus ncig txog ntawm ob lub pob zeb sib hnia, thiab ncig qee qhov tag rov los rau Hà Nội ces tsaus ntuj.
Hom ob hnub kuj mus ntawm Hà Nội tib yam kuj mus noj su saum nkoj thiab mus ncig hnub ib tib yam tiamsis hmo ntawd yuav pw rau hau hiav txwv hauv nkoj, yuav mus lawm pub pem plawv ces pw ib hmos rau pem tag kis thiaj sawv thiab noj tshais tag ces sawv kev rov los, los no los dua lwm txoj kev muab hais tau tias rov ncig pem ko los tawm tim ntug dej ces noj su tag zaum tsheb rov los Hà Nội,
Hom peb hnub peb kuj mus tom Hà Nội mus ib yam thiab, hnub ib hnub ob kuj ib yam tiamsis hnub peb thaum uas lub nkoj mus pw rau ntawd tag kis noj tshais tag ib cov mus ob hnub rov qab ces cov no yuav mus rau tim ntug deb thiaj nyob tsheb mus rau pem roob, ib lub koog pov txwv ua lawv hu ua “koog pov txwv liab” vim ntawm no nyob nrog tsiaj xwb, tshwj xeeb yog muaj liab ntau, hnub ntawd thaum tsaus ntuj mam li los so hotel peb muaj hotel rau sawvdaws tibsi. Hnub tom qab ntawd noj tshais tag ces rov los rau nram no peb muaj nkoj tos sawvdaws los rau tim ntug dej noj su tag rov los rau Hà nội.

4. Nyob Rau Mộc Châu – Sơn La – Vietnam

Me Nyuam Hmoob Mộc Châu
Ntawm no kuv yog ib thaj tsam nyob siab tshaj li hiav txwv yog …km. Ntawm no muaj ocv neeg uas yog hom neeg tsawg neeg nyob, mus txog yuav pom txog ib tsoom pej xeem ntawm no lawv lub neej thiab txoj kev ua neej lawv nyob tau ntxim hlub tshaj.

5. Nyob Rau Hà Nội – Vietnam

Pas Dej Hoàng Kiếm
Los txog rau Hà nội peb mauj cov chaw tshwj xeeb uas zoo. Xws li muaj lub pas dej uas peb hu hais tias “Tebchaws Nyab Laj los yog Hà Nội lub plawv” no yog hauv plawv nroog yog leej twg los txog peb tebchaws es tsis tau los txog lub pas dej no mas hut au tias tsis tau los txog peb tebchaws, ntawm no muaj zaj keeb kwm zoo heev txog ib tus “Vaub Kib Vajntxwv” nim no los nws tseem nyob, tej thaum zoo caij zoo nyoog nws tseem tawm los, no yog tus uas neeg Nyab Laj hawm, lawv hu hais tias yog lawv tus yawg koob. Dhau li ntawd peb muaj lub Vaj Loog cov tub txawg uas ntau tiam dhau los, lub tebchaws tau muab lawv tej suab tej npe lost so rau no, hais tias leej twg ua tau li cas, thiab ua li cas lawm thiab tseem muaj ntau qhov uas zoo nkauj heev thiab.

6. Nyob Rov Yav Qab Teb Vietnam 
Nyob Ntug Hiav Txwv Nha Trang
Nyob rov yav qab teb peb kuj muaj ntau thaj tsam ua si li: Vũng Tàu thiab Nha Trang yog ob thaj tsam, ob lub nroog nyov rau ntus hiav txwv, nyob rau peb tebchaws luag hais tias yog leej twg tsis tau  mus txog ob thaj chaw no mas tus ntawm suav tau tias tsis tus no tsis tau yug los ua neej, thiab tuag lost sis qi muag.

Zog Hmoob Nyob Pob Tsuas (qab teb)
Dhau li no kuj muaj Đạt Lạt (Lâm Đồng) yog cov neeg qab teb lub Sapa vim tias tebchaws no siab ib yam li Sapa thiab tsuag txawv qhov uas ntawm no tsi muaj cov keeb kwm li Sapa. Nyob ntawm no muaj cov vaj paj thiaj muaj chaw ua si uas zoo nkauj tshaj plaw li. Thaum ib tag kis pw sawv peb yuav tau txais tej huab cua uas ua rau yus ua paj yam yooj yim tshaj, yus ib ce sib npaum nkaus li yus ya ntag. Dhau li ntawd peb muaj Huế, Dà Nẵng thiab muaj ntau thaj tsam uas zoo nkauj xav tsis thoob li.

Yog li no thov caw sawv daws los nrog saib peb tebchaws no thiab peb yuav siv tag peb lub dag zog kom coj kev zoo siab los rau sawvdaws. Peb zoo siab yuav coj nej mus ncig ua si txhua qhov saum no. Nej tsuag yog hu los thiab qhia rau peb, seb nej yuav mus li cas, mus qhov twg, peb mam muab tus nqe rau nej xaiv. Peb txaus siab uas yuav npaj txhua yam no tos nej. Tau pab ib tsoom sawvdaws yog peb txoj kev npau suav. Sawvdaws yuav coj kev kaj siab los rau peb. Ua tsaug ntau.
Yog hais tias ib tsoom niam txiv kwj tij neej tsa nkauj muam nraug nus tu hlob tus yau txhua tus leej twg muaj lus nug dabtsi los yog xav los ncig saib thov xa los sis hu rau:

Tswvyim Yug Npua Hlob Sai Tsis Siv Tshuaj
     Nyob rau niaj hnub nim no lub ntiajteb kev vam meej yim huam dav zuj zus tuaj. Neeg yim txawj ntse tuaj  yim muaj tswv yim yus tsiaj yug txhuv hlob sai heev los ntawm tej tshuaj. Luag tsim tau tej tshuaj yug npua 3 hlis xwb ces npua twb muaj 70-100kg lawm, yog hais tias yug li peb cov laus ib txwm yug mas yuav tsum yog li 1 xyoos mus rau 2 xyoo mam li tau tug loj li ntawd. Nyob qaib mas 3 hlis xwb twb loj muaj 2-3kg lawm, hos yog yug li cov laus ib txwm mas yog li 6-12 lub hlis mam li loj taus li ntawd. Muab hais luag muaj ntau yam tshuaj uas koj yuav muaj peev xwm ua rau tus tsiaj ntawd hlob sai tshaj ntawd ntau npaug heev. Tiamsis yog peb niaj hnub noj tej nqaij li no yuav ua rau peb lub cev muaj ntau yam mob uas kho nyuaj heev. Muaj tej tus raug tej yam mob uas tsis muaj peev xwm kho tau.       Ntawm no peb yuav tham txog tej tswv yim uas yug npua rau ntawm peb Hmoob. Nyob li luag lwm haiv neeg mas luag ua lag ua luam ua ntau yam heev, tiamsis peb Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob nyob pem toj siab tseem ua liaj ua teb thiab tu tsiaj tus txhuv xwb, vim li no tej kev yug tsiaj kuj tseem ceeb heev rau peb thiab. Tib lub sijhawm uas luag yug npua los ntawm tej tshuaj li ntawd tiamsis peb ib co Hmoob nyob Thaib teb lawv txawj yug npua tsis pub tshuaj tiamsis nws ho loj hlob sai ib yam thiab tau muag sai ib yam.
Cov tswv yim no yog los ntawv xib hwb Yaj Pliaj Ntxawg nyob rau Tsheej Maim thaib teb uas tus ua dhua los lawm. Tseem ceeb yog ntawm cov Qhauv npua. Nws hais tias koj ua qhauv npua koj yuav tau muaj:

1       1.  Ib kawg taub ntoos muab xwv daj(maum kuab).
2       2.  Ob hnab hmoov thaj quav ntsuas (thaj kab tsib, ib txhia hu ua thaj quav nyuj). Yuav cov uas lawv muab ua tej hnab ua hmoov tiam sis yuav hom daj daj.
3      3. 3-4 lub thoob ntim qhauv npua kom loj siab txij neeg hauv siab (nyob ntawm koj cov npua ntau los tsawg yuav li qhov koj cheem tsum).
4        4.  Ib co zaum npuas kom txaus koj cov npua noj li ib lim tiam.

      Tswv Yim Ua: Muab cov taub ntoos uas twb muab xwv daj no tsuav mos mos. Thaum tsuav tag muab tso rau ib lub thoob thiab muab cov thaj quav ntsuas ntawd coj los xyaw rau, muab hauj kom zoo thiab thaum hauj tag lawd muab xwv rau lub thoob ntawd txog thaum uas nws muag muag thiab tsw qab ntxiag. Thaum li no lawd koj muab cov zaub npuas uas koj twb muaj ntxawd tsuav coj los tso cov thoob ntawd kom puv thiab ib thoob twg koj muab hwb uas luag muag tom khw es hais hais dej es loj zog, ib thoob ntawd koj hauj li 3 hwb rau, koj muab xwv txog tag kis koj cia li daus nqa rau npua noj xwb, ib hnub twg koj ua rau ib lub thoob es koj thaij tau sib hloov. Nco ntsoov cov zaub npuas tsis tag yuav muab hau siav, cia li pub nyoos xwb. Yog hais tias cov me nyuam npua koj yuav los koj yuav tau maj mam muab rau nws noj, xub thawj koj yuav tau pub me ntsis qhauv siav rau nws noj, koj pub tsawg zuj zus ces koj mam li tsis pub. Yog tam sim koj yuav kiag los koj cia li pub tej txhia nws yuav tsis kam noj.


      
Ib yam yuav tau ua thiab yog tu koj cov npua kom qhuav qhawv, ntxuav quav kom huv thiab txhaj tshuaj faj mob cov npua thiaj tsis raug mob. Cov tshuaj no tom khw muag tshuaj muaj ntau. Vam hais tias koj yuav nkag siab thiab yuav ua tau zoo. Thov kom koj ua tiav zoo.
Tus sau: Tswvyim Xyooj