zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Tswv Yim Hais Lus Nrog Cov Neeg DagDuab piv txog

Nyob rau tebchaws Vietnam ntawm tej chaw ua si, tej khw, tej tshav tsheb thaib hauv tej nroog thaum twg yus mus taug kev yuav tau ceev faj muaj neeg coob txawj dag heev. Thaum lawv nug kiag yus yog yus yog neeg tuaj deb tuaj ces lawv yuav nrhiav tswv yim dag yus thiab khuj yus li nyiaj vim li no yus yuav tsum ntse me ntsis. Yog lawv nug yus yuav tau hais tias yus tuaj saib yus cov txheeb ze nyob tebchaws ntawd los yog ze ntawd mas lawv thiaj tsis khuj yus los ua phem rau yus. Piv li koj mus txog Halong Bay ces koj tias koj tuaj kwv tij tom Hanoi es koj tuaj mus ua si thaib xwb. Los yog yuav kom tso siab tau mas coj tej tus neeg uas koj paub nrog koj mus. Ua no mas luag yuav tsis ua phem rau yus.

Duab Halong Bay

Thaum xyoo 2011 muaj ib co Hmoob nyob tos Laos tuaj mus ncig es mus rau Halong Bay lawv coj ib tus Hmoob nrog lawv mus es lawv thiaj tsis mag khuj nyiaj ntau. Tsis li ntawd ces lawv yuav mag nhau heev. Txhua zaug mus txog qhov twg luag twb nug hais tias puas yog neeg Vietnam, hais tias tsis yog. Luag nug tias ua li puas muaj neeg Vietnam nrog. Yog tsis muaj mas ntshe luag yuav haj yam yuav ua phem rau os. Vim li no yuav tau ceev faj. Tej no tsis yog ua rau neeg txawv tebchaws, tsis yog ua rau Hmoob tiamsis yog rau txhua tus os. Yuav tau ceev faj.