zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Tswvyim Yuav Tour Ncig Vietnam PheejyigCat Ba Island
     Nyob rau nim no kev mus ncig tebchaws Vietnam muaj ntau hom nqi heev. Piv li kev mus saib Halong Bay. Mus Halong Bay mas nws muaj ntau tus nqi heev. Piv li tias koj tuaj txog tebchaws no koj mam li yuav mas yog koj mus ntsib tau tej qhov uas muag pheejyig ces koj tau pheej yig, yog koj mus tau tej qhov kim ces koj tau tus nqi ki. Qee zaug kim thiab pheej yig los luag yeej coj koj mus ib lub nkoj thiab, piv li tias yog koj mus ncaj tej lub sijhawm ua lubchaw ntawd lawv tab tom yuav xa kom ntau npaum ko tus neeg mus rau lub nkoj ntawd li uas tau cog lus tseg lawm no mas txawm lawv muag pheej yig txog qhov tsis tau paj ntsig los lawv yuav muag, tej txhia lawv tseem ntxiv nyiaj rau thiab.
Tejchaws Muag pib

   Yog xav tau nqi pheej yig mas mus yuav saum Online pheej yig tshaj, yog yuav saum Online mas lawv ua tus nqi pheej yig tshaj. Tiamsis ib qho uas yuav tau ceev faj mas yog koj yuav saum online tej txhia yog thaum koj tuaj txog mas lawv kheev kom yus ntxiv ub ntxiv no. Txhais tau tias nws ho yuav kom yus ntxiv nyiaj qhov ub qhov no. Hos yog xav yuav pheej yig mas thaum koj nyob koj tebchaws koj twb yuav ua ntej saum online mas zoo tshaj, nws pheejyij tshaj.

     Nyob rau Vietnam mas txhua yam li, Hotel, Tour, thiab kev noj haus tej mas thaum koj txog chaw thiab Online mas thaum twg Onllne yeej pheej yig dua li uas koj mus kiag ntawm chaw yuav. Vim cov neeg Vietnam lawv tab tom siv zog rau sab kev muag Online.

Muab sib piv:

Yam xaiv yuav
Qhov Zoo
Qhov tsis zoo
Yuav online
Tau tus nqi pheej yig
Tsis tso siab, thiab kheev raug ntxiv nyiaj thaum tuaj txog, tus yus tsis zoo heev.
Mus ntawm chaw yuav
Tso siab, tsis raug ntxiv nqi kiag li, luag tu yus zoo dua.
Tus nqi kim zog