zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj Thaum Mus Vietnam
Nyob rau tebchaws Vietnam yog ib lub tebchaws uas zoo nkauj thiab zoo ncig heev li, muaj ntau thaj chaw zoo ua si heev. Tiamsis kev uas ncig hauv tebchaws Vietnam mas koj yuav tau paub nom tswv txoj cai thiab yuav tau paub neeg txoj cai thiab. Zaj no peb yuav sau txog neeg txoj cai tso, lwm zaj peb mam hais txog nom tswv.

Cov neeg Nyablaj no mas lawv txawj txawj dag li. Thaum koj taug kev yuav khoom noj ntawm tej ntug kev es koj tsis paub lawv lus ces lawv ntsia kiag koj yog neeg txawv tebchaws lawv txawm hais tus nqi siab siab rau koj. Thiab koj tsis paub es koj mus yuav khoom mas lawv muab tus nqi siab siab rau yus xwb. Yog tias koj coj ib tus neeg uas yog nyob hauv Vietnam nrog no mas koj tsis tshuam mag. Txawm mag los muaj tus ntawd ua tus hais.
Kuv ncog txog thaum i kuv coj kuv tus yawg laus Neej Yig thiab phauj nkawd uas nyob tim tebchaws Mekas tuaj mus tom Halong Bay thiab mus pw rau pem lub pov txwv Cat Ba Island. Thaum tag kis sawv ntxov yawg laus yuav noj ib lub cov ncuav Khaub Cij (ncuav khaub hlab) qhwv nqaij ntawm tej ntug kev, thaum wb mus txog thiab yuav tau 3 lub ib leeg lub, thaum yuav tag kuv nug tias "puag tsawg? Nws teb tias "ib lub 50 txhiab". (tus nqi tiag ib lub 10 txhiab). Kuv qw ib suab thiab nug tias "Dabtsi?" Nws tias "50 txhiab dua". Kuv tias "cas yuav kim ua luaj?" Nws tias "tsis kim os, vim muaj nqaij ntau na". Kuv tias "koj puas paub koj tus nqi no yog nqi txiav caj dab na? Kuv nyob tom Hanoi tuaj xwb nav, tod twb tsis txog npaud na, kim dhau lawm os". Nws cia li ntsiag to lawm. Nws ua tau tag nws muab ntim hauv hnab, kuv muab tau 1 daim nyiam 200 txhiab rau, nws ntxiv 150 txhiab rov los.Koj ntsia thaum xub thawj ib lub 50 txhiab tiamsis muab nws cem tag ces cia li ua 3 lub 50 txhiab lawm nav. Qhov no tsis yog neeg txawv tebchaws xwb, tsuag yog neeg nyob deb tuaj yeej mag, txawm neeg nyob Vietnam los yog nyob puag dej dej tuaj yeej mag. Yog li ib tsoom tuaj ncig ua si yuav tau ceej faj cov neeg dag no.