zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
NRHIAV KEV KAJ SIAB - NCIG UA SI LOMZEM

Chaw ua si yog chaw kajsiab, tsis muaj ib yam twg yuav los pauv tau txoj kev lomzem thiab txoj kev zoo siab. Vim tias txoj kev zoo siab, kajsiab ntawv muaj nyob nrog tej kev lomzem tsis yog hais tias nws cim civ muaj txoj kev kajsiab thiab kev lomzem, yog peb xav muaj txoj kev lomzem nrog rau kev kajsiab peb yuav tsum tau mus nrhiav thiab tau mus caum thiaj yuav ntsib txoj kev kajsiab ntawm.

COV CHAW ZOO NKAUJ NYOB RAU SAPA

LUB ROOB KAUJ TSAIG ZAJ


Lub roob kauj tsaig zaj nyob ntawm plawv town SAPA, thaum peb mus txog saum lub roob no nej yuav yuav tau saib pom tag nrho lub town SAPA thiab lub kwj ha MUONG HOA uas nyob rau theem qes zog nrog huab. Thaum mus txog saum lub roob lawm yuav ua rau peb muaj kev lomzem thiab kaj siab lug vim zoo li peb poob mus rau ib theem ntuj lawm peb nrog tej huab nyob ib tsig.
LUB TSEV CHURCH SAPA


Lub tsev church pob zeb SAPA yog ib lub cim uas thaum ntej Fabkis nyob fabkis ua thaum xyoo 1895.
Dhau ntev niaj ntau xyoo lub tsev ntawm muaj ntau yam hloov pauv, tiamsis lub church ntawm kum tau muab kho thiab saib xyuas zoo nyiam no tseg rau tib neeg mus saib.
Zos Cát Cát
Lub zos no nyob nrug lub town SAPA li 2km, zos CAT CAT yog ib lub uas yeej ib txwm nyob ntev los ntawm peb cov hmoob. Qhov no kum yog ib qhov chaw khaws tseg peb hmoob tej qub tseeg qub teg xws li kev ua tej paj ntaub, ua tej maj coj los ua tiab, cog tau tej paj thiab ntxias xov.
Nyiam no lub zos CAT CAT tau muab tsim kho tau ua ib qho chaw ncig ua si.

Zos Sín Chải

Bản Sín Chải cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 4km. nơi đây vẫn chưa bị du lịch hóa nên vẫn giữ được những nét hoang sơ. Bản Sín Chải là nơi sinh sống của người Mông Đen.
Lub zos SIN CHAI nyob nrug deb lub town SAPA li 4km, qhov chaw no tseem tsis tau raug hloov dhau los ntawm tibneeg txhais tes, vim li ntawm nws hajtseem tuav tau peb hmoob tej kev ua neej, los sis kev khwv noj khwv haus tsis hloov.
Lub zos no muaj peb cov uas yog hmoob dub nyob rau hauv, peb cov hmoob kev ua noj ua haus ces tsuas yog ua liaj ua teb, cog pob kws, cog qos, cog tsiv hmab tsiv ntoo, cog haws tej no ces yog ib feem uas pab tau peb hmoob kev ua neej nyob rau qhov chaw no.

LUB ROOB Fansipan

Fansipan nyob hauv nruab nrab ntawm cov roob Hoàng Liên Sơn, siab 3.143m, yog lub roob uas siab dua ntais hauv teb chaws Nyablaj. Tsis tag li tseem muaj lub SUSPENSION CABLE mus rau Fansipanthiab twb tau nias ntawv los ntawm Guinnesshais tias txoj SUSPENSION CABLE yog ib txoj uas ntev dua ntais muaj li: 6292.5m.
Nws kum yog ib qhov zoo yog thaum peb mus rau saum lub tsheb hlua no yuav pab tau peb mus cev dua lawm ntau, tsis qeeb li thaum uas tsis tau muaj txoj kev hlua no/.TSAG DEJ KEV HLUB


Yog tuaj tod town SAPA tuaj mus rau lub tsag dej kev hlub dej li 11km raws txoj kev mus rau xeev Lai Chau, tahum peb mus txog lub tsag dej ntawm cua tuaj laj ntxias kev nyuaj siab ploj tag.

Ua rau yus lub siab kho siab khuj khuav nco txog tej thajchaw zoo zoo li no ua rau yus tsis xav ncaim ntawm tahjchaw no mus li.


Yog tias koj xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.

PEB HMOOB NYOB TOJSIABMuaj ib tag kis sawv ntxov, thaum pom kev zem zuag ntawm xab nraum zoov cua tseem tuaj txias zias ua rau yus pw tsis xav sawv.
Ua ciav ib me pliag xwb tej duab tshav ntuj twb ci tuaj txog ntawm tej qhov rais. Xab nraum zoov hnov me kab noog quaj zom zaws saum tej nrog rau tej suab me nyuam dhia ua si luag lom zem.


Pa taws tom qhov cub mas ncho pa lug, vim cov poj niam hmoob twb sawv los ua txhais, hau npua qhauv – Tej suab npau quaj zib zeb nram nkuaj tuaj. Txawm tias peb xav pw npaum twg thiab ntuj yuav no los peb cim civ cia li sawv tsees nrog tej kev kev lomzem dhia tawm plaws nraum zoov nqus ib pas loj loj kom xeb puas tau txais tej pab huab pa cua toj siab.
Ha Giang ! Yeej yog Ha Giang tiag tiag li nws tsis zoo li lawm qhov, txhua yam uas nws muaj lwm qhov yeej tsis muaj. Tsis muaj tejuas yuav ua rau peb tsis kaj siab li vim pem muaj peb tib cov hmoob xwb.


Vim Ha Giang nws yog ib qho chaw uas ib txwm muaj nyob tau los zoo nkauj li ko, leejtwg los yeej xav ntxoov hauv siab tias yuav muskom txog ib ziag xwb xwb li kom tau pom txhua tej qhov chaw zoo nkauj uas tsuas yog Ha Giang ib leeg thiaj muaj xwb xws li:

- Roob pob zeb nyob rau DONG VAN
- Txoj kev Ma Phi Leng, txoj uas hu tau tias yog txoj kev uas zoo thiab mus tau kho siab khuav.
Yog koj qee tau koj lub sijhawm, peb ntseeg tias HA GIANG yuav yog ib qho chaw ua si thiab zoo nkauj heev.

Txawm nej mus lub caij twg los nws yeej muaj ib qho zoo nkauj nyob rau lub caij ntawm.

- Hli 1: Muaj: paj tsiv cuab thov,paj tsiv khawb, paj zaub daj mus txog rau thaum lub 4 hlis ces muaj ntxiv.
- lub khw kev hlub saws xub pwg,
- Hli 5 : Lub caij dej ntws,…
- Hli 9, 10 yog lub caij nplej siav daj vog zoo nkauj,…
- Hli 11 : Lub caij paj peb nplais tawg,..
- Hli 12: Muaj snow pob,…
Tsis tag li xwb peb tseem tau mus ncig peb cov hmoob tej zos, tau mus pom lawv kev ua noj ua haus.

Yog tias txhua tus xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751 Lwm qhov hu (0084)964823343.

2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau. 3. Email: hmongtours@gmail.com 4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.
SAIB " TOJ TUAG TXHAIB DAWM TUAG NO"

DUAB TAG RHO LUB NROOG SAPA

Tej chaw ncig ua si pem SAPA zoo nkauj heev tsis txhob ua siab qeeb!

Qhov 1: Yog lub roob FANSIPAN uas xiab 3143m
Yuav muaj dab tsi zoo dua thaum thaum peb tau mus sawv rau saum nyob roob uas siab 3143m no ncab ib ce thiab lam hlwb nrog tej huab cua, kom yus tau txais txoj kev kajsiab thiab ua rau yus zoo li tau nyob saum tej huab cua, ntsia mus rau tag nrho lub nrog SAPA .
IB QHO NTAWM LUB ROOB FANSIPAN

Qhov 2: Yog lub roob Nyablaj hu ua puab tsaig zaj.
Lub roob puab tsaig zaj no nyob kiag ntawm plawv lub nroog, yog thaum koj nce mus rau saum lawm koj kum yuav pom tag nrho lub nroog SAPA, lub kwj haj paj Muong Hoa, Ta Phin nrog rau tej huab zoo li npau suav.
Thaum koj nce mus saum lub nroob ntawm koj yuav pom muaj ntau yam paj zoo nkauj heev, vim nws muaj txhua yam paj nyob rau hauv ua rau zoo nkauj heev.

iB QHO NTAWM LUB ROOB PUAB TSAIG ZAJ

Qhov 3: Lub txag dej kev hlub
Lub txag dej no nyob nrug deb rau ntawm lub plawv nroog li 12km, nyob saum txoj kev mus rau toj tuag txhaib dawm tuag no. Lub tsag dej no yog ib qho ntawm txhua qhov chaw zoo nkauj nyob rau SAPA, thaum ko yuav ua rau koj laj siab heev rau qhov ntawm lub txag dej ko cua tuaj laj ntxiag nrog rau tej dej ya dawb pes vog. Tsis tag li xwb thaum ntawm peb tseem tau hnov lawv piav dab neeg txog lub txag dej kev hlub no thiab. Vim li ntawm yuav tsim nyog heev yog thaum koj tuaj mus saib toj tuag txhaib dawm tuag no koj tseem tau pom ntxiv tej lub txag dej uas zoo nkauj heev no thiab.
LUB TXAG DEJ KEV HLUB

Qhov 4: Saib toj tuag txhaib dawm tuag no

Qhov uas zoo tshaj thaum koj tuaj mus ncig SAPA ces yog cia li yuj siab yuj ntsws nrog roob hav uas nyob tau kho siab khuav, uas rau yus lub siab nyob tsis taus vim tej roob hav zoo nkauj heev ntawm toj tuag txhaib dawm tuag no.
Ib qho ntxiv yog koj tuaj mus saib tau toj tuag txhaib dawm tuag no thaum yav hnub yuav poob qho thiab mas haj yam yuav zoo nkauj tshaj, vim thaum koj lub hnub qaij li ntsis tim npoo ntuj tej duab ci, ci laim pes vog rau tej kwj ha.
TOJ TUAG TXHAIB DAWM TUAG NO

Qhov 5: Lub zos Lao Chai thiab Ta Van

Ob lub zos no yog chaw nyob ntawm ob peb hom neeg tiam sis hom coob yog peb cov hmoob, zos nyob nrug deb lub plawv nroog SAPA li 7km.
Yog koj mus hauv lub plawv nrog no mus rau ob lub zos koj yuav mus raws txoj kev Cau May, tom qab ntawm lem mus rau txoj kev Muong Hoa ces txog qhov chaw nyob ntawm cov hom neeg ntawm: Muaj hmoob, Co, … qhov chaw nyob.
Txawm yog tias twb muaj txoj kev vam meej muaj khoom siv zoo heev los, lub zos no tsis hloov tej ntawm lawv tseem tseg tau tej khoom qub thaum ub uas cov laus ib txwm siv los sis tej khoom uas yog lawv haiv neeg li lawv tseem tseg lawv tsis hloov. Yog leej twg xav tuaj mus sauj peb hmoob lub neej ces peb xav tias qhov chaw no yuav yog ib qho rau sawvdaws tuaj mus saib.


Qhov 6: Lub zos Cat Cat
Lub zos noj tuaj mus ntawm plawv nroog SAPA raws txoj kev mus pem lub roob FANSIPAN deb li 2km ces peb yuav mus txog lub zos CAT CAT.
CAT CAT yog qhov chaw uas zoo rau txhua tus uas nyiam ncig saib thiab xav paub txog kev ua noj ua haus nyob rau tooj siab.
ZOS CAT CAT
https://www.facebook.com/commerce/products/638525796271362/

Yog tias MUAJ LEEJTWG xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:


1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.

LUB NROOG KAJ SIAB

LUB NROOG ĐÀ NẴNG

Muaj ntau tus Da Nang yog ib qho chaw “ txawm yog twb tau mus ncig ntau ntau ziag los thaum rov qab mus txog dua nws tseem zoo li thawj zaug nyuam qhuav mus, vim qhov chaw no uas rau yus lub siab muaj kev ncawg zoo li yus nyob tau ywj siab kaj siab lug”. Nws muaj tej ntawm los vim twb yog Da Nang yog ib qhov chaw uas muaj ntau yam zoo thiab ywj pheej zoo li ntxim hlub heev.
TXOJ KEV ZOO NKAUJ DUA NTAIS NTAWM LUB NROOG

Tseem nco tau thaum thawj ziag mus txog rau Da Nang, nws muaj txhua yam kev lomzem zoo nyob rau ntawm, zoo li tab tom txais tos yus, tej roob hav ntsuab xiab nrog rau dej hiav txwv ntas yuj yees ua rau yus siab qaug lias rau tej kev zoo ntawm.
Yog nej nug peb tias vim li cas ho hais tau tias Da Nang zoo, nws yog ib lo lus nug uas nyuaj.
 Vim li cas lov?
Yog nej xav kom peb nrhiav ib lo lus teb meej kiag rau nej ntshe peb yuav tsis pom qab teb. Rau qhov nws muaj ntau los lus teb heev uas kuv haj tseem yuav muab piav rau sawvdaws paub. Qhov lus teb ntawm ces yog qhov uas peb tau hnov thiab tau cov neeg uas nws twb tau mus ncig dhau los ntawm lawm hais rau peb: Lawv hais tias Da Nang yog ib thaj chaw ua si uas tsis hais tib neeg txawv teb chaws nyiam ncig xwb, txawm tib neeg  Nyablaj kiag los lawv yeej hais tau tias Da Nang yog qhov chaw uas ua tau rau lawv muaj kev tsaus siab thiab yog ib qho chaw uas ua rau muaj lub siab kaj, thaum mus ncig txog ntawm zoo li qhov chaw ntawm muab tau txoj kev xov siab pub rau txhua tus uas tau mus ncig lawm.
TUS CHOJ ZOO NKAUJ


Txawm lub tebchaws no los lawv yeej tsaus siab rau txhua yam uas thajchaw no muaj, tsis tag li xwb yam uas lawv xav tau tshaj plaws ntawm ces lawv yuav ua txhua yam ntxiv pab kom thaj chaw no haj yam zoo ntxiv. Qhov no txoj kev hlub los sis txoj kev tsaus siab rau thaj chaw uas txhua tus neeg tau nyob rau ntawm thaj chaw ntawm. 

Peb ntseeg tias thajchaw no yuav yog ib thajchaw zoo rau txhua tus uas nyiam ncig saib teb chaws vim tias nws muaj ntau yam rau peb mus ncig saib thiab yuav ua rau peb tsaus siab heev.

https://www.facebook.com/commerce/products/1561746383853071/

Yog tias koj xav tuaj mus nsig saib hu nrhiav peb li nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.


Sapa chaw kajsiab

Daim duab qhia tej chaw mus uasi ntawm Sapa

Sapa yog ib qho chaw zoo dua ntais ntawm Nyablaj yav qaum teb, nws muaj txhua yam zoo tau rau peb xws li: So lam hlwb nrhiav kev kaj siab ( muaj cov resort 5 stars zoo), muaj( mus nce roob Fansipan, Lao Chai, Ta Van) rau txhua tus uas nyiam nrhiav tej yam tshiab. Thiab muaj( cov tsev homestay nyob rau Ta Van, Ta Phin,…) rau txhua tus ua nyiam muaj kev hloov pauv tshiab nyob rau tej qhov chaw uas yus ib txwm tsis tau nyob dua li.
Tojsiab Sapa thaum hnub tuaj.

Lawv hais tias Sapa ces yog ib qho chaw tshwjxeeb rau cov uas nyiam nrhiav kev hloov pauv tshiab mus sim: Yog koj yog ib tus neeg li ntawm, nyiam nrhiav tej kev hloov tshiab los sis xav kom tau nyob ywj siab thiab nyob nrug deb ntawm tej tib neeg coob coob uas niaj hnub ua rau koj muaj kev ntxhov siab, mas qhov chaw no yuav yog ib qho chaw zoo heev rau koj tuaj mus ncig.

Lub nroog Sapa thaum sawv ntxov.

TSIS TAG LI XWB: Sapa tseem muaj tej kev ua si lomzem nyob rau hauv thiab, tej kev ua si ntawm yog:
-         Muaj lub khw kev hlub thiab tej tub ntxhais hluas ua yeeb yam.
-         Muaj txoj kev mus rau txhua tus mus taw( tsis pub caij tsheb) muag khoom: muag tej paj ntaub uas zoo nkauj heev.
-         Thiab thaum yav tsaus ntuj tseem muaj snow poob saum ntuj los tau zoo heev li. Thaum ko yog koj mus ncig ua si mas yuav zoo tiag tiag li muaj teb teeb ci liab vog ntawm tej tsev tuaj ua rau liab ntsuab liab ntsuab mas zoo  tiag tiag, tsis tag li thaum ko yog koj tseem mus zaum noj khoom, noj tej qaij txhiab los sis mus ncig ua si raws lub pas dej nyob ntawm ko mas yuav ua rau koj tau txais kev zoo siab thiab kaj siab.

 
Sapa thaum hnub yuav poob qhov.

SAPA MUAJ NTAU YAM YUAV UA RAU PEB NYIAM HEEV LI:
Tej yam ntawm yog:
-         Tej roob hav uas zoo nkauj heev tsis muaj qhov twg muaj thiab yuav zoo npaum li ntawm, peb hais tau tias Sapa yeej yog qhov chaw zoo dua ntais Nyablaj yav qaum teb.
-         Tsis tag li xwb tej huab cua uas Sapa muaj ntawm nws laj ntxiag ntsim siab, thaum yus nyob ua rau yus kaj siab lug.Yog muaj leejtwg xav tuaj mus nrog peb hmongtour ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:

1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343. 
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.

KEV LOMZEM YWJ SIAB NTSWS


Duab liaj qeb ntai 

Txhua yam nws nyob ntawm peb lub siab xav thiab peb txoj kev ntshaw, tsis muaj ib yam twg peb yuav tau yooj yim yog peb tsis raug khwv thiab nrhiav.
Cia li tso siab plhuav rau txoj kev ywj siab peb thiaj yuav muaj kev lomzem xyiv fab nyob rau nruab siab.
Cia li nrhiav kev lomzem yog koj yog ib tus nyiam ncig teb chaws, caw koj mus nrog peb saib tej kev zoo nkauj nyob rau txhua qhov chaw.

Tso plhuav tseg tej kev nyuaj siab, nrhiav kev tshiab ntawm kev lomzem.

Kev tojsiab


Ncig saib peb hmoob tebchaws, ncig saib peb hmoob kev ua noj ua haus.

Yog koj yog ib tus nyiam ncig tebchaws, nyiam ncig toj roob haus peb, ncig saib peb hmoob tojsiab lub neej thiab kev ua noj ua haus? 
 Hu thiab nrhiav peb hmongtours es nrog peb hmongtours mus ncig saib peb hmoob lub neej nyob tojsaib nawb.

 Mus nrog peb hmongtours nawb, hu nrhiav peb raws nram qab no:
1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343. 
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.

KEV NCIG SAIB TEB CHAW !
HO CHI MINH – MEKONG DELTA – NHA TRANG – DA LAT

(7 HNUB 6 HMO)
Hnub 1: Ho Chi Minh City (Noj: sus thiab hmo) Noj tshais thaum 7 teev. 8 teev 30 mus ncig saib lub tsev Dinh Thong Nhat (Presidential Palace). Lub tsev no yog thaum ub Fabkis ua xyoo 1868 rau Fabkis tus nom loj uas kav tebchaws Vietnam nyob, tom qab no yog Mekas tus nom nyob thiab no cia rau neeg saib lawm xwb. Saib qhov no tag mus saib lub Museum tsov rog loj tshaj nyob Ho Chi Minh. Saib qhov no tag mus noj sus, noj sus tag mus saib lub Teev Hawm (Church) uas qub tshaj plaws es thaum ub yog Fabkis ua xyoo 1877. Saib qhov ntawd tag hla sab tid ces yog lub chaw xa ntawv qub tshaj plaws thaum ub Fabkis ua thaum xyoo 1886 saib ob qho no tag ces los mus ncig lub khw Ben Thanh muaj puas thaum ua ntej Fabkis tuaj kav Vietnam lawm. Ncig lub khw no tag ces los rau ntawm Hotel thiab mus noj hmo thaum 6 teev 30.

Hnub 2. Ho Chi Minh – Cu Chi – Can Tho (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Noj tshais thaum 7 teev. 8 teev sawv kev mus li 70km mus rau Cu Chi thiab mus saib cov qhov taub thaum xyoo 1948 Vietnam khawb ua qhov nkaum ua rog nrog Fabkis. Saib qhov no tag mus rau Ben Tren caij nkoj ntawm Mekong Delta mus ib lub zos nyob nrub nrab dej thiab noj sus ntawd, noj sus tag los saib lawv cov tsev Maj Phaub (Coconut), haus kua maj phaub, mus caij cov me nyuam nkoj raws kwj deg thiab hav maj phaub dej. Tawm los saib nraud caij tsheb nees los rau ntawm chaw nres tsheb nce tsheb mus rau Can Tho. Los mus noj cov ncuav tshwj xeeb nyob ntawm Can Tho tag los mus tom Hotel so.
Hnub 3: Can Tho – Mui Ne (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Sawv thaum 4 teev 30 mus saib khw nplaim dej. Khw nplaim dej qib ntxov thaum 2 teev sawv ntxov txog 8 teev sawv ntxov. Mus saib khw tag rov los noj tshais, noj tshais tag tawm chaw pe thiab los mus rau Mui Ne, Mui Ne yog ib lub chaw zoo nkauj nyob kiag ntawm ntug hiav txwv, los txog hauv ntug nroog Ho Chi Minh thiab noj sus. Noj sus tag mus rua Mui Ne. Txog chaw tav li 4 teev tsaus ntuj, mus Hotel muab khoom tso tag mus saib roob xaub zeb liab thiab saib tag los mus noj hmo thaum 7 teev.
Tus  choj uas mus kev taw mus saum
Hnub 4: Mui Ne – Nha Trang (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Ntug hiav txwv
Sawv ntxov 4 teev 30 thiab mus li 45 feeb saib lub roob xuav zeb dawb saib thaum hnub tuaj. Qhov no yog ib qho uas sawvdaws vam mus saib xwb. Saib nov tag rov los noj tshais thiab tawm hotel ces los mus rau Nha Trang. Los txog tog kev nres noj sus, noj sus tag los mus ntxiv txog rau Nha Trang tav li 4 teev. Los muab chaw hotel tag thiab mus da dej hiav txwv. Da dej tag los mus noj hmo thaum 7 teev. Noj hmo tag twg xav mus ncig khw hmo ntuj mus.
Tiaj Xuab zeb liab .
Hnub 5: Nha Trang – Da Lat (Noj: Tshais, sus thiab hmo)
Sawv tshais 7 teev, noj tshais tag mus caij nkoj saib 6 lub pov txwv, mus saib zos yug ntses, saib cov no tag ces noj sus. Noj sus tag los muab khoom thiab mus rau Da Dat. Mus Da Lat mus nce dhau ib lub roob zoov siab siab thiab mus txog Da Lat li 5 teev 30. Mus muab hotel tag thiab mus noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Hnub 6: Da Lat (Noj: Tshais, sus thiab hmo) Noj tshais 7 teev, noj tshais tag mus saib lub Vaj Kev Hlub, yog lub vaj muaj paj zoo nkauj thiab zoo ua si nyob rau ntawm no. Saib no tag los noj sus thaum 12 teev. Noj sus tag mus ncig lub Vaj Paj hauv lub nroog Da Lat. Lub vaj paj uas muaj paj thiab zoo ua si tshaj nyob rau hauv lub nroog no. Mus saib no tag ces los mus ncig lub khw hauv plawv nroog, ncig tag ces los rau ntawm hotel so, tawm mus noj hmo thaum 7 teev. Hnub 7: Da La – Ho Chi Minh (Noj: Tshais thiab su)
Noj tshais 7 teev, noj tshais tag thaum khoom thiab tawm nroog Da Lat los rau Ho Chi Minh. Taug kev los mus txog rau Bao Loc los noj sus ntawm no thiab los mus ntxiv rau Ho Chi Minh. Los txog Ho Chi Minh tav li 4 teev 30 ces xa sawvdaws mus rau tim tshav dav hlau yog leej twg los so hauv Ho Chi Minh ces xa los rau hotel. Xaus
Tus rau ib tus neeg: USD/Pax 1. Gold package - Very best = $699,00 2. Silver package - Good = $599,00 3. Bronze package - Ok = $499,00 4. Custom package – Geate you own LUS CEEB TOOM Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single. Xav xaiv nkoj los yog lub hotel qhov koj nyiam ces mam laij qhov nqi.  Tej yam uas koom nrog: - Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab. - Chaw pw zoo tsim nyog thiab huv si. - Tsheb yog cov tshiab thiab zoo. - Pib nkag qhov rooj ntawm cov chaw ncig. - Nqi caij nkoj. - Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.  Tej yam tsis koom nrog: - Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej. - Hu xov tooj tham xov tooj - Ntxhua khaub ncaws. - Nqi dav hlau. - Tos thiab xa mus ntawm tshav dav hlau.

Yog leejtwg xav mus xim thiab ncig teb chaws ua si kom muaj txoj kev kajsiab, thiab xyiv fab mas hu nrau peb hmongtours raws li nram qab no:

Hu nrhiav peb :
1. Yog nej nyob mekas hu: (01184)979655751
2. Yog nyob lwm qhov hu: (0084)964823343
3. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
4. Email: hmongtours@gmail.com
5. Chaw nyob: No.19 Hang Bac,Hoan Kiem,Hanoi