zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

SAIB " TOJ TUAG TXHAIB DAWM TUAG NO"

DUAB TAG RHO LUB NROOG SAPA

Tej chaw ncig ua si pem SAPA zoo nkauj heev tsis txhob ua siab qeeb!

Qhov 1: Yog lub roob FANSIPAN uas xiab 3143m
Yuav muaj dab tsi zoo dua thaum thaum peb tau mus sawv rau saum nyob roob uas siab 3143m no ncab ib ce thiab lam hlwb nrog tej huab cua, kom yus tau txais txoj kev kajsiab thiab ua rau yus zoo li tau nyob saum tej huab cua, ntsia mus rau tag nrho lub nrog SAPA .
IB QHO NTAWM LUB ROOB FANSIPAN

Qhov 2: Yog lub roob Nyablaj hu ua puab tsaig zaj.
Lub roob puab tsaig zaj no nyob kiag ntawm plawv lub nroog, yog thaum koj nce mus rau saum lawm koj kum yuav pom tag nrho lub nroog SAPA, lub kwj haj paj Muong Hoa, Ta Phin nrog rau tej huab zoo li npau suav.
Thaum koj nce mus saum lub nroob ntawm koj yuav pom muaj ntau yam paj zoo nkauj heev, vim nws muaj txhua yam paj nyob rau hauv ua rau zoo nkauj heev.

iB QHO NTAWM LUB ROOB PUAB TSAIG ZAJ

Qhov 3: Lub txag dej kev hlub
Lub txag dej no nyob nrug deb rau ntawm lub plawv nroog li 12km, nyob saum txoj kev mus rau toj tuag txhaib dawm tuag no. Lub tsag dej no yog ib qho ntawm txhua qhov chaw zoo nkauj nyob rau SAPA, thaum ko yuav ua rau koj laj siab heev rau qhov ntawm lub txag dej ko cua tuaj laj ntxiag nrog rau tej dej ya dawb pes vog. Tsis tag li xwb thaum ntawm peb tseem tau hnov lawv piav dab neeg txog lub txag dej kev hlub no thiab. Vim li ntawm yuav tsim nyog heev yog thaum koj tuaj mus saib toj tuag txhaib dawm tuag no koj tseem tau pom ntxiv tej lub txag dej uas zoo nkauj heev no thiab.
LUB TXAG DEJ KEV HLUB

Qhov 4: Saib toj tuag txhaib dawm tuag no

Qhov uas zoo tshaj thaum koj tuaj mus ncig SAPA ces yog cia li yuj siab yuj ntsws nrog roob hav uas nyob tau kho siab khuav, uas rau yus lub siab nyob tsis taus vim tej roob hav zoo nkauj heev ntawm toj tuag txhaib dawm tuag no.
Ib qho ntxiv yog koj tuaj mus saib tau toj tuag txhaib dawm tuag no thaum yav hnub yuav poob qho thiab mas haj yam yuav zoo nkauj tshaj, vim thaum koj lub hnub qaij li ntsis tim npoo ntuj tej duab ci, ci laim pes vog rau tej kwj ha.
TOJ TUAG TXHAIB DAWM TUAG NO

Qhov 5: Lub zos Lao Chai thiab Ta Van

Ob lub zos no yog chaw nyob ntawm ob peb hom neeg tiam sis hom coob yog peb cov hmoob, zos nyob nrug deb lub plawv nroog SAPA li 7km.
Yog koj mus hauv lub plawv nrog no mus rau ob lub zos koj yuav mus raws txoj kev Cau May, tom qab ntawm lem mus rau txoj kev Muong Hoa ces txog qhov chaw nyob ntawm cov hom neeg ntawm: Muaj hmoob, Co, … qhov chaw nyob.
Txawm yog tias twb muaj txoj kev vam meej muaj khoom siv zoo heev los, lub zos no tsis hloov tej ntawm lawv tseem tseg tau tej khoom qub thaum ub uas cov laus ib txwm siv los sis tej khoom uas yog lawv haiv neeg li lawv tseem tseg lawv tsis hloov. Yog leej twg xav tuaj mus sauj peb hmoob lub neej ces peb xav tias qhov chaw no yuav yog ib qho rau sawvdaws tuaj mus saib.


Qhov 6: Lub zos Cat Cat
Lub zos noj tuaj mus ntawm plawv nroog SAPA raws txoj kev mus pem lub roob FANSIPAN deb li 2km ces peb yuav mus txog lub zos CAT CAT.
CAT CAT yog qhov chaw uas zoo rau txhua tus uas nyiam ncig saib thiab xav paub txog kev ua noj ua haus nyob rau tooj siab.
ZOS CAT CAT
https://www.facebook.com/commerce/products/638525796271362/

Yog tias MUAJ LEEJTWG xav tuaj mus ncig saib hu nrhiav peb li nram qab no:


1. Nyob mekas hu (01184)979655751
Lwm qhov hu (0084)964823343.
2. Facebook: Mus nias Messenger sau rau peb, los yog sau koj lub npe, koj kev xav tau thiab cov lus nug nram qab peb mam li teb koj sai li sai tau.
3. Email: hmongtours@gmail.com
4. Chaw nyob: No. 19 Hang Bac, Hoan Kiem, Hanoi.