zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

BA BE - CAO BANG 4 HNUB 3 HMOS


Hnub 1: Hanoi – Ba Be (noj sus noj hmo)

Dej tsaws tsag Ban Gioc luc caij ntu so
Sawv ntxov 7 teev sawv kev nce tsheb ntawm Hanoi mus rau Ba Be, mus txog lub nroog Thai Nguyen so ib pliag thiab mus ntxiv txog chaw tav li 1 teev hnub qaij, mus muab chaw pw ntawm Homestay thiab noj sus, noj sus tag mus caij nkoj taug lub pas dej 3 ceg. Mus caij nkoj txog 5 teev los rau ntawm chaw pw. Sawvdaws mus da dej thiab so ib pliag los noj hmo thaum 6 teev 30.

Hnub 2: Ba Be – Cao Bang (noj tshai, noj sus thiab noj hmo)

Lub pas dej 3 ceg (Ba Be Leka)
Noj tshais thaum 7 teev thiab sawv kev thaum 8 teev mus rau Cao Bang. Mus noj sus pem ntug nroog Cao Bang. Noj sus tag mus saib lub qhov tsua Pac Bo thiab tus dej Le Nin uas yog lub qhov tsua thaum Ho Chi Minh nyuam qhuav los rau Vietnam nws los nyob thiab tus dej uas nws siv thiab tis npe rau. Lub chaw no yog ib chaw tseem ceeb nyob rau hauv neeg Vietnam cov keeb kwm. Saib tag ces nce tsheb los rau tom lub nroog Cao Bang thiab los rau tom Hotel. Txog tod li 5 teev tsaus ntuj. Sawvdaws da dej tag los noj hmo thaum 7 teev.

Hnub 3: Cao Bang (noj tshais, noj sus thiab noj hmo)

Lub qhov tsua Ho Chi Minh nyob xyoo 1941-1942
Noj tshais thaum 7 teev thiab sawv kev thaum 8 teev mus saib lub qhov tsua Nguom Ngao, saib qhov tsua tag tav su thiab los noj sus ntawm Trung Khanh, Noj sus tag mus saib tus dej tsaws tsag Ban Gioc. Mus ua si saib dej tsaws tsag Ban Gioc tag ces rov los rau tom Hotel. Los txog tod li thaum 5 teev tsaus ntuj. Los so da dej thiab noj hmo thaum 7 teev.

Hnub 4: Cao Bang – Hanoi (noj tshais thiab noj sus)

Tus dej Le-Nin
Thaum 7 teev 30 noj tshais thiab 9 teev sawvkev rov los rau Hanoi. Los noj sus ntawm lub nroog Bac Kan. Thaum noj sus tag rau Hanoi. Los txog Hanoi tav li 5teev 30. Xa sawvdaws rau ntawm chaw so thiab xaus.

Tus nqi yog: $359,00
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 lee, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj koom nrog:
-       Muaj ib hnub 3 pluag noj: Noj ntawm tej chaw huv siab thiab zoo.
-       Muaj lub tsheb thauj neeg zoo tos thiab xa los txog chaw.
-       Muaj chaw pw zoo thiab huv si.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov mus ncig.
-       Muaj pib nkag qhov rooj tebchaw ua si.
-       Muaj pib tsheb ciav hlau Hanoi – Lao Cai, Lao Cai - Hanoi.
-       Muaj pib caij pob tawb mus pem roob.

Tej yam tsis muaj koom nrog:
-       Tsis muaj tej yam haus, xws li beer, cawv los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj xov tooj los yog tham xov tooj.
-       Tsis muaj pab ntxhua khaub ncaws.
-       Tsuag muaj ob leeg pw ib chav pw, yog ib leeg yuav tau them ntxiv.