zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

MAI CHAU 2 HNUB 1 HMOS


MAI CHAU 2 HNUB 1 HMO

Hnub 1: Hanoi – Mai Chau (noj su noj hmo)

Nce tsheb thaum 8 teev tag kis mus rau Mai Chau, mus txog pem lub dawm Tan Lac so ib pliag yuav mov raj los yog pob kws ci thiab pob kws hau tej(nyias noj nyias them). Mus ntxiv txog tom Mai Chau tav li 11t30 so noj sus thiab muab chaw pw (pw tsev lawj, nyias muaj nyias txaj pw). Noj sus tag so ib pliag 2t30 mus caij tsheb kauj vab, los yog taug kw taw ncig zej zos thiab saib tej hav liaj thiab teb. 4t30 rov los ntawm chaw so thiab noj hmo thaum 6t30. Noj Hmo tag leej twg xav ncig taug kev los ncig.


Hnub 2: Mai Chau – Hanoi (noj tshais noj su)

Thaum 8 teev taug kev hla ib lub hav liaj mus rau tim lub khw thiab mus saib ib lub qhov tsua. Lub qhov tsua nce cov theem  ntaiv siab siab mus nkag qhov tsua tag rov los, taug kev los rau ntawm chaw pw, los thau txhua yam tawm thiab mus noj sus. Noj sus tag li 1 teev nce tsheb rov los Hanoi. Los txog Hanoi tav li 6 teev tsaus ntuj.Txhua yam no tib si yog $169 USD.

LUS CEEB TOOM:

Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. Tus nqi no yog rau ib pab 6 leeg, yog coob tshaj no ces yuav pheej yig tshaj, yog tsawg dua yuav tau kim zog, los yog nrog lwm pab no yuav pheej yig zog.

Yam muaj nrog:
-       Muaj tsheb zoo yog hom tshiab thiab muaj dej haus nyob saum tsheb.
-       Muaj chaw pw ob leeg pw ib chav. Hotel 3 lub hnub qub.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov ua mus ncig.
-       Muaj zaub mov noj, ib hnub 3 pluag noj cov chaw zoo thiab huv.
-       Muaj cov pib nkag qhov rooj tejchaws ncig ua si.

Yam tsis muaj nrog:
-       Tsis muaj ib leeg pw ib chav, yog leej twg pw li yuav tau ntxiv nyiaj.
-       Tsis muaj dej haus xws li; beer, cawv dej qab zib los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj ntxhua khaub ncaws, ntxhua nyias yuav tau them nyias.
-       Tsis muaj xov tooj hu, nyias hu nyias them nyias.