zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KEV NCIG SAPA - BAC HA 4 HNUB 3 HMOS (TSHEB)

KEV NCIG SAPA - BAC HA
Sijhawm 4 hnub 3 hmos

Hnub 1: Hanoi - Sapa

Tag kis sawv 7am ntawm Hanoi thiab nog tshais tag nee tsheb sawv mus rau Sapa. Mus txog rau Lao Cai tag su thiab non sus ntawm Lao Cai. Noj sus tag thiab sawv kev mus rau Sapa txog Sapa li 1:30pm mus muab chaw so tag ces mus saib lub roob kauj tsaig zaj, lub roob no yog ib lub roob zoo nkauj, ib lub roob muaj vaj paj thiab ib lub roob uas saib pom tag nrho lub nroog Sapa. Saib tag ces nqis rov los rau ntawm Hotel los da dej tag mus noj hmo thaum 6pm. Tom qab noj hmo tag leej twg xav ncig khw ub no nyias mus nyias.

Hauv plawv Hanoi
Hmoob tej liaj teb nyob lub zos Lao Chai

Hnub 2: Sapa – Lao Chai Ta Van – Cat Cat

Sawv thaum 7:30 mus noj tshais tag rov los. 8:30am sawv kev nce tsheb mus rau ob lub zos Hmoob Lao Chai thiab Ta Van. Caij tsheb mus txog nram ntug kev thiab taug ko taw mus li 5km kev txog rau nram lub qab zos thib ob ces tsheb mus ua ntej nrad tos thiab rov los rau Sapa los noj sus ped li thaum 12pm.
Noj sus tag los so tom chaw so ib pliag txog thaum 2:30pm rov mus saib lub zos Hmoob Cat Cat. Caij tsheb mus txog ntawm ntug zos nqis tsheb mus ko taw li 3km kev taw. Mus nkhaus rov los rau nram ze kwj ha thiab tsheb tuaj nrad tos rov los rau Sapa. Los txog li thaum 4:30pm. Sawv daws los so thiab mus noj hmo thaum 6pm.

Hmoob tej liaj nyob lub zos Cat Cat
Lub nroog Sapa

Hnub 3: Sapa – Bac Ha

Sawv noj tshais 7:30 thiab tawm chaw pw. 9am sawv kev mus saib toj tuag tshaib dawm tuag no, saib tag mus saib dej tsaws tsag kev hlub thiab dej tsaws tsag dawb. Saib peb qho no tag ces rov los rau Sapa thaum 12pm los noj sus. Thaum noj sus tag sawv kev mus rau Bac Ha (Puam Huav). Mus txog tid li 5pm, mus muab chaw so thiab so noj hmo thaum 6:30pm.

Txoj kev mus nram zos Lao Chai Ta Van

Hnub 4: Bac Ha – Hanoi

Sawv 7:30 noj tshai tag 8:30 mus saib lub tsev Huab Tais Hmoob tag 9:30 mus ncig khw Bac Ha. Mus ncig khw txog 11:30am los rau ntawm Hotel los npaj khoom tawm chaw pw thiab noj sus. Noj sus tag 1pm sawv kev rov los rau Hanoi. Los txog Hanoi li 8pm tsaus ntuj. Xaus kev ncig 4 hnub.

Khw Bac Ha (puam huav)
Chaw muag khoom hauv khw

Yam muaj nrog:
-       Muaj tsheb zoo yog hom tshiab thiab muaj dej haus nyob saum tsheb.
-       Muaj chaw pw ob leeg pw ib chav. Hotel 3 lub hnub qub.
-       Muaj tus coj nrog txhua qhov ua mus ncig.
-       Muaj zaub mov noj, ib hnub 3 pluag noj cov chaw zoo thiab huv.
-       Muaj cov pib nkag qhov rooj tejchaws ncig ua si.

Yam tsis muaj nrog:
-       Tsis muaj ib leeg pw ib chav, yog leej twg pw li yuav tau ntxiv nyiaj.
-       Tsis muaj dej haus xws li; beer, cawv dej qab zib los yog lwm yam dej.
-       Tsis muaj ntxhua khaub ncaws, ntxhua nyias yuav tau them nyias.
-       Tsis muaj xov tooj hu, nyias hu nyias them nyias.