zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HALONG BAY 3 HNUB 2 HMOSHALONG BAY 2 HNUB 3 HMOS

Hnub 1: Hanoi – Halong Bay (noj su thiab noj hmo)

Thaum 8 teev tag kis sawv kev ntawm Hanoi mus rau Halong Bay. Halong Bay yog ib lub hiav txwv, ib qho ntawm xya qhov zoo nkauj tshaj ntiajteb no. Mus txog Hai Duong nres so me ntsis mus ntxiv. Mus txog Halong Bay li 12:30 teev tav su. Sawv daws nce mus saum nkoj cov nkoj loj muaj chaw pw. Mus txog saum nkoj ces mus muab chav pw thiab nqa hnab mus rau tom nyias chav tag ces los noj sus.
Noj sus tag mus caij nkag qhov tsua thiab mus nquam coj me nyuam nkoj me me. Rov los txog saum nkoj los da dej thiab so tos noj hmo thaum 7 teev tsaus ntuj.
Noj hmo tag muaj nuv ntses thiab hu karaoke saum nkoj. Pw saum nkoj chaw zoo ib yam pw tom hotel.


Hnub 2: Halong Bay – Cat Ba (noj tshais noj su thiab hmo)

Sawv thaum 7 teev thiab noj tshais thaum 7:30 sawv ntxov. Yog leej twg xav thaij duab thaum hnub tuaj mas sawv
ntxov zog. Noj tshais tag mus saib zos yug ntses thiab rov los saum nkoj li 9 teev sawv ntxov thiab tshem hnab txhua yam tawm hauv chav los sab nraud. Hloov dua lub nkoj me thiab mus rau lub pov txwv Cat Bat, caij nkoj mus tawm mus caij tsheb kauj vab mus saib ib lub zos los yog nce tsheb mus taug kev nkag ib lub hav zoov thiab mam mus rau tom Hotel, muaj ob yam rau koj xaiv, mus txog ntawm hotel li 12 teev thiab mus noj sus tod. Noj sus tag mus saib pov txwv liab, yog saib pov txwv liab ua ntej lawm ces mus taug ntug hiav txwv ua si thiab mus da dej yog lub caij sov.


Hnub 3: Halong Bay – Hanoi (noj tshais noj su)
Sawv kev nce tsheb thaum 7t30 nce tsheb los rau tom chaw nce nkoj thiab los rau Halong Bay. Sawv daws nyob saum nkoj so ua si thiab caij nkoj mus ncig hiav txwv txog 11:30 noj sus. Noj sus tag tawm tim ntug thiab nce tsheb rov los Hanoi thaum li 5 teev tsaus ntuj. Rov los ntawm chaw pw thiab mus noj hmo thaum 6t30, noj hmo tag leej twg xav mus ncig li cas los nyob ntawm nyias.


Txhua yam no tib si yog $255 USD.


LUS CEEB TOOM:
Yog leej twg xav pw cov hotel kom zoo tshaj ces xaiv tau, tiamsis yuav tau ntxiv nyiaj rau yog tias lub hotel kim dua. Xav xaiv nkoj los los ib yam. 

Tej yam uas koom nrog:
-       Mov noj, ib hnub 3 pluag, cov chaw noj mov zoo thiab huv siab.
-       Chaw pw zoo tsim nyog  thiab huv si.
-       Tsheb yog cov tshiab thiab zoo.
-       Pib nkag qhov rooj
-       Nqi ua ntawv ncig ciam teb.
-       Nqi caij nkoj.
-       Muaj tus coj kev thiab pes lus nrog.

Tej yam tsis koom nrog:
-       Dej haus, npias, cawv thiab tej yam uas yog dej.
-       Hu xov tooj tham xov tooj
-       Ntxhua khaub ncaws
-       Yog ib leeg pw ib chav yuav tau them single.