zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

Tswvyim Yug Npua Hlob Sai Tsis Siv Tshuaj
     Nyob rau niaj hnub nim no lub ntiajteb kev vam meej yim huam dav zuj zus tuaj. Neeg yim txawj ntse tuaj  yim muaj tswv yim yus tsiaj yug txhuv hlob sai heev los ntawm tej tshuaj. Luag tsim tau tej tshuaj yug npua 3 hlis xwb ces npua twb muaj 70-100kg lawm, yog hais tias yug li peb cov laus ib txwm yug mas yuav tsum yog li 1 xyoos mus rau 2 xyoo mam li tau tug loj li ntawd. Nyob qaib mas 3 hlis xwb twb loj muaj 2-3kg lawm, hos yog yug li cov laus ib txwm mas yog li 6-12 lub hlis mam li loj taus li ntawd. Muab hais luag muaj ntau yam tshuaj uas koj yuav muaj peev xwm ua rau tus tsiaj ntawd hlob sai tshaj ntawd ntau npaug heev. Tiamsis yog peb niaj hnub noj tej nqaij li no yuav ua rau peb lub cev muaj ntau yam mob uas kho nyuaj heev. Muaj tej tus raug tej yam mob uas tsis muaj peev xwm kho tau.       Ntawm no peb yuav tham txog tej tswv yim uas yug npua rau ntawm peb Hmoob. Nyob li luag lwm haiv neeg mas luag ua lag ua luam ua ntau yam heev, tiamsis peb Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob nyob pem toj siab tseem ua liaj ua teb thiab tu tsiaj tus txhuv xwb, vim li no tej kev yug tsiaj kuj tseem ceeb heev rau peb thiab. Tib lub sijhawm uas luag yug npua los ntawm tej tshuaj li ntawd tiamsis peb ib co Hmoob nyob Thaib teb lawv txawj yug npua tsis pub tshuaj tiamsis nws ho loj hlob sai ib yam thiab tau muag sai ib yam.
Cov tswv yim no yog los ntawv xib hwb Yaj Pliaj Ntxawg nyob rau Tsheej Maim thaib teb uas tus ua dhua los lawm. Tseem ceeb yog ntawm cov Qhauv npua. Nws hais tias koj ua qhauv npua koj yuav tau muaj:

1       1.  Ib kawg taub ntoos muab xwv daj(maum kuab).
2       2.  Ob hnab hmoov thaj quav ntsuas (thaj kab tsib, ib txhia hu ua thaj quav nyuj). Yuav cov uas lawv muab ua tej hnab ua hmoov tiam sis yuav hom daj daj.
3      3. 3-4 lub thoob ntim qhauv npua kom loj siab txij neeg hauv siab (nyob ntawm koj cov npua ntau los tsawg yuav li qhov koj cheem tsum).
4        4.  Ib co zaum npuas kom txaus koj cov npua noj li ib lim tiam.

      Tswv Yim Ua: Muab cov taub ntoos uas twb muab xwv daj no tsuav mos mos. Thaum tsuav tag muab tso rau ib lub thoob thiab muab cov thaj quav ntsuas ntawd coj los xyaw rau, muab hauj kom zoo thiab thaum hauj tag lawd muab xwv rau lub thoob ntawd txog thaum uas nws muag muag thiab tsw qab ntxiag. Thaum li no lawd koj muab cov zaub npuas uas koj twb muaj ntxawd tsuav coj los tso cov thoob ntawd kom puv thiab ib thoob twg koj muab hwb uas luag muag tom khw es hais hais dej es loj zog, ib thoob ntawd koj hauj li 3 hwb rau, koj muab xwv txog tag kis koj cia li daus nqa rau npua noj xwb, ib hnub twg koj ua rau ib lub thoob es koj thaij tau sib hloov. Nco ntsoov cov zaub npuas tsis tag yuav muab hau siav, cia li pub nyoos xwb. Yog hais tias cov me nyuam npua koj yuav los koj yuav tau maj mam muab rau nws noj, xub thawj koj yuav tau pub me ntsis qhauv siav rau nws noj, koj pub tsawg zuj zus ces koj mam li tsis pub. Yog tam sim koj yuav kiag los koj cia li pub tej txhia nws yuav tsis kam noj.


      
Ib yam yuav tau ua thiab yog tu koj cov npua kom qhuav qhawv, ntxuav quav kom huv thiab txhaj tshuaj faj mob cov npua thiaj tsis raug mob. Cov tshuaj no tom khw muag tshuaj muaj ntau. Vam hais tias koj yuav nkag siab thiab yuav ua tau zoo. Thov kom koj ua tiav zoo.
Tus sau: Tswvyim Xyooj