zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

PEB HMOOB LUB TSIAB 30


Hmoob lub hauv toj

Peb Hmoob ib tiam dhau ib tiam los lub tsiab 30 yeej tseem ceeb heev rau peb haiv Hmoob. Lub tsiab 30 yog ib lub sijhawm uas peb khwv khwv ib xyoos puag ncig es peb tseg tau ib lub caij los so, los sib ncig. Lub tsiab 30 tsis hais cov laus los yog cov hluas yeej npaj siab tos rawv lub paj tsiab 30 yuav npaj ves khaub ncaws tshiab mus nrog luag nqaum paj nqaum nruas, mus nrhiav khub rau yus, mus ntsib tej qub phoojywg.

Hmoob lub hauv toj

Dhau los ntau tiam los txog tiam nim ho muab saib tsis tseem ceeb luaj twg lawm thiab. Txawm li ntawd los peb tseem muaj lub tsiab 30 rau ib tsoom Hmoob tuaj mus nqaum paj nqaum nruas rau thaum noj 30. Sawvdaws yeej tos ntsoov txog peb lub 30 uas noj sib pub haus sib ce.

Nim no peb cov Hmoob khiav mus thoob qab ntuj ib cov nyob lawm ib sab ntuj nyias noj nyias lub tsiab 30 raws li nyias qhov lawm. Vim dabtsi ua rau peb Hmoob zoo li no lawm? Yog xav paub txog qhov no peb yuav tsum rov mus saib me ntsis keeb kwm ntawm peb Hmoob lub tsiab 30.

Hmoob lub hauv toj

Raws li cov laus hais keeb kwm tseg ces thaum peb nyob rau Suav teb peb Hmoob poob teb poob chaw ces peb Hmoob thiaj khiav tawg los mus rau dej liab los taug tus dej liab los los thiaj los ntsib tus dej ntsuab los sib tshuam ua ke. Thaum li no thiaj muab xav tias yog taug tus dej ntsuab rov qab ces yuav rov lawm peb Suav, yuav rov mus ntsib Suav cov uas twb muab peb caum tua, yog li no thiaj txiav txim siab tias cia hla lauj no es thiaj hla ntawm dej liab dej ntsuab sib tshuam no los rau sab Nyablaj teb uas nim no yog nyob kiag ntawm lub nroog Lao Cai uas yog Nyablaj qaum teb thiab lub nroog Huj Khawv uas yog Suav lub nroog qab teb ntawd.

Thaum uas peb Hmoob los mus dhau ntawd ces cov laus ib txhia thiaj tuag tas rau tus dej no. Thaum no nyias thiaj mus nyias ces ib txhia thiaj mus rau sab Nyablaj teb ces nyob txog niaj hnub ni no hos ib txhia thiaj hla toj tuag tshaib dawm tuag no mus rau Moos Theeb , Moos  Laim thiaj hla mus rau sab Laos. Cov uas khiav mus rau Moos Theeb, Moos Laim ces yog khiav mus rau Puab Yib teb no ces Puab Yib lub tsiab 30 tsis thooj li peb Hmoob lub lawm. Thaum muab los sib tham ces thiaj hais tias aub yog l ices sau qoob tag los ces muaj lub tsiab 30 noj es dhau thiaj zoo mus ua qoob thiaj tsis tab kaum sijhawm thiaj li caum cuag luag. Txij ntawd ces peb cov Hmoob uas khiav dhau sab ntawd thiab mus noj tsiab 30 dua ib lub caij lawm. Los txog niaj hnub nim no los peb cov Hmoob uas khiav ib txhij ntawd mus es mus nyob Moos Theeb , Moos Laim, Yen Bai thiab Son La tseem noj tsiab 30 nrog rau peb cov Hmoob nyob Laos ib lub caij tsuag cov mus tshiab tom qab no thiaj txawv xwb. Peb cov Hmoob uas khiav mus rau Thaib mus rau Mekas thiab Fab Kis los yog lwm lub tebchaws ces ib txhia nyias mus noj nyias sib txawv tag lawm. Txawm li ntawd los peb Hmoob tseem nco ntsoov txog peb lub Paj Tsiab 30.

Hmoob lub hauv toj

Tshuav cov Hmoob uas tseem nyob rau sab uas tsis tau khiav mus dhau toj tuag tshaib dawm tuag no tseem noj lub tsiab 30 ib yam li peb Hmoob cov laus ib txwm noj uas yog noj tom qab 2 lub hlis. Raws li cov laus hais tseg mas peb Hmoob ib txwm nyob Suav teb los ces peb noj tsiab 30 raws li cov Hmoob uas tsam no tseem nyob sab Nyablaj qaum teb.