zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next
Keeb Kwm
Ha Long Bay nws yog ib lub hiav txwv uas zoo nkauj heev. Nws muaj roob muaj hav, muaj tej roob zeb nyob hauv tej plawv dej. Nws yog ib qho chaw uas ntuj tsim teb raug yeej zoo li no, nws tsis yog los ntawm tib neeg txhais tes puab, los yog hais tias neeg txhais tes yeej tsis tau chwv li. Lub Koom Haum Unesco tau muab xaiv tso rau ib qho ntawm cov chaw zoo nkauj tshaj hauv ntiajteb no.

Ha Long Bay no dav kwv lam yog 1.553km² thiab muaj 1.960 lub pov txwv me yog zeb ntsuab xwb, kiag hauv plawv dav 334km² thiab puag ncig ntawm 775 lub pov txwv loj. 

Cov Chaw Ncig

Muaj chaw ncig nyob li: Yuav caij nkoj mus dhau thiab ncig cov chaw. Qhov Tsua Ceeb, Tiaj Sim, Qhov Tsua Dab Teb, Qhov Nkauj Ntsuab. Chaw so: Pov Txwv 690, Taub Hau Seem Rov Qab, Qhov Nkauj Xwb, pas dej Nkauj Ntsuab thiab Koog Pov Txwv Cat Ba.


Q

YouTube Video

hov Video no yog kev mus ncig ntawm lub zos hauv hav dej hnub 15/14/2011. Cov neeg no lawv tsis muaj av nyob nraub nqhuab, lawv tsis muaj tsev nyob saum av, yog li ntawd lawv thiaj tuaj nyob rau hauv tsev no. Lawv lub neej yog nrhiav ntses noj, lawv ua tsev rau saum nplaim dej, lawv kev nrhiav ntses thiab noj haus hauv no xwb. Lawv kuj muaj tsev kawm ntawv hu tib si thiab. Lawv muaj kws qhia ntawv tuaj qhia lawv hauv no ib yam.


Hnub no peb mus saib lawv, mus saib lawv yog caij cov nkoj me me mus saib xwb. Dhau li ntawd mus ncig lwm qhov thiab. Peb mus no peb pom ib lub tsev kawm yog lawv kawm hoob ob hoob peb.

Tej Yam Yuav Tau Ceev Faj

Nyob rau thaj tsam no peb yuav tau ceev faj tej yam xws li: Mus yuav khoom, yog neeg txawv lawd lawv yeej yuav kim dua, zoo coj tej tus yog neeg nyob Nyablaj nrog mus thiaj hais tau. Thiab muaj cov neeg coj khoom tuaj muag rau yus ntau ntau, yog li yuav tau ceev faj thiab. Mus saib luag tej ntseeg mas yuav tau ceev faj, lawv cov ntses ntawd lawv muag ob peb yam nqi, thiab lawv yuav kim heev yog hais tias yus yog neeg txawv tebchaws, thaum koj taw tes kiag tus twg ces lawv npu kiag los thiab muab ntaus tuag kiag lawv muab yuam yus yuav xwb. Thiab kev noj kev hauv los yog yus tsis ua zoo saib lawv yuav kim heev yog yus tsis paub. Qhov zoo yog mus raws Tour.