zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

NCIG SAIB HANOI, VIETNAM

Pas dej ntaj vaj ntxwv nyob hauv plawv nroog Hanoi

Keeb Kwm
        Ha Noi txij yav thaum ub los yeej yog Nyablaj lub tuam ceeb nroog. Nws nyob ntau tiam dhau los txog niaj hnub nim no. Ua ntej  1000 xyoo lub nrog Ha Noi hu Thang Long thiab ntau tiam dhau los thiaj hu hais tias Ha Noi. Los txog nim no hauv Ha Noi neeg muaj coob li 8 plhom tus (8.000.000) nyob hauv lub nroog no. Lub nroog nyob nrub nrab ntawm cov xeev yav qaum teb. Lub nroog no muaj ntau yam uas txawv tshaj li lwm qhov.


Tej chaw ncig nyob hauv Ha Noi        
Ha Noi cov chaw ncig xws li: Ho Hoang Kiem (Pas dej ntaj), Ho Tay (pas dej sab hnub poob), Van Mieu (tsev kawm tub txawg), Bao Tan Dan Toc (tsev rau khoom qub), Chua Mot Cot (tsev hauj sam ib tus ncej) thiab tshwj xeeb yog lub nroog laus lso yog qub nroog.


Tus nqi rau ib hnub ncig cov chaw ze hauv qub nroog
    Muaj noj sus, coj mus ncig ib cov chaw thiab piav txog keeb kwm ntawm cov chaw ntawd rau cov neeg mus saib. Mus ncig kiab khw yuav khoom thaib xa rov los Hotel. (tsis xam nyiaj Hotel)


Yam tshwj xeeb yuav tau pom hauv nrog Ha Noi
        Lub nroog Ha Noi no cov neeg coob heev li muaj txog li  8 lab tus. Tej vaj tse nyob hauv nroog no ti heev, cov kev kuj me ib yam nkaus, yog li ntawd mas tsheb coob heev. Yog yuav hla kev mas koj yuav tau saib ped saib nrad, ib txhia neeg txawv teb chaws mas lawv tsis paub hla li, hla mas rhiab rhiab pob tw. Lawv mus tsheb tsis raws li kev cai li, tsuav qhov twg khoob ces mus xwb, thaum tas kis 7-8 moos 30 sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj 4 moos 30-6 moos mas koj yuav hla kev los nyuaj li, vim nws daig heev. Neeg Ha Noi lawv nyiam mus noj tej nyuag khoom muag ntawm tej ntug kev, nyiag mus haus tshuaj yej, thiab haus beer, tshwj xeeb yog nyiam mus hmo ntuj, lawv kuj nyiam mus noj tsaus ntuj thiab, nyiam mus tom khw thaum yav tsaus ntuj xwb.

Lub tsev hauj sam ib tug ncej


Kev noj haus nyob hauv nroog Ha Noi
        Nyob hauv lub nroog no kev noj haus mas muaj ntau yam heev li. Nws muaj cov tsev noj mov uas yog neeg txawv teb chaws tuaj ua, muaj cov uas yog nyab laj ua, muaj cov rau cov tuaj ua zog thiab cov tub kawm ntawv, muaj cov rau cov neeg muaj hauj lwm zoo, muaj cov rau tej nom tswv, thiab muaj cov rau tej tub lag luam. Lawv kev ua no nws txawv nws. Cov nyob ntawm tej ntug kev mas lawv ua sai heev, thiab kuj qab kawg, tiamsis tsis tshuam xis siab. Tej cov uas ua rau tej tub ua zog thiab cov tub kawm ntawv mas pheej yig heev, tiamsis mas noj tsuag tsau xwb nws tsis pwv dab tsi. Cov rau tej tub lag luam thiab tej neeg ua hauj lwm zoo mus rau cov nom tswv mas ua qeeb tiamsis mas kim. Yog koj yuav noj qaib ces lawv ntes qaib rau koj saib tas lawv mam li tua. Ib tas kis ces noj fawm xwb tsis muaj mov li, yog yuav noj ces me ntsis mov nplaum xwb, yog tias koj mus nug mov rau yav sawv ntxov ces luag yuav luag koj. Nyablaj ib txwm nyiam noj fawm rau yav sawv ntxov.

Nruab hnub ntawm ntug pas dej


Tej yam yuav tau ceev faj
        Hauv Ha Noi yuav tsum tsis txhob mus ua si los lig lig, vim thaum ntawd yog sijhawm ntawm cov neeg nrhiav noj hmo ntuj. Kuj muaj tej neeg phem, yog koj tsis nco qab es los tau lig zog koj yuav tsum mus ntawm tej pom pom kev xwb. Thiab tau koj mus yuav khoom yuav tau ceev faj, zoo dua mas coj ib tus paub lus nrog koj mus, yog koj tsis paub lus lawv yuav muag kim kim rau koj, tsis tas li lawv yuav tsis ntxiv nyiaj seem rau koj. Thaum koj taug kev muaj tej neeg txhuam khau hu koj yuav tsum txhob cia nws txhuam, yog koj txhuam nws yuav yuav kim heev. Thaum tsis muaj neeg coj koj mus, koj yuav tsum mus nrhiav yuav khoom ntawm cov khw loj xwb mas  koj thiaj tsis raug kim. Thaum taug kev hla kev koj txhob khiav khiav tsam tsheb yuav los tsoo koj, koj maj mam mus thiab mus tsis nres li, yog koj ib mus ib nres ces luag yuav tsis paub zam koj, koj cia luag mam li zam rau koj ntau xwb.Thaum ib hmos ntawm ntug pas dej