zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HMOOB NYABLAJ SAU SAU NPEJ

Hmoob hlais nplej
Lub 9 hlis ntuj mus txog rau 10 hli  yog lub caij uas peb cov Hmoob nyob rau sab Nyablaj qaum teb txhua qhov npaj mus sau qoob loo nyob  rau nruab liaj nruab teb, lub sijhawm no yog lub caij uas khwv kawg! Tab sis kuj yog lub caij uas muaj kev zoo siab  rau qhov pom tej qoobloo nram liaj nram teb siav zom zawg lawm. Nyob rau pem tej toj siab los yog qhov uas deb nroog cov peb Hmoob tsis muaj lub tshuab zaws nplej loj, peb ib txhia siv lub tuam taws los tuam xwb.

Cov Hmoob nyob zos Vaj Os sau nplej thiab ntaus nplej
Cov tsi muaj ces lawv muab qws los nplawm cov nplej thiaj yuav zeeg. Peb Hmoob xuas liag hlais thiab muab ziab tshav ob peb hnub kom qhuav mam li sau ua tsheej pawg. Thaum sau tag los ua pawg lawm thiaj nqa lub zaws nplej los zaws kom tag thiab muab hnab los ntim coj mus tso hauv tsev los yog hauv  txhab.
Hmoob kwv nplej
Ua li no mas khwv kawg thiab yuav sijhawm ntev kawg, xws li lub zaws nplej tuam taw uas nyob ntawm no ob peb leeg rau rau siab tuam thiab zaws mas ib hnub sijhawm suav txij thaum noj tshais tag mus txog thaum tsaus ntuj nyuam qhuav zaws tau li 10 tawm hnab xwb. Kuj yuav tsum yog rau siab mas thiaj tau.
Hmoob ntaus nplej
Lub xyoo no tus txiv ntxawm Thoj Xeem Yaj nyob lub zos Vaj Os, Trung Minh, Yen Son, Tuyen Quang. Lawv tsev neeg sau tau 70 ntau hnab nplej, ib hnab kwv lam li 50kg. Lawv tsev neeg rau siab nrho sau thiab tau yuav los tau li 8-9 hnub no lawm, kuj tseem tsi tau taag thiab.