zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

KUB THAB HMOOB YAM KHOOM NOJ TSHWJ XEEB

Yias kub thab ntxuas mov kuam

Kub thab los yog lus Nyablaj hu tias (Thắng Cố) yog ib yam khoom noj ntawm peb Hmoob Vietnam uas twb muaj hnoob nyug li 200 xyoo dhau los lawm. Kub Thab mas feem coob yog muab nqaij Nees, nqaij Nyuj, nqaij Npuas thiab nqaij Twm mus rau nqaij Yaj nqaij Tshis tej.

Kub Thab ntxuag cawv

Kev ua Kub Thab mas lawv muab tus tsiaj los tua thiab muab tag nrho tus tsiaj tsuav huv tibsi tsis hais nqaij los pob txha mus rau plab hnyuv tibsi ua ib tais muab coj los hau hauv ib lub yias, cov yias thawj tsheb. Lawv ua phuas thiab kua ua ib taig.
Nyob rau hauv khw feem ntau cov txiv neej Hmoob nyiam noj ntxuag cawv, lawv haus cawv thiab rau cawv mas siv cov ntim loj xwb! Lub tais Kub Thab kuj yog qhov chaw pib kev cog phoojywg los sis yog lub chaw suavdlawg sis tham txog kev ua noj ua haus thiab kev vaj luag ua si.
Muag kub thab tom khw, ntawm lub khw Puam Huav
Los txog niaj hnub nim no kuj nrov kawg li rau tebchaws no thiab. Lwm haiv neeg xwm lis Yiv, Nyablaj, Co thiab lwm haiv neeg kuj xyaum uas kawg li. Yog ib yam uas neeg nyiam noj nyiam sim heev. Nyob rau lub khw Puam Huav (Bac Ha) txhua txhua lub lim tiam muaj neeg ua muag coob kawg li. Yog xav sim mus rau lub khw no yog ib lub khw uas muaj neeg coob noj thiab ua rau neeg noj, kuj yog ib yam qab kawg li. No yog ib yam khoom noj tshwj xeeb uas muaj suab nrov npe ntawm peb Hmoob Vietnam. Peb Hmong Tours muaj coj peb Hmoob txhua tus mus tas li xwb. Txhob ua siab deb es tuaj nrhiav peb.